Indemnizaţia pentru creşterea copilului în 2017. Noutăţi, condiţiile de acordare şi actele necesare

Mother Resting Head on Infant's Chest

Din luna februarie 2017, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, a crescut şi indemnizația minimă lunară pentru pentru creșterea copilului. Astfel, aceasta este de 1.232,5 lei (anterior a fost 1.062,5 lei).

ACTUALIZARE: Din iulie 2016, indemnizația de creștere a copilului a fost stabilită la 85% din veniturile parintelui și se acordă pentru o perioadă de doi ani, fără niciun plafon (anterior, plafonul maxim era de 3.400 de lei).

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Din 1 februarie 2017, salariul minim brut este de 1.450 de lei. Astfel, la ora actuală, indemnizația nu poate fi mai mică de de 1.232,5 lei.

În plus, nivelul indemnizației a crescut cu 85% din cuantumul salariului minim pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere, potrivit ordonanței OUG nr. 111/2010

Actul normativ prevede doar o limită minimă a indemnizației, nu și o limită maximă, așa cum se întâmpla până la 30 iunie 2016, când indemnizația se raporta la indicele social de referință (ISR, a cărui valoare legal stabilită este de 500 de lei). Astfel că, spre exemplu, cei care alegeau concediul pentru creșterea copilului de un an puteau primi cel puțin 600 de lei și cel mult 3.400 de lei, iar pentru cei care alegeau concediul de doi ani, indemnizația nu urca mai mult de 1.200 de lei.

Concediul pentru creșterea copilului (CCC)

Persoanele care au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului pot să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului (CCC) în vârstă de până la 2 ani (respectiv 3 ani, pentru copilul cu handicap), precum și de o indemnizație lunară, așa cum prevede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 (actualizată).

„Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit (…), beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”, se precizează în actul normativ.

Anterior modificărilor din ordonanţă, condiția era ca părintele să fi realizat venituri în ultimul an dinaintea nașterii copilului său și trebuia să opteze între CCC până la vârsta de 1 an a copilului și CCC până la vârsta de 2 ani.

În afară de banii obţinuţi din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cele 12 luni de venituri necesare anterior naşterii copilului pot fi constituite integral şi din perioade în care, de exemplu, solicitanţii au beneficiat de şomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creşterea copilului.

Sunt luate în considerare şi perioadele de întrerupere temporară a activităţii la iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă (motive economic, tehnologice), cazurile în care persoana se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată şi începerea altui contract pe perioadă determinată, persoane care au însoţit soţul / soţia trimis /trimisă în misiune permannentă în străinătate, au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, care frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar (inclusiv în programul „A doua şansă”) sau, după caz, universitar (licenţă sau master, în ţară sau străinătate), cu excepţia situaţiei în care cursurile sunt întrerupte din motive medicale. De asemenea, şi cele care au calitatea de doctorand.

Ambii părinți pot cere acordarea concediului de creștere a copilului (CCC)

După cum prevede OUG nr. 111/2010, oricare dintre părinții firești ai copilului poate să beneficieze de concediul de creștere a copilului și de indemnizație. Mai mult, acestea se cuvin pentru fiecare dintre nașteri, dacă părinții au mai mult de un copil.

În principiu, dacă sunt respectate condițiile enunțate mai sus privitor la realizarea veniturilor impozabile, părinții pot cere indemnizația și intrarea în concediu dacă mai îndeplinesc următoarele condiții:

– sunt cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi (adică fără cetăţenie);

– au domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;

– locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Principiul acordării CCC este că perioada la care are dreptul fiecare părinte nu este transferabilă celuilalt. În situația în care ambele persoane din familie au dreptul la CCC, regula este că cel puțin o lună din perioada totală a CCC este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Astfel că, dacă mama intră în concediul de creştere, tatăl trebuie să stea şi el în concediu, în locul mamei, cel puţin o lună.

Dacă o persoană nu cere dreptul la concediul care i se cuvine, conform legii, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia. În această situație, persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri impozabile.

Care sunt documentele necesare acordării indemnizației?

Pentru a beneficia în mod legal de indemnizația de creștere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere, conform OUG nr. 111/2010, însoțită de următoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

– copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;

– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;

– actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

– dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;

– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Acestea se depun, potrivit ordonanței, la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Cererile sunt soluţionate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agenţiile teritoriale (unde au fost trimise de primării), acestea fiind comunicate solicitanţilor în cinci zile lucrătoare de la emitere.

Ce venituri se pot obține în concediul pentru creșterea copilului (CCC)

Regula este că beneficiarul indemnizației de creștere a copilului nu poate să mai realizeze și alte venituri în perioada CCC, aceasta ducând la suspendarea dreptului la indemnizație (suspendare care va interveni în ziua imediat următoare). Totuși, OUG nr. 111/2010 a prevăzut și câteva excepții de la această regulă:

– persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;

– cel îndreptățit primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;

– beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei, stabilit potrivit ordonanței.

În acest din urmă caz, părintele are voie să obţină venituri impozabile, fără să-i fie suspendată plata indemnizaţiei, dacă acestea nu depășesc 3.697,5 lei (1.232,5 lei x 3)

Ordonanța Guvernului mai stabilește că dreptul la indemnizație se suspendă începând cu ziua următoare celei în care părintele se regăsește într-unul dintre cazurile de suspendare. Spre exemplu, plata se suspendă în ziua următoare celei în care părintele este decăzut din drepturile părintești, celei în care beneficiarul a decedat, celei în care copilul este abandonat sau internat într-o instituție de ocrotire sau celei în care realizează venituri la care nu avea dreptul.

Condiţiile pentru acordarea concediului de creştere a copilului:

Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României
– să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia
– să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, dar şi ajutorul de şomaj sau indemnizaţia de creştere a copilului. De indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază şi cei care se află în concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare profesinală sau cursuri la zi.

Situaţia din 2016: Tipuri de concedii

Toţi părinţii copiilor născuţi după data de 01.01.2011 intră sub incidenţa legii 111/2010, lege ce prevede două tipuri de concediu:
1. Concediu până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap si o indemnizaţie lunară de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an, indemnizaţie care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3400 lei.
Părinţii care revin la serviciu înainte de expirarea concediului (chiar şi cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului, dar nu în aceeaşi zi ori după această dată) au dreptul la un stimulent de inserţie în valoare de 500 lei lunar până când copilul împlineşte vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
În cazul în care părintele decide să nu se întoarcă la serviciu după această perioadă, el are dreptul la concediu fără plată până când copilul împlineşte vârsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea acestui tip de concediu se depune la angajator, care o va înregistra în baza certificatului de naştere al copilului, ori a livretului de familie.
2. Concediu până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi o indemnizaţie de 85% , dar care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei.
Şi în acest caz, dacă părintele începe să realizeze venituri impozabile înainte să împlinească copilul vârsta de 1 an, el va putea primi stimulent. Dacă realizarea veniturilor are loc dupa ce copilul a depăşit această vârstă, ori după ce a împlinit vârsta de 2 ani, părintele nu mai poate solicita stimulent lunar.
Concediul pentru creşterea copilului cu handicap se acordă părinţilor până când copilul împlineşte vârsta de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă este de 85% din media veniturilor nete pe ultimul an. În acest caz, stimulentul se poate acorda oricând pe perioada concediului.

ACTUALIZAT 2017: Se respectă doar cuantumul minim de 1.232,5 lei, indemnizaţia fiind, în anumite cazuri, chiar mai mare de 3.400 de lei.

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;

c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;

h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată;

k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile mentionate la literele a-v.

Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alineatul anterior.

După majorarea din 2015 a alocaţiei de stat pentru copii, în 2016 aceştia beneficiază de un cuantum lunar mărit. Se acordă tuturor copiilor de până la 18 ani, fiind şi cazuri speciale.

Din iunie 2015, alocaţia lunară de stat pentru copiii de 2-18 ani şi liceenii de peste 18 ani a crescut de la 42 la 84 de lei.

Alocaţia de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional (până la terminarea studiilor).

Cuantumul alocaţiei este stabilit în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR, care în prezent este de 500 de lei), după cum urmează:

0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie prevăzute de legislaţia în vigoare;

0,168 ISR (84 de lei, cuantum dublat faţă de mai 2015) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani şi pentru liceenii de peste 18 ani;

0,4 ISR (200 de lei, în creştere cu 116 lei faţă de mai 2015) pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani.

„Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii. Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială (…), alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal”, prevede Legea nr. 61/1993.

Atunci când împlinesc 14 ani, copiii pot primi direct alocaţia de stat, dacă reprezentantul lor legal încuviinţează acest lucru. Totodată, alocaţia se plăteşte direct liceniilor de peste 18 ani în baza unei cereri.

„Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni”, mai dispune legea.

Alocaţia de stat se acordă şi copiilor cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie, care sunt rezidenţi în România, dacă aceştia locuiesc cu părinţii.

Și în anul 2016 indemnizatia pentru cresterea copilului s-a menţinut la cuantumul de 85% din media veniturilor nete înregistrate în ultimele 12 luni anterioare naşterii, precum şi acordarea indemnizaţiei indiferent de numărul de copii, nu doar pentru primele 3 naşteri, aşa cum prevedea legea anterioară.

Prin legea 126/2014 mamele au fost amnistiate fiscal pentru debitele pe care le-au înregistrat ca urmare a calculării greșite a indemnizației. De asemenea din septembrie 2014 mamele pot să obțină și venituri suplimentare în anumite condiții.

Cuantumul indemnizatiei lunare pentru creșterea copilului reprezinta 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, dar, in functie de perioada de concediu pe care o aleg părinții, acesta are anumite limite minime si maxime.

Astfel, limitele minime si maxime ale indemnizatiei pentru cresterea copilului, stabilite prin OUG nr. 111/2010, sunt:

 1. cel putin 600 de lei și cel mult 3400 de lei – în cazul in care parintii optează varianta concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an (sau pana la trei ani, daca este vorba de un copil cu handicap);
 2. cel mult 1200 de lei – in cazul in care parintiioptează pentru varianta concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani.

Pot beneficia de aceste drepturi, prin cumularea perioadelor de activitate, si persoanele care au realizat activitati profesionale în alte state membre ale Uniunii Europene.

Persoanele care vor să beneficieze de concediul de crestere a copilului și de  indemnizatia lunara trebuie sa-si exprime in scris optiunea, aceasta neputand fi schimbata ulterior.

În cazul gemenilor, de tripleților sau multipleților, nivelul indemnizatiei lunare creste cu 600 de lei (incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere).

UPDATE 2016: Guvernul a modificat și completat în 22 iunie normele de aplicare a programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. Astfel, noile reglementări introduse recent în lege de către Parlament vor fi aplicate unitar și într-o manieră simplificată începând cu 1 iulie 2016. Hotărârea de Guvern adoptată miercuri include reglementări cu privire la drepturile noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016, urmând ca printr-un Ordin al ministrului Muncii să fie stabilite reglementări pentru drepturile aflate deja în plată. Cele două acte normative vor fi publicate concomitent în Monitorul Oficial, transmite Executivul.

Modul de aplicare a drepturilor noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016:

– modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație lunară, respectiv:

din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situațiile asimilate prevăzute de ordonanța de urgență (șomaj, concedii medicale, perioade de studii preuniversitare/universitare sau postuniversitare etc.);

din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute de lege (la art. 2 alin.(5) din ordonanța de urgență) s-au produs cu întreruperi.

– modalitatea de a stabilire a veniturilor – se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate;

– reglementarea, în condițiile prevăzute de Legea nr.66/2016, a modului de acordare a stimulentului de inserție și, respectiv de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puțin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională;

– includerea indemnizației care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreținere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– modificarea anexei privind Cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea dreptului.

Persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 și care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, dar îndeplinesc condițiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, pot beneficia de drepturile conferite de lege, de la data depunerii cererii.

Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului:

– prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora. Astfel, se elimină cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor;

– în cazul copiilor născuți în străinătate certificatul sau extrasul de naștere, după caz, se solicita în traducere autorizată nu și prin legalizare în condițiile legii;

– în situațiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenției pentru plăți și inspecție socială documentele de solicitare a dreptului și în format electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială;

– se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, față de reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă;

– se simplifică solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de naștere al următorului copil sau actele care atestă situația juridică a acestuia față de solicitant, precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care părintele înainte de nașterea acestuia din urmă copil a realizat activități aducătoare de venituri supuse impozitului;

– specificarea în cuprinsul formularului de cerere a faptului că în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în același formular a datelor pentru obținerea drepturilor;

– disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS, primării;

– sunt incluse prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, de a se solicita documente doveditoare on-line, pe baza semnăturii electronice extinse.

Concomitent cu această Hotărâre, Ministerul Muncii promovează un Ordin al ministrului ce conține precizări privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau stimulent de inserție, precum și de recalculare a cuantumului drepturilor aflate în plată, potrivit noilor reglementări adoptate de Parlament. Este vorba despre persoanele care au optat pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an și se află în plata indemnizației aferente acestuia, sau în stimulentul de inserție ori în concediul fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Ordinul de ministru vizează, în principal, următoarele aspecte:

– acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza documentelor care au determinat acordarea dreptului inițial;

– prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserție, pentru persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 se află în plata acestui drept și care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului;

– prelungirea/reluarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere și adeverință eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu;

– reglementarea situației persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desființării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverința eliberată de inspectoratele teritoriale de muncă sau de angajatorul cu care a avut încheiate raporturile de muncă sau de serviciu, ori agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, prin care se atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau de serviciu cu acel angajator și nici cu un alt angajator;

– pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului se reglementează ca posibilități de transmitere a cererii și documentului/documentelor doveditoare:

prin prezentare directă la sediul agenției teritoriale;

prin serviciile poștale  sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu specificația ” prelungire/reluare drepturi ICC”;

prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de mail comunicate de agențiile teritoriale.

Prin Legea nr.66/2016, au fost aduse o serie de modificări programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copiilor, respectiv:

– perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului;

– o singură variantă de concediu – până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– eliminarea legăturii cuantumului indemnizației/stimulentului de inserție cu indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare este 500 de lei;

– limita minimă a indemnizației crește de la 1,2 ISR (600 lei) la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim);

– eliminarea limitei maxime a indemnizației, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;

– stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă, respectiv de la 500 lei la 532 lei (1.063 indemnizația minimă);

– prelungirea acordării stimulentului de inserție cu încă un an, în cazul celor care se întorc la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani;

– eliminarea condiției de plată a impozitelor și taxelor locale de menținerea dreptului la indemnizația de creștere a copilului;

– majorarea cuantumului indemnizației acordată persoanei care are în întreținere un copil cu handicap și care solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani, de la 450 lei la 1.063 lei;

– introducerea unei noi indemnizații care se acordă persoanelor active pe piața muncii care au copii cu handicap în întreținere și care solicită program de lucru redus. Noua indemnizație se stabilește la 50% din indemnizația minimă, respectiv 532 lei;

– majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat persoanelor care au întreținere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au copii în întreținere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizația minimă.

Părinții aflați în plata indemnizației sau a stimulentului de inserție sau în concediul fără plată (în cazul opțiunii concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an)vor putea beneficia de majorarea cuantumului indemnizației din oficiu, cât și de prelungirea perioadei de concediu, la cerere.

Modificările menționate vor intra în vigoare de la 1 iulie 2016, respectiv începând cu drepturile lunii iulie 2016.

UPDATE 2014:In concediu, părinții pot obține venituri fără să le fie suspendată indemnizatia

 • In toamna anului 2014, prevederile OUG nr. 111/2010 au fost modificate astfel incat parintii aflati in concediul pentru cresterea copilului sa poata obtine venituri supuse impozitului fara sa le fie suspendata plata indemnizatiei.
 • Mai exact, noile dispozitii stabilesc ca plata indemnizatiei nu se suspenda daca parintii obtin venituri supuse impozitului in cuantum de cel mult 3000 de lei intr-un an calendaristic.
 • De asemenea, plata indemnizatiei nu se suspenda nici dacă beneficiarii primesc indemnizatii in calitate de consilier local/judetean, indiferent de nivelul acestora.
 • O alta exceptie in acest sens din OUG nr. 111/2010 mai prevede ca plata indemnizatiei se mentine si daca persoana indreptatita „primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu”.

În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada de 12 luni se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.

Opţiunea beneficiarului pentru concediu de 1 an, respectiv 2 ani se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

a) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de până la 1 an , dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;

b) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de până la 2 ani, dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani;

c) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, oricând, pe toată perioada.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, în raport cu opţiunea exprimată , dacă îndeplineşte condiţiile de acordare. Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară, respectiv de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Concediul şi indemnizaţia lunară, precum şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri durata de acordare a concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept. Pe perioada suprapunerii cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1,2 ISR (600 lei) pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

b) în situaţia în care cealaltă persoană nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.

Acte necesare pentru primirea indemnizatiei:

Cererea pentru acordarea indemnizatiei trebuie depusă fie începând cu ziua imediat următoare încetării concediului de maternitate (cele 126 de zile), fie începând cu data naşterii copilului, ori, dupa caz, a adopţiei sau luării în plasament. Cererile trebuie înaintate primăriei unde solicitantul îşi are domiciliul ori resedinţa în maximum 60 de zile. În caz contrar, perioadele anterioare nu se vor mai lua în calcul.

Prima plată a indemnizaţiilor se va face în aproximativ 2-3 luni de la depunerea documentaţiei. Dosarul trebuie să conţină:

– cerere tip

– copie de pe cărţile de identitate ale părinţilor

– certificatul de naştere al copilului

– certificatul de căsătorie (daca e cazul)

– livretul de familie

– adeverinţa din care să rezulte că persoana a realizat venituri pe ultimul an anterior naşterii, ori alte acte care dovedesc că persoana s-a aflat în vreuna din situaţiile care îi conferă dreptul la indemnizaţie (ex. somaj, CCC etc)

– dosar cu şină

– cerere de concediu aprobată de angajator

– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate

– extras de cont bancar (pentru cei care doresc plata indemnizaţiei direct în cont).

De asemenea, dacă angajatorul are sediul în alt judeţ decât cel în care va desfăşuraţi activitatea, este necesară o adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii din judeţul respectiv, care să ateste că angajatorul şi-a plătit impozitele către stat. Cererea pentru eliberarea adeverinţei se depune şi se ridică personal.

La stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente perioadelor assimilate, baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului împărţită la 12.

În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărţite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executive, iar decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Contestaţiile formulate împotriva deciziei se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute anterior.

Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

Dreptul la indemnizaţii încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

Dreptul la indemnizaţii se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Dreptul la stimulentul de inserţie încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;

c) a avut loc decesul copilului.

Dreptul la stimulentul de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.Comunicarea se transmite de către primărie agenţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Decizia constituie titlu executoriu şi poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Este interzis angajatorului să concedieze părinţii aflaţi în concediu de creştere a copilului din următoarele motive:

a) Codul Muncii interzice concedierea salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

c) Contractul de muncă este suspendat de drept în perioada concediului de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copilului.

c) OUG 111/2010 interzice concedierea pe o perioadă de 6 luni de la revenirea la serviciu din concediul creştere a copilului.

Declararea unor informaţii eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În situaţia acestor persoane, fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor, se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice.

Precizari importante

Prevederea legislativă care face obiectul sarcinilor multiple a rămas neschimbată ceea ce înseamnă că, cuantumul indemnizaţiei se va majora cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de sarcină.
OUG 124/2011 ce condiţionează acordarea alocaţiilor de stat şi a indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor de plata obligatiilor legale fata de bugetul local rămane în continuare valabilă. Astfel, pentru a putea primi aceşti bani, solicitanţii trebuie mai întâi să-şi fi achitat impozitele aferente anului anterior, în caz contrar, aceste drepturi vor fi suspendate pe o perioadă de 5 luni.
Singura modificare intervenită o reprezintă perioada de gratie de 60 zile, timp în care solicitanţii drepturilor de mai sus îşi pot plăti datoriile către bugetul local.

Perioada concediului pentru creşterea copilului constituie vechime în muncă şi în serviciu, dar şi în specialitate.

Răspunsurile Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba la întrebările cititorilor

1. Cât timp trebuie să fi lucrat ca să pot primi indemnizaţie pentru creşterea copiilor până la 2 ani. Acum sunt însărcinată şi trebuie să nasc în 15 septembrie. În 9 septembrie vor fi 12 luni lucrate. Am dreptul la indemnizaţue de creştere?

2. Bună ziua, aş dori să mă ajutaţi cu o informaţie. Am lucrat în perioada noiembrie 2011 până în februarie 2013 cu contract perioada nedeterminată iar în mai 2013 am rămas însărcinată. În februarie 2014 urmând să nasc. Există vreo posibilitate să beneficiez de indemnizaţia de 600 ron sau stimulentul 500ron?Menţionez că mai am un copil de 5 ani! Vă mulţumesc

3. Bună dacă am 7 luni de muncă pot lua prenatal?

4.Îmi puteţi spune dacă pot să beneficiez de indemnizaţie pentru copil dacă sunt angajată cu 2 ore pe contractul de muncă?

5. Aş vrea sa rămân însărcinată şi aş vrea să ştiu cât timp trebuie să lucrezi într-o fabrică ca să iei maternitate?

6. Bună întrebarea mea este: am doar 4 luni de când sunt angajată şi am aflat că sunt însărcinată şi am 1 lună şi 2 saptamani aş putea să iau indemnizaţie?

Răspuns:

La data naşterii copilului persoana care solicită indemnizaţie sau stimulent lunar de inserţie, trebuie să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit . În plus, pentru persoana care solicită stimulent de inserţie trebuie să realizeze venituri impozabile.

7. Bună, am 4 copii, 2 sunt gemeni şi ei, gemenii împlinesc în 26 decembrie 2013 doi ani, fetiţa are strabism şi băieţelului i-a ieşit ceva la braţ, probabil trebuie operaţi amândoi, se poate prelungi cu încă un an concediu de îngrijire a copiilor ?

Răspuns:

Prelungirea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se poate face doar în baza unui certificat de încadrare în grad de handicap emis de către Comisia pentru protecţia copilului.

8. Bună ziua am şi eu o întrebare. Poate beneficia soţul meu de postnatal dacă a lucrat 4 ani la o firmă după care şi-a dat demisia şi s-a angajat la altă firmă în august dar are întrerupere de 7 zile iar eu nasc în iunie. Ajutaţi-mă vă rog cu un răspuns. Mulţumesc

9. Bună seara! am şi eu o întrebare, dacă e cineva care poate să mă ajute…sunt în concediu prenatal (cel de 126 de zile) şi nu ştiu dacă am dreptul la indemnizaţia de creştere copil. Eu m-am angajat la o societate pe 14 noiembrie 2012 şi pe 25 februarie 2013 mi-am dat demisia, imediat pe 27 februarie începând serviciul la altă societate eu o să nasc luna aceasta în decembrie. Dacă am avut întreruperea aia de 2 zile între cele 2 locuri de muncă am dreptul la această indemnizaţie de creştere a copilului? Vă mulţumesc anticipat

Răspuns :

Oricare dintre părinţii copilului poate solicita indemnizaţia pentru creşterea copilului dacă a realizat anterior datei naşterii copilului 12 luni venituri impozabile. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

10. Am terminat liceul în iunie 2013 cursuri fără frecvenţă, mă aflu în concediu medical pe baza faptului că sunt şomer. Am născut pe 1 noiembrie 2013. Pot beneficia de indemnizaţie de creştere a copilului?

Răspuns :

Pentru a îndeplini condiţiile acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului ar fi trebuit să frecventaţi cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii.

11. Bună ziua, am şi eu câteva întrebări. În primul rând vreau să vă spun ca în anul 2013 am schimbat 2 angajatori, iar din luna iunie 2013 m-am angajat cu contract pe perioadă nedeterminată. În decembrie 2013 am fost anunţaţi toţi salariaţii că societatea (un birou notarial cu notari asociaţi) se desfiinţează, urmând a se înfiinţa birouri individuale de notari. În contractul lor de dezasociere se menţionează faptul că fiecare dintre notari îşi preia 2 sau 3 dintre angajaţi. Contractele noastre au încetat la data de 31.12.2013. Eu mai am un alt contract de muncă cu 2 ore la o altă firmă, dar acest contract expiră luna aceasta. Eu între timp am aflat că sunt însărcinată, am aproape 15 săptămâni, întrebarea mea este dacă am o întrerupere de câteva zile sau aproximativ 2 săptămâni până la încheierea noului contract cu angajatorul care s-a dezasociat, primesc indemnizaţie de creştere copil? Urmează să nasc în luna iulie 2014. Trebuie să prelungesc contractul cu cea de-a doua firmă ca să am continuitate? Sau cum trebuie să procedez? Vă mulţumesc şi aştept urgent răspunsul dvs.

Răspuns :

La data naşterii copilului persoana care solicită indemnizaţie sau stimulent lunar de inserţie, trebuie să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

12.Bună…sunt studentă la medicină în anul 6, şi termenul de a naşte este în luna septembrie…tot în luna septembrie va trebui să susţin şi licenţa..pot primi aceşti bani?? Ce trebuie să fac?? În cazul în care se suprapune data susţinerii licenţei cu data naşterii ce se va întâmpla…mulţumesc.

Răspuns:

La data naşterii copilului trebuie să faceţi dovada că aţi frecventat, fără întrerupere 12 luni, cursurile la zi ale învăţământului universitar, organizate potrivit legii.

13. Bună ziua aş dori să vă adresez şi eu o întrebare. Lucrez de 3 ani şi nu sunt căsătorită legal voi putea lua indemnizaţia de creştere a copilului? Vă mulţumesc.

Răspuns:

Starea civilă a părinţilor nu condiţionează acordarea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului. Trebuie sa îndepliniţi condiţiile de acordare a indemnizaţie conform OUG.111/2010, respectiv să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit.

14. Bună ziua cum se procedează cu legea nouă de imdemnizaţie pentru creştere a copilului ..nimeni nu răspunde la întrebările noastre ..eu nu mai înţeleg nimic ….se pote primi imdemnizaţia dacă am întrerupere ..am citit pe net c în ultimi 2 ani să ai minim 12 luni lucrate se iau în considerare şi dacă am întrerupere sau cum se calculează …vă rog frumos un răspuns …….vă mulţumesc …o zi bună vă doresc ….

Răspuns:

Oug 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, nu a fost modificată în ceea ce priveşte stagiul de cotizare de 12 luni anterior datei naşterii copilului. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

În funcţie de răspunsurile pe care le vom primi, materialul se va actualiza.

 

 

959 Comments

 • Stanciu Valentina

  Buna ziua! Am o fetita care va implini 1 an pe 1 noiembrie, imi doresc al 2-lea copil, insa vreau sa stiu daca voi primi in continuare indemnizatia de crestere a copilului dupa nasterea celui de-al 2-lea copil. Vreau sa mentionez ca am contractul de munca incheiat, nu suspendat si ca acum sunt in concediu de crestere copil pentru 2 ani. Astept cu nerabdare raspunsul dvs.

 • Mariana Petrov

  Buna ziua.am o întrebare privind indemnizația.Am născut pe data de 21.03.2017,si încă nu am depus dosarul pentru a primi indemnizația.as dori să știu timpul limită pentru depunerea dosarului?

 • Szoke Istvan-Levente

  Buna ziua am depus hârtiile pe 25mai si nu am primit o decizie nimic ca sa acordat nimic întrebarea a fi cam la ce data a trebui sa vină banii

 • mary

  buna ziua as dori sa-mi raspunda cine are idee daca eu am un baietel de 1si 6 luni, sunt in prenatal pana in ianuarie si as dori sa raman iarasi gravida pot intra in somaj si dupa dinnou in prenatal?

