Indemnizaţia pentru creşterea copilului în 2015. Noutăţi, condiţiile de acordare şi actele necesare

Mother Resting Head on Infant's ChestȘi în anul 2015 indemnizatia pentru cresterea copilului se menţine la cuantumul de 85% din media veniturilor nete înregistrate în ultimele 12 luni anterioare naşterii, precum şi acordarea indemnizaţiei indiferent de numărul de copii, nu doar pentru primele 3 naşteri, aşa cum prevedea legea anterioară.

Prin legea 126/2014 mamele au fost amnistiate fiscal pentru debitele pe care le-au înregistrat ca urmare a calculării greșite a indemnizației. De asemenea din septembrie 2014 mamele pot să obțină și venituri suplimentare în anumite condiții.

Cuantumul indemnizatiei lunare pentru creșterea copilului reprezintp 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, dar, in functie de perioada de concediu pe care o aleg părinții, acesta are anumite limite minime si maxime.

Indemnizatiei se calculează prin raportare la indicatorul social de referinta (ISR), acesta având in anul 2015 valoarea de 500 de lei , valoare nemodificată din anul 2008.

Astfel, limitele minime si maxime ale indemnizatiei pentru cresterea copilului, stabilite prin OUG nr. 111/2010, sunt:

 1. cel putin 600 de lei și cel mult 3400 de lei – în cazul in care parintii optează varianta concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an (sau pana la trei ani, daca este vorba de un copil cu handicap);
 2. mult 1200 de lei – in cazul in care parintiioptează pentru varianta concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani.

Pot beneficia de aceste drepturi, prin cumularea perioadelor de activitate, si persoanele care au realizat activitati profesionale în alte state membre ale Uniunii Europene.

Persoanele care vor să beneficieze de concediul de crestere a copilului și de  indemnizatia lunara trebuie sa-si exprime in scris optiunea, aceasta neputand fi schimbata ulterior.

În cazul gemenilor, de tripleților sau multipleților, nivelul indemnizatiei lunare creste cu 600 de lei (incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere).

Condiţiile pentru acordarea concediului de creştere a copilului:

Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României
– să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia
– să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, dar şi ajutorul de şomaj sau indemnizaţia de creştere a copilului. De indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază şi cei care se află în concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare profesinală sau cursuri la zi.

Tipuri de concedii:

Toţi părinţii copiilor născuţi după data de 01.01.2011 intră sub incidenţa legii 111/2010, lege ce prevede două tipuri de concediu:
1. Concediu până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap si o indemnizaţie lunară de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an, indemnizaţie care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3400 lei.
Părinţii care revin la serviciu înainte de expirarea concediului (chiar şi cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului, dar nu în aceeaşi zi ori după această dată) au dreptul la un stimulent de inserţie în valoare de 500 lei lunar până când copilul împlineşte vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
În cazul în care părintele decide să nu se întoarcă la serviciu după această perioadă, el are dreptul la concediu fără plată până când copilul împlineşte vârsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea acestui tip de concediu se depune la angajator, care o va înregistra în baza certificatului de naştere al copilului, ori a livretului de familie.
2. Concediu până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi o indemnizaţie de 85% , dar care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei.
Şi în acest caz, dacă părintele începe să realizeze venituri impozabile înainte să împlinească copilul vârsta de 1 an, el va putea primi stimulent. Dacă realizarea veniturilor are loc dupa ce copilul a depăşit această vârstă, ori după ce a împlinit vârsta de 2 ani, părintele nu mai poate solicita stimulent lunar.
Concediul pentru creşterea copilului cu handicap se acordă părinţilor până când copilul împlineşte vârsta de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă este de 85% din media veniturilor nete pe ultimul an şi va fi obligatoriu cuprinsă între 600 şi 3400 lei. În acest caz, stimulentul se poate acorda oricând pe perioada concediului.

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;

c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;

h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată;

k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile mentionate la literele a-v.

Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alinineatul anterior.