 • Criss

  Bună ziua,
  Urmează sa nasc pe 20 septembrie 2017,perioada pentru calcul indemnizație creștere copil ar fi octombrie 2016-septembrie 2017. Din 7 noiembrie 2016 mi-am schimbat locul de munca iar în luna octombrie 2016 am fost în șomaj și am beneficiat de indemnizație de șomaj, menționez ca anterior lunii octombrie am vechime de 10 ani la un alt angajator.

  Întrebarea mea este : ce venituri se iau în calcul pentru stabilirea valorii indemnizației de creștere copil-aferente căror luni ? ( dacă indemnizația de șomaj se ia in calcul în stabilirea indemnizației ptr creștere copil -ținând cont ca nu este un venit impozabil)

 • Georgiana

  Daca eu fac a doua facultate la zi, la taxa pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului?

 • Ovidiu

  Bună ziua
  Pentru gemeni nu pot lua concediul amândoi părinți ? 🙂
  Sotia a lucrat în perioada septembrie 2015-martie 2017 mai mult de un an ,urmând in acelasi timp si facultatea la zi ..nu stim care perioada ar fi mai bună din punct de vedere financiar pentru maternitate..
  Ce ziceți? Veniturile ei în ultimele 8 luni au fost in jur de 1400 lei lunar ..anterior undeva la 900-1000 lei

 • Lucia

  Buna seara.Noi am beneficiat de indemnizatie fetitei pana la varsta de 1 an si 10 luni apoi am plecat in Anglia toti si nu stiu daca trebuie sa sunam sau sa anuntm ca fetita a trecut deja de 2 ani si noi beneficiem aici de alocatie va rog daca stiti ceva sa ne anuntati

 • dida

  buna ziua !am si eu niste nelamuriri cu privire la indemnizatie ,,,am lucrat in Anglia pana in decembrie 2016 cu contract ,am ramas insarcinata si am revenit in Romania angajandu -ma imediat fara intrerupere .As vrea sa stiu daca am dreptul la indemnizatie ,ce acte imi trebuie de acolo din Anglia si daca ati putea sa imi spuneti cum se calculeaza aceasta indemnizatie {daca s-ar lua in calcul veniturile de acolo}luna viitoare ar trebui sa nasc cand pot depune actele pt indemnizatie va multumesc dupa cum am mai citit pe internet eu as avea cu tot cu lunile din Romania 13 luni lucrate consecutive fara intrerupere

 • Dilara

  Buna ziua!as vrea sa stiu daca poti sati iei stimulentul de insertie daca benificiezi concediul pentru cresterea copilului ?…si invers daca ai stimulent poti sa intri in concediu pentru cresterea copilului?..

 • Gheorghe Anisoara

  Buna ziua,
  Am si eu o intrebare, mai este obligatoriu ca sa stea in CCC si tatal o luna?

 • SIMION ELENA

  buna ziua
  am nascut in 31 martie 2015 .Am optat pentru ICC de 1 an.M-am reintors la munca cu 30 zile inainte si am facut si schimbul obligatoriu cu tatal ca sa beneficiez de stimulentul de insertie incepand cu 1 martie 2016 .Dupa legea noua incepand cu 1 iulie am reintrat in ICC renuntand la stimulentul de insertie. Intrebarea mea este ca sa beneficiez dupa legea noua de stimulent de insertie inca 1 an pana la implinirea copilului a varstei de 3 ani, cand trebuie sa vin la munca daca eu am indeplinit conditiile in prima etapa (adica schimbul cu tatal si revenireamea in munca cu 30 zile mai devreme ) ?????

 • VASILICA

  Buna ziua !Am nascut pe 19.01.2017 ,sunt salariat la un SRL, dar am personal si o INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu activitate Agricola unde in ultimile 12 luni am inregistrat venituri prin vinzarea de cereal, sunt impozitata pe norma de venit,acum pentru a beneficia de CCC ,ce documente doveditoare a venituriloe din agricultura trebuiesc ?Iar cu INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ce fac ?

 • alina

  buna ziua,
  de cand se plateste indemnizatia de crestere,din momentul cand se naste sau inaite si dupa,ce perioada?
  multumesc

 • Ocoleanu Elena

  Buna ziua! Am si eu o intrebare,daca imi poate raspunde cineva,va rog. Lucrez de 6 luni,iar acum sunt insarcinata in 3 luni si jumatate,iar in acelasi timp sunt studenta la zi.Urmeaza sa intru in concediu medical pentru risc de sarcina.As dori sa stiu daca voi beneficia de indemnizatoa de crestere a copilului.

 • Daniela

  Buna ziua. Am nascut in mai 2015 si din cauza unei probleme medicale ar trebuie sa mai stau Un an acasa cum trebuie procedat si ce acte imi sunt necesare , si cu cat tip inainte se depune.
  Va multumesc.

 • Antonela

  Buna ziua,

  Va rog sa-mi spuneti daca mai pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului in cazul in care imi dau demisia de la locul actual de munca. Contractul este suspendat pentru concediu de maternitate, dar mi s-a cerut sa-mi dau demisia ca sa imi poata elibera o recomandare profesionala la cererea mea. Nu este o masura abuziva?

  multumesc!

 • Sorin

  In calculul indemnizatiei se iau in considerare si dividendele?

 • Loredana

  Buna ziua! Am si eu o intrebare daca imi poate raspunde si mie cineva…
  Am un copil de 1 an si 1 luna si primesc indemnizatie dar nu mai doresc sa ma mai intorc la munca atunci cand face bebita 2 ani(asi vrea sa mai stau cu ea acasa sa o cresc eu nu sa o trimit la cresa) Si mai vreau sa fac un bebe dar cand are ea 3 ani …Intrebarea mea este ..Mai iau indemnizatie pentru cel de al 2 lea copil? Tinand cont de faptul ca nu mai lucrez !

 • Catalina

  Eu lucrez din decembrie 2015 și vreau sa rămân însărcinată.voi beneficia de indemnizație.?va mulțumesc.

 • anca

  Buna ziua! Am o fetita de 1 an si jumatate. In februarie ar trebui sa ma intorc la munca. Recent am fost cu fetita la mai multi doctori care mi-au spus ca fata prezinta semne de autism. Pot prelungi concediul de crestere copil inca un an, adica pana la varsta de 3 ani? Va multumesc !!!

 • Maria

  buna ziua am si eu o intrebare la indemnizatie,am lucrat la sezon in germania si acum ma-m angajat si sunt insarcinata pot sa primesc si eu indemnizatia si daca da ce fel de documente trebuie sa fac multumesc

 • Marian marinica

  Buna ziua daca am demisionat insarcinata fara sa stiu ca sunt mai am dreptul la prenatal va rog ajutatima

 • Smaranda

  Buna ziua, in situatie in care am dori ca sotul meu sa intre in concediu de ingrijire copil iar eu as intra in fara plata odata cu incheierea concediului de maternitate, la implinirea a 1an a copilului ám putea schimba astfel incat sa intru eu in ingrijire copil in locul lui? Se tine cont de ultimele 12luni cu venituri impozabile anterioare depunerii cererii sau anterioare nasterii copilului? Multumesc frumos.

 • Ciunda Simona

  Buna ziua.Va rog frumos daca puteti sa imi raspundeti si mie la o intrebare.Sunt insarcinata si trebuie sa nasc la sfarsitul lunii noiembrie 2016.Sunt angajata din 15 iulie 2016 ,ce drepturi am totusi avand in vedere ca nu ma incadrez pt concediul de cresterea copilului,adica pot sa imi iau concediu de maternitate? cum sa procedez?Cat timp beneficez in aceasta situatie de concediu pentru cresterea copilului? Va multumesc frumos.

 • Iulia

  Buna ziua, am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva. In sept 2014 am nascut, beneficiez de indemnizatie pentru ca eram studenta. Sotul meu lucra atunci. Acum nu mai lucreaza din septembrie 2015. Normal, pe luna sept 2016 ar trebui sa primeasca el banii de indemnizatie,dar nu mai e angajat. Cine va primi luna sept, eu, sau se pierde? Va rog sa imi raspundeti.

 • Ana

  Buna ziua !
  Am si eu o intrebare:sotul meu este in stimulent de insertie, nu a solicitatat niciodata concediul de paternitate. Daca doreste sa iasa din stimulent in indemizatie desi copilul a împlinit 1 an oare se mai poate?
  Va multumesc!

 • Diana

  Buna ziua am si eu o intrebare lucrez in invatamant si contractul se termina pe 31 august nu am mai lucrat inainte si nu fac cele 12 luni fara 2 sapt cum pot beneficia de indemnizatie se poate sa iau.Va multumesc

 • Eugenia

  buna ziua.Am si eu o intrebare cu privire la indemnizatiile pentru cresterea copilului din legea noua 01.06.16 ,eu acuma primesc 35%din salariul care lam avut, dupa legea noua cind ar trebui sa primesk 85% din salariul si daca trebuie sa dau acctele din nou la fondul social?

 • ZCsilla

  Buna ziua. sunt in concediu crestere copil, 2 ani, din ianuarie 2016. daca incep doctoratul din anul acesta, trebuie sa intrerup concediul? afecteaza indemnizatia? multumesc mult

 • Marinela

  Buna ziua,sa anuntat ca se mareste indemnizatia din iulie ce sa intamplat ca nu sa marit?

 • andreea

  buna ziua.am o intrebare am lucrat 5 ani la o firma ,acum de 6 luni nu mai lucrez niciude daca raman insarcinata beneficiez de indemnizatie

 • valentina

  Daca soțul meu a avut contract de munca din 2012 până în luna ianuarie 2016 și eu trebuie să nasc luna asta iulie mai beneficiază de indemnizație pentru creșterea copiilor? Aștept răspuns.

 • valentina

  Dacă soțul meu a avut contract de munca din 2012 până în ianuarie 2016 fără intrerupere si eu trebuie sa nasc luna asta iulie mai beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului? Aștept răspuns.

 • Alexandra

  Bună seara!Urmează sa nasc la sfarsitul lunii ianuarie ,atunci o sa am 1 an si 10 luni pe cartea de.munca vreau sa stiu daca pot beneficia de indemnizație pentru cresterea copilului,ca nu mai inteleg nimic unii spun ca trebuie sa am 2 ani pe cartea de munca fara întrerupere. Mulțumesc

 • lora

  buna ziua. am terminat primul an de studiu la o facultate la zi, la stat . in septembrie nasc. voi putea primi aceasta indemnizatie ?

 • raluca grigore

  Buna ziua! am o intrebare…unde ma pot duce sa depun actele pt indemnizatie? si cand se fac?dupa nasterea copilului banuiesc nu?

 • raluca grigore

  Buna ziua! am o intrebare…unde ma pot duce sa depun actele pt indemnizatie? si cand se fac?dupa nasterea copilului banuiesc nu?le pot depunde si inainte?

 • Malvina

  Buna,am si eu o intrebare,poate ma poate ajuta cineva.Am nascut in Ucraina,sotul este cetatean al Ucrainei-eu moldoveanca,copilul are 7 luni ( dupa nastere tucmai acum am venit in md).este posibel sa primesc indemnizatia si ce ducumente trebuesc?

 • Camelia

  Buna seara, Sunt in concediu de crestere copil 2 ani si as dori sa ma lamuriti ce inseamna acel ajutor lunar de 45, 35% care se acorda si parintelul cu handicap. Eu sunt grad accentuat, pensie de invaliditate, am depus actele la dosar si as dori sa stiu daca beneficiez si eu de acest ajutor? pana face copilul 3 ani sau 7 ani?trebuie sa depun vreo cerere pt prelungire? Va rog frumos sa imi raspundeti. Multumesc

 • Alexandra

  Bună ziua, vreau sa va întreb dacă am lucrat timp de 4 ani la o firmă pina la data de 14.06.2016, postul meu fiind desființat, și voi depune actele pentru șomaj, care știu ca e de 6 luni, voi putea primi indemnizație pentru creșterea copilului? Menționez ca sunt în prima luna de sarcina deci nu voi primi șomaj pina la data probabila a nașterii , în Februarie. Mulțumesc.

 • radu d

  Buna ziua.
  Am nascut in decembrie o bebelusa (are 6 luni bebe) si ma aflu in CCC. Am aflat ca sunt insarcinata zilele trecute.
  Pot lua indemnizatie si pentru al 2-lea bebelus?

  • Gabi

   Am luata in plasament de urgenta o fetita si iau insertia de 500ron.acum 5 zile am nascut si eu va rog spunetimi daca pot lua si peal doilea copil insertie

  • Gabi

   Am luata in plasament de urgenta o fetita si iau insertia de 500ron.acum 5 zile am nascut si eu va rog spunetimi daca pot lua si peal doilea copil insertie.

 • Adina

  Buna ziua,
  Am un baietel in varsta de 10 luni, in data de 17 septembrie 2015 am depus dosarul pentru alocatie si indemnizatie a copilului in localitatea Cluj-Napoca si pana acum nu am primit nici un ban. Am fost la primarie sa ma interesez si bineinteles dosarul a fost preluat, a primit un numar de inregistrare dar nimeni nu stie ce s-a intamplat cu el deoarece in sistem nu apare nici ca aprobat nici ca respins si sunt trimisa de la o usa la alta, fiecare dand vina pe celalalt. Nu mai stiu ca sa fac, probabil ca peste dosar nu s-a uitat nimeni inca si acesta zace printr-un colt al unui birou, plin de praf . Va rog frumos sa-mi spuneti ce as putea face in aceasta situatie ca m-am saturat sa duc un razboi contra morilor de vant. Multumesc anticipat.

 • Eu dri

  Buna ziua am si eu o intrebare daca se poate mi.am depus dosarul de indemnizatie in decembrie 2015 si nu mia dat nr de inrezistrare si nu mia venit bani in aprilie mam dus iar sa vad cei cu el si atunci deabia mi la depus pe 25 aprilie 2016 si azi am primit o decizie precum din 25 aprilie sunt inregistrata si mia zis cat am pe luna dar nu scrie ca din ce data primesc banii am mai auzit cazuri si dupa un an au primit fara judecata deci eu mai primeac din urma sau trebuie sa ma judec cu ei

 • Ioana

  Buna ziua!am si eu o întrebare,in noiembrie fetita mea face 2 ani.eu acum sunt in concediu creștere copil.sunt însărcinată si in septembrie ar trebui sa nasc următorul bebeluș.acum iau 85%din venitul p care il aveam.la următorul bebeluș cat voi lua?cum se va calcula?

 • elena

  Buna ziua, daca sunt in concediu postnatal ma pot angaja in UK fara sa pierd indemnizatia pt cresterea copilului din Romania?

 • elena

  Buna Ziua ! Am si eu o intrebare cu privire la indemnizatia copilului de ex. eu nu lucrez sunt casnica, dar in schimb sotul meu lucreaza intrebarea este dupa ce se va naste copilul si sotul meu alege nu alege prenatalul, alege sa mearga incontinoare la servici cat va fi indemnizatia copilului pe luna? Multumesc !

 • Iacob Andreea

  Buna ziua! Vreau sa aflu si eu mai multe detalii! Primul meu copil face acum pe 10 iulie 2016, 2 ani, pentru el am luat un stimulebt de insertie datorita faptului ca am un PFA deschis pe mine care desfasoara activitate si m-am intors la munca dupa cele 45 de zile sau cate erau! Acum in septembrie in jurul datei de 7 septembrie 2016 voi naste cel de-al doilea copil, acum situatia e urmatoarea, are si sotul deschis un I.I. pe care desfasoara activitate, as putea face pe el acest stimulebt de insertie pentru cel de-al doilea copil sau nu? Ma intereseaza acest aspect pentru ca as vrea sa incetez activitatea pe acest PFA al meu daca as sti ca pot lua pe I.I.-ul sotului acest stimulent de insertie! Si inca ceva stiu ca mai era acum doi ani un dosar de facut pentru un ajutor de crestere a copilului ce se acorda celui de-al doilea copil, mai e valabila asta? Cum se cheama mai exact?

 • Andreea

  Buna ziua, am o fetita de un an si o luna si ma aflu in concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani. Deci la anul in martie ar trebuii sa ma intorc la munca. Intrebarea mea este daca pana la acea data voi ramane insarcinata si se va si naste al doilea copil poate opta tatal pentru concediu de crestere copil sau sunt obligata eu sa continui concediul si pentru al doilea? Mentionez faptul ca vrem sa optam pentru aceasta varianta (sa intre sotul in concediu de crestere) deoarece are salariul mai mare. Practic eu sa termin concediul de crestere pentru primul copil (dupa nasterea celui de-al doilea) dar pentru cel de al doilea sa intre sotul in concediu si apoi la data la care eu va trebuii sa ma reintorc la munca sa prezint angajatorului cererea de demisie pentru a-mi cauta un loc mai bine platit. Sau daca raman insarcinata in timpul concediului de crestere iar copilul se va naste dupa terminarea acestuia se poate ca in perioada in care sunt insarcinata sa imi dau demisia si apoi dupa ce se naste si cel de al doilea copil sa intre tatal in concediu? Multumesc anticipat!

 • Natalia

  Buna ziua!Spunetimi va rog frumos peste 2 luni mi se termina concediul de maternitate.Pina atunci pot sa ma angajez in alta parte la lucru?

 • Botan Sofia

  buna ziua,
  sunt o mamica care are un baietel de 1 an si 2 luni.Sunt insarcinata in luna 5 cu al 2 copil.In luna septembrie anul acesta ar trebuie sa nasc cel de-al 2 copil.
  cum se procedeaza in acest fel.Va multumesc mult.

 • ivona

  Buna ziua, am si eu o intrebare, sunt angajata din februarie 2015 pe perioada determinata ,acum pe 30 aprilie se va prelungi contractul cu 6 luni, respectiv 31.10.2016, si probabil cu inca 1 luna si 23 de zile respectiv 23.12.2016 ( cand revine fosta angajata din co de maternitate) daca as ramane insarcinata in luna mai/iunie voi primi indemnizatie? imi iau concediu medical sau intru direct in somaj?cum sa procedez sa pot beneficia de concediu de crestere a copilului. Multumesc!

  • ELENA

   BUNA ziua am si eu o intrebarea sunt in concediu de crestere copil,am nascut prematur gemene la 34 saptamani am 11 luni pe carte de muca pot lua indemnizatie,

   • ELENA

    BUNA seara am si eu o intrebare am 11 luni pe cartea de munca pot lua 2 ani stimulet ,am nascut 34 sapatami gemene

 • Cristina

  Buna,va rog daca se poate sa imi raspundeti la urmatoarea intrebare. In luna ianuarie am incheiat contracul de munca la o firma pentru care am lucrat mai mult de 7 ani si mai apoi in februarie nu am lucrat dar din martie sunt angajata din nou. Precizez ca in luna februarie nu am lucrat cu carte de munca dar in acea luna aveam un pfa suspendat(pe care il am si acum). In acest moment sunt in luna a 4-a de sarcina si intrebarea ar fi daca in acest caz mai sunt elegibila pentru a primi indemizatia pentru cresterea copilului?

 • Alexandru Cornel

  Buna Ziua !
  Sunt in crestere copil, sotia mea a plecat in Germania la munca, As dori sa stiu daca imi pot schimba domiciliul de resedinta. Adica daca o pot insoti . Pierd indemnizatia daca imi mut domiciliul ?

 • MIOARA

  Buna ziua!
  Am o intrebare cu privire la stimulentul de insertie.
  Daca sunt in concediu de crestere copil si doresc sa incep serviciul mai devreme de 1 an mai pot beneficia de acest stimulent de insertie?(copilul are 7 luni)
  Va multumesc!

 • mada

  Buna. Eu am trecut la acelasi loc de munca de la o firma la alta fara intrerupere pe 16 decembrie 2015 si nasc pe 8 decembrie 2016, beneficiez de indemnizatie? Imi trebuie pe cele 8 zile adeverinta de la firma veche?

 • tatiana

  buna ziua am si eu o intrebare , daca sotul meu are dubla cetatenie si munceste in rominia el beneficiaza de alocatii si indemnizatii ca persoana asigurata?

 • Maioru

  Buna ziua! Am si eu doua intrebari. Daca am nascut pe 27.06.2014 si sunt in crestere ingrijire copil, cand ma duc la munca? Si a doua intrebare. Acum sunt insarcinata in 3 luni , daca ma duc la munca mai beneficiez de indemnizatie si pentru al doilea copil? Ca nu am 12 luni lucrate. Va rog mult sa ma sfatuiti. Va multumesc!

  • dana

   normal ar fi ca dl saisi ia o luna ICC, dar dv ar trebui sa va intoarceti pe pe 26.06.2016 ceea ce ati facut deja,da beneficiati de ind. ca se ia in calcul si cresterea copilului ,venitul pe lunile de suprapunere

 • claudia

  buna ziua,sunt in maternitate de trei ani si mai am unul,am nascut in timpul concediului de maternitate un alt copil si am mers in continuare,intrebarea mea este acum ca sunt insarcinata mai pot beneficia de indemnizatie?Multumesc

 • Mioara

  Bună …Am o întrebare cu privire la indemnizație….Am lucrat din 2007 pana în 2015 ianuarie .apoi mi am dat demisia k am plecat în Spania m am întors în tara și m am angajat anul acesta pe 21.01.2016 iar acum pe 20.03 am aflat k sunt însărcinată în 5 săptămâni .ce pot face k sa beneficiez de indemnizație. ?pot plăti din urma la cartea de munca. ? Sau ce sa fac? Rog un răspuns urgen Mulțumesc

  • LUIZA

   Nu se poate plati din urma nimi. Nu veti putea beneficia de concediu de indemnizatie ptr ca nu aveti cum. Trebuie sa aveti lucrate 12 luni fara intrerupere…

 • Ina

  Buna seara, am si eu o intrebare referitoare la indemnizatia de crestere a copilului pentru mamele studente, sunt in primul an de master, admiterea fiind in iulie, programul de master incepe in octombrie, iar eu nasc in august, as putea beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului, cum se vor calcula cele 12 luni anterioare nasterii, de cand
  m-am inscris la master sau de cand a inceput masterul mai exact octombrie?
  Multumesc!

 • marius negoita

  daca tatal indeplineste conditiile si nu solicita concediu de crestere copil in luna obligatorie, poate solicita stimulent de insertie pentru aceasta luna?

 • tiby

  Buna ziua,
  Beneficiez de CCC timp de 2 ani si as vrea sa ma intorc mai repede la serviciu,angajatorul este obligat sa ma primeasca inapoi sau care ar fi procedura

 • ciprian cosma

  duna seara sunt salariat de 30 de luni si sotia nu are niciun venit antrebarea este daca eu ca tata am aceleasi drepturi de a intra an post natal an locul femeii va multumesc

 • trofin elena

  buna seara.am un baiat de 1 an jumatate.pot sa lucrez si sa iau si indemnizatie daca am optat pentru 2 ani?va rog sa imi raspundeti

  • meli

   Buna ziua!
   Fetita noastra in iunie va implini 2 ani. Sotul ar beneficia in ultima luna de indemnizatia de crestere a copilului, dar el realizeaza venituri agricole ,asta inseamna caci nu are angajator dar figureaza la finante (nu avem proiecte Europene).As dori sa stiu care este autoritatea competenta care elibereaza copia deciziei de impunere.Sotul a fost personal la AJPIS sa se intereseze de ce documente are nevoie deoarece noi nu avem cunoscuti intr-o asemenea situatie si a fost tratat cum ne asteptam ,adica nu indrumat ci sa mearga sa-si procure acte caci isi intrerupe activitatea pe acea perioada! Intreb eu atata timp cat nu este angajat cine ii da un asemenea act doveditor !Multumesc

 • Suzana

  Buna ziua! In octombrie 2015 ar fi trebuit sa ma intorc la lucru dupa concediul de c.c. de 2 ani, insa mi-am luat 3 luni de concediu fara plata, fiindca sotul avea contract pana la sf. anului in strainatate si eram toti plecati. Acum sunt insarcinata fara sa am 12 luni lucrati inainte, insa legea spune ca se socotesc si lunile cat s-a primit indemnizatie, ori eu in Germania am primit si in perioada celor 3 luni cat eram in c. fara plata un ajutor pt ca nu am dat copilul la cresa, ci l-am crescut eu. E posibil sa primesc totusi indemnizatie la cel de-al doilea copil?

 • Ioana

  Buna ziua, daca am ales concediu de maternitate de 1 an, m-am intors la 11 luni la lucru, beneficiez de stimulent de insertie,de 3 luni sunt la munca, daca acum as dori sa raman acasa cu copilul, singura varianta am inteles ca ar fi concediu fara salar acordat de angajator. Este obligat sa imi ofere concediu fara salar pana la varsta de 2 ani a copilului? si daca doresc sa imi iau 2-3 luni fara salar, sa stau cu el si apoi sa revin la munca? Multumesc.

  • Cristian

   Buna ziua,
   1.daca s-a optat pentru concediu maternal de 1 an, si acesta expira in 14 mai 2016, ce se intampla daca legea este votata si adoptat inainte de aceasta data : POT CONTINUA PANA LA 2 ANI FARA SA PIERD BENEFICIILE?
   2. Daca legea se promulga dupa 14.05.2016 pot reveni la concediul de 2 ani fara sa pierd beneficiile?

 • Melinda

  Buna ziua,eu am o intrebare,eu o sa nasc in octombrie si o sa am gemeni,cum calculez cat o sa primim de la stat?Va multumesc

 • monica

  Buna ziua ! Am si eu o nedumerire daca ma puteti ajuta.
  Am 20 de ani si mi-as dori un copil; lucrez la un magazin alimentar privat (nu de stat ) din data de 09 Iulie 2015 cu carte de munca,deci in prezent am lucrate vreo 7 luni jumate. Daca raman insarcinata de luna viitoare mi-e teama ca nu voi putea beneficia de concediu de 2 ani pentru copil . Am inteles ca trebuie sa am 1 an lucrat pana la nastere dar mi-e teama ca patronii serviciului cand vor afla acest lucru ma vor da afara sau eu stiu in concediu medical pentru ca poate voi avea greturi sau poate nu ma vor considera apta pentru munca fiind insarcinata.

  • Nataly

   Monica – neapărat fă 12 luni, apoi te poți gândi la un copil. În plus, nu ai de unde ști cum va decurge sarcina. Tu crezi că toate femeile lucrează 9 luni, până în ziua în care nasc? * Sfat. Bucură -te 1-2 ani de viața de cuplu, mergi în concedii, fă analize medicale standard, muncește 12 luni, să conteze pentru indemnizație, apoi faci copii. Ești tânără. Citește și legislația – vezi www. Dreptul gravidelor. Ro

 • Madalina I

  Buna ziua,
  Sunt angajata la o firma din 20.08.2012, in luna octombrie 2015 firma a intrat in insolventa, acum suntem in reorganizare. Salariile nu au fost platite din luna noiembrie 2015, de asemenea nu au fost platite nici cotizatiile la stat.
  As vrea sa stiu daca acest lucru ma poate afecta daca in scurt timp as ramane insarcinata. Voi beneficia de indemnizatie crestere copil?
  Va multumesc.

 • Ioana

  buna ziua. am si eu o intrebare. pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului daca platesc personal sanatatea si pensia 13 luni dezile? mentionez ca nu lucrez.

 • Cristina musat

  Buna seara! As dorii sa stiu daca pot sa iau indemnizatia pentru copil in conditiile in care sunt inscrisa la o postliceala sanitara?Am intrerupt studiile pt o perioada si acum repet anul II,dar din vara anului acesta.Ar trebui sa nasc la sfarsitul lunii octombrie,inceputul lui noimbrie.Se poate face ceva in acest caz? Multumesc!

 • Adina

  Buna ziua!
  In timpul concediului pentru cresterea copilului pana la doi ani am nascut un alt copil si iau in prezent si indemnizatia de 85% si indemnizatia suplimentara de 600 de lei. Inainte de nasterea celui de-al doilea copil am intrerupt pentru o luna concediul de crestere (pentru a beneficia tatal de acea luna) si eu am incasat bani pentru o luna de concediu medical prenatal, fiind aproape de termenul celei de-a doua nasteri. Dupa acea luna, am revenit la concediu si indemnizatie normala. Acum, cand primul copil implineste doi ani, mi s-a spus ca se va modifica cuantumul indemnizatiei pentru cresterea celui de-al doilea copil, deoarece, din cauza acestei luni de intrerupere a indemnizatiei, baza de calcul va fi chiar indemnizatia. Voi lua, deci 85% din 85% din veniturile pe care le-am realizat inainte de nasterea primului copil. E normal sa fie asa? Nu se mai poate face nimic?
  Va multumesc!

 • bia

  Bună. Am și eu o întrebare dacă sunt angajata k minim-ul pe economie..cât o sa fie idemnizatia? Tot 85 % ?

 • maria

  buna seara am si eu o intrebare..acum am 3 luni si 2 saptamani de sarcina iar la locul actual de munca am 5 luni pot beneficia de acestii bani daca am intrerupere de 5 zile lucratoare intre locul anterior si actualul loc de munca?

 • Manuela C

  Buna ziua! Situatia mea este urmatoarea: am absolvit facultatea in luna iunie si urmatoarea luna am ramas insarcinata. Am citit Ordonanta de Urgenta 111/2010 referitoare la indemnizatia de crestere a copilului si am gasit un articol care spunea ca daca in cele 12 luni anterioare nasterii mamica era inca la cursuri, ar putea beneficia. Eu voi naste in luna aprilie, deci in aprilie 2015 eu eram inca la cursuri. Mentionez ca nu mi-am putut da licenta pana acum. Intrebarea mea este urmatoarea: as putea beneficia de vreo indemnizatie? Am mai intrebat in stanga si in dreapta dar nu am fost informata. Va multumesc!

 • Manuela C

  Buna ziua! Situatia mea este urmatoarea: am absolvit facultatea in luna iunie si urmatoarea luna am ramas insarcinata. Am citit Ordonanta de Urgenta 111/2010 referitoare la indemnizatia de crestere a copilului si am gasit un articol care spunea ca daca in cele 12 luni anterioare nasterii mamica era inca la cursuri, ar putea beneficia. Eu voi naste in luna aprilie, deci in aprilie 2015 eu eram inca la cursuri. Mentionez ca nu mi-am putut da licenta pana acum. Intrebarea mea este urmatoarea: as putea beneficia de vreo indemnizatie? Am mai intrebat in stanga si in dreapta dar nu am fost informata. Va multumesc!

 • oana condurache

  buna pot sa iau indemnizatia pentru cresterea copilului din romania daca lucrez in strainatate si ma opresc de la munca im dau demisia si lucrezi in romania 3 luni .SE calculeaza dupa salariu din romania sau se calculeaza separat lunile care am lucrat in strainatate va multumesc

 • Florin

  Am sieu o intrebare am intrerupere intre firme mai pot loua prenatal

 • Aurora

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca se poate realiza urmatoarele:
  In luna iulie s-a nascut copilul, mama este cea care a solicitat concediul pentru cresterea copilului pana la 1 an, dar mama incepe serviciul la cerere mai devreme, adica in luna ianuarie, ( cand copilul are 7 luni), si intrebarea este: Tatal copilului poate contnua de la acea data concediu pentru crestere copil pana la 1 an? pe considerentul ca in legislatie scrie ca: „Concediul pentru cresterea copilului obligatoriu pentru tata este de cel putin o luna” , el intelegand ca poate continua el concediu pentru crestere pana la 1(un) an. Daca „da”, va rog sa-mi transmiteti temeiul legal pentru aceasta situatie.
  Cu multumiri anticipate!

 • iulian

  buna ziua.Am o intrebare daca mi se opreste indemnizatia din anumite motive,as mai putea reface dosarul.

 • Olga

  buna ziua. nu am primit indemnizatii lunare pe copil timp de 6 luni…cum le pot intoarce?multumesc

 • Cheller Lucia

  Doresc sa stiu daca pot primi indemnizatie din Romania, avand in vedere ca doar sotul lucreaza in acest moment si el poate face actele pentru indemnizatie. Dar dupa nasterea copilului la 5 luni sotul urmeaza sa plece in stainatate sa lucreze, eu raman in Romania voi mai primi indemnizatia?

 • Oprea Florentina

  Cand se depun actele pentru stimulentul de insertie ,inainte sau dupa ce incepi serviciul.Sunt in CCC si pe 6 iunie ma intorc la munca , tb sa anunt pe cineva???
  Angajator sau primaria?

 • Valentin

  Buna ziua,

  Am nevoie de urmatoarele informatii, va rog:
  La sfarsitul lunii martie 2016, sotia mea va naste. Nu are venituri si am de gand eu sa intru in concediu de crestere copil.
  1. Avand in vedere ca sotia mea este inregistrata la CASMB ca si coasigurat la mine la munca, daca voi intra in concediu de crestere copil, va beneficia in continare de aceasta calitate de coasigurat? Intreb deoarece stiu ca slujba se va suspenda.
  2. Daca doresc in timpul concediului de crestere copil sa revin la un alt loc de munca, cum procedez?

  Multumesc!

 • Marilena

  Bună ziua. Va rog să-mi spuneți cum se procedează în cazul în care s-a descoperit astm la un copil și se eliberează acel certificat timbrat după ce a împlinit 2 ani și mama a început serviciul. Se mai poate reveni la CIC pana la vârsta de 3 ani?

 • Denisa

  Buna seara! Am problema cu care ma confrunt de ceva timp , sunt sportiva de performanta am avut contract cu cei de la club din anul 2013 (contract prestari servicii) in anul 2015 luna februarie a expirat unul din contracte care era facut pe cateva luni, in martie el trebuia reinoit eu l am semnat si urma sa il semneze si directorul clubului , intre timp au aflat ca eram insarcinata in aproape 2 luni si au anulat contractul pe care doar eu il semnasem …( asa mi au spus ei ) Ce pot face in cazul acesta? Ei nu m au mai platit din acel moment … iar eu nu iau nimic si nu am
  Niciun venit … In august 2015 am dat bacalaureatul dar nu m am
  Inscris la facultate pentru ca nu am avut niciun venit…! Multumesc astept raspuns va rog mult!!

 • CRISTEA LOREDANA

  Buna ziua,am si eu o intrebare:am fost trecuta pe contractul de munca cu 4 ore,firma la un moment dat s-a desfiintat iar eu am 2 saptamani in care nu am avut loc de munca.In aceeasi luna m-am angajat la o alta firma cu 8 ore pe zi pana in momentul de fata,eu as avea 12 luni lucrate dar cu o pauza de 2 saptamani.Pot beneficia de indemnizatie crestere copil pana la varsta de 2 ani in acest caz?Multumesc.

 • Oana Loredana

  Buna ziua, am si eu o intrebare. Sunt insarcinata in luna a 5 si sunt angajata din octombrie 2014, insa am o intrerupere de contract cam de o luna si 4 zile. Socotind nu ma incadrez in cele 12 luni, as mai putea face ceva sa primesc indemnizatia de crestere a copilului ? Dupa calculele mele din cate am inteles ca medicalul nu se calculeaza, as iesi la 10 luni din momentul reintoarcerii mele la locul de munca. Acea luna ma afecteaza ? Va rog ajutati-ma.

 • ROXANA

  buna ziua ! as dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia de crestere copil daca detin functia de : administrator , sunt si asociat cu 10% in firma dar am si contract de munca la firma din 2013 ??? multumesc !

 • Așa maria

  Bună ziua.va rog sa îmi răspundeți la întrebarea aceasta ca nu știu cui sa mă adresez sunt însărcinată și am 10saptamani am lucrat un an jumate intr-o parte iar acum lucrez în alta parte și am întrerupere intre loturile de munca aproape o luna sa îmi spuneți dacă beneficiez de indemnizație sau ce as putea face sa beneficiez????la ultimul loc de munca nu o sa am un an lucrat pana o sa nasc.Mulțumesc aștept raspuns

 • dancos cristina

  daca copilul a implinit 2 ani in 31 ianuarie 2016 mai beneficiez de indemnizatie si in luna februarie

  • Elisabeta

   Buna ziua. As dori o informație. Am gemen si de când am aflat toate lumea imi zicea ca pot beneficia 3 ani de concediul maternal. Acum nu demult am aflat ca nu e adevarat si ca nici nu pot prelungi. Mentionez ca s au nascut prematur. Ce as putea face pt a p relungii concediul maternal????

 • onisa

  Buna ziua!
  Am si eu o intrebare: eu lucrez la 2 firme diferite dar cu acelasi sediu 4 ore si 4 ore (adica jumate pe norma pt fiecare) …o sa pot beneficia de concediu de materninate de la ambele firme (adica ca si cum as lucra la o singura intreprindere)?

 • Ioana

  Buna ziua! E ceva ce nu inteleg si v-as ruga sa ma lamuriti daca se poate. Am PFA – suspendat cu data de 31 ianuarie 2016, pentru un an. De la 1 febr 2016 am intrat in concediu de maternitate – care va dura 126 de zile – pana la 3 iunie, cred. Asta inseamna ca asta e si data de la care intru in concediu crestere copil, corect? Ce nu inteleg eu e treaba cu stimulentul. Primesti stimulentul la 1 an (fara o zi) de la nasterea copilului sau de la data in care intri in concediu crestere copil? – ca e o diferenta de 3 luni….Multumesc.

 • Lia

  Buna. Îmi doresc al 2-le-a copil înainte ca primul sa împlinească cei 2 ani in care mi se aloca indemnizația pentru creșterea copilului. Prima întrebare ar fi daca primesc in continuare aceeași suma si pentru al 2-le-a copil ?A doua întrebare, daca nasc mai târziu cu câteva luni, când indemnizația primului copil e finalizată, mai iau indemnizație si pentru al 2-le-a copil ?
  Multumesc

 • Nico B

  Buna ziua,

  Sunt angajata cu contract pe perioada nedeterminata, cu program de lucru de o ora la o firma a carei administrator sunt si urmeaza sa nasc in cateva luni. Beneficiez de indemnizatie de crestere copil indiferent de numarul de ore cu care am contractul? Multumesc!

 • Oana

  Buna ziua. Ma puteti lamuri, va rog. Nu am inteles exact cuantumul indemnizatiei de crestere a copilului. Daca optez pt 2 ani, voi primi in amandoi anii maxim 1200 de lei, sau in primul an maxim 3400 si in al doilea maxim 1200. Multumesc

 • Mihai

  Sunt angajat de sase luni, intentionez sa schimb angajatorul. Cele doisprezece luni necesare primirii concediului de crestere trebuie sa fie la acelasi angajator sau nu face diferenta daca schimb locul de munca?

 • Cristian

  Buna Ziua! Am o intrebare cu privire la indemnizatia de cresterea copilului. Sotia mea lucreaza in Marea Britanie in cadrul politiei. In luna septembrie urmeaza sa nasca . Copilul va avea certificat de nastere britanic…probabil ca v-om obtine si unul romanesc de la ambasada. Intrebarea mea este daca eu pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului si bineinteles de concediu paternal in conditiile in care va trebuii sa merg acolo sa am grija de copil pentru ca sotia nu primeste decat in jur de 40 zile.

 • Corina

  Buna ziua!

  Lucrez in invatamant de 15 ani. Deci am contract pe o perioada nedeterminata intr-o scoala( sunt titulara).
  De un an si jumatate sunt detasata de la scoala unde sunt titulara pe o functie de conducere in acelasi domeniu(Inspectoratul scolar). Momentan sunt in concediul prenatal, fiind in saptamana a 35-a de sarcina.
  Mi se spune de la locul de munca unde sunt detasata de un an si jumatate( Inspectoratul scolar) ca ar trebui sa-mi dau demisia pt.ca nu pot sa aduca pe cineva pe postul meu, decizia mea de detasare in Inspectorat incheindu-se la 31.08.2016 sau la organizarea unui nou concurs pe post, conform deciziei si ca ar trebui ca documentele atat pt. concediul prenatal cat si pt.cel de maternitate sa le duc la scoala unde sunt titulara . Ceea ce ma intereseaza este daca eu am de pierdut in acest sens sau daca este normal acest lucru, dat fiind ca ultimele mele venituri obtinute in ultimul an si jumatatede sunt de la Inspectoratul scolari , unde aveam si indemnizatie de conducere, ceea ce-n scoala nu obtineam. As dori sa stiu exact cum procedez si daca prin semnarea acelei demisii, care mi se solicita, din functia de conducere, nu am de pierdut sau ma afecteaza in vreun fel sau altul atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al obtinerii ulterioare a concediului de maternitate si-n prezent al concediului prenatal. Va multumesc anticipat pt. raspuns!

 • Laura

  Buna ziua! imi puteti spune ce se intampla in eventualitatea nasterii inainte de termen ( de ex la 7 luni)? Ce se intampla atunci, daca cele 12 luni se implinesc numai in cazul nasterii la termen, de 9 luni?

 • TODEREAN MIRUNA STEFANA

  buna seara, am o intrebarem am nascut pe 13 august 2015 si la sfarsitul lui octombrie am depus actele pt indemnizatie ,am optat pt 2 ani,vroiam sa stiu daca mai pot schinba sa merg de la 1 an la munca pe bani mai multi sau nu se mai poate?….multumesc

 • Mihaela

  Buna ziua, am si eu o întrebare : daca beneficiez de indemnizatie crestere copil pentru ca sunt studenta si am gasit intre timp sa ma angajez , pot sa ma angajez si sa beneficiez de stimulentul de insertie( nu am lucrat înainte de a nastere)?? Astept răspuns, multumesc.

 • Mirela

  buna seara,

  Am si eu o intrebare,am lucrat 2 ani ca operator calc, am fost data in somaj pe 7ian iar pe 18 ian m/am reangajat la o alta firma cu contract nedeterminat,as vrea sa stiu daca beneficiez de prenatal,abia am aflat ca voi avea un bb,
  va multumesc

 • constantin

  buna ziua! am si eu o intrebare cu privire la indemnizatie.eu sunt in concediu crestere copil si in aprilie 2016 se implinesc 2 ani si sunt insarcinatain1 luna. mai pot beneficia de indemnizatie crestere copil

 • Chico

  Buna ziua

  Doresc si eu sa intreb cum pot obtine indemnizatia pentru cresterea copilului in cazul de fata:
  Voi avea un copil cu un cetatean strain si mai precis, ea este din Filipine, lucreaza in Romania, are viza temporara care se reinoiste anual.
  Este insarcinata in luna a 3-a si pe la sf lui iulie, inceputul lui august trebuie sa nasca.
  Eu tocmai mi-am pierdut locul de munca acum in luna ianuarie. Cu alte cuvinte nu cred ca pot cere si obtine indemnizatia de crestere a copilului..
  Ea lucreaza cu contract legal, dar am inteles ca are nevoie de adresa de domiciliu in Romania pentru a putea beneficia de aceasta indemnizatie.In iulie va face 2 ani de zile de cand lucreaza legal in Romania.
  Problema ar fi cam asa, eu am dreptul la somaj 6 luni de zile, daca il bag din februarie, as avea exact pana in august cand se naste copilul.
  Oare se ia in calcul si somajul la contributii sociale??
  Daca eu nu pot beneficia, cum pot face sa beneficieze macar mama copilului de aceasta indemnizatie.
  Sau daca eu gasesc sa ma angajez in maxim o luna, se pune?? Sau se ia in calcul si pauza de o luna si ceva in care eu nu am lucrat si nu mai beneficiez de indemnizatie. Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi, multumesc.

 • bogdan

  Buna ziua…sotia ar avea 10 luni in ziua in care ar trebui sa nasca va benefica de indemnizatie ??

 • Adela

  Buna ziua, am si eu o situatie delicata- sunt insarcinata in 32 de saptamani iar contractul de munca la firma unde lucrez din 09.02.2015 urmeaza sa imi expire in 29.02.2016 – in acest moment sunt in concediul prenatal urmand sa nasc in luna martie. As dori sa stiu – voi fi preluata de casa de sanatate ? Mai pot intra concediu crestere copil ? am domiciliul in provincie dar lucrez in Bucuresti – ma pot adresa la CASMB ? Cei de la mine din oras nu ma au in evidenta . Inca o intrebare – daca nasc in martie fiind in concediu cine imi va elibera adeverinta pentru spital ? Va multumesc frumos si astept un raspuns va rog ! O seara frumoasa !

 • cristi

  Buna ziua!
  Am si eu o intrebare in legatura cu indemnizatia pentru cresterea copilului pe 2 ani. Sotia lucreaza la firma actuala de 5 ani cu salariul minim. Este insarcinata in 4 luni. Angajatorul a propus ca sa o dea in somaj pentru restul perioadei pana se naste copilul pentru a elibera postul sa angajeze pe altcineva. Afecteaza cu ceva chestia asta valoarea indemnizatiei pe care o va primi dupa ce se naste copilul?
  Va multumesc!
  Cu stima,
  Cristi

 • otvos toni adrian

  buna seara.am si eu o intrebare in legatura cu indemnizatie.sotia mea a fost angajata din 24.09.2014 pe o perioada nedeterminata si a lucrat pana in data de 15.01.2015 din cauza ca sa inchis magazinul.si a stat acasa o luna jumate si sa angajat la o alta firma de in data de 25.03.2015 dar cand sa angajat a ramas insarcinata si a lucrat pana in septembrie 2015 si a ramas in concediul prenatal pana la sfarsitul luni ianuarie poate beneficia de indemnizatia de 2 ani,va multumesc

 • Maricica

  Buna ziua! Am intrat recent in concediu prenatal, fiind salariata la 2 companii. V-as ruga sa=mi spuneti care este procedura corecta? Si daca imi pot pastra un serviciu in continuare( cel cu 4 ore).Multumim anticipat.

 • elena g

  Buna ziua, am si eu o intrebare, sunt in crestere copil pana in mai, atunci implineste 2ani. In luna februarie trebuie sa nasc cel de al doilea copil. Ce acte imi trebuie sa duc la serviciu( Mentionez ca firma la care lucram nu mai exista a vandut actiunile unei firme nationale si totusi mi-a spus sa aduc actele pt prelungire, dar nu mi-a spus ce si cum ). La fortele de munca am fost si mi-a spus ca merg cu ambele concedii pana in mai apoi raman cu unul pana face cel de al doilea varsta de2ani. dar nu stiu nu mi zice nimeni ce acte trebuie sa duc la serviciu,desi nu cred ca dupa terminarea concediul ma vor primi. Va rog sa ma indrumati ce si cum trebuie sa fac! Multumesc anticipat!

 • adela

  Buna ! asi avea o intrebare daca am ramas gravida in oct 2015 si prin iulie 2016 ar trebui sa nasc si pana ce nasc am 10 luni lucrate pot sa primesc indemnizatie ? multumesc!

  • alina florina

   Cam aceeasi situatie am si eu …..M-am angajat in data de 11mai 2015 si in 20-25 mai 2016 ar trebui sa nasc..acum sunt in concediu prenatal am intrat in concediula 10luni jumate…Beneficiez de maternitate pe timp de 2 ani de zile????

 • Evelina

  Buna ziua. Am si eu o nelamurire….In 2015 am terminat studiile de licenta si m-am inscris la master (fara sa fac pauza), iar de la 1 septembrie sunt si angajata. Mentionez ca sunt insarcinata in 7 luni. Intrebarea/nelamurirea este: cum voi primi indemnizatia? Voi primi cei 600 de lei (pt. ca frecventez cursurile) sau se poate calcula venitul net obtinut pana la momentul nasterii impartit la cele 12 luni calendaristice?

  Multumesc!

 • Aurelian

  Buna ziua.
  Momentan muncesc in Norvegia legal si am un salariu brut de aproximativ 30000 de coroane norvegiene pe luna*in jur de 12500 ron*.Daca am muncit ultimile 12 luni,pot cere indemnizatie de crestere a copilului in Romania?Asta, indiferent ce salariu am castigat in strainatate,sau exista o limita a salariului brut castigat?Si daca as muncii ultimile 11 luni in Norvegia,si 1 luna in Romania am dreptul la CCC?Si daca da, ce acte trebuiesc si conform carei legi am dreptul la CCC?Specific ca, sunt tatal copilului.
  Va multumesc!

 • Noemi

  Buna. Am si eu o intrebare.Eu si sotul meu lucram amandoi in strainatate.Am dori un copil dar dupa nastere am dori sa ne reintoarcem in tara.Ce ar trebuii sa facem sa pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?Cineva mi-a spus ca pot plati asigurare si fara sa lucrez in Romania,daca platesc 12 luni inainte sa se nasca copilul.Multumesc

 • Anca

  Buna ziua!am o intrebare:se pot plati cateva luni din urma pentru a putea face un an si sa pot primi indemnizatia?Multumesc!

 • Iza D

  Buna ziua
  In septembrie 2014 am revenit la serviuciu dupa CIC cu 3 luni mai devreme fata de implinirea varstei de 2 ani a copilului
  daca nu am solicitat atunci stimulentul de insertie , il pot solicita retroactiv
  Multumesc

 • Radu

  Buna ziua, suntem in urmatoarea situatie:

  Eu sunt angajat cu 4 ore/zi la o firma, sotia mea este studenta dar are 29 de ani este la a doua facultate. Ea nu a realizat venituri anul trecut si deoarece are peste 26 de ani, ca si studenta nu poate primi asigurare. Sarcina este la 26 de saptamani. Intrebarile mele:
  Daca se angajeaza acum cu un contract de 2 ore/zi va mai trebui platit CAS din urma ca sa se ajunga la zi? Va putea beneficia de indemnizatie avand in vedere ca nu a realizat venituri in ultimele 12 luni? In caz ca nu va putea, eu fiind angajat cu 4 ore voi putea beneficia de stimulentul de insertie de 500 ron?

 • nicu

  Buna ziua!
  As dori sa ma informati daca subventiile din agricultura(plata pe hectar de la APIA si subventiile pentru masura 141 privind fermele de semisubzistenta)se considera surse alternative de venit,sau doar banii obtinuti din activitati independente(PFA).Precizez ca sunt salariat de peste 5ani,dar am si alte activitati pe un PFA ,in special in agricultura.Eu as vrea sa intru in concediu pentru cresterea copilului dar sa nu suspend activitatea PFA,prin care imi intra subventii pe teren mai mari de 3000 lei/an.Indeplinesc conditiile?

 • ioan

  Buna poate cineva sami spună cat timp trebuie sa ai lucrat de la ancheiere andemnizatiei pt cresterea copilului sa poți beneficia de somaj

 • Obluc Andreea

  Buna ziua!am si eu o intrebare si sper sa ma puteti ajuta cu un raspuns.Momentan sunt in concediu de crestere copil si beneficiez de indemnizatie.In aprilie incep munca..Daca acum sunt insarcinata ar trebui sa lucrez doar 3 luni,apoi sa intru iar in concediu de crestere si ingrijire copil..Mai primesc indemnizatie sau nu?
  Multumesc

 • Diana

  Buna ziua. Eu am lucrat 3 ani la o firma dupa care am intrat in somaj, moment in care am si aflat ca sunt insarcinata. Somajul se finalizeaza exact in luna in care urmeaza sa nasc.

  Intrebarea mea este daca indemnizatia, cei 85%, se calculeaza din media salariului pe ultimele 12 luni, sau din media somajului pe ultimele 12luni, tinand cont de cazul de fata.
  Multumesc!

 • cristina

  buna ziua,
  la un salariu de 2200 brut ce indemnizatie pot primi?

  multumesc!o zi buna!

 • cristina

  buna ziua,
  lucrez la firma respectiva de 3 ani ,as dori sa mai fac un copil,acasa mai am o fetita de 7 ani,acum intrebarea este daca optez pentru perioada de 2 ani ce indemnizatie pot primi avand un salariu de 2200 brut?
  multumesc!o zi buna!

 • cristian

  buna seara.eu lucrez din 23 ianuarie 2015.am avut decat concediu de odihna 21 zile si 8 zile fara plata,si sotia mea trebuie sa nasca pe 20 ianuarie 2016,ma incadrez sa iau indemnizatie pt crestere copil.va rog din suflet sa imi spuneti si mie cum sa procedez.trebuie sa mai lucrez dupa ce naste sotia?

 • Oana

  sunt persoana cu handicap si am o fetita de 1 luna. ce drepturi am? indemnizatie de crestere? ce acte imi trebuie?

 • Elisa

  Sunt in concediu de crestere al copilului (pana la 2 ani). Baiatul meu are un an si 2 luni. O sa nasc in luna aprilie al doilea copil. Intrebarea mea este cum o sa primesc alocatia pentru primul copil si ce o sa primesc pentru cel de-al doilea?

 • andreea

  Buna ziua. Am si eu o întrebare. In luna iunie 2015 am terminat clasa a12a la zi in sesiunea august-septembrie am dat bacalaureatul. In luna septembrie mai exact pe data de 12 m-am angajat la un cunoscut magazin de îmbrăcăminte cu contract pe o luna de zile. Fără sa stiu ca sunt însărcinată pe data de 15 octombrie mi-am dat demisia chiar daca pe 12 octombrie îmi expirase contractul. De atunci nu am mai lucrat si in prezent sunt însărcinată in aproape 4 luni. Vreau sa stiu daca pot beneficia si de altceva in afara de alocatia de 200 lei. Va rog sa mă ajutati ssi pe mine cu un răspuns.

 • iulia

  Buna ziua! Sunt la facultate de zi in ultimul an si sunt insarcinata in 12 saptamani. Tin sa mentionez ca termenul perioadei de nastere este 15-25.07.2016 iar anul se termina in 22.05.2016. In aceste conditii mai pot beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului?

 • Loredana

  Buna ziua! Am aflat de curand ca sunt insarcinata, sunt inscrisa la un curs preuniversitar, mai exact modulul pedagogic 1 dar care dureaza 6 luni. As vrea sa stiu daca as putea lua indemnizatie?

 • Blaga elena

  Buna seara!Am nascut pe 18 decembrie,problema mea este urmatoarea:eu si sotul meu suntem in divort, nu isi recunoaste copilul . Cum pot sa procedez cu actele pt indemnizatie in conditiile in care sotul meu refuza sa completeze , semneze documentul prin care declara ca nu cere el concediu? Nu il intereseaza copilul si nici nu vrea concediu. Lucrez in invatamant. Pot sa mai depun dosarul?Cum sa procedez?

 • Alina

  Salut,
  Speța este următoarea:
  In momentul nașterii, rezident de mai putin de 12 luni. Venit lunar din rezidențiat 1100 RON.
  Ma clasific pentru o anumită indemnizație ? Si daca da, o valoare aproximativa.
  Daca nu cer prea mult, ce variante exista pentru a creste aceasta suma, nu de alta, dar am ales sa ajut aceasta tara cum pot si eu, nu am plecat afara, si încă refuz sa cred ca tara care o iubesc si pentru care am alea sa lupt sa ma pună la pământ cu fiecare ocazie.
  Multumesc anticipat !