UPDATE 2014:In concediu, părinții pot obține venituri fără să le fie suspendată indemnizatia

 • In toamna anului 2014, prevederile OUG nr. 111/2010 au fost modificate astfel incat parintii aflati in concediul pentru cresterea copilului sa poata obtine venituri supuse impozitului fara sa le fie suspendata plata indemnizatiei.
 • Mai exact, noile dispozitii stabilesc ca plata indemnizatiei nu se suspenda daca parintii obtin venituri supuse impozitului in cuantum de cel mult 3000 de lei intr-un an calendaristic.
 • De asemenea, plata indemnizatiei nu se suspenda nici dacă beneficiarii primesc indemnizatii in calitate de consilier local/judetean, indiferent de nivelul acestora.
 • O alta exceptie in acest sens din OUG nr. 111/2010 mai prevede ca plata indemnizatiei se mentine si daca persoana indreptatita „primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu”.

În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada de 12 luni se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.

Opţiunea beneficiarului pentru concediu de 1 an, respectiv 2 ani se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

a) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de până la 1 an , dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;

b) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de până la 2 ani, dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani;

c) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, oricând, pe toată perioada.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, în raport cu opţiunea exprimată , dacă îndeplineşte condiţiile de acordare. Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară, respectiv de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Concediul şi indemnizaţia lunară, precum şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri durata de acordare a concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept. Pe perioada suprapunerii cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1,2 ISR (600 lei) pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

b) în situaţia în care cealaltă persoană nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.

Acte necesare pentru primirea indemnizatiei:

Cererea pentru acordarea indemnizatiei trebuie depusă fie începând cu ziua imediat următoare încetării concediului de maternitate (cele 126 de zile), fie începând cu data naşterii copilului, ori, dupa caz, a adopţiei sau luării în plasament. Cererile trebuie înaintate primăriei unde solicitantul îşi are domiciliul ori resedinţa în maximum 60 de zile. În caz contrar, perioadele anterioare nu se vor mai lua în calcul.

Prima plată a indemnizaţiilor se va face în aproximativ 2-3 luni de la depunerea documentaţiei. Dosarul trebuie să conţină:

– cerere tip

– copie de pe cărţile de identitate ale părinţilor

– certificatul de naştere al copilului

– certificatul de căsătorie (daca e cazul)

– livretul de familie

– adeverinţa din care să rezulte că persoana a realizat venituri pe ultimul an anterior naşterii, ori alte acte care dovedesc că persoana s-a aflat în vreuna din situaţiile care îi conferă dreptul la indemnizaţie (ex. somaj, CCC etc)

– dosar cu şină

– cerere de concediu aprobată de angajator

– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate

– extras de cont bancar (pentru cei care doresc plata indemnizaţiei direct în cont).

De asemenea, dacă angajatorul are sediul în alt judeţ decât cel în care va desfăşuraţi activitatea, este necesară o adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii din judeţul respectiv, care să ateste că angajatorul şi-a plătit impozitele către stat. Cererea pentru eliberarea adeverinţei se depune şi se ridică personal.

La stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente perioadelor assimilate, baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului împărţită la 12.

În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărţite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executive, iar decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Contestaţiile formulate împotriva deciziei se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute anterior.

Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

Dreptul la indemnizaţii încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

Dreptul la indemnizaţii se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Dreptul la stimulentul de inserţie încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;

c) a avut loc decesul copilului.

Dreptul la stimulentul de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.Comunicarea se transmite de către primărie agenţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Decizia constituie titlu executoriu şi poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Este interzis angajatorului să concedieze părinţii aflaţi în concediu de creştere a copilului din următoarele motive:

a) Codul Muncii interzice concedierea salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

c) Contractul de muncă este suspendat de drept în perioada concediului de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copilului.

c) OUG 111/2010 interzice concedierea pe o perioadă de 6 luni de la revenirea la serviciu din concediul creştere a copilului.

Declararea unor informaţii eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În situaţia acestor persoane, fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor, se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice.

Precizari importante

Prevederea legislativă care face obiectul sarcinilor multiple a rămas neschimbată ceea ce înseamnă că, cuantumul indemnizaţiei se va majora cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de sarcină.
OUG 124/2011 ce condiţionează acordarea alocaţiilor de stat şi a indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor de plata obligatiilor legale fata de bugetul local rămane în continuare valabilă. Astfel, pentru a putea primi aceşti bani, solicitanţii trebuie mai întâi să-şi fi achitat impozitele aferente anului anterior, în caz contrar, aceste drepturi vor fi suspendate pe o perioadă de 5 luni.
Singura modificare intervenită o reprezintă perioada de gratie de 60 zile, timp în care solicitanţii drepturilor de mai sus îşi pot plăti datoriile către bugetul local.