 • Paulescu

  Buna ziua. As avea si eu o nelamurire,ma rog,mai multe,dar nimeni nu mi-a raspuns concret pana acum. In 11 aprilie copilul meu implineste doi ani astfel ca eu ar trebui sa ma intorc la munca pe 12 martie (luna obligatorie a tatalui). Firma la care am lucrat s-a desfiintat,iar fostul sef a deschis o alta. eu vreau sa intru
  in somaj si nu stiu care sunt pasii de urmat. Mentionez ca nu am ramas in relatii bune cu fostul meu
  angajator.
  Va multumesc mult,

 • Rotila Cristian

  Din luna septembrie 2015 sa mopdificat legea cu privire la indemnizatia crestere copil si anume cine opteaza pentru concediu de 2 ani va primi in primul an cel mult 3400 lei, iar in al doilea an cel mult 1200 lei

 • teodor

  buna seara. Sotia mea urmeaza sa nasca in luna iunie dar nu a lucrat pentru ca a terminat postliceala sanitara.ca tata, fiind angajat ca profesor fara norma intreaga pot beneficia de indemnizatie? multumesc

 • Balau Raluca

  Buna seara,

  As dori sa va intreb modul de calcul a indemnizatiei acordat in anul al doilea. Daca eu am 1200 lei Indemnizatia cat voi lua in cel de-al doilea an.
  Multumesc frumos

 • Nicoleta

  Buna ziua.Sunt in somaj pana pe data de 18 iunie 2016, m-am incadrat la 1 an de somaj.in jur de 20 sept 2016 voi naste al doilea copil.intrebarea mea este daca pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului, daca voi avea 30 zile de concediu medical si inca 60 zile de concediu prenatal? Concediul medical de 30 zile trebuie neaparat sa fie de la ginecolog sau de la oricare alt medic( alta specialitate)?.multumesc frumos.precizez ca in somaj am intrat tot din concediu de crestere a copilului, nu am nici o zi intrerupere.

 • Daniela

  Buna ziua! Am o nelamurire cu privire la indemnizatia de crestere a copilului . Eu am lucrat din 25 .09.2014 – 17.05.2015 si am incheiat contractul de munca din cauza ca au dat faliment, nu am beneficiat de somaj deorece era pimul meu loc de munca si nu aveam 12 luni lucrate in 24 , asa ca am fost nevoita sa stau acasa trei saptamani dupa care m-am angajat la o alta societate lucrand din 12.06.2015- 11.11.2015
  Acum sunt insarcinata de doua luni exact de cand mi-am dat demisia din cauza unor neintelegeri cu patronii si as vrea sa stiu daca ma voi angaja acum si pana la 7 sau 8 luni sa lucrez pot beneficia de aceasta indemnizatie de cresestere a copilului? Va multumesc si ast un raspuns.

 • ancaM

  Buna ziua!va rog sa ma ajutati….pe data de 11 februarie 2016 implineste 2 ani fetita si 2 ani de cand sunt pe maternitate,am inteles ca trebuie sa stea si sotul pe concediu de crestere copil….dar sotul nu are si nici nu a avut loc de munca,ce trebuie sa fac in acest caz???Iar cea de-a doua intrebare este…as putea beneficia de somaj in cazul in care nu doresc sa ma intorc la munca(din motive personale)cum ar trebui sa procedeze firma angajatoare (mentionez ca angajatorul nu vrea sa imi faca actele necesare….motiv fiind,,SUNTETI CEA MAI VECHE PE ACEST POST…NU SE POATE APROBA,,!!!!Va multumesc mult!!!

 • Maricica

  Se poate beneficia si de concediu legal de pe perioada concediului de crestere al copilului?

  • Codul Muncii

   Concediul de odihna anual este un drept al salariatilor, si se acorda proportional cu perioada lucrata. Acesta este reglementat prin contractul individual de munca, si are o durata minima de 20 de zile lucratoare/ an. Prevederile cu privire la concediul de odihna se regasesc in codul muncii, la capitolul intitulat „Timpul de lucru si timpul de odihna” (http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_3/sectiunea_1_1.html). Dumneavoastra deja va aflati intr-o perioada de concediu – concediu de crestere copil. Practic inteleg ca ati dori sa aveti parte de concediu la… concediu… ceea ce, evident, nu este posibil.

 • Dana

  Bună ziua! Sunt angajata a unui spital din Târgu Mureș,dar am detașare în orașul Constanța aici unde am și domiciliul…în martie 2016 nasc,îmi iau concediu din ziua în care nasc…cum procedez cu actele? Trebuie sa trimit situația spitalului plătitor din Tg Mureș? Toate trebuiesc făcute în ziua în care nasc? Anunț și trimit concediul medical plus cererea de întrerupere a activității? Ce altceva mai e necesar? Mulțumesc anticipat!

  • Codul Muncii

   Potrivit OUG 158/2005, beneficiati in primul rand de 126 de zile de concediu de maternitate. Concediul de maternitate este format din:
   – Concediu de sarcina (cunoscut sub numele de concediu prenatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere in exclusivitate pentru sarcina.
   – Concediu de lauzie (cunoscut sub numele de concediu postnatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile dupa nastere (legea presupune efectuarea unui concediu postnatal obligatoriu de 42 zile).
   Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare sau in functie de imprejurari (nasterea la o data diferita de cea prognosticata), insa, pentru protecţia sănătăţii mamei şi a copilului este interzis angajatorilor să permită salariatelor să revină la locul de muncă în mai putin de 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.
   Pentru a intra in concediu de maternitate, este necesar sa solicitati o adeverinta de sarcina din partea medicului specialist (se poate intra in concediu cam incepand cu sapt.30 de sarcina). Cu aceasta adeverinta va prezentati la medicul de familie, care va elibereaza certificatul de concediu. Acest certificat il depuneti la angajator, impresuna cu cererea de intrerupere a activitatii. Asta este tot.
   Dupa expirarea perioadei in care beneficiati de concediul maternal, trebuie sa depuneti la primaria pe raza careia aveti domiciliu, actele necesare pentru a primi in continuare indemnizatia de crestere copil, respectiv:

   – cerere tip
   – actul de identitate al solicitantului – (copie si original);
   – certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
   – certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
   – certificat de casatorie (copie si original);
   – livret de familie;
   – adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima si ultima zi de concediu de maternitate, data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie, prima zi de concediu de cresterea copilului.

 • Daniela

  Bună ziua! Sunt angajata a unui spital din Târgu Mureș,dar am detașare în orașul Constanța aici unde am și domiciliul…în martie 2016 nasc,îmi iau concediu din ziua în care nasc…cum procedez cu actele? Trebuie sa trimit situația spitalului plătitor din Tg Mureș? Toate trebuiesc făcute în ziua în care nasc? Anunț și trimit concediul medical plus cererea de întrerupere a activității? Ce altceva mai e necesar? Mulțumesc anticipat!

 • dana

  va rog sa- mi spuneti ce stimulent voi primi pt copilul meu in situatia in care m-am intors mai devreme la serviciu respectiv pe data de 09,11,2015 iar eu eram in concediu de crestere copil cu handicap pana la varsta de 3 ani respectiv 27,12,2015 (atunci implineste copilul 3 ani) , dar oricum trebuia sa ma intorc pe data de 28,11,2015 ca sa stea tatal o luna dar nu am dorit acest lucru , cert este ca pe fluturasul din noiembrie 2015 din indemnizatia de 1127 lei pe care am luat-o pana acum am doar 301 lei si nici un stimulent care este valoarea lui si cand o sa- mi se plateasca , nu inteleg nimic cum se calculeaza si ce suma voi primi 500 lei sau calculat pe zilele ramase pana la data de 27,12,2015 din 09,11,2015 cand m-am intors la serviciu?

  • Codul Muncii

   Pentru a primi stimulent de insertie, este necesar ca acest lucru sa fie solicitat printr-o cerere adresata primariei pe raza careia aveti domiciliul (acelasi loc de unde ati solicitat indemnizatia de crestere copil). Stimulentul de inserţie se acordă doar la cerere.
   Părintele care a beneficiat de concediul de creştere a copilului sau care este în drept să beneficieze de acesta va depune o cerere de acordare a stimulentului de inserţie la primăria din raza domiciliului sau reşedinţei sale.

   Cererea scrisă va fi însoţită de următoarele documente:
   – copie act de indentitate solicitant şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul sau, după caz, a livretului de familie, certificate de către persoana care primeşte documentele pentru conformitate cu originalul;
   – acte care dovedesc calitatea solicitantului si relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul;
   – acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor de concediu pentru creşterea copilului;
   – dovada eliberată de angajator sau organelle competente privind veniturile realizate;
   – dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicita concediul pentru creşterea copilului;
   – orice alte acte care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
   Beneficiati de stimulent de insertie din momentul în care realizeazati venituri impozabile până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani (varsta pana la care s-ar fi primit indemnizatia de crestere copil). In cazul dumneavoastra, este vorba de o singura luna.
   Stimulentul de inserţie se acordă părintelui îndreptăţit oricând in decursul perioadei în care persoana ar fi putut beneficia de concediu de creştere a copilului.
   Persoanei care solicită stimulent de inserţie şi obţine venituri supuse impozitului i se va suspenda indemnizaţia lunară.

 • florin

  buna seara o intrebare! am depus dosarul pt indemnizatie crestere copil si am bifat 2 ani iar acum as vrea sa stiu daaca ma pot intoarce la munca si sa beneficiez de stimulet sunt in indemnizatie de doua luni pot sa fac ceva in cazul acesta???

  • Codul Muncii

   În prezent, valoarea lunară a stimulentului de inserţie este de 1 ISR (indicator social de referinţă), adică de 500 de lei. Stimulentul de inserţie se acordă doar la cerere.
   În cazul în care persoana a optat pentru concediul de creştere a copilului în vârstă de până la doi ani, aceasta are dreptul să primească stimulent de inserţie din momentul în care realizează venituri impozabile până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani.
   Părintele care a beneficiat de concediul de creştere a copilului sau care este în drept să beneficieze de acesta va depune o cerere de acordare a stimulentului de inserţie la primăria din raza domiciliului sau reşedinţei sale.

   Cererea scrisă va fi însoţită de următoarele documente:
   – copie act de indentitate solicitant şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul sau, după caz, a livretului de familie, certificate de către persoana care primeşte documentele pentru conformitate cu originalul;
   – acte care dovedesc calitatea solicitantului si relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul;
   – acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor de concediu pentru creşterea copilului;
   – dovada eliberată de angajator sau organelle competente privind veniturile realizate;
   – dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicita concediul pentru creşterea copilului;
   – orice alte acte care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

 • Alina

  Buna ziua.am si eu o nelămurire.am născut pe data de 30.12.2014 si am optat pt 2 ani de postnatal.acum am posibilitatea sa lucrez după 1 an si as dori sa stiu cum pot modifica aceasta decizie si as dori sa mai precizez ca nu mai revin la locul anterior de munca,decizie care e amiabila intre mine si angajator deoarece nu mai locuiesc in acel județ, cum trebuie sa procedez si unde ma pot duce sa rezolv aceasta problemă.mulțumesc

  • Codul Muncii

   Optiunea de un an sau doi aleasa pentru primirea indemnizatiei de crestere copil nu poate fi modificata ulterior. Insa, chiar daca ati optat pentru o indemnizatie de crestere copil pana la varsta de doi ani, va puteti reangaja oricand in aceasta perioada. Daca va angajati inainte de data la care copilul implineste varsta de 2 ani, beneficiati in plus, fata de salariul lunar, de un stimulent de insertie in valoare de 500 RON/ luna.
   Părintele care a beneficiat de concediul de creştere a copilului sau care este în drept să beneficieze de acesta va depune o cerere de acordare a stimulentului de inserţie la primăria din raza domiciliului sau reşedinţei sale.

   Cererea scrisă va fi însoţită de următoarele documente:
   – copie act de indentitate solicitant şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul sau, după caz, a livretului de familie, certificate de către persoana care primeşte documentele pentru conformitate cu originalul;
   – acte care dovedesc calitatea solicitantului si relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul;
   – acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor de concediu pentru creşterea copilului;
   – dovada eliberată de angajator sau organelle competente privind veniturile realizate;
   – dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicita concediul pentru creşterea copilului;
   – orice alte acte care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

 • maria alina

  Buna ziua,
  In prezent iau aceasta indemnizatie (acordata ca urmare a continuarii de studii).
  Daca ma angajez pe 3 luni , mai beneficiez de indemnizatie dupa aceasta perioada( copilul are 8 luni).
  Va multumesc pentru raspuns

  • Codul Muncii

   Nu. Din momentul in care beneficiati de venituri impozabile, indemnizatia de crestere copil se suspenda. Insa, puteti beneficia, pe langa salariul lunar, de un stimulent de insertie in valoare de 500 RON/ luna. Va rog sa cititi raspunsurile de mai sus care detaliaza actele necesare pentru primirea acestui stimulent.
   In plus, in functie de perioada pentru care ati optat sa vi se acorde indemnizatia de crestere copil, daca lucrati doar 3 luni, iar dupa aceste 3 luni intrerupeti activitatea profesionala, dar va aflati inca in perioada eligibila de acordare a indemnizatiei de crestere copil, puteti depune cerere pentru reluarea platii indemnizatiei (care se va plati in continuare pana la implinirea copilului a varstei de 1 an, sau 2 ani – in functie de optiunea exprimata initial).

 • Magdal3na

  Buna ziua! VA ROG UN RASPUNS: in calitate de tata(sot) pot beneficia de acea insertie de crestere a copilului daca pana la nasterea copilului am 11 luni de cand realizez venituri impozabile? as mai putea face ceva, sau cei de la firma ar sa plateasca acea luna pt a ma incadra in cele 12 luni, sa pot beneficia de acei banuti (600+200 alocatia)? unde sa merg sa ma interesez?

  • Codul Muncii

   Ca sa beneficiati de stimulentul de insertie, trebuie sa fiti in primul rand eligibil pentru a primi indemnizatie de crestere copil. Persoanele care obtin venituri supuse impozitului in ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului (se ia in calcul inclusiv luna nasterii, ca si cand ar fi fost lucrata integral), pot sa beneficieze, in mod optional, de concediu pentru cresterea acestuia, dar si de o indemnizatie lunara, asa cum prevede Ordonanta de urgenta nr. 111/2010. Acestea se acorda la fiecare nastere.
   Stimulentul de insertie se acorda in situatia in care renuntati la indemnizatia de crestere copil si va reluati activitatea profesionala, pe perioada in care erati eligibil sa primiti aceasta indemnizatie. Pentru lamuriri suplimentare va puteti adresa primariei pe raza careia aveti domiciliul.

   • Teodora

    Buna ziua va rog sa imi ziceti daca pot sa iau indemnizatie pt copil daca sunt in concediu fara plata, sau daca continui studile (liceu frecventa redusa) si cat se ia in cazul meu daca continui studiile. va multumesc

 • Mirela

  buna ziua ..am o intrebare..
  am lucrat la o firma pe perioada de 3 luni,care mi sa prelungit inca 3 luni !
  Am aflat ca sunt gravida in prima luna..
  In luna 8 martie mi sa spun ca nu mi se mai prelungeste contractu ( nu stiu motivu )..Avea dreptu sa ma dea afara daca eram gravida? chiar daca contractu era pe perioada determinata?..
  ce pot face in situatia asta?
  sigur nu cred ca voi lua indemnizatie dupa fata,deja fetita are 2 luni..aproape 3..
  tind sa va spun am lucrat 6 luni..
  am mai lucrat si in alte locuri,7 luni cel mai mult..
  ce pot face?

  • Codul Muncii

   Contractul de munca, daca este incheiat pe perioada determinata, inceteaza de drept la data incheierii perioadei respective. Practic, angajatorul nu v-a concediat, intrucat asta insemna sa vi se inchida contractul de munca pe perioada valabilitatii acestuia. Conform codului muncii (http://www.codulmuncii.ro/art_56_2.html) art.56 lit.i), contractul dumneavoastra a incetat la data expirarii termenului. Nu s-a incalcat nici o prevedere legislativa in acest caz.

 • roxana

  Buna ziua.Am si eu o nelamurire.Daca sunt studenta la o facultate privata,acreditata si este la zi pot sa beneficiez de indemnizatia de crestere copil?

 • alina

  buna ziua ,am si o intrebare.am fost angajeata la o firma din perioada de 17.02.2014 si am fost nevoita sa imi dau demisia la data de 01.09.2015 din niste neintlegeri cu patroni.apoi m-am angajeat de pe 02092015—pana pe 07092015 la alta firma nu am rezistat din cauza toxicitati.apoi m-am angajeat cu contract pe perioada nedeterminata incepand cu data de 22.10.2015 unde lucrez si in momentul de fata .azi am aflat ca sunt insarcinata si ca am 4 saptamani.vruiam sa stiu daca pe toata perioada de sarcina lucrez pot beneficia de concediu pentru cresterea copilui.eu am mai beneficiat iesind de pe bancile scolii in anul 2011.as vrea sa stiu daca sigur daca pot beneficia . va mulumesc
  +

  • Codul Muncii

   Persoanele care obtin venituri supuse impozitului in ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului pot sa beneficieze, in mod optional, de concediu pentru cresterea acestuia, dar si de o indemnizatie lunara, asa cum prevede Ordonanta de urgenta nr. 111/2010. Acestea se acorda la fiecare nastere.
   Dupa cum scrie si in articolul de mai sus, in calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.
   Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alinineatul anterior.
   Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului reprezinta 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, insa, in functie de durata concediului pentru care opteaza parintii, acesta are anumite limite minime si maxime.
   Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda pe baza unei cereri, care trebuie sa fie insotita de:
   – copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
   – actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, dupa caz;
   – actele doveditoare care sa ateste veniturile obtinute in ultimele 12 luni inainte de data nasterii copilului;
   – dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
   – dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;
   – orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

   Cererea si celelalte documente se depun la primaria localitatii pe raza careia solicitantul isi are domiciliul/resedinta.

 • oana condurache

  buna vreau si eu sa stiu daca lucui in stainatate cu acte in regula si daca nasc in romania daca pot sa iau indemnizata aia de 800 de ron pe luna timp te doi ani

  • Serban

   Buna ziua,in primul rand invatati sa scrieti.
   Apropo se spune Indemnizatie Crestere Copil,e mai elegant nu cum ati scris „indemnizatia aia” ca nu esti la piata sa…..

  • Codul Muncii

   Pentru a va raspunde si la intrebare, cu toate greselile gramaticale de rigoare pe care dl.Serban le-a semnalat, pentru a beneficia de indemnizatie de crestere copil este necesar sa efectuati venituri impozabile cu 12 luni inainte de nasterea copilului. Articolul mai sus explica conditiile de acordare, cuantumul indemnizatiei, precum si actele necesare ce trebuie depuse la primaria pe raza careia aveti domiciliul.
   Din aceste 12 luni, cel putin ultima luna trebuie sa fie lucrata in Romania, atata timp cat solicitati aceasta indemnizatie din partea statului roman. Daca ati lucrat aceste 12 luni integral in strainatate, puteti obtine indemnizatia de crestere copil din partea statului respectiv, conform prevederilor legislative existente in acel stat.

 • Madalina

  buna ziua! sunt in anu 3 la o postliceala am facut primii 2 ani integral si cand am ajuns in anul 3 am inghetat anul si anul acesta l-am reluat.si acum sunt insarcinata in 5 luni..pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului? astept raspunsul dumneavoastra! multumesc!

 • madalina

  daca sunt insarcinata in 27 de saptamani poate sami opreasca contractu de munca daca e pana si pot beneficia de concediu prenatal ?si postnatal daca am 12 luni pana acum lucrate?

  • Codul Muncii

   Nu va inteleg intrebarea, va rog sa va exprimati coerent. Daca aveti incheiat un contract de munca pe perioada nedeterminata, nu puteti fi concediata in perioada in care sunteti insarcinata (in situatia in care angajatorul a fost notificat corespunzator si a luat la cunostinta starea dumneavoastra de graviditate). Pentru contractele incheiate pe perioada determinata, acestea inceteaza de drept la data expirarii perioadei pentru care au fost incheiate (notiunea de „concediere” se aplica in situatia in care vi se desface contractul de munca, pe perioada valabilitatii acestuia).
   Potrivit OUG 158/2005, inainte si dupa nastere beneficiati de 126 de zile de concediu de maternitate. Concediul de maternitate este format din:
   – Concediu de sarcina (cunoscut sub numele de concediu prenatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere in exclusivitate pentru sarcina.
   – Concediu de lauzie (cunoscut sub numele de concediu postnatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile dupa nastere (legea presupune efectuarea unui concediu postnatal obligatoriu de 42 zile).
   Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare sau in functie de imprejurari (nasterea la o data diferita de cea prognosticata), insa, pentru protecţia sănătăţii mamei şi a copilului este interzis angajatorilor să permită salariatelor să revină la locul de muncă în mai putin de 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.
   Pentru a intra in concediu de maternitate, este necesar sa solicitati o adeverinta de sarcina din partea medicului specialist (se poate intra in concediu cam incepand cu sapt.30 de sarcina). Cu aceasta adeverinta va prezentati la medicul de familie, care va elibereaza certificatul de concediu. Acest certificat il depuneti la angajator, impresuna cu cererea de intrerupere a activitatii. Asta este tot.
   Dupa expirarea perioadei in care beneficiati de concediul maternal, trebuie sa depuneti la primaria pe raza careia aveti domiciliu, actele necesare pentru a primi in continuare indemnizatia de crestere copil, respectiv:
   – cerere tip
   – actul de identitate al solicitantului – (copie si original);
   – certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
   – certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
   – certificat de casatorie (copie si original);
   – livret de familie;
   – adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima si ultima zi de concediu de maternitate, data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie, prima zi de concediu de cresterea copilului.

   Cu privire la conditiile de acordare a

 • Elena

  Buna ziua! Eu am terminat postliceala anul acesta,in iulie. Am intrat in somaj din luna octombrie,iar in martie este ultima luna . As vrea sa stiu daca pot face ceva sa primesc indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile in care anul viitor in luna iunie trebuie sa nasc. Cineva mi.a spus k pot cotiza la CAS din aprilie pana in iunie…. Ma puteti sfatui,va rog?! Va multumesc anticipat!

  • Anda

   Buna, sunt in aceeasi situatie ca si tine, din cate mi s a explicat singura varianta este ca in timpul somajului sa ai concediu medical, astfel se prelungeste perioada de somaj pana intri in prenatal!

  • Codul Muncii

   Cititi articolul de mai sus, explica foarte bine conditiile de acordare a indemnizatiei de crestere copil.
   Cele 12 luni de cotizare, pe care trebuia sa le lucrati, anterior nasterii copilului, pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
   a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
   b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
   c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
   e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
   f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
   g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
   h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
   i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
   j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată;
   k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
   l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
   m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
   n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
   o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
   p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
   q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
   r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
   s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
   t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
   u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
   v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

   Plata CAS-ului individual nu aduce nici o contributie in ceea ce priveste acordarea indemnizatiei de crestere copil.

 • Catalina

  Bună la mine la firma se schimba directori și trebuie sa încheie contractul vechi și sa deschidă altul nou , dacă îl încheie cu dat de 30 .10 .2015 și îl deschid cu data de 01.11.2015 mai pot beneficia de prenatal ?

 • Mariana

  Buna ziua, am si eu o situatie atipica : o prietena a nascut in august 2014 in Moldova , ea fiind angajata Romania de 2 ani inaintea nasterii copilului. Deoarece certificatul de nastere era moldovenesc a durat pana acum sa-l transcrie in certificat romanesc. Intrebarea a fi daca ea mai poate depune acel dosar pentru concediu crestere copil si daca va beneficia retroactiv de sumele de bani aferente ?

  • Codul Muncii

   Din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

   Art. 15
   (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc dupa cum urmeaza:
   a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
   b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
   c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
   d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-c).
   Avand in vedere faptul ca vorbim de peste 1 an trecut de la data nasterii copilului, va rugam sa luati legatura cu primaria pe raza careia aveti domiciliul pentru a verifica eligibilitatea de a solicita aceasta indemnizatie retroactiv.

 • CLARA-MIRELA

  Buna ziua! De un 1 an si 8luni lucrez in cadrul companiei Provident ca agent prin contract de colaborare pe PFA, pana in septembrie anul acesta am lucrat si in invatamant (am avut 4ore, 243lei/luna).Intrebarea mea este daca am dreptul la indemnizatie tinand cont ca sunt in momentul de fata insarcinata in 8 luni. Multumesc.

 • Lidia

  Buna ziua,daca primesc indemnizatie crestere copil pot primi si suplimet sustinere alocatie?? Multumesc!

  • Codul Muncii

   Indemnizatia de crestere copil si alocatia de sustinere pentru familiile cu venituri mici sunt doua forme de venit diferite. Indemnizatia se acorda cu conditia efectuarii unui stagiu de cotizare de 12 luni anterior nasterii copilului. Alocatia de sustinere se acorda in situatia in care veniturile pe membru de familie se situeaza sub un anumit prag. La calculul veniturilor pe membru de familie se ia in considerare si cuantumul indemnizatiei lunare primite. Luati legatura cu primaria pe raza careia aveti domiciliul pentru a solicita informatii cu privire la conditiile de acordare a alocatiei de sustinere si actele necesare spre a fi depuse.

 • Cornel Torcea

  Buna ziua.
  1.Sotia naste in Decembrie 2015. De cind se intra in C.I.C. de la data nasterii copilului sau dupa ce trec cele 126 zile de CM sarcina si lauzie ?
  2.Cele 126 de zile de CM sunt calendaristice?
  3.Dorim sa optam pentru indemnizatia pe 2 ani . De la data intrarii in C.I.C. dupa ce am optat pentru 2 ani putem renunta la C.I.C dupa 1 an si 9 luni de exemplu pentru ca sotia sa mearga la catedra la inceperea unui nou an scolar ? Multumesc !

  • Codul Muncii

   1. Indemnizatia de crestere copil se acorda in continuarea indemnizatiei de maternitate, deci, dupa cele 126 de zile.
   2. Da, este vorba de zile calendaristice.
   3. Da, se poate reintoarce oricand la locul de munca, indiferent de perioada pentru care a optat sa primeasca indemnizatie de crestere copil. In plus, de la data la care se reintoarce la locul de munca, pana la data la care ar fi trebuit sa primeasca indemnizatia, va primi un supliment de insertie in valoare de 500 RON/ luna. Acest lucru trebuie solicitat la primaria pe raza careia aveti domiciliul (acelasi loc unde ati solicitat si indemnizatia de crestere copil).

 • Nitulescu Florentina

  Buna ziua. Am o intrebare. Eu am 7 luni la actualul loc de munca, dar da faliment iar de la 1 noiembrie voi semna contractul de munca in alta parte, intre timp am gasit un alt loc de munca. Vroiam sa stiu trebuie sa ai minim 12 luni de munca la ultimul loc, sau poate sa fie cumulate, nefiind intrerupt mult timp. Va multumesc

  • Codul Muncii

   Cele 12 luni anterioare nasterii in care trebuie obtinute venituri supuse impozitarii pot fi constituite si la mai multe locuri de munca, atata timp cat nu exista o pauza de o luna intreaga sau mai mult intre angajari (perioada nelucrata).

 • gal roxana

  as vrea sa stiu din al doilea an se dau bani in plus fata de cei 600 ron

  • Codul Muncii

   Conform articolului de mai sus, limitele minime si maxime ale indemnizatiei pentru cresterea copilului, stabilite prin OUG nr. 111/2010, sunt:
   – cel putin 600 de lei și cel mult 3400 de lei – în cazul in care parintii optează varianta concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an (sau pana la trei ani, daca este vorba de un copil cu handicap);
   – cel putin 600 de lei si cel mult 1200 de lei – in cazul in care parintii optează pentru varianta concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani.
   Pentru ce sa se acorde bani in plus?!

 • Larisa

  Buna ziua! Eu am vechime in invatamant peste 3 ani! Am ramas insarcinata, si am concediu medical ( risc de sarcina, operatie – cerclaj ) pana la 7 luni, ce trebuie sa fac cand intru in prenatal , si dupa? Va rog frumos daca ma puteti ajuta in privinta asta cu un raspuns. Va multumesc!

  • Codul Muncii

   Potrivit OUG 158/2005, inainte si dupa nastere beneficiati de 126 de zile de concediu de maternitate. Concediul de maternitate este format din:
   – Concediu de sarcina (cunoscut sub numele de concediu prenatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere in exclusivitate pentru sarcina.
   – Concediu de lauzie (cunoscut sub numele de concediu postnatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile dupa nastere (legea presupune efectuarea unui concediu postnatal obligatoriu de 42 zile).
   Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare sau in functie de imprejurari (nasterea la o data diferita de cea prognosticata), insa, pentru protecţia sănătăţii mamei şi a copilului este interzis angajatorilor să permită salariatelor să revină la locul de muncă în mai putin de 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.
   Pentru a intra in concediu de maternitate, este necesar sa solicitati o adeverinta de sarcina din partea medicului specialist (se poate intra in concediu cam incepand cu sapt.30 de sarcina). Cu aceasta adeverinta va prezentati la medicul de familie, care va elibereaza certificatul de concediu. Acest certificat il depuneti la angajator, impresuna cu cererea de intrerupere a activitatii. Asta este tot.
   Dupa expirarea perioadei in care beneficiati de concediul maternal, trebuie sa depuneti la primaria pe raza careia aveti domiciliu, actele necesare pentru a primi in continuare indemnizatia de crestere copil, respectiv:
   – cerere tip
   – actul de identitate al solicitantului – (copie si original);
   – certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
   – certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
   – certificat de casatorie (copie si original);
   – livret de familie;
   – adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima si ultima zi de concediu de maternitate, data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie, prima zi de concediu de cresterea copilului.

 • Diana

  Buna seara,sunt in concediu de crestere a copilului si sunt insarcinata in 21sapt.firma unde am lucrat inainte sa intru in concediu sa desfintat,nu mai pot da de ei.acum am nevoie de adeverinta de aprobare a concediului pt a doua sarcina,cum pot sa procedez,pot sa iau adeverinta de la alta firma,sa ma angajez o luna dupa care sa intru in concediu?multumesc

  • Codul Muncii

   Daca a doua sarcina a intervenit pe perioada concediului de crestere copil nu prea mai aveti treaba cu fostul angajator, mai ales in conditiile in care compania respectiva nu mai exista. Indemnizatia pentru al doilea copil va fi acordata in continuarea celei pe care o primiti in prezent, imediat dupa nastere. Va rog sa cititi articolul de mai sus. Explica destul de bine conditiile de acordare a indemnizatiei.
   Din acest articol aflam ca cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
   (…)
   g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului.
   Noua indemnizatie va fi calculata pe baza veniturilor din ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului. In cazul dvs, va fi vorba de 85% din indemnizatia pe care o primiti in prezent pentru primul copil.
   Va rugam sa va adresati primariei pe raza careia aveti domiciliul pentru depunerea dosarului.

   • Codul Muncii

    Cu urmatoarea completare: se aplica in situatia in care, la momentul nasterii, va aflati inca in concediu de crestere pentru primul copil, sau in concediu pre-natal.

 • Antal ramona

  Buna ziua, am născut in 16-02-2010 un copil si in 03-03-2011 al 2lea copil. Pt primul copil am beneficiat de indemnizație timp de 2ani, in schimb la al doilea copil am beneficiat doar de un singur an.

 • Cristina

  Buna sunt studenta in anul III adica ultimul an si sunt insarcinata in 17 saptamani as pute beneficia de indemnizatie?

 • Mada

  Buna,am o nelamurire si eu…la firma care lucrez in septembrie anul acesta am facut un an dar,in 29 mai a fost ultima zi de lucru deoarce nu am mai vrut sa lucrez la aceasta firma.M-am razgandit si in 11 iunie m-am intors dar mi s-a facut alt contract de munca.Practic m-am reangajat.Deci a fost o mica pauza dar fara loc de munca.Nelamurirea mea este pot sa beneficiez de indemnizatia pt crestetrea copilului avand aceasta intrerupere? Mentionez ca lucrez si in prezent la acceasi firma doar ca este acea intrerupere in care mi s-a desfacut contractul de munca.Multumesc

  • Codul Muncii

   Da, atata timp cat nu aveti o pauza de o luna integrala (sau mai mult) nelucrata. Din cate inteleg, in luna mai si iunie ati lucrat fractionat (o parte din aceste luni). Deci, perioada se va lua in considerare si se va asimila celor 12 luni anterioare nasterii.

 • alina

  buna sunt alina si am o intrebare pentru tine sunt insarcinata in 15 saptamani si am doar 7 luni de lucru si ar trebui sa nasc pe la sfarsitu lui martie ma incradrez ca sa intru in concediu maternal si sa benificiezi de bani timp de 2 ani de zile sau nu,un an de munca fac numai la inceputu lui martie.va multumesc

  • Codul Muncii

   Concediul maternal se acorda in situatia in care aveti minim o luna lucrata la actualul angajator. Pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil, dupa terminarea indemnizatiei de maternitate, este necesar sa aveti o perioada de 12 luni lucrate la momentul nasterii (se ia in considerare inclusiv luna nasterii, ca fiind lucrata).

 • Mădălina

  Bună, sunt îmi doresc un copil și vreau sa știu dacă pot beneficia de indemnizația de creștere a copilului în cazul următor : în 6.09.2015 am făcut un an la locul de munca care il am dar în 30.05.2015 am întrerupt contractul iar în 11.06.2015 m-am reangajat făcându-mi alt contract. Deci inițial a fost o întrerupere și am revenit la aceeași firma dar cu un contract nou. Se poate sa beneficiez??? Dacă cineva știe un răspuns concret as dori sa primesc un răspuns (alexandra.robu90@gmail.com) Multam

 • Elena

  Bună Ziua!Am și eu o întrebare cu privire la indemnizatie.am un copil de un an și peste două luni urmează să nasc al doilea copil întrebarea este dacă o să beneficiez de indemnizatie și pentru al doilea copil?va mulțumesc.

 • mihaela

  Am lucrat patru luni cu carte de munca la 8 ore iar acum mi sa modificat la 2ore .mai beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului si daca da cat ar fi?

 • Miriam D.

  Buna ziua. Am nascut primul copil in dec. 2012, dupa care am intrat in CCC pentru 2 ani. Cand el avea un an, am plecat in Anglia, impreuna cu copilul, pentru reintregirea familiei. In aceasta perioada am ramas insarcinata cu cel de-al doilea copil si am nascut in sept 2014. In acest moment sunt in CCC pentru 2 ani cu cel de-al doilea copil. In tot acest timp nu am avut nicio activitate impozabila in Anglia. Dupa nasterea lui, am observat ca a inceput sa i se dezvolte un strabism galopant primului copil, ceea ce a dus la purtarea ochelarilor. La inceput a avut dioptria 5+ la ambii ochi, dar in urma multor exercitii reuseste sa-si mentina muschii oculari mult mai mult decat reusea in trecut. Cand cel de-al doilea avea 6 luni, am mers si cu el sa i se faca un control oftalmologic, dar mi s-a spus ca e prea mic sa fie observat si ca ar fi bine sa revin la 10, 11 luni. Asta am si facut si doctorita de familie i-a dat si lui trimitere la oftalmolog. Pe 29.09. avem programare. Actele ce le voi primi atunci vor putea fi folosite pentru a mi se prelungi concediul cu inca un an, aduca pana in sept 2017? Am observat ca exercitiile facute cu primul au ajutat la recuperarea mai rapida a muschilor si ma gandesc sa acord timp cat mai mult si celui de-al doilea. Credeti ca vor fi de ajuns documentele de aici, traduse si legalizate, sau am nevoie de acte intocmite doar de medici din Romania? Macar ma calific pentru prelungirea CCC sau va trebui sa ma intorc la serviciu in sept 2016? Astept raspuns si pe email, daca se poate. Multumesc.

  • Codul Muncii

   Concediul de crestere copil nu se prelungeste. Acesta se acorda, in functie de optiunea solicitantului, pana cand copilul implineste varsta de 1 an sau 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Optiunea initiala nu se poate modifica ulterior.

 • loredana

  pentru copilul aflat in plasament familial se acorda indemnizatie de crestere copil? Mentionez ca este copilul fiicei mele de 17 ani iar eu iau copilul in plasament pana cand implineste varsta de 18 ani fiica mea.

  • Codul Muncii

   Cititi articolul de mai sus, va rog! Este explicat destul de clar si detaliat, insa nimeni nu citeste. Acesta ne spune faptul ca: „Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   – să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României
   – să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia
   – să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, dar şi ajutorul de şomaj sau indemnizaţia de creştere a copilului. De indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază şi cei care se află în concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare profesinală sau cursuri la zi.”

 • Larisa

  Buna ziua ! am si eu o nelamurire in privinta dosarului pentru indeminizatia crestere copil,am optat pentru un an sa stau acasa si inainte cu o luna sa incep serviciu am depus dosarul complet la Campulung ,serviciul am inceput pe 1 06 2015 data cand a implinit copilul un an de zile ,au trecut aproximativ 4 lunii de zile si indemnizatia inca nu a venit ,am sunat la Pitesti si cei de acolo mi au spus ca nu exista nici un dosar ,am fost si la Campulung si la fel si acolo ca nu exista dosaru ,numarul de inregistrare care mi l au dat il am din luna mai cand am bagat dosaru ,si acuma mi au spus ca trebuie sa fac un alt dosar si ca cele 4 lunii care au trecut le am pierdut nu se mai poate recupera nimik ,practic ei au pierdut dosaru nu l au trimis mai departe si dau pur si simplu din umerii ,mai exista ceva de facut in cazul acesta ? o sezisare undeva ? pentru ca nu mi se pare corect ca cineva care este platit sa nu isi faca treaba si pur si simplu sa iti rada in fata .Va multumesc

  • Codul Muncii

   Nu inteleg foarte bine, va rog sa fiti mai coerenta putin in exprimare. Ati optat pentru 1 an de obtinere a indemnizatiei, si dupa ce acest an a trecut practic ati si depus dosarul? Deci, ati stat 1 an acasa fara a depune dosar si fara a primi aceasta indemnizatie, pe care ati solicitat-o abia in ziua in care v-ati intors la munca?
   In situatia in care aveti numar de inregistrare cu care sa faceti dovada depunerii dosarului, sau orice alta hartie, faceti sesizare in primul rand la conducerea primariei unde a fost depus, precum si la primaria de judet.

 • tufan constantina stefania

  buna ziua,
  din data de 31.01.2015 firma la care am lucrat s-a desfiintat
  din 03.03.2015 beneficiez de somaj
  nu pot beneficia de indemnizatie pentru ca luna februarie nu este acoperita asa m-i sa spus de la somaj
  ce pot face?
  eu sunt insarcinata in 8 luni
  multumesc!

  • Codul Muncii

   Din pacate, pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil este necesar sa aveti 12 luni cotizate anterior nasterii copilului. Se iau in calcul si fractiunile de luna, insa, daca este o luna intreaga lipsa, acest drept se pierde. Daca firma s-a desfiintat la data de 31.01.2015, a doua zi, sau imediat cum vi s-au inmanat actele de lichidare, trebuia sa mergeti sa va inscrieti la agentia de somaj. Somajul trebuia sa il primiti incepand cu luna februarie 2015, in acest caz. Intrebati va rog si la primaria pe raza careia aveti domiciliul.

 • Anca

  buna ziua.Am o intrbare la dumneavoastra ca nu mai inteleg legile,am nascut pe 11.06.2015 imi trebuie adeverinta pe lutimele 12 luni dar in luna a 7-a 2014 am lucrat la o firma care sa inchis si mi sa zis ca nu pot sa fac dosarul fara adeverinta de la ei.Cu toate ca pe stagiul de cotizare se ved eclar ca nu am intreruperi de la o firma la alta ,cum trbuie sa procedez va rog sa ma ajutati .cum pot dovedi altfel????

  • Codul Muncii

   Luati legatura cu primaria pe raza careia aveti domiciliul. Mergeti acolo cu dosarul complet + contractul de munca incheiat cu firma care s-a inchis, precum si decizia de inchidere a acestui contract de munca, explicati-le situatia si cereti un punct de vedere, o indrumare cu privire la ce alte acte ati mai putea aduce. Puteti lua legatura si cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca) pentru a va sustine in acest caz.

 • iosif

  Buna. Doresc sa va intreb despre stimulent . Eu lucrez de 5 ani cu carte de munca, sotia mea nu lucreaza si peste 1 luna naste…. pot sa lucrez in continuare la firma si sa fiu platit de angajator + sa primesc stimulentul de 500lei timp de 2 ani de zile? Si cum e cu concediul post natal, adica de a sta o luna acasa cu copilul ? Sa inteleg ca atunci cand naste sotia eu pot beneficia de 1 luna concediu? Multumesc .La revedere

  • Codul Muncii

   Concediul paternal este acordat pentru a oferi tatălui posibilitatea de a participa la îngrijirea nou-născutului, potrivit scopului declarat în Legea nr. 210/1999 care reglementează acest concediu.
   Durata concediului paternal este limitată la cinci zile lucrătoare, dar poate fi exstinsă cu încă zece zile lucrătoare dacă tatăl copilului a absolvit cursuri de puericultură.
   Cu privire la stimulentul de insertie, va trebui sa depuneti dosar la primarie pentru solicitarea indemnizatiei de crestere copil (dumneavoastra, nu sotia, intrucat sotia nu se incadreaza in conditiile de acordare). Apoi, in acelasi loc depuneti o cerere conform careia va intoarceti la locul de munca. Indemnizatia se suspenda, iar dumneavoastra veti primi, pe langa salariul lunar, acel stimulent de insertie, pana la data la care ati fi fost eligibil sa primiti indemnizatia. Luati legatura cu primaria pe raza careia aveti domiciliul.

 • Nina

  Buna ziua, as avea o intrebare pentru cineva care nu poate primi indemnizatia de crestere copil pentru ca nu a lucrat decat 8 luni, are deja 2 fetite si urmeaza sa nasca cel de-al treilea copil. Are vreo sansa de vreun ajutor social, macar… ? Sotul dansei are un venit nesigur, au restante la intretinere si urmeaza perioada rece cu intretineri mari… De fapt inca lucreaza dar peste 1 luna va naste si nu apuca sa faca 12 luni… Va primi vreo indemnizatie, ajutor ? Multumesc mult…

  • Codul Muncii

   Luati legatura cu primaria pe raza careia aveti domiciliul. Nu cunoastem situatia familiala pentru a cauta in legislatie daca se incadreaza la vreo forma de ajutor social. Exista ajutoare sociale pentru familii cu venituri mici, alocatii de sustinere etc. In functie de situatia in care va aflati, functionarii de la primarie va pot indruma cu privire la ce poate fi facut.

 • mary

  Buna ziua!! va rog sa mă lamuriti si pe mine…copilul meu are 1 an si jumatate. .pot sa depun dosarul pt alocatie de 200 ron si sa iau si banii (din urma)din luna in care am nascut? Cand depunem dosarul este obligatorie prezenta ambilor părinți? Va mulțumim

  • Codul Muncii

   Va citez din Legea 61/1993:
   Art. 6. – (1) Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept.
   (4) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
   (5) În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

 • mariana

  Buna ziua, sunt studenta la drept învățământ zi in luna octombrie am licenta si lucru de o luna deja daca raman însărcinată primesc indemnizația cum se socotește? Mulțumesc anticipat.

 • Alina

  Buna ziua, sunt angajata unei firme de peste 10 ani, doresc sa stau la servici pana cand se face perioada legala de a-mi lua concediu. Sotul meu lucreaza in UK. As dori sa merg acolo inainte sa nasc sa putem fi o familie unita si bineinteles sa nasc acolo. Este posibil sa mai primesc indemnizatia pentru copil din Romania? Daca da, o pot solicita si mai tarziu… sa spunem peste 3 luni de la data nasterii? Va multumesc.

 • Elena

  Buna ziua. Am o mare dilema si nu stiu cum sa procedez.
  Sunt in ccc de 2 ani pana in pe 16 iunie 2016. Vreau un al doilea bebe care se va naste la 1-2 mai tarziu dupa terminarea concediului. Sotul nu isi va lua acea luna obligatorie sa stea acasa cu copilul, de aceea pe 16 mai 2016 trebuie sa ma intorc la munca. Cum procedez cu al doilea concediu? Cum voi fi platita? Este indicat sa ma duc la servici din mai si pana nasc, pentru a nu mi se scadea din indemnizatie? Cum se calculeaza exact indemnizatia si daca m-as duce la servici si daca nu m-as duce? Indemnizatia mea acum este de 850 ron.

  Va multumesc si astept tare mult sa imi raspundeti.

 • ina

  daca ma intorc fix dupa 125 de zile de Concediu Medical mai beneficiez de cei 500 de lei?

 • andreea

  Buna ziua am si eu cateva intrebari daca ma poate ajuta cineva.
  Am lucrat 1an si 8luni cu contract nedeterminat iar in luna iulie am intratin somaj si beneficiez de 9 luni. acum am aflat ca sunt insarcinata in 9 sapt. As putea beneficia de prenatal?

 • J Gabriela

  Buna ziua!

  Am terminat facultatea la zi cu examen de licenta in iulie 2015.
  Paralel sunt in anul IV la zi, la facultatea de drept.
  Am partivcipat la examen de titularizare in invatamant, iar in urma rezultatului obtinut, am fost repartizata pe un post. Din 1 septembrie2015 incep activitatea la o unitate de invatamant.
  Sunt gravida in luna a 2-a. O sa am dreptul la concediu pentru cresterea copilului?
  Dar pentru concediu prenatal?

  Cu respect, J. Gabriella

 • Craciun Alexandra

  Buna ziua, eu am optat ptr concediu de 2 ani insa dupa 1 an si 2 luni mi s-a oferit oportunuitatea unui nou job. Pe data de 24.08.2015 mi-am facut cererea de suspendare a concediului si tot cu aceeasi data cererea de demisie. Noul contract va fi semnat in data de 03.09.2015 (o saptamana diferenta). Pot sa mai depun actele ptr a beneficia de stimulent daca am aceasta pauza ? Va multumesc frumos si astept raspunsul dvs.

 • Alina

  Buna ziua! Va rog sa-mi raspundeti pe adresa de email: Daca ai concediu si iei indemnizatie poti intrerupe pentru 3 luni sa mergi la un job ca angajat pe perioada nedeterminata si apoi sa revii la concediu, fara sa-ti fie acesta afectat?

 • elena

  Sunt in creștere copil pana la 3 iunie 2016 , ne gândim la al 2-lea copil. Ma inteteseaza daca raman insarcinata si nasc dupa 3 iunie am dreptul la cele 2 luni de medical (prenatal) .

 • mihaela

  Buna ziua,

  Daca sunt mama singura (divortata) trebuie sa ma intorc la serviciu tot cu 1 luna mai devreme de implinirea varstei de 2 ani ai copilului?-OUG 111 ART11????

 • alina

  buna ziua
  am optat pentru indemnizatie crestere copil pentru 1 an si ulterior cu revenire la locul de munca, cand copilul a implinit varsta de 5 luni a survenit decesul sotului intr-un accident rutier. acum copilul are varsta de 8 luni si as dorii sa imi prelungesc concediul pentru crestere pana la 2 ani, cum pot realiza acest lucru deoarece cei de la DAC mi-au zis ca este imposibil?? va multumesc

 • Ovidiu

  Buna ziua..Ma confrunt cu o problema, am nascut un baiat pe 18 Aprilie 2015, am beneficita de concediu medical de 126 de zile. Am facut dosarul pentru concediul de cresterea copilului si am fost refuzati, cum ca nu am cotizat 12 luni la stat.Este vre-o posibilitate ca ambii parintii sa acumuleze lunile cotizate la stat si sa benificiez de concediu de crestere, sau este o alta posibilitate in alt mod….Ce putem face? Multumesc

 • Vedean livia

  Buna ziua baietelul meu are 22de luni sunt in maternitate am inteles .ca ultima luna revine taticului Dar acesta nu lucreaza ce trebuie sa fac sa nu pierd ultima luna multumesc

 • Diana

  Buna, am si eu o intrebare. Am nascut in februarie 2011, am bifat in cerere ca voi sta 2 ani, pt ca nu stiam ce va fi pe parcurs, dar in septembrie 2011, m-am intors la servici. De la indemnizatii mi-au spus ca nu mai pot primi stimulentul de 500 lei din cauza ca am bifat 2 ani si nu inteleg de ce? Este legal, sau as putea primi si retroactiv stimulentul? Multumesc!

 • Laura Craciun

  Buna ziua, aproape nicaieri nu se aduce in discutie ultima luna din concediul post natal, luna in care beneficiarul nu primeste indemnizatie, indiferent de tipul concediului (1, 2 sau 3 ani). Consider necesara aceasta precizare / instiintare catre parinti direct pe cererea de indemnizatie, prea putini stiu despre dreptul celuilalt parinte de a sta o luna acasa cu copilul…

 • ana

  buna ziua!va deranjez cu o intrebare in legatura cu indemnizatia ptr cresterea copilului.eu nu mai lucrez de 5 ani am renuntat la servici ptr a ramane cu cea mika.in cazul in care va mai veni un bebe mai pot beneficia de indemnizatia de 500 lei,sau decat alocatia 200 lei pana la varsta de 2 ani?.va multumesc!

 • Cristian S

  buna ziua fetita mea are 2 luni.
  poate sotia mea sa stea acasa in concediu 1 an si eu inca 1 dupa aceea ?

 • georgiana negriloaia

  POT BENEFICIA DE CIC DACA AM LUCRAT 12 LUNI CU CIM PE 2 ORE?

 • Maria Maria

  Buna ziua! Intrebarea mea este daca pot beneficia de concediu de crestere a copilului in conditiile in care o sa nasc intr-o clinica din strainatate. Mentionez ca doar nasterea se va face in afara, copilul va avea ceritficat tradus in lb romana, iar eu am loc de munca stabil in Romania.

 • Ioana

  Buna ziua! Am o intrebare cu privire la indemnizatia si la alocatia copilului. Am nascut in 05.09,2014 dar nu in Romania ci in Germania. Doresc sa stiu daca beneficiez de indemnizatia copilului in tara. Va multumesc

 • mariana

  buna ziua am nascut in octombrie 2012 si impreuna cu sotul meu am mers si am depus actele pentru indemnizatia de crestere a copilului pe timp de 2 ani . conform noi legi din cate am inteles si tatal copilului ar fi trebuit sa stea acasa cel putin 30 zile , asadar impreuna cu sotul meu am stabilit ca ultimele 30 de zile acesta sa intre el in concediu de crestere a copilului ,eu incepand intre timp munca .dupa 9 luni de cand am inceput munca cei unde am lucrat m-au disponibilizat ,eu mergand la fortele de munca pentru a depune actele de somaj ,acestia cerandu-mi si o adeverinta prin care se dovedea faptul ca am fost in cresterea copilului si acum vine marea problema din actele pe care mi-le au pus la dispozitie cei de la administratie mi-au spus ca ei au virat in contul meu inca o luna in plus (in acelasi timp in care sotul meu era in concediu de crestere a copilului ) a unei plati adica in loc sa imi plateasca 1 an si 11 luni indemnizatie ,ei mi-au platit 2 ani . ce se poae face in acest sens deoarece eu sunt total dezorientata in aceasta privinta. va multumesc anticipat

 • Hunor

  Buna ziua,
  Am o intrebare , sotia mea este insarcinata si acuma a terminat anul 1 la facultatea Petru Maior, intrebarea mea este, daca se poate opta pentru bani pentru concendiu postnatal de la facultate si sa mearga in continuare la facultate dupa ce naste. Multumesc.

 • Andries

  Buna_ziua! Va rog sa ma ajutati si pe mine cu cateva raspunsuri ferme! Intreb peste tot dar nimeni nu mi spune nimic clar! am un copil care face 2 ani pe 2 septembrie,intre timp am ramas iar insarcinata,am 8-9 saptamani! Eu cum trebuie sa procedez pentru a beneficia de indemnizatie si la urmatorul si de cand trebuie sa fac demersurile! Sefa mea a spus ca ma da in somaj si din somaj intru in indemnizatie!la primarie mi s a spus sa fac dosarul dar sa l depun din ziua 3 septembrie,dupa ce face copilul 2 ani sa nu se suprapuna indemnizatia cu somajul! alta persoana mi a spus ca trebuie cu 30 de zile inainte sa faca copilul 2 ani! iar azi,am aflat de la cineva ca daca sotul nu ia ultima luna de indemnizatie (pentru ca nu lucreaza cu carte de munca),mie mi se termina indemnizatia la un an si 11 luni! Si al meu face varsta asta pe 2 august! Eu ce sa mai inteleg,cum sa procedez,va rog daca puteti sa mi raspundeti repede,nu mai am timp! Multumesc anticipat!

 • Ioana

  Buna ziua!!!daca sunt angajata la un program de 4 ore pot beneficia de concediu de maternitate???Mentionez ca am lucrat un an!!va multumesc!!

 • Carmen Olariu

  Buna ziua! Am o nelamurire referitoare la urmatoarea problema – de 1 an si 6 luni ma aflu in concediu de crestere a copilului.Anterior perioadei am mai stat 4 luni in concediu din motive medicale,adica de la inceputul anuli scolar pana la sfarsitul lui noiembrie,inceputul lui decembrie, cand am intrat in prenatal.In ianuarie 2006 copilul face 2 ani,deci ar trebui sa ma intorc la scoala. As fi vrut sa ma intorc acum,in septembrie,decat in mijlocul anului,insa am aflat ca sunt iar insarcinata. Intrebarea mea este – pot sta in continuare in concediu ? In ianuarie ar trebui sa ma intorc de drept la munca,conform legii am inteles ca de fapt trebuie sa revin cu o luna mai repede,adivca in decembrie. Conform calculelor,tot atunci ar trebui sa intru iar in prenatal. Se poate asa ceva, sa stau in continuare in concediu,sau ar trebui sa activez cateva luni pana atunci. In momentul de fata eu a deja 2 ani de concediu daca adun si jumatatea de an ce medical, inainte de concediu de indemnizatie.Va multumesc anticipat!

 • Mihai

  tatal copilului poate intra in conceiu de crestere a copilului daca este angajat cu carte de munca si contract de munca pe durata nedeterminata?
  daca da, cate zile sau luni are dreptul tatal sa intre in concediu de crestere a copilului

 • Bianca

  Buna ziua!
  Eu sunt angajata cu doua contracte, unul de 8 ore si celalalt de 2 ore.
  Imi puteti spune va rog cum/ daca se iau in considerare si veniturile din contractul de 2 ore? Si daca da, cum se calculeaza…? Cum trebuie sa procedez…trebuie sa am adeverinte completate pe ultimele 12 luni de la ambele societati?
  Multumesc!

 • Esty

  Buna
  Am un baietel de 10 luni,primesc indemnizarie pt 2ani,dupa ce el implineate 1 an as vrea sa merg la lucru as putea sa primesc in continoare indemnizatia si cuantumu de 500 roni.ast rasp va rog pe e-mail benybeniamin91@yahoo.com
  Va multumesc mult

 • tatiana ismail

  Buna ziua!daca lucrez din 2014 aprilie cu contract nedeterminat fara intrerupere chiar daca am schimbat joburile momentan am schimbat iar jobul dar tot fara nici o intrerupere cu contract nedeterminat dar sut in primele 3 luni de proba cum se fac acum contractele daca as ramane insarcinata ar putea sa ma dea afara de la munca fiind in proba?as putea beneficia de concediu si de indemnizatie ?repet am un an de cand lucrez dar am doar 1 luna a actualul loc de munca!multumesc

 • tatiana ismail

  Buna ziua!eu lucrez din aprilie anul 2014cu carte de munca fara intrerupere si am schimbat jobul dar contractele nedeterminate au fost fara intrerupere momentan mi-am schimbat iar jobul si sunt in primele 3 luni de proba cu contract nedeterminat daca as ramane insarcinata de cat timp ar trebui sa muncesc la acelasi loc de munca ca sa beneficiez de concediu si indemnizatie si cel mai important sa nu ma dea afara daca sunt in primele 3 luni e proba??mutumesc

 • gabriela

  Buna. Am nascut pe 3/07.Am terminat facultatea la id si am bagat dosarul de somaj pe 16/07.Pot sa beneficiez de indemnizatia pentru crestere

 • Alexandra

  Buna,as dori sa stiu cum as putea face ca tatale a semnat pe foile tip primite de la asistenta sociala ca nu doreste sa mearga o luna in paternitate….atunci e sigur ca nu merg cu o luna mai repede la lucru?sau trebuie sa fac cv foaie si sa trimit la Baia Mare??in plus atunci lucra cu carte de munca,acuma nu are carte de munca.

 • nadia

  Buna.ziua.cer.scuze.sunt.din.moldova.cu.cetatenie.romina.si.resedinta.am.o.fetita.de.4ani.si.vreau.sa.dau.la.alocatie.in.rom.vreau.sa.stiu.va.primi.alocatia.de.la.data.nasterii.sau.de.la.data.depunerii.actelor?.mersy,mult

 • FLORINA

  buna ziua am si eu o intrebare daca ai repetat anul scolar bu poti benificia de indemnizatie?Sunt din pascani jud Iasi si am nascut la incrputul luni lui martie am depus dorsarul si mi sa spus de la primarie ca mi a fost refuzat dosarul din cauza ca am repetat anul scolar si inca mai merg lla scoala..

 • Laura

  Buna ziua, am si eu o intrebare! Incepand cu luna octombrie 2013 sunt angajata la o firma cu contract partial de munca ( 2 ore) pe o perioada nedeterminata, deci teoretic am peste un an de munca, insa facand un calcul al orelor de munca pe norma intreaga (cum se procedeaza la somaj) am doar 7 luni si 11 zile! Avand in vedere aceasta situatie, este posibil sa iau indemnizatie pentru cresterea copilului? Multumesc anticipat!!!

 • Alexandra

  Buna ziua! Am o colega care este angajata noastra de 5 ani. S-a intamplat ca a nascut in Germania si copilul are certificat de nastere german. S-a intors in tara, este inca in perioada celor 126 zile de maternitate. Poate beneficia de indemnizatie crestere copil chiar daca copilul nu este inregistrat in Romania?
  Multumesc

 • Gabriela

  Buna am o fetita de 1an si 3 luni nu am lucrat inainte de a naste dar cad a facut fata 7 luni m.am angajat cu contract needeterminat as putea cere concediu de crestere a copilului astept raspuns

 • Florentina

  Buna ziua!
  Daca fetita mea a implinit 2 ani pe 1 iulie , luna aceasta voi mai primii indemnizatia si alocatia? Cand am nascut pentru luna iulie nu am primit niciun fel de drept.
  Alocatia si indemnizatia se platesc pentru luna in curs sau luna precedenta?Daca da , inseamna ca luna aceasta voi primii drepturile pentru luna iunie iar in august voi primii pentru luna iulie adica ultima luna.Si daca tatal nu a stat ultima luna acasa pe august mai primesc indemnizatia sau doar alocatia?In concluzie…luna asta mai primim ceva sau nu? Multumesc…

 • Diana

  Buna ziua! Am un contract pe perioada determinata 15.09.2014-17.08.2015. Tin sa precizez ca am mai avut tot un astfel de contract pe perioada 16.09.2013-18.08.2014. Din spusele medicului o sa nasc pe data de 16-17.09. 2015 Pot beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului? Multumesc anticipat!

 • Gutu Monica

  Buna , in octombrie mi se termina ccc pana la 2 ani si sotul doreste sa stea ultima luna acasa cu bebe, ce acte trebuiesc depuse si pana la ce data? De asemenea ma intereseaza daca alocatia se va vira tot pe card sau trebuie sa fac o alta cerere si unde?

  • haragusrodica

   Buna,As dori sa stiu daca beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului daca am lucratdin 12 06 2014 pana in 01 05 2015 am intrerupt doua luni si am contract de la 01 08 2015 si urmeaza sa nasc in luna mai 2016.

 • Andreea

  Buna ziua, am si eu o intrebare, eu am contract de munca pe perioada determinate, adica expira pe 15.12.2015, mai beniciez de concediu maternal sau de indemizatie. Trebuie sa nasc in Febroare 2016.
  Multumesc.

 • stefan

  Buna ziua,
  Persoana care are lucrate peste 12 luni dar in activitatea drepturi de autor,care nu a platit FNUASS in aceasta perioada ,desi angajatorul a platit toate cele,CAS ,CASS ,impozit,de unde primeste concediul de 45 de zile minim ce trebuiesc platite inainte de intrarea in CIC ?
  Multumesc!
  Comentariu e ca, data aproximativa a nasterii este 25 iulie moment in care angajatorul intrerupe „contractul de colaborare” in opinia lui ,nu trebuie sa plateasca concediu pre sau post natal ,caci acest gen de contract nu poate sa tina angajatul sa-i plateasca un concediu medical ceea ce contravine Codului muncii.Cine plateste medicalul?poate achita retroactiv la Casa de sanatate FNUASS si sa depuna concediu direct la Casa pentru plata?

 • mihaela c

  buna, am nascut in 17.06.2015 cand sa depun dosarul pentru indemnizatie?

 • Tanase Oana

  Daca am pe contractul de munca 4ore si venitul de 500 de lei…si lucrez de 2 ani am dreptul la indemnizatie?

 • Cosmina

  Buna! Daca sotul meu primeste acum indemnizatia 500 lei si vrea sa plece in strainatate sa lucreze acolo,cu contract facut din Romania,mai primeste banii?

 • Cosmina

  Buna ziua! Am si eu o intrebare! Daca sotul meu,pleaca in strainatate cu contract facut din Romania si va lucra in Franta,va mai primi indemnizatia pt bebe in Romania??

 • ELENA

  Buna ziua,

  Amaflat ca sunt insarcinata in saptamana 6.Nici eu nici sotul meu nu avem nici un fel de venit si nici asigurari medicale. Pot beneficia de asistenta medicala? Dupa nasterea copilului ce tip de beneficii pot avea,adica concret de ce venituri vom beneficia (ajutor social, indemnizatii de crestere, alocatii)?
  Multumesc

 • Maria

  Pana la nastere as avea concediul legal. Pot sa intrerup acest concediul cu concediul pre-natal? Daca, se poate dupa concediul post natal mai beneficiez de zilele ramase din concediul legal?

 • mariana a.

  Sunt profesor suplinitor ,pe perioada determinata,se incheie contractul de munca pe 31 august 2015,sunt insarcinata,urmand sa nasc dupa 22 iulie,pe 10 iulie intru in concediul prenatal cel de 126 de zile,am un salariu brut de 1540 lei plus hotarari judecatoresti acordate din ani 2009 si 2010,cum este mai bine in situatia mea sa optez pentru concediul de crestere a copilului pe 1 an sau pentru 2 ani.Daca optez ptr 1 an in iulie 2016 nu mai am post sa ma reintorc la munca si sa benificiez si de stimulentul de insertie 500 lei,putand sa dau examen de titularizara pentru un post de munca dar sa ma incadreze cu 1 septembrie 2016

 • Francescu

  Buna ziua. Va rog sa-mi acordati cateva minute penru a -mi putea raspunde la o intrebare: Am varsta de 26 de ani si as vrea sa raman insarcinata. Sunt inscrisa inca de anul trecut 2014 la o scoala postliceala, cursuri la zi, cu bursa, si mai am de frecventat inca 2 ani.Nu am lucrat anul trebut pentru a putea merge la scoala. Pot primi indemnizatie de crestere a copilului? Va multumesc anticipat.

 • Dumitru Daniela

  Sunt insarcinata in sapt 30 , pana acum am avut CO 9 sau 10 zile pe anul 2015. Pot beneficia de tot CO(adica 20 zile) pana intru in Concediu prenatal. Si la cate saptamani pot intra in Concediu prenatal daca termenul cand ar trebui sa nasc este Sfarsitul lunii august?

 • violeta

  Buna ziua,
  Sunt studenta iar luna viitoare voi termina si urmeaza sa si nasc, la un interval de aprox 20-25 zile.
  Va rog sa-mi spuneti cum sa procedez? Eu beneficiez de bursa pana la 30 iunie.
  Cineva imi sugera ca ar fi bine imediat sa ma inregistrez la somaj.
  Intrebarile mele sunt:
  – Indemnizatia pt. cresterea copilului se majoreaza cu c\v bursei?
  – sa optez pt. 1 an si 1 an pt. ajutor-stimulent de 500 lei?
  – daca optez pt. concediu de 2 ani, dupa o perioada de 1 an poate sa beneficieze tatal copilului de indemnizatie de crestere, pt. ca eu sa pot merge la servici?
  – avand in vedere ca intre absolvirea scolii si nastere este un interval(asa cum precizam mai sus), este bine sa ma inscriu la Oficiul pt. somaj?

  Va multumesc mult!

 • violeta

  Buna ziua,
  Sunt studenta iar luna viitoare voi termina si urmeaza sa si nasc, la un interval de aprox 20-25 zile.
  Va rog sa-mi spuneti cum sa procedez? Eu beneficiez de bursa pana la 30 iunie.
  Cineva imi sugera ca ar fi bine imediat sa ma inregistrez la somaj.
  Intrebarile mele sunt:
  – Indemnizatia pt. cresterea copilului se majoreaza cu c\v bursei?
  – sa optez pt. 1 an si 1 an pt. ajutor-stimulent de 500 lei?
  – daca optez pt. concediu de 2 ani, dupa o perioada de 1 an poate sa beneficieze tatal copilului de indemnizatie de crestere, pt. ca eu sa pot merge la servici?
  – avand in vedere ca intre absolvirea scolii si nastere este un interval(asa cum precizam mai sus), este bine sa ma inscriu la Oficiul pt. somaj?
  Va multumesc mult!

 • flutur dina

  Buna ziua.am o intrebare la dumneavoastra.am o fetita si acum pe 26 iunie face 2ani iar dupa ea am un baietel care are 6luni..in cat timp trebuie depuse actele pt al doilea copil.poate sa fie dupa ce implineste primu 2ani????a r va rog.o zi buna

 • irina

  Buna ziua! Sunt insarcinata si intentionez sa optez pentru un an de zile iar sotul pentru al doilea.Imi pot lua concediu fara plata un an de zile pe perioada cat tatal e in CIC?Multumesc.

 • ioana

  as dori sa stiu daca am cum sa primesc eu,ca sotie,indemnizatia de crestere a copilului pe care o lua sotul,daca acesta a fost condamnat la 1an cu executare sau ii suspenda acest drept

 • Raluca

  Buna ziua!Sunt studenta in anul 2 si urmeaza sa nasc . Daca primesc indemnizatie sunt obligata sa stau acasa cu copilul sau imi pot relua cursurile?

 • rendler elena

  bunaziua am si eu o intrebare.am nascut pe data de 10 noiembrie 2014 si sunt in concediu de crestere si ingrijire copil 2ani…..in acest timp asi vrea sa mai fac inca un copil,asi vrea sa stiu daca beneficiez de aceeasi indemnizatie si la al doilea copil ca si la primul ,adica 1250lei?
  Si asi mai vrea sa stiu cind trebuie sa ma intorc la munca.Multumesc

 • cojoc alexandra

  Buna ziua,

  Se poate face intrerupere indemnizatie crestere copil pentru 2 luni de zile si pe urma sa reiau?? Sa ma duc pentru doua luni la un alt angajator . S-au afecteaza cu cewa daca sunt in creste copil si ma agajez cu contract perioada determinata doua luni la un alt angajator?

  Multumesc,
  Alexandra

  • Mihalache Anisoara

   Buna ziua,

   Am depus dosarul pe 28 aprilie si cei de la primaria sectorului 5 mi-au zis ca voi primi bani dupa 10 iunie ….suntem deja in 18 si nu am nici un ban in cont .Sunt alte mamici care au depus dosarul cu mine si au primit banuti.
   Ce trebuie sau unde sa intreb ce sa intamplat???( am fost sunata luna trecuta sa fac cerere de CNP pentru ca mi-am schimbat domiciliul,am facut o cerere electronica ..)
   Multumesc!

 • olga

  Buna, am o intrebare. Daca am avut un contract pe perioada determinata care s-a finalizat in 24.11.2014 (mentionez ca acest contract a inceput in octombrie 2012 si a fost prelungit anual) si am inceput urmatorul contract de munca in 13.02.2015, eu fiind programata sa nasc in decembrie 2015, pot beneficia de concediu indemnizatie copil? Contractul care a inceput in fabruarie 2015 are termen de finalizare in noiembrie 2015 insa mai am un contract care se finalizeaza in aorilie 2016. Multumesc

 • marian

  sarumana… am sieu sotia ansarcinata an 8 luni.. ieu lucrez de vro 2 ani jumate la o societate dintre care amai avut contractul de munca antrerupt de 2 ori. iar acum am 10 luni dela ultima angajare.. pot intra an poznatal???

 • Cristi

  Buna ziua,

  Ma puteti ajuta va rog in legatura cu urmatoarea situatie ?
  k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
  Eu am plecat in delegatie in septembrie 2014, iar sotia si-a dat demisia in 1 noiembrie pentru a veni in strainatate sa ma insoteasca. Aici a ramas insarcinata. Ce fel de acte trebuie aduse si la ce institutie putem primi mai multe informatii in acest caz? Avem vreo sansa de solutionare pe aceasta cale ? Se cunosc precedente ?

  Multumesc frumos,
  Cristi

 • ANA

  Buna ziua,Intrebarea mea ar fi daca as ramane insarcinata anul aceasta,si ar urma sa nasc anul viitor,ipotetic vorbind.In prezent la actualul angajator am o vechime de 3 luni.Eu doresc sa va intreb in ce masura m-ar afecta la acordarea privind crestere indemnizatie copil,daca in momentul schimbarii locului de munca am avut intrerupere o zi;adica la vechiul angajator mi s-a incheiat contractul in data de 16.03.2015,si la noul angajator am inceput activitatea in data de 18.03.2015.
  Multumesc.

 • Raluca

  Buna ziua,

  O persoana care beneficiaza de pensie de boala poate primi indemnizatie de crestere copil?

  Multumesc!

 • olivia

  Buna Ziua!am si eu o intrebare cu privire la indemnizatie.sint angajata la o firma cu 2h lucrez din 1sept 2014 iar inainte am lucrat la aceiasi firma fara intrerupere doar k sau despartit asociatii deci din2013 iar in prezent sunt insarcinata am dreptul sa primescdaca sant angajata doar cu 2 h

 • ANA

  Beneficiaza de aceasta indemnizatie si persoanele care in ultmile 12 luni au avut contract de munca fractionat – cu 2 ore? iar stimulentul de insertie se acorda daca se intorc mai devreme de un an la munca , chiar si pt o fractie de 2 ore?

 • ana83

  Buna seara.am nevoie de un raspuns:am intrat in indemnizatie din somaj pt 2ani am inteles ca in acesti 2ani sotul meu trebuie sa isi ia si el o luna de concediu, daca intra in concediu la 1iulie_1agust el ia indemnizatia in locul meu /eu de ce venit beneficiez in acea luna?va multumesc

 • buda

  Buna ziua,
  Peste 2 luni se termia concediul de cresterea copilului pt 2 anI Se mai poate face prelungire pana la 3ani fara sa aiba copilul handicap?
  Multumesc!

 • Cristina Husar

  Buna ziua, In 2014 am nascut si pana in 31.12.2014 am fost in concediu medical. In anul 2014 am efectuat 10 zile concediu de odihna din cele 38, urmand ca din 6.08.2015, momentul revenirii la lucru, sa efectuez cele 28 de zile ramase. Intrebarea este daca eu revin la serviciu in 08.2015, pe lunile pe care urmeaza sa lucrez, respectiv, 5 luni, beneficiez de concediu de odihna? Mentionez ca in concediu de ingrijirea copilului am intrat doar cu data de 01.01.2015. Va multumesc!

 • Madalina

  Buna,nu am vechime de 12 luni fara intrerupere as putea beneficia de prenatal ?

 • loredana

  Buna ziua am si eu cateva intrebari…am ramas insarcinata insa eu nu lucrez dar sotu meu lucreaza el poate beneficia de ajutorul pentru cresterea copilului dar cu drept de munca?sau am inteles ca fiind casatoriti ar putea sa declare ca suntem in grija lui si sa primesc eu suma de 500 lei +200 lei ajutor pe doi an

 • Ionela

  Buna ziua, la sarcina gemelara,stau in crestere copil doar 1 an, cand ma intorc la sevici pana la doi ani voi primii cate 500 ron pt fiecare copil? Adica 1000 ron lunar sau doar 500 pentru ambii copii?

 • Florin

  Cu privire la drepturile persoanelor cu Handicap nu se face referire doar la copilul cu handicap,
  in OUG 111/2010 art 32(2) copilul in varsta de la 2 la 7 ani a carei mama cu dizabilitati il are in ingrijire .Pensia de dinvaliditate cu veniturile de complectatre HG.52/2011 ART 25,SPRIJINUL LUNAR NU SE SUSPENDA nedeclararea pensiei de invaliditate la depunerea dosarului se constituie infractiune? sau nu,eu am fost decazut din drepturi mi sa sistat sprijinul lunar de 150 ron,punanduma sa dau bani in napoi,Va rog sa imi raspunde si la adresa de email: florinelmihalcea3@gmail.com Multumesc.

 • Maria

  Buna ziua! pentru perioada concediului pre si postnatal se primeste concediu de odihna? si daca da, cum se procedeaza?

 • Oana Maniga

  Buna ziua, as avea nevoie de cateva lamuriri. Sunt insarcinata in 5luni, ar trebui sa nasc la sfarsitul lunii septembrie, la firma sunt angajata de pe 10 iulie 2014. Avand in toata perioada de munca 20 de zile de concediu medical pt baiatul meu de 1 an si 9 luni si acum 13 zile de concediu de risc maternal. Ma afecteaza cu ceva pentru cererea de crestere a copilului? am auzit ca zilele de concediu medical nu sunt considerate in cele 12 luni de venituri.
  Va multumesc.

 • istnicoleta

  Trebuie sa imi depun actele pentru indemnizatia crestere copil
  printre celelalte acte imi trebuie si dovada achitarii taxelor si impozitelor a beneficiarului indemnizatiei
  sotul are proprietate a lui dinaintea casatoriei deci clar nu este si proprietatea mea
  serviciu de taxe si imozite imi scrie in certificatul meu fiscal datoriile sotului fiscale amenintandu ma ca nu imi voi primi indemnizatia lucru care mie nu mie se are corect atata timp cat eu nu am niciun bun mobil sau imobil

  • dana

   „Dovada achitarii taxelor si impozitelor”???????? Nu are nici o legatuta cu dosarul pt. indemnizatie. Din ce oras sunteti?

 • Oana

  Buna ziua, Sunt insarcinata in 4 luni si vreu sa ma intorc in romania sa nasc. Am dreptul la indemnizatie? Eu lucrez in Anglia de 2 ani jumatate ca si asistenta medicala. Ce acte trebuie sa aduc ca sa pot primi indemnizatie pentru bebe? Multumesc mult.

 • mircescu andreea

  Buna ziua!
  eu nu lucrez si imi doresc un copil as putea sa imi platesc la cartea de munca pentru a beneficia de indemnizati pt cresterea copilului?si cat mar ajunge?

 • Florin

  Buna ziua
  Intrebare : Sotia a lucrat 8 ani fara intrerupere pana prin septembrie 2014. S-a reangajat in martie 2015 si ar urma sa nasca prin ianuarie-martie 2016. In aceste conditii, poate lua concediu de crestere si indemnizatie? Multumesc!!

 • roman remus vasile

  buna seara …..si scuze de deranj sunt tatal unui copil care acum are o varsta de 6 luni drept pentru care doresc a primi acest concediu de 2 ani de crestere a copilului mentionez faptul ca sunt angajat intr-o fabrica cu caracter permanent implinind 1 an de activitate in august cand copilul meu face deja 9 luni pot primi acea diferenta de concediu de un an si 3 luni ???? copilul este nascut cu o grava malformatie la inima ulterior fiind operat in clinica de cardiologie targul mures …necesitand o mare atentie asupra lui .va multumesc

  • Florin

   Salut cu privire la starea copilului medicul tia emis un act medical in care este mentionata starea de sanatate.Intreaba medicul daca copil se incadreaza in grad de handicap,daca da,ai anumite drepturi,inclusiv locul de munca si facilitati fiscale,

 • valkoecaterina

  Nu am lucrat nicaieri de ce ajutor pot beneficia?

 • ileana

  buna ziua, am si eu o intrebare, trebuie sa nasc la sfarsitul lui septembrie si dupa calculele mele pot intra in concediu prenatal de prin 13 iulie, intrebarea mea este: pot sa iau concediul de odihna inainte de prenatal? ma afecteaza la indemnizatie?
  Multumesc frumos anticipat!

 • Claudia

  Buna ziua , am varsta de 19ani si urmaeza sa nasc eu nu am 12 luni pe cartea de munca , iar singurul intretinator de familie este sotul meu care are in acest moment in jur de 5 luni la actualul loc de munca , nu a lucrat anterior , putem primi indemnizatia aceia de 500lei sau doar cei 200lei pt bebe ? .. Multumesc anticipat

 • DIANA

  sunt insarcinata si urmez sa nasc in decembrie 2015 ,as dori sa stiu daca primesc indemnizatie mai mult de1200 lei daca optez pentru 2 ani de postnatal, in conditiile in care venitul meu net este de 1800lei, precizez ca lucrez la o banca. Va multumesc!

 • Daniela

  Sa inteleg ca poti sa beneficiezi de plata indemnizatiei abia dupa 2-3 luni de la depunerea dosarului. Iar dosarul il poti depune cu data nasterii copilului. Ceea ce inseamna ca 2-3 luni nu ai nici un banut pt. cresterea copilului?

  Exista o modalitate prin care sa depui mai repede dosarul si sa beneficiezi mai repede de plata indemnizatiei?

  Multumesc!

 • mihaela

  Buna ziua, am o intrebare daca imi poate raspunde cineva, fac dosar pentru indemnizație precizez ca am continuitate de la al doilea copil, ma afectează dacă bifez in formularul de completare ca soțul meu lucreaza in străinătate? El nu are contract de munca in străinătatea. Va mulțumesc!

 • tetesanu cecilia

  Buna seara.Am si eu doua probleme;
  -sunt insarcinata in 5luni si jumatate,urmand sa nasc in august.Firma la care lucrez de 3 ani mi-a facut contract pe perioada determinata,urmand ca,contractul meu sa expire in 25 iunie 2015.Legal in 15 iunie pot intra in concediu maternal.Ce se intampla cu contractul meu pe mai deprte,mai poate fi prelungit?
  -am o poprire pe contul de salariu,unde primesc si alocatia primului copil,executorul judecatoresc are voie sa-mi faca poprire pe banii de crestere copil?Ce drepturi au executorii judecatoresti asupra acestor bani?cu multumiri Cecilia Tetesanu

  • gabi

   Contractul pe perioada determinata se termina, dar nu afecteaza concediul de crestere a copilului. Mai departe, prelungirea se poate negocia cu angajatorul.
   In ce priveste poprirea, ea nu poate fi dispusa pe alocatii, pe indemnizatia de crestere a copilului si pe alte drepturi. Daca ajungeti in aceasta situatie, contestati executarea, cu suspendare pe parcursul lamuririi situatiei. S-ar putea sa puteti si recupera daca s-a executat peste drepturile dvs. si ale copilului.

 • alis

  ce se intelege prin „concediul pt crestere copil pana la 2 ani constituie vechime in munca,in specialitate si in functie?” se pun la vechime la pensie,la calculare spor vechime in societate si la calcul spor fidelitate? sau la spor fidelitate nu se adauga perioada fiindca a fost CIM suspendat?

 • alis

  daca un salariat a avut concediu pt crestere copi pana la 2 ani in perioadele(pt 3 copii)
  1-15.11.2003-31.03.2005
  2-01.04.2005-29.01.2007
  3-29.01.2007-23.06.2008
  perioada cat a fost in concediu pt crestere copil se adauga la calcularea sporului de fidelitate(se aduga la minim 15 ani in societate-este societate cu capital preponderent de stat) si conform cu ce legi nu se adauga sau se adauga la calcularea acesteia? multumesc frumos celor care raspund

 • cristina

  Sunt in ccc de 1 an si imi doresc sa raman insarcinata din nou. Ccc expira pe 2.05.2016. Inainte de a intra in concediu am lucrat in invatamant dar am avut contract pe perioada determinata respectiv pana pe 31.08.2014. Daca voi naste dupa data de 2 mai 2016 al doilea copil cum procedez? Ce se va intampla cu perioada dintre 2.05.2016 si data nasterii celui de-al doilea copil? Va multumesc!!!

 • adela

  Buna ziua copilasul meu sa nascut pe 6 martie eu am depus actele pe 29aprilie mi sa zis ca primi bani i voi primi in iunie .intrebarea mea ar fi in iubie pe cate luni voi primi bani ??@si ce suma primeac fiind eleva

 • ALINA

  Buna ziua, am si eu o intrebare:

  in cazul in care contractul meu de munca, incheiat pe perioada determinate, se va incheia in 31 august 2015, urmand sa fiu reangajata din 14 septembrie 2015( profesie profesor), cele 2 saptamani de intrerupere imi pot influenta beneficierea de indemnizatie?

  Multumesc anticipat.

 • Seitomer Geanina

  Buna seara. Lucrez in invatamant si pentru ca nu am avut catedra completa activitatea a incetat pe 21 iunie 2014.De la 1 sept 2014 pana la 30 august 2015 sunt angajata intr-o alta scoala.Urmeaza sa nasc la sfarsitul lunii august.beneficiez in acest caz de indemnizatie?

 • Gabriel

  Buna ziua! Sotia are concediu de ingrijire de 2 ani pana in septembrie 2015, dar a primit o propunere de serviciu pe care ar dori sa o onoreze incepand din luna iunie. Intrebarea este, eu ca tata pot lua luna aceea de concediu in aceasta situatie, cand intrerupe sotia conediul, daca completez dosarul in finalul acestei luni ? Multumesc!

 • roxana

  incep serviciul la 11 luni .pe parcursul celor 11 luni pana la implinirea varstei de 2 ani a baetelului pot sa mi i au 15 zile pe o luna concediu fara plata si sa nu mi afecteze indemnizatia de 500 lei luna

 • Covaci Rozalia

  Buna eu am avut o intrerupere de doua luni dar sotul lucreaza de 5 ani la aceasi firma cum ar putea beneficia de indemnizatie sau stimulentul de500 lei fara sa stea in concediu?

 • Ioana

  Buna ziua as vrea sa va intreb si eu ceva am un baiat care in octombrie implineste 2 ani intrebarea e daca mai vreau sa fac un copil si sunt gravida pana sa faca copilul 2 ani dar nu sa nasc mai pot lua indemniztia ptr al 2 lea copil sau trebuie sa merg un an la lucru ca sa pot lua iar indemnizatia?

  • gabi

   Nu este nevoie de un an, trebuie doar sa nu existe intrerupere intre concediul de crestere a copilului si continuarea contractului de munca(ceea ce ar trebui sa fie garantat, pentru ca 6 luni duoa intoarcerea din concediu, mamele nu pot fi date afara).

 • Malina enea

  Bună ziua, am nevoie de ajutor poate îmi explică cineva cum funcționează legile în țară. Sunt în CIC până la un an. Știu ca soțul trebuie să intre o luna sau deloc. Eu ma întorc la serviciu cu o zi înainte ca fetița să împlinească 11 luni. Soțul nu va intra în concediu pentru că abia s-a angajat. Cine, cum și ce perioadă va lua stimulentul de inserție. ?

 • Florentina

  Buna ziua ! Imi doresc sa raman in curand insarcinata . Contractul meu de munca este pana la data de 31 dec 2015 . Daca voi naste dupa acea data voi putea beneficia de indemnizatie ? Multumesc !

  • sebastian

   Din momentul in care ii prezinti dovada de la medic angajatorului NU ARE VOIE sa de dea afara, dar aici intervine faptul ca-ti expira contractul… Sotia mea a gasit intelegere la patronul firmei si i-a prelungit pana termina concediul medical si intra in concediu de crestere copil, avea contract pe 3 luni care i se tot innoia de fiecare data cand expira. Incearca sa vorbesti cu cei din conducere, poate cadeti la o intelegere. Sanatate multa !

   • Simona

    Cu parere de rau iti spun ca iti poate incheia contractual daca esti pe perioada determinate chiar daca esti gravida. Sunt intr-o situatia similara si lucrez si la departamentul de resurse, deci iti spun sigur ca poate sa te dea afara daca vrea angajatorul.

    • Maria

     Incearca sa iei concediu medical inainte de terminarea contractului, si apoi il prelungesti pana la intrarea in prenatal, ar trebui sa mearga..

 • dana

  Buna ziua! As vrea sa stiu daca ma puteti ajuta! Eu sunt insarcinata si ar trebui sa nasc in noiembrie dar sunt angajata din februarie,deci nu implinesc un an lucrat,dar din septembrie 2014 pana in ziua angajarii am fost studenta la zi si dupa m-am transferat la ID!As vrea sa stiu daca as putea beneficia de indemnizatia pentru crestere copil! Multumesc

 • mihai

  Lucrez de 15 ani,iar in ultimul an am avut 10 zile de concediu medical.Sotia trebuie sa nasca in iulie si vreau eu sa iau concediu de crestere a copilului.Pot sa beneficiez daca am avut concediu medical,sau daca pana atunci se intampla sa mai am cateva zilede CM?

 • Luminita

  Bună ziua, urmează sa termin concediul de crestere copilului și sunt gravida în 13 săptămâni, angajatorul are un grup de firme și vrea sa semnam un alt contract (firma) decât cel care trebui sa mă întorc din concediu de crestere a copilului! Pot beneficia de concediu de creșterea copilului dacă peste 4 luni jumate intru în prenatal? Va mulțumesc!

 • Alin

  Daca parintii sunt intr-o perioada de neintelegere in familie,tatal,are dreptul de a beneficia de jumatate din indemnizatia copilului?dar in cazul divortului?

 • Elena

  în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a concediului de crestere a copilului ESTE OBLIGATORIU ca celalalt parinte sa ia o luna de zile concediu de crestere a copilului sau poate beneficia doar un singur parinte in intregime de concediu de crestere a copilului pina cind copilul implineste virsta de 2 ani?Va multumesc.

 • valentina

  Buna ziua.am si eu o intrebare. daca sunt angajat la o firma si sunt si administrator la aceeasi firma mai pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?am depus actele pentru indemnizatie dar am inteles ca daca firma are profit trebuie sa returnez toti banii pe care o sa-i prmesc.ce trebuie sa fac?trebuie sa renunt sa nu mai fiu administrator?
  astept un raspuns cat mai repede.va multumesc.

 • sorina

  Buna ziua! Sunt insarcinata intr-o luna. Abia in luna septembrie o sa am 1 an de cand sunt angajata.Intrebarea mea este urmatoarea: daca o sa imi iau concediu medical din luna iulie, o sa mai primesc indeminzatia timp de 2 sau, trebuie sa merg la servici pana in septembrie?

 • Florentina

  Buna ziua!Va rog frumos sa ma lamuriti intr-o problema.Fiul meu s-a nascut la data de 02.02.2013.Am dreptul la concediu pana la 02.02.2015 sau trebuie sa ma intorc la serviciu cu o luna mai devreme.Am mers la scoala unde-mi desfasor activitate sa anunt ca revin cu o luna mai devreme si nu prea stiau ce ar trebui facut.Multumesc!Numai bine tuturor!

  • borbely bartis andrea

   buna ziua am o intrebare am un baietel de 1 an si daca raman insarcinata sau mai vreau sa fac un copil indemnizatia imi merge mai departe adica o sa primesc cei 500 lei sau cei 200 lei

 • stefania aurelia

  Buna ziua am si eu o intrebare.Daca muncesc din februarie cu carte de munca pe 4 ore beneficiez de indemnizatie.Eu trebuie sa nasc undeva pe la sfarsitul lui noiembrie.Multumesc.Astept un raspuns

 • Roxana

  Buna ziua
  as avea o intrebare in legatura cu calculul indemnizatiei de crestere copil
  am un contract de munca cu norma intreaga precum si un contract de munca cu sfert de norma si deasemenea obtin venituri impozabile din comisioane asigurari
  toate aceste venituri se vor lua in calcul la indemnizatie?
  va multumesc mult

 • Ileana

  Buna! Eu am optat pt CIC de 1 an si m-am intors la serviciu, da seful mi-a facut un altfel de program si nu mai pot sta cu copilul deloc. Daca ma da afara (nu are voie dar gaseste el diferite motive) sotul poate beneficia de stimulent sau concediu de crestere, daca depune dosar? Mentionez ca bebelusa are 5 luni. Va multumesc.

 • LaviniaG.

  Buna ziua,
  Am contract pe durata determinata care expira la sfarsitul lui iunie 2015. Sunt insarcinata in 21 de saptamani si ar trebui sa nasc la sfarsitul lui august. Mentionez ca am 12 luni lucrate cu contract pe durata determinata care s-a prelungit. Pentru ca lucrez in picoare si am avut unele probleme cu sarcina mi s-a propus sa raman in risc maternal. Care este situatia referitor la indemnizatie? Angajatorul este obligat sa-mi prelungeasca contractul de munca? Care este procedura? Astept un sfat, o indrumare in acest sens. Multumesc.

 • Bogdan Ciugureanu

  Buna ziua.
  Sotia mea este insarcinata si urmeaza sa nasca in jurul datei de 15 iulie 2015. Ea este casnica si doar eu am venit in famile. As vrea ca eu sa intru in concediu de cresterea copilului pe o perioada de un an. Stiu ca angajatorul nu te poate disponibiliza in primele 6 luni de la revenirea din concediul de crestere a copilului conform Codului Muncii, dar este vreo lege care sa nu permita angajatorului sa ma disponibilizeze pana in momentul inceperii concediului? ( Motivul pentru care intreb este ca multi dintre angajatori pot recurge la „tactici” mai putin morele pentru a nu mai plati contributia ulterior si sa te disponibilizeze din diverse motive). Aceasta ar fi prima intrebare. Cea de-a doua intrebare ar fi: Indemnizatia este platita de catre angajator sau de catre stat, sau de catre ambele parti si daca este ultima varianta care ar fi ponderea? Multumesc. O zi buna va doresc.

  • Ileana

   Daca niciunul dintre voi nu intra in concediu de crestere tu poti beneficia de stimulent de insertie pt ca lucrezi, dar daca tii neaparat sa intri in CIC pt 1 an trebuie sa te intorci la serviciu inainte de a face copilul 1an, iar pana la 2 ani ai copilului beneficiezi de stimulent de insertie in val de 500 lei. Angajatorul, prin lege, nu are voie sa te concedieze pana la doi ani ai copilului si nici 6 luni dupa aceea, dar amenda este poate prea mica pt cei care fac asa ceva, intre 1000 si 2500.

 • Cristina

  Buna Ziua,am si eu o intrebare.In data de 26.02.2015 am nascut o fetita si vreau sa intreb daca pot beneficia de un stimulent sau indemnizatie in cazul in care in ultimele 12 luni nu am realizat venituri impozabile ?Multumesc pentru timpul acordat

 • PACURAR ROMINA FLORINA

  Buna ziua as dori o informatie daca se poate am contract colectiv de munca din data de 22 septembrie 2014 pana in 31 august 2015 pe perioada determinata ca profesoara ,sunt insarcinata in 2 luni si data nasteri ar fi pe sfarsitul lui octombrie 2015,pot beneficia de indemnizatie daca pana la nastere este o intrerupere de 2 luni? sau se poate cotiza diferenta .Va multumesc

 • ciupei gabriel

  buna.daca ultima luna trebuie sa beneficiez eu ca tata al copilului de indemnizatie,dar in urma unui accident sunt in concediu medical fara posibilitatea de a ma deplasa si de a avea grija de copil,ce se poate face?multumesc.

 • daniela

  Buna.Am si eu o intrebare! Daca am 5luni lucrate cu contract de 2ore si 7luni lucrate cu contract de 8ore neintrerupte pana la nastere pot lua indemnizatie de crestere copil?

 • Irina

  Buna ziua.

  Am absolvit facultatea pe 30.07.2014. dupa care m-am inscris la master,dar am intras la cu taxa si m-am retras.
  M-am angajat pe 13.10.2014 apoi am ramas insarcinata si ar urma sa nasc pe data de 07.08.2015.

  Avand in vedere ca in componenta celor 12 luni premergatoare sarcinii intra o perioada de 60 de zile de la finalizarea studiilor(concluzia pe care am tras-o conform articolului de mai sus) ar insemna de pe 01.08.2014 pana pe 01.10.2014 iar din luna octombrie am lucrat mai mult de 15 zile(efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului) beneficiez de concediu de crestere a copilului si de plata indeminzatiei?

  Concediu de crestere a copilului este legat de plata indemnizatiei?

 • silvia

  buna ziua.am si eu o intrebare.ma pot angaja daca copilul meu nu a implinit inca varsta de 2 ani si eu iau indemnizatie pentru cresterea copilului????sau este obligatoriu sa astept ca copilul sa implineasca 2 ani???

  • Ileana

   Daca ai optat pt CIC de 2 ani si copilul are peste 1 an poti sa te angajezi, iar pana la 2 ani ai copilului poti beneficia de stimulentul de insertie.

 • Madalin

  Buna ziua! Am si eu o nelamurire: sotia a optat pt 23 luni concediu pt cresterea copilului, pe 03.05.2015 copilul face un an, iar sotia vrea sa se intoarca la servici. Eu pot intra in concediu pt cresterea copilului in continuare? As vrea sa intru intre una si trei luni, iar dupa acestea sa ma intorc la servici si sa primim stimulentul acela de 500 sau 600 lei. Cei de la servici de la sotie au zis ca lunile nu sunt transmisibile, iar eu nu pot lua decat o luna, respectiv luna 24, iar pana atunci sotia beneficiaza de acel stimulent de 500 lei; la mine la servici au zis ca pot intra cat vreau, chiar si restul de 12 luni, iar daca intru mai putin, restul lunilor care raman pana implineste copilul 2 ani nu mai beneficiem de acel stimulent. Vreau sa precizez ca amandoi lucram in M.Ap.N. unitati diferite. Va rog sa-mi raspundeti prin e-mail. Multumesc!

 • mariana alexandra

  buna,
  ma numesc Mariana si sunt angajata in Romania dar doresc sa nasc in strainatate mai beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului?
  eu nu sunt inscrisa la medic ginecolog in Romania pentru ca o data la doua-trei luni merg in spania la medic pentru analize si ecografe.

 • Loredana

  Buna ziua as avea si eu o intrebare:eu am lucraat 4 luni la o firma,apoi 3 luni la o alta firma pana in 1 februarie 2015, apoi am fost fara loc de munca pana in 11 martie 2015…daca acum sunt insarcinata si mai lucrez 7 luni,beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului sau trebuie sa lucrez 1 an?as vrea sa stiu si daca se poate sa platesc eu impozitul pe luna in care nu am lucrat (cel ce se plateste de catre angajator) ca sa pot beneficia de cei 600 de lei pentru cresterea copilului.Daca m-ati putea ajuta cu un raspuns v-as multumi din suflet!

 • iony_ionely

  am fost angajata cu norma intreaga timp de 12 luni iar acum iau somaj timp de 6 luni,dupa terminarea somajului la 2 luni nasc ,ce fac pt aceste 2 luni ma angajez iar sau ce trebe sa fac k sa iau indemnizatie pt cresterea copilului? rog un raspuns

 • Alicia

  Buna ziua,
  Sunt insarcinata, luna a 7 a, lucrez in invatamant, iar in ultimul an, respectiv, de la 01.09.2014 sunt in concediu fara plata, la cerere, pt un an (pana pe 31.08.2015.Dar…doresc sa nasc in UK si as vrea sa stiu daca, voi putea beneficia de indemnizatie de crestere a copilului si de concediu de maternitate pana la 2 ani. Mentionez ca este primul nostru copil si lucrez in invatamant de 13 ani (titular), nu am mai beneficiat niciodata de concediu fara plata,cm etc.
  Va multumesc!

 • aliona

  buna zioa as putea sa aflu daca eu lucrez oficial dar sotul nu si sunt in concediu de maternitate ce suma de indenizatie primesc?

 • laura

  Buna ziua!sunt studenta in anul I la o universitate de stat, nu am nici un venit, sotul deocamdta nu lucreaza si sunt insarcinata in 16 saptamani, deci voi naste la sfarsitul lunii august 2015. Tinand cont de faptul ca anul universitar a inceput in octombrie 2014 si la data nasterii nu se vor fi scurs cele 12 luni necesare pentru a cere indemnizatia pentru cresterea copilului, pot solicita aceasta indemnizatie mai tarziu, in octombrie?Va multumesc!

 • Minodora

  Buna ziua,

  Am o mica nelamurie, in cazul in care am lucrat in timpul facultatii, 7 luni, pana in februarie 2015 , sunt in ultimul an iar in mai trebuie sa nasc, primesc indemnizatie? Multumesc!

 • dragos

  buna ziua. sotia mea va naste in curand. in momentul nasterii eu voi avea un an vechime pe cartea de munca. as vrea sa stiu daca pot aplica direct pentru stimulentul de insertie sau trebuie sa aplic pentru indemnizatie, si dupa un timp sa aplic pentru stimulent. as dorii sa nu intrerup munca. sau eventual sa stau acasa o luna. care este timpul minim de stat acasa daca aplic pentru concediu de un an de zile. si sa revin la munca, cu stimulentul,dupa cat timp pot, cel mai scurt? multumesc

 • alexe andreea

  sunt si eu in situatia ca am nascut in 2014 si am realizat activitati profesionale in alte state membre ale UE si vreau sa stiu daca beneficiez de concediu ingrijire copil sub 2 ani daca contractul imi expira la data de 01 aprilie 2015.
  Multumesc anticipat

 • Daniela

  Buna ziua! Am si eu o situatie mai dificila: sunt angajata la o firma care in curand va intra in insolventa, dar beneficiez si de pensie de urmas de pe urma tatalui deoarece frecventez o forma de invatamant organizata conform legii si sunt insarcinata in 17 saptamani urmand sa nasc in luna aogust 2015. Intrebarea mea este daca pot beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani de pe urma pensiei de urmas sau trebuie sa renunt la pensie si sa imi depun actele de somaj? Astept cu interes un raspuns de la dumneavoastra. Multumesc!

 • Bratu

  Buna ,as avea o intrebare am nascut in anul 2012 in luna iulie am stat in concediu de cresterea copilului 2 ani ,mentionez sunt educatoare lunile iulie si august suntem in vacanta nu aveam unde sa ma angajez din septembrie am revenit din nou in invatamant ,in luna septembrie 2014 ,cand am aflat ca eu sunt descoperita in revisal din luna iunie pentru ca trebuia sa intre sotul meu in concediu ,acuma imi spune ca trebuie sa dau banii pe ultima luna din concediu adica 600 de lei cand de fapt eu pe ultima luna am luat in jur de 400 de lei ,nu stiu ce sa fac daca trebuie sa le dau banii sau nu ?

 • simona

  Buna ziua am si eu o antrebare si sper k o sa o pot rezola sunt ansarcinata an 13 saptamani si as dori sa stiu an felul urmator eu din febroarie 2014 am lucrat pana la anceputul lui august 2014 dupa aceea am stat acasa si in 4 septembrie 2014 am anceput lucrul pana an prezent as vrea sa stiu daca pot beneficia de cei 2 ani de stat acasa cu copilu si ce ar trebui sa fac va rog tare mult sa ma ajutati ce ar trebui sa fac

 • Dregan Otilia

  Buna ziua….am observat ca sa schimbat legea.eu am un pfa, initial ca sa primesc cic trebuia sa il suspend pt ca nu aveam voie sa am alte venituri.intrebarea mea este: pot sa la pfa sa functioneze dar sa nu am mai mult de 3000 de lei? Mentionez ca si lucrez si de acolo o sa intru in cic. Va multumesc anticipat

 • Adelaida

  Bună dacă am 7 luni de muncă pot lua prenatal?

 • doris

  Buna ziua, am si eu o intrebare. Sunt in concediu de crestere copil, bebe are 6 l jumate, eu am ales in momentul completarii actelor de indemnizatie, doar 1 an, am apucat sa fac dosarul dupa o sapt de la nastere. La varsta de 2 luni, baietelul mi-a fost diagnosticat cu varus equim, o malformatie la picioruse, la Cluj. Credeti ca mai am dreptul la concediul pt 3 ani? Pt ce diagnostice se poate cere concediul de 3 ani? Mai am vreo sansa, avand in vedere ca hotararea mi-a fost deja aprobata, cea de a sta in concediu un an de zile.

 • Ioana

  Buna ziua, sunt in concediu de crestere a copilului pana la 2 ani, daca tatal nu a avut contract de munca inainte cu un an de nasterea copilului si nu are nici in prezent, deci nu si-a luat luna aia de concediu, eu cand ar trebui sa ma intorc la munca, in 26 noiembrie cand face copilul 2 ani sau cu o luna mai devreme?

  • Kiss Tunde

   Si eu as dori sa stiu. URGENT!!!!!

  • FELIX

   tatal depune declaratie pe propria raspundere ca nu are serviciu, alte venituri, etc, adeverinta casa pensii, adeverinta venit ANAF, la agentie, pana in luna 23, iar mama se intoarce la serviciu cand face kinderul 2 ani

 • laurentiu

  Sotia mea are la activ 8 luni de cresterea copilului si firma la care a lucrat pe 13 intra in faliment mai precis se inchide , definitiv. Pote sa ii intrerupa concediul de cresterea copilului?

 • Reka

  Foarte frumos,

  daca asa continuam mamele care au un venit bun nu o sa-si mai asume responsabilitatea de a avea copii. Cum adica daca vreau sa fiu o mama buna pentru copil si sa stau 2 ani acasa in concediul pentru creșterea copilului sa beneficiez de o indemnizatiei pentru cresterea copilului max 1200 ron??? si altfel daca stau numai un an acasa 85% din venit…sau cel putin 600…

  asa vor face copil dupa copil oamenii cu salarii mici, angajati cu salariul minim pe economie ca oricum nu au mult de pierdut. Iar ooamenii cu studii si cu un salaracceptabil nu mai vor copii fiindca au mult de pierdut din punct de vedere material si sunt constienti ca aceea suma nu le ajunge pt a putea oferii copilului de ce are nevoie.

 • Ana

  Pe 20 februarie, copilul meu a implinit 1 an si 11 luni. La serviciu mi s-a spus sa fac cerere pt incetarea suspendarii contractului de munca cu data de 21februarie deoarece si ziua de 20 este cuprinsa in concediu de crestere copil. Din adeverinta obtinuta de la Agentia de plati si insp. Sociala, reiese ca pe luna februarie imi vor plati doar 19 zile de indemnizatie si nu 20. Este ok asa? Trebuie sa mai fac vreo cerrre laprimarie referitoare la faptul ca baietelul a implinit 1 an si 11 luni si nu o sa mai beneficirz de indemnizatie sau se face trecerea automata?

 • elena

  Buna ziua!
  Conform legii modificate privind zilele de concediu, as beneficia de zilele de co si pentru prenatal si postnatal, dar angajatorul nu doreste sa-mi dea aceste zile inainte de a intra in prenatal.Mi se spune k voi putea beneficia de ele fix cum termin postnatalul.Va rog sa-mi spuneti daca se poate beneficia de acele zile de co cum termin postantalul si in cat timp trebuie sa depun dosarul pentru concediu crestere copil.Eu din cate stiam se suspenda contractul automat dupa ce termin postnatalul.
  Va multumesc

 • ioana

  buna ,am si eu o intrebare ,sunt educatoare dar nu sunt titulara pe post ,am ramas in prenatal si intre timp pe post s-a transferat o fata de la invatatori ,pt ca i se restranse postul ,in lege scrie ca 6 luni sunt obligati sa ma angajeze ,ce se va intampla ma pot angaja pe alt post ,daca nu e liber ?

 • Ibus

  Buna! Interbarea mea ar fi, daca influenteaza acordarea indemnizatiei de crestere a copilului daca in ultimele 12 luni (inainte de nastere) am avut si perioada de concediu fara salar (pontat invoit). Multumesc.

  • nane ana-maria

   Buna ziua,
   As vrea sa stiu daca pot beneficia de indemnizatie in conditiile in care am lucrat la o firma aproximativ 2 ani, am demisionat de acolo iar dupa 4 zile m-am angajat la o alta firma?

 • DIANA

  BUNA ZIUA,
  Sunt obligata de actualul angajator sa ma intorc la munca mai devreme de 1 an de zile dupa ce am nasctut in conditiile in care nu primesc indemnizatie de crestere copil?
  Mentionez ca in momentul nasterii aveam doar 9 luni de cand lucram, nu 12 luni pt a putea beneficia de indemnizatie.
  Am optat sa pt a sta acasa cu copilul 1 an si vreau sa stiu daca ma agliga sa ma intorc la munca mai devreme?

 • Ana

  As avea o intrebare…am nascut pe data de 25 noiembrie, si lucrez de aproximativ 2 – 3 ani, cu o intrerupere de 2 luni din cauza facultatii, care am facut-o la zi…momentan locuiesc in strainatate, si de aceea nu am putut ajunge in tara in acel termen de 60 de zile lucratoare pentru ami depunde dosaru pentru concediu de crestere copil, as vrea sa stiu daca a trecut acel termen de 60 de zile, mai pot sa fac ceva sau nu ?….

 • Dumitru Iosefina

  Buna ziua am si eu o intrebare. pot lua indemnizatia daca am lucrat la o firma 2 ani si 11 luni unde am incheiat prin demisie iar la 10 zile dupa demisie am inceput la o firma noua unde am contractul pe 3 luni . iar la 1 luna de cand m-am angajat am ramas gravida. ce fac pot lua aceasta indemnizatie?

 • Danilet Roxana

  Buna ziua puteti va rog sa mi spuneti daca eu pot beneficia de concediu prenatal si postnatal in situatia in care am contract pe perioada limitata . contractul a inceput in octombrie 2013 pana in iunie 2014, iar In iulie august si septembrie am avut somaj iar din octombrie am contract de munca pana in prezent. Nu am nici o luna pauza doar cele 3 luni de somaj. Va multumesc

 • Pastrama Doru

  Buna ziua ma numesc Doru si am si eu o problema pote ma ajutati cu un raspuns . sunt angajat de 4 ani fara intrerupere sotia mea a nascut ,iar eu pe ultimile 12 luni am fost in fara plata 2 luni ,precizez ca ea este casnica si nu arealizat venituri pot beneficia de indemnizatia de crestere copii

 • Lilla Laura

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea problema. Momentan sunt in concediu de maternitate, insa societatea unde sunt angajata si-a desfintat postul de lucru in orasul meu. Conform Contractului colectiv de munca sunt indreptatita la SALARII compensatorii. Problema este ca prezentul CCM expira in aprilie 2015. Colegilor mei li s-au acordat compensatoriile cu conditia depunerii demisiei la zi. Intrebarea mea este: daca solicit revenirea la locul de munca dupa expirarea celor 42 de zile de concediu postnatal, urmand sa-mi dau demisia, ulterior pot intra in concediu de ingrijire copil? Mentionez ca lucrez la aceasta societate din 2007, deci stagiul de cotizare este complet pentru ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului. Practic vreau sa stiu daca pot depune dosarul pentru indemnizatie crestere copil nefiind angajata la momentul depunerii?
  Va multumesc anticipat.

 • Ana-Maria

  Buna ziua,daca urmez o scoala postliceala pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?Daca da pentru ce perioada si unde se depune dosarul.

  Multumesc.

 • Anamaria

  Am si eu o rugaminte sa imi raspundeti la o intrebare. Sotul meu este in concediu de paternitate, copilul are un an si trei luni si vrea sa se intoarca la munca. Am posibilitatea sa intru eu in concediu de maternitate in locul lui avand in vedere ca am optat pentru ultima luna din perioada de doi ani doar? Va rog mult sa-mi raspundeti!
  Va multumesc anticipat!

 • andra

  Buna am si eu o mica intrebare ,as vrea sa stiu daca beneficiez de indemnizatie daca lucrez la o firma din iulie 2014 contract determinat ,contractul fiind de 4 ore ?

 • Simona

  Buna ziua! Am si eu o problema…Acum 3 zile am aflat ca sunt gravida. Nu stiu exact cate saptamani de sarcina am dar am intre 2 si 4 saptamani.
  Eu m-am angajat pe 20 octombrie 2014, si dupa calculele mele copilul se va naste in octombrie…ceea ce inseamna ca voi avea 11 luni de vechime. Am cum sa fac ceva, sa platesc din urma sau nu stiu ce solotii ar mai fi pentru a beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?

 • Nistor Dumitru

  Concediu dureaza 1 an de zile de la data incetarii concediului pre si post natal sau 1 an de la data nasterii copilului?

 • Maria Ienache

  Buna seara! sunt studenta in anul 3 la zi la o facultate de stat, am lucrat timp de 9 luni la o firma, am avut o pauza de aprox 7 luni in care nu am lucrat , iar acum sunt angajata de 4 luni la o alta firma.intrebarea mea este : in cazul in care sunt studenta si am si lucrat pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului? Am nevoie de rapunsul unui specialist , fiindca aici de unde sunt eu nu ma ajuta nimeni.
  Multumesc!

 • Ionut

  Buna ziua,
  Sotia mea are o firma pentru a beneficia de un proiect APDRP,ma intereseaza daca mai poate dispune si de proiect si de crestere copil?Ea este educatoare.

  Am vazut ca s-a dat o noua lege si ma intereseaza daca poate dispune de crestere copil si sa mearga in continuare cu proiectul.
  Astept un raspuns de la dumneavoastra.
  Multumesc frumos,
  Ionut.

 • nicoholban

  Buna ziua…intrebarea mea este: Daca am inceput sa am venituri impozabile in data de 17.07.2014 pana in prezent, adica astazi 06.02.2015 si termenul meu pentru a naste este 05.07.2015 asta ar inseamna ca nu o sa dispun de indemnizatie deoarece nu ma incadrez in 12 luni impozabile prenatale? nu se poate ca in luna 07.2015 (iulie) sa platesc impozitul pe cartea de munca ca sa reusesc sa fac cele 12 luni de impozitare desi copilul o sa aiba la sfarsitul lunii varsta de 1 luna ? Mentionez ca eu sunt angajata la firma mea, adica sunt si administrator si angajat , si prin urmare nu mi-am luat nici un fel de concediu in tot acest timp impozabil pe cartea de munca

  • florin

   fa socoteala chiar daca ai 10 zile cotizate antro luna dar sa figurezi ca platitor 12 luni.

   • Simona

    nu inteleg…daca ai 10 zile cotizate in prima luna de munca se ia in considerare luna intreaga pentru cele 12 luni? Sunt in situatie asemanatoare…m-am angajat pe 20 octombrie 2014(deci am 10 zile lucr pe oct) si nasc in octombrie 2015

   • maria

    bună ziua, Din luna februarie 2015 lucrez cu 1/2 de normă(4 ore),întrebarea mea este ,pentru concediul de creşterea copilului trebuie să am 12 sau 24 luni (cu 4 ore)consecutiv lucrate ca să beneficiez de drepturi băneşti,

 • CLAUDIA

  Buna ziua am o intrebare sunt cu handicap grav si cu pensie de invaliditate si sotul este cu handicap accentuat si sunt insarcinata in luna 7 ce drepuri banesti am pt cresterea copilului?va multumesc

 • bianca

  Am fost un an de zile profesoara, la 1 septembrie 2014 mi-a expirat contractul cu scoala, dupa care am intrat in somaj din luna decembrie pana in luna a sasea. pot beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului.

 • nastase madalina

  buna seara
  am si eu o intrebare
  am un baietel de 1 an si 3 luni , sunt in concediu crestere copil pt 2 ani , firma la care am lucrat a intrat in faliment iar eu am primit o decizie de incetare a contractului de munca
  de curand am gasit sa lucrez la ING asigurari de viata , aveti idee daca exista vreo posibilitate sa lucrez la ei dar sa nu mi se intrerupa indemnizatia?
  mentionez ca aici se lucreaza pe comision nu ai un salariu fix
  va multumesc

 • Biu

  As avea nevoie de o lamurire daca se poate…sunt studenta insarcinata iar in octombrie urmeaza sa nasc, precizez ca sunt in ultimul an de studiu. iar dupa finalizarea studiilor doresc sa ma angajez este ok acest lucru pt a primi indemnizatia de crestere copil? sau afecteaza cu ceva faptul ca ma angajez…Multumesc!

 • marinela

  buna ziua va rog sa ma ajutati cu o intrebare sunt angajata de 7 luni si sunt insarcinata in 3 luni sunt angajata cu 2 0re pot primi indemninatie sau nu … multumesc

 • Iulia

  Buna. In anul 2014 am finalizat Liceul, cursuri la zi, iar apoi am intrat in Somaj din 15.09.2014 pana in 15.03.2015. Am ramas insarcinata in luna Iunie 2014. Primesc Indemnizatie?

 • Diana

  Buna. Am si eu o intrebare. Am terminat liceul in 30 mai 2014. Din luna iulie am intrat in somaj, in septembrie am nascut si am fost in concediu prenatal(126 de zile ). Intrebarea este: Pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilului daca in luna iunie nu am realizat nici un venit ? Mentionez ca pana la sfarsitul lunii iunie au avut loc probele de bacalaureat. Dosarul l-am depus insa nu stiu daca imi va fi aprobat. Va rog raspundeti-mi urgent!

 • Catalina

  Bună ziua. Dacă optez pt 24 luni concediu de creștere a copilului și mă întorc la serviciu la 1 an și 2 luni exemplu.Pot beneficia de inserția de 500 Ron?

 • Alice

  Buna ziua.Am o fetita care pe data de 30 iulie 2015 va implini varsta de 2 ani.momentan primesc indemnizatia de crestere de 600 lei.De curand am aflat ca sunt din nou insarcinata.Dupa calculele medicilor ar trebui sa nasc cam in luna septembrie 2015.Intrebarea mea este daca voi putea beneficia de indemnizatia de 600 de lei si pentru cel de al doilea copil intrucat va exista acea pauza de 2-3 luni intre incetarea concediului de crestere a copilului si nasterea celui de al doilea.Va multumesc!

 • Raluca

  Buna ziua,
  Am nascut in noiembrie 2014 si urmeaza sa depun dosarul pt indemnizatie. Am 2 locuri de munca (unul cu 8 ore si unul cu 4 ore) si nu stiu ce acte in plus trebuie sa depun la dosarul pt indemnizatie. si daca adeverinta de la casa de pensii cu stagiul de cotizare trebuie sa scot pt ambele locuri de munca sau doar pt cel principal? Ma puteti ajuta cu aceste informatii?
  Multumesc!

 • ghiuler

  momentan sunt in concediu de crestere a copilului.pe 6 iulie 2015 fata mea face 2 ani iar eu am aflat ca sunt insarcinata.pe 6 iulie am sa am deja 6 luni,si mentionez ca am sarcina cu risc,am sa pot beificia de indemnizatia de crestere a copilului?ce trebuie sa fac?

 • Puiu S.

  Sunt insarcinata in 24 de saptamani si lucrez la o fabrica de aproape un an de zile. Sunt in risc maternal pana pe 7 martie. Sotul meu a primit o noua slujba in alt oras de unde lucrez eu (tot in acelasi judet). Daca renunt la concediul de maternitate (prenatal si postnatal) si imi dau demisia, imi afecteaza indemnizatia de maternitate? Pot sa primesc aceasta indemnizatie daca imi schimb domiciliu si nasc in alt oras?

 • camelia

  buna.vreau sa va intreb si eu ceva.nepotica mea a fost in vacanta cu parintii in america,acolo a fost diagnosticata cu astm,iar parintii vor sa prelungeasca concediul de crestere pana la 3 ani.problema e ca ei se intorc in tara chiar cu o zi innainte de a implini fetita 2 doi.pot depune actele pt prelungire chiar si dupa ce a implinit fetita 2 ani?multumesc

 • Pingback: CODUL MUNCII se modifică de duminică: Noutăţi privind salariile şi calcularea zilelor de CONCEDIU | Alba24

 • Carmazan Oana

  mamici care cunosc in general legiile am si eu o intrebare …am lucrat un an apoi am intrerupt cateva luni si m-am inscris la facultate …acum sunt studenta anul I si in martie 2015 o sa nasc …stie cineva daca primesc ceva indemnizatie sau daca as putea plati intreruperea aceea de la angajare pana la inscriere la facuultate ….pentru k am auzit k daca ai 12 luni neintrerupte dde scoaala sau lucru poti primi …lamuriti-ma si pe mine care sunteti in masura :)) ca ma dau peste cap rau legiile astea …

 • Cosmina

  O intrebare .am27 ani,acum 3ani am plecat in strainatate si am muncit fara contract de munk,desi de la 19ani pana la24 am muncit cu carte de munk.sunt insarcinata intr-o luna,as dori sa stiu dak beneficiez de vreun ajutor pt copil din partea statului.acum 3ani am terminat facultatea la stat.

 • preda dorel

  buna ziua,am o sora care lucreaza 2 ore pe zi si este insarcinata urmand sa nasca; indemnizatia de crestere copil o va primi integral sau partial; ce suma ii revine pentru incadrarea la salariu minim pe economie cu 2 ore lucrate zilnic timp de un an

 • SUTEU MARIANA

  Eu am nascut un copil in 1979. Nu am avut indemnizatie de crestere a copilului , in schimb am avut „repartitie guvernamentala” …Dupa terminarea facultatii a trebuit cu copilul in brate sa plec la 400 km distanta de casa…..la locul de munca repartizat! Am intrerupt serviciul pentru cresterea copilului timp de 7 ani. Acea perioada intra macar ca vechime pentru dosarul de pensie ?
  Multumesc

 • Pingback: Modificări la Codul Muncii: Noutăţi despre salarii, zilele de concediu de odihnă, de maternitate şi incapacitatea temporară de muncă | Alba24

 • Kati

  Buna ziua,

  in 27 martie 2014 am fost angajata cu contract de munca nedeterminat. Urmeaza sa nasc in prima saptamana din februarie 2015. Sunt eligibila pentru indemnizatia de crestere a copilului?

  Multumesc

 • Catalina

  Buna ziua!
  Sunt studenta,orfana si sunt sub tutela bunicii paterne sub forma de plasament=95lei.Deaorece mama nu m-a dorit de cand mi-a dat viata, iar pentru a nu fi data la o casa de copii, m-a luat bunica si desigur statul nu o putea obliga pe mama sa ma creasca odata ce nu a dorit asta de la divortul parintilor, si incredintata tatalui.Am inteles ca aceasta suma v-a creste incepand cu 2015 la 600lei.
  Intrebarea mea este : daca ma angajez pentru a putea supravietui in orasul in care urmez facultatea si bineinteles pentru continuarea studiilor, acest plasament se opreste?As dori sa stiu condiitiile,deoarece nu as vrea sa fiu pusa in ipostaza de a restitui banii.
  Multumesc!

 • geanina

  buna ziua.momentan sunt in concediu de crestere al copilului,copilul meu avand varsta de 6 luni.intentionez sa ma intorc in campul muncii,dar nu la aceeasi societate la care am lucrat inainte de a intra in concediul de crestere al copilului.cum se procedeaza in acest caz,trebuie?mai pot beneficia in acest caz de stimulent de insertie?
  va multumesc

 • anamaria

  As dori sa stiu daca indemnizatia pentru cresterea copilului se plateste pentru luna in curs sau pentru luna anterioara, deoarece eu am inceput seviciu la 1 dec 2014 , inainte de a implini fiica mea 11 luni si mi s-a dat indemnizatia in decembrie, iar acum in ianuarie mi s-au dat doar 394 de lei( plus salariu de la serviciu) , inainte primind 1404. am depus in decembrie dosarul pentru cei 500 de lei.

 • Bogdan

  Lucrez de 8 ani la o firma anul trecut din ianuarie pana pe 25 martie am avut fara plata … sotia mea a ramas gravida la sfarsitul lui martie.
  Pot beneficia de postnatal?
  Astept raspuns.

 • ana

  buna; am si eu o intrebare;pe perioada concediului de 1 an pot beneficia de venituri din inchirierea unui apartament?multumesc

 • cristina

  Baietelul meu face 2 ani pe 18 iulie 2015. cand trebuie sa ma intorc la serviciu??multum frum

  • Anamaria

   Daca pana pe 18 iunie tatal nu ia concediul obligatoriu de minim o luna,atunci trebuie sa incepi serviciul pe 19 iunie(adica cu o luna anterior implinirii a 2ani).Daca tatal deja a luat luna obligatorie,atunci incepi serviciul pe 19 iulie,in ziua urmatoare implinirii de 2ani.

  • Mitica_specialist RU

   Va trebui sa va prezentati la serviciu, incepand cu data de 19 iulie 2015.

   Baza legala: Art. 16. din OUG 111/2010, actualizata. ( Dreptul la indemnizatie … inceteaza cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap)

   • Bordean Carmen

    si in cazul in care tatal a avut venituri inainte de nasterea copilului dar a depus cerere ca nu doreste sa ramana in concediu pt cresterea copilului trebuie sa incep serviciciul in ziua urmatoare celei in care copilul implineste 2 ani sau cu o luna mai devreme?

 • marin

  Ce indemnizatie poate sa mi ofere statul daca am sub tutela copil de11 ani a carui mama a decedat iar tatal la abandonat?

 • loredana

  Buna ziua,vreau sa va spun si eu problema mea,m-am angajat pe 3 Martie intr-o fabrica pe perioada nedeterminata,iar pe 20 Iunie mi-am semnat lichidarea si nu am mai mers la lucru. Am stat acasa doua luni si zece zile.apoi pe 1 Septembrie m-am angajat la alta fabrica. In octombrie am ramas insarcinata,pana voi naste se vor acumula 10luni neintrerupt in aceasta fabrica. Am doar o intrebare,pot beneficia de indemnizatia de crestere al copilului?sau nu?pt ca am o intrerupere intre contractele de munca

 • oana

  Am uitat sa precizez ca pe cartea de munca am 4 h/ zi cu salar 495,0.
  Va multumesc!

 • oana

  Buna seara! Am si eu o intrebare…
  Sunt angajata din luna noiembrie 2014. In octombrie 2014 am fost operata si de pe 1 nov.pana pe 14 nov.am avut concediu medical. Daca raman insarcinata beneficiez de aceasta indemnizatie? Astept un raspuns.
  Va multumesc!

 • mirela

  Buna ziua lucrez la o firma de 2 luni si am aflat ca sunt insarcinata deci in momentul nasteri o sa am undeva la 9 luni si jumatate in firma pot sa beneficiez de indemnizatie?am 6 luni de intrerupe de la locul de munca deci undeva in 05.2014 am renuntat la munca si in 10.10.2014 am inceput dinou munca

 • Nita Mariana

  Buna ziua. Copilul meu are 1 an si 7 luni, si pana acum am primit indemnizatie. Am fost angajata pe perioada determinata si odata cu intrarea in CIC mi a incetat contractul de munca, asadar nu ma mai pot intoarce la vechiul loc de munca. Daca mi am gasit un alt loc de munca, cum procedez? Unde depun cerere de incetare CIC? Isi poate lua sotul restul lunilor ramase? Multumesc

 • Loredana Moldoveanu

  Buna ziua!
  Sunt in concediu crestere copil, mai am 5 luni.
  Daca deschid o afacere, un magazin, care, pt inceput nu va inregistra profit (profitul vafi reinvestit), trebuie sa renunt la indemnizatie?
  Multumesc

 • tanase oana

  Pot sa iau indemnizatie daca sunt angajata de 1 an si 3 luni si am pe contractul de munca 450 de lei?

 • alexandru

  Bună ziua. Spuneți-mi vă rog cum se calculează plata pentru alocații? Șoția are cetățenie din 2012, eu am redobîndit-o în 2014. Viza de reședință a mea este la București sec.3. Copilul sa născut la 29.04.2013. Dosarul pentru alocații l-am depus prin luna septembrie 2014. Plata pentru alocații se va face cu recalcularea de cînd sa născut copilul sau nu. Sau de cînd am depus dosarul.

 • mira

  Buna ziua sunt insarcinata in 15 saptamani, de curand am aflat ca nu imi va fi prelungit contractul de munca , dupa 2 ani de contract pe perioada determinata. ma poate lamurii si pe mine cineva ce se va intampla cu mine, in ideea ca nu pot intra in concediu de maternitate si nu stiu daca voi beneficia de indemnizatie de crestere a copilului, de asigurare medicala , sau ce ar trebuii sa fac?
  va multumesc

  • Anamaria

   trimite instiintare angajatorului ca esti insarcinata.daca iti inceteaza ctr poti primi ajutor de somaj si poti cere indemnizatia.afla mai multe detalii de la agentia somaj

 • gina

  am si eu o intrebare. am absolvit liceul in mai 2014 apoi am sustinut examenul de bacalaureat in iulie apoi m-am inscris la facultate la fara frecventa si am nascut pe 1 octombrie 2014. nu beneficiez de indemnizatie de crestere a copilului desi nu trecuse cele 12 luni de cand am absolvit liceul? mentionez ca am urmat cursurile la liceu la zi

 • Claudia

  Buna ziua.Daca am 10 ani lucrati, si am avut 3 luni de concediu medical,dar mai urmeaza inca 2 luni pentru continuarea tratamentului dar cu o pauza intre ele, pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului?????.

 • Laura

  Buna ziua,
  Daca intru in concediu fara plata dupa implinirea celor 11 luni de cic ( am optat ptr 1 an de indemnizatie) imi pierd calitatea de asigurat la cas?
  Va multumesc!

 • Pingback: Proiect de lege: Concediu de maternitate de trei ani şi indemnizaţie de 85% | Alba24

 • Pingback: Doar mamele care au primit indemnizaţii calculate greşit vor fi amnistiate. Proiectul Ministerului Muncii, în dezbatere publică | Alba24

 • Pingback: AMNISTIE FISCALĂ pentru mame şi pensionari care trebuie să returneze la stat BANI primiţi ilegal. Venituri suplimentare pe lângă indemnizaţia de creştere a copilului | Alba24

 • Pingback: AJPIS ALBA: Reglementări pentru acordarea INDEMNIZAŢIEI pentru creşterea copilului. Detalii despre concediul plătit de stat | Alba24

 • diana

  Buna, stie cineva daca activez in alta tara decit Romania, si nu achit impozite, pot beneficia de indemnizatie?

 • mogosanu silviana

  Daca mi-am reluat activitatea când a împlinit copilul 8 luni am dreptul la inserția de creștere copil????

 • marius

  as vrea sa intru in cocediu de crestere copil , muncesc de 14 luni anterioare nasterii copilului dar m am lovit nevoia de a scoate stagiul de cotizare de la casa de pensie , si anume nu mi au fost platite contributiile la stat pe ultimele 12 luni de catre angajator .
  ce este de facut ???? pot intra in concediu sau nu ???
  cu ce sunt eu vinovat ca angajatorul nu le a platit ???

 • ela

  buna seara,as avea si eu o nelamurire,lucrez la o fabrica din data de 22.11.2013 si luna aceasta o sa am in jur de 13 zile de concediu fara plata,o sa am probleme cu primirea indemnizatiei?multumesc

 • Alina

  buna ziua. eu lucrez dupa 1 iulie 2014 cu contract determinat pe 6 luni. Asta inseamna ca pe 31 decembrie 2014 se inchide contractul. Vestea buna este ca o sa semnez contract in continuare cu aceeasi firma(nu stiu deocamdata daca determinat sau indeterminat). am avut in astea 6 luni cate 2-3 zile pe luna fara plata. Daca as ramane gravida cat de curand,as beneficia de indemnizatia crestere copil??? am nevoie de un raspuns urgent
  Sau daca cu astea 6 luni lucrate,avand si fara plata,as mai sta 6 luni in somaj,as deneficia???

 • anamaria

  Buna!Am si eu o intrebare daca stie cineva va rog sa-mi rasp:sunt in conc de maternitate si as vrea sa ma intorc la munca mai repede cu 4 luni si as vrea sa stiu daca pot lua stimulentul de insertie daca ma intorc cand va avea bebe 1 an si 8 luni?Va multumesc!

 • aaa

  Buna ziua, ma mut din Romania cu serviciul intr-o tara membra ue. Cum se face am primit frumoasa veste ca voi fi mamica. Pana aici nimic special,dar eu nu o sa mai fac venturi in frumosa si minunata noastra tara dar voi face venituri in alta tara ue, cum am mai spus.
  Intrebarea 1 Pot beneficia de indemnizatie crestere copil din partea statului pt care lucrez?
  2 Daca tatal care face venituri in Romania poate beneficia in acelasi timp cu mine de indemnizatie? Eu de la statul strain si el de la cel roman? Va multumesc!

 • Ionut

  Buna ziua! sotia mea a primit decizia de intrerupere a indemnizatiei cu data mentionata 17.10.2014 cu toate ca copilul a facut 2 ani pe 17.11.2014,sa mai intamplat asa ceva? mentionez ca sunt doar eu angajat iar ea a beneficiat de indemnizatie pe baza studiilor!
  Multumesc!

  • corina

   Buna sa intamplat asta pentru ca acum daca tatal nu isi ia el o luna de ccc i se retrage mamei luna aceea deci pentru o luna nu primeste banii decat pentru 23 luni nu 24

 • mihaela

  Vreau sa stiu daca dupa varsta de 2 ani, alocatia de 200 de lei nu se mai acorda in mod automat, sau trebuie sa ma duc personal sa declar ca au trecut cei 2 ani.
  Multumesc

 • Oana

  Am terminat facultatea in luna iulie 2013, iar din luna octombrie si pana in luna aprilie 2014 am beneficiat de somaj. Din 7 mai 2014 am contract de munca, iar in luna septembrie am aflat ca sunt gravida. trebuie sa nasc in 24 aprilie 2015 pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?

 • Dan

  Lucrez de mai multi ani fara intrerupere. Sotia a nascut in ianuarie (ea nu lucreaza). Eu am optat pentru a continua serviciul, beneficiind de stimulent. Din pacate, firma merge prost si nu am mai primit salariile de trei luni. Se poate sa-mi iau concediul de crestere copil doar pentru al doilea an??? Daca da, cat este indemnizatia? Va multumesc!

 • Hluciana

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca se acorda prelungirea indemnizatiei crestere copil pana la 3 ani daca bebelusul este diagnosticat cu astm bronsic. Precizez ca beneficiez de concediu 2 ani. Rog un raspuns avizat.
  Va multumesc

 • Laura

  Buna ziua am si eu o intrebare.Sunt in crestere copil si sunt gravida in 6 luni , cand ar trebui sa ma intorc la munca adica pe 22 decembrie o sa am 7 luni inplinite. cum trebuie sa procedez, la firma mi:a spus ca nici ei nu stiu. ca sa beneficiez de concediu medical pana la nastere ce trebuie sa fac. multumesc.

 • cotoara liliana

  buna ziua am pacat acdele petru cresterea copilului in agust la svhrsit cant prinesc bani

 • nela

  daca sunt insarcinata si vreau sa infiintez un srl cu obiectul de activitate principal : servicii taxi, ma afecteaza la indemnizatie?

 • Ela

  Buna ziua! am o mare nelamurire, in 2009 am nascut baietelul, in varsta de 5,7 ani…avand probleme de sanatate ma aflu din 2011 in crestere ingrijire copil cu dezabilitati, pana in luna iulie 2014 cand m-am angajat.Am aflat ca sunt insarcinata la inceputul acestei luni noiembrie 2014……pot beneficia la al doilea copil de indemnizatie?

 • Onuzza

  Buna ziua tuturor, am si eu o intrebare pentru cine ma poate ajuta. Acum sunt in somaj pentru 6 luni si trebuie sa nasc prin februarie, dar am luna mai neacoperita pt ca am fost in concediu fara plata. Se poate face cumva vreo rectificativa la luna mai pentru a-mi face cele 12 luni anterioare nasterii??? Va multumesc

 • mihaela

  Buna ziua,

  Lucrez la o firma de un an si in decembrie voi intra in prenatal.Firma are sediul social in alt judet…iar angajatorul nu mi-a platit contributiile la stat.
  1.Primesc indemnizatie daca nu mi-au fost platite la stat contributiile?
  2.Unde depun dosarul pt indemnizatie si daca adeverinta de venit o pot lua de la agentia fiscala din judetul unde locuiesc?

  Va multumesc!

 • alina

  buna ziua.eu sunt in asteptarea bebelusului si as avea o intrebare.am fost pe data de 1 noiembrie dupa concediu la medicul de familie de unde mia zis asa.eu primul concediu lam luat pe 15 septembrie iar data probabila de nastere este 12 noiembrie iar doctorita a zis ca trebuie neaparat sa nasc pana pe 12.acuma intreb,daca nu nasc pana pe 12 este posibil sa nu primesc banii?

 • ionut

  buna ziua.
  am si eu o intrebare.
  o sa devin tatic in scurt timp si as vrea sa stiu daca pot sa intru in concediu de crestere a copilului cu drept de munca???adica sa vin la munca….am auzit ca se poate…sa beneficiez doar de 1an, dar nu stiu 100%
  multumesc

 • Moldoveanu Livia

  Buna seara, am si eu o intrebare, acest dosar pentru obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului unde se depune mai exact? Daca urmez cursurile Scolii Postliceale Sanitare Fundeni, cursuri la zi, pot obitine aceasta indemnizatie? Multumesc!

 • stroe alina

  eu fac 12 luni lucrate exact cu o sa ptamana inante de nastre primesc indemnizatie si inainte sa ma angajez am fost coasigurata la sotu el fiind bugetar se ia in considerare in vreun fel …astept rasp va multumesc

 • Pop Andrea

  Buna seara! Am si eu o intrebare. In anul 2013 am terminat un postliceal la zi si eram in anul 2 la un alt postliceal tot la zi pe care l-am intrerupt. In 2014 m-am inscris la o facultate la zi pe care o si frecventez. Daca raman insarcinata la anul pot beneficia de indemnizatie chiar daca am o intrerupere intre aceste 2 scoli? Va multumesc!

 • silviu

  stiu ca dupa noua lege trebuie sa stea si tatal cel putin o luna.daca in luna respectiva tatal se duce la munca mai poate beneficia de stimulentu acela de insertie sau trebuie sa stea acasa.si mama sa merga la munca

 • Cosmina

  Buna seara,
  Din 2009 lucrez cu contract de colaborare la o societate de asigurari(mi se retrage atat impozitul, cas, cat si cass).Sunt insarcinata si urmeaza sa nasc in decembrie.Daca as intra in concediu prenatal fara plata incepand cu 01.11.2014 (asta insemnand ca nu o sa mai am niciun venit impozabil si automat nu mai sunt 12 luni lucrate inainte de nastere) o sa mai beneficiez de indemnizatia de crestere copil?
  Astept cu interes raspunsul dumneavoastra..va multumesc.

 • Laura

  Buna seara…am un baiat care a implinit 1 an si 7 luni (nascut pe 28 martie 2013)…eu pe 28 februarie 2015 trebuie sa ma intorc la munca, insa, sunt gravida in 1 luna…in iulie ar trebui sa nasc…daca ma intorc la munca in fenruarie…eu mai pot lua indemnizatia? va rog sa ma ajutati cu un raspuns…multumesc frumos!

  • cristina v

   buna ziua. am lucrat din mai 2013 pana in mai 2014 la o societate( un supermarket) apoi luna iunie, iulie si august nu am lucrat deloc. din septembrie 2014 m am angajat la alta societate iar acum (04.11.2014 ) sunt insarcinata in 4 sapt. voi beneficia de concediu de maternitate sau de indemnizatia aceea pt 2 ani ai copilului? va multumesc!

 • Mihaela Elena

  Buna ziua, sunt insarcinata si am 35 de saptamani, trebuie sa nasc in 08 dec 2014. Am o mica problema, am avut pe parcursul acestor 35 saptamani de sarcina 5 zile de concediu medical, am primit o data 2 zile si apoi inca 3 zile. Din pacate insa am ratacit concediul primit de la medicul ce imi monitorizeaza sarcina si nu l-am dus la serviciu. Ce probleme pot aparea in acest sens?
  Va multumesc frumos si astept raspuns.

 • Maria

  Buna seara … Am si eu o intrebare.. daca ma poate lamuri cineva ! Va multumesc din suflet .
  As vrea sa stiu daca sotul meu poate beneficia de stimulentul de inserţie, in condintiile in care nu intra in concediul de prenatal. Dorinta noastra este ca el sa mearga in continuare la serviciu si sa benificieze lunar de acest stimulent lunar. ca si cum as fi putut lua eu prenatal . Daca da , ce pasi ar trebui sa urmez ?
  este posibil ? Eu nu am servici , nu am lucrat niciodata !
  Astept un raspuns de la Dvs . Va multumesc !

  • corina

   daca tu nu ai lucrat atunci are el dreptul la ccc dar tb sa isi ia un an de ccc apoi sa depui acte pentru stimulent daca nu intra in ccc nu poate depune pentru stimulent deci nu poate lucra decat dupa un an de ccc

 • catalina elena

  AM TERMINAT FACULTATEA IN IULIE 2013, IN AUGUST AM DAT EXAMENE PENTRU A MA ANGAJA CA INVATATOARE IN OCTOMBRIE 2013 SIMTINDU MA IMPLINITA PE PLAN PROFESIONAL M-AM GANDIT SA MA REALIZEZ SI PE PLAN PROFESIONA, M-AM CASATORIT SI DUMNEZEU A FACUT SA RAMAN GRAVIDA, IN IULIE ANUL ACESTA AM NASCUT.PROBLEMA ESTE CA EU NU BENEFICIEZ DE INDEMNIZATIE DE CRESTERE COPIL PENTRU CA NU AM 12 LUNI CONSECUTIVE DE MUNCA DEOARECE IN LUNA AUGUST 3013 IESISEM DIN FACULTATE DAR EU AM DAT EXAMENE DE OCUPARE A UNUI POST.UNDE POT APELA SA IAU MACAR UN AN SA MI POT CRESTE COPILUL SI SA I OFER CONDITIILE NECESARE,.AJUTATI-MA CU UN SFAT AM COTIZAT TIMP DE UN AN, NU AM IESIT NICI DIN LICEU NICI DIN FACULTATE SA MA DUC SA MI BAG SOMAJ,AM INVATAT PENRU A AVEA UN LOC DE MUNCA AS VREA SA IAU MACAR UN AN INDEMNIZATIA APOI VOI PLECA LA MUNCA, CHIAR DACA MI SE RUPE SUFLETUL SA-MI LAS COPILUL IN GRIJA ORICUI
  NU MI SE IA IN CONSIDERARE SI FACULTATEA?EU IN LUNA AUGUST 2013 AM DAT EXAMENE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI LOC DE MUNCA .NU AM DEPASIT CELE 60 DE ZILE NECESARE ANGAJARII.

 • estera

  buna,as vrea sa platesc sa iau indemnizatie ptr al 2 lea copil,dar nu lucrez cu carte de munca,din venituri agricole se poate sa platesc undeva,astept raspuns urgent

 • Mitrea Simona

  Am o intrebare daca am avut un