Perioada concediului pentru creşterea copilului constituie vechime în muncă şi în serviciu, dar şi în specialitate.

Răspunsurile Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba la întrebările cititorilor

1. Cât timp trebuie să fi lucrat ca să pot primi indemnizaţie pentru creşterea copiilor până la 2 ani. Acum sunt însărcinată şi trebuie să nasc în 15 septembrie. În 9 septembrie vor fi 12 luni lucrate. Am dreptul la indemnizaţue de creştere?

2. Bună ziua, aş dori să mă ajutaţi cu o informaţie. Am lucrat în perioada noiembrie 2011 până în februarie 2013 cu contract perioada nedeterminată iar în mai 2013 am rămas însărcinată. În februarie 2014 urmând să nasc. Există vreo posibilitate să beneficiez de indemnizaţia de 600 ron sau stimulentul 500ron?Menţionez că mai am un copil de 5 ani! Vă mulţumesc

3. Bună dacă am 7 luni de muncă pot lua prenatal?

4.Îmi puteţi spune dacă pot să beneficiez de indemnizaţie pentru copil dacă sunt angajată cu 2 ore pe contractul de muncă?

5. Aş vrea sa rămân însărcinată şi aş vrea să ştiu cât timp trebuie să lucrezi într-o fabrică ca să iei maternitate?

6. Bună întrebarea mea este: am doar 4 luni de când sunt angajată şi am aflat că sunt însărcinată şi am 1 lună şi 2 saptamani aş putea să iau indemnizaţie?

Răspuns:

La data naşterii copilului persoana care solicită indemnizaţie sau stimulent lunar de inserţie, trebuie să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit . În plus, pentru persoana care solicită stimulent de inserţie trebuie să realizeze venituri impozabile.

7. Bună, am 4 copii, 2 sunt gemeni şi ei, gemenii împlinesc în 26 decembrie 2013 doi ani, fetiţa are strabism şi băieţelului i-a ieşit ceva la braţ, probabil trebuie operaţi amândoi, se poate prelungi cu încă un an concediu de îngrijire a copiilor ?

Răspuns:

Prelungirea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se poate face doar în baza unui certificat de încadrare în grad de handicap emis de către Comisia pentru protecţia copilului.

8. Bună ziua am şi eu o întrebare. Poate beneficia soţul meu de postnatal dacă a lucrat 4 ani la o firmă după care şi-a dat demisia şi s-a angajat la altă firmă în august dar are întrerupere de 7 zile iar eu nasc în iunie. Ajutaţi-mă vă rog cu un răspuns. Mulţumesc

9. Bună seara! am şi eu o întrebare, dacă e cineva care poate să mă ajute…sunt în concediu prenatal (cel de 126 de zile) şi nu ştiu dacă am dreptul la indemnizaţia de creştere copil. Eu m-am angajat la o societate pe 14 noiembrie 2012 şi pe 25 februarie 2013 mi-am dat demisia, imediat pe 27 februarie începând serviciul la altă societate eu o să nasc luna aceasta în decembrie. Dacă am avut întreruperea aia de 2 zile între cele 2 locuri de muncă am dreptul la această indemnizaţie de creştere a copilului? Vă mulţumesc anticipat

Răspuns :

Oricare dintre părinţii copilului poate solicita indemnizaţia pentru creşterea copilului dacă a realizat anterior datei naşterii copilului 12 luni venituri impozabile. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

10. Am terminat liceul în iunie 2013 cursuri fără frecvenţă, mă aflu în concediu medical pe baza faptului că sunt şomer. Am născut pe 1 noiembrie 2013. Pot beneficia de indemnizaţie de creştere a copilului?

Răspuns :

Pentru a îndeplini condiţiile acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului ar fi trebuit să frecventaţi cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii.

11. Bună ziua, am şi eu câteva întrebări. În primul rând vreau să vă spun ca în anul 2013 am schimbat 2 angajatori, iar din luna iunie 2013 m-am angajat cu contract pe perioadă nedeterminată. În decembrie 2013 am fost anunţaţi toţi salariaţii că societatea (un birou notarial cu notari asociaţi) se desfiinţează, urmând a se înfiinţa birouri individuale de notari. În contractul lor de dezasociere se menţionează faptul că fiecare dintre notari îşi preia 2 sau 3 dintre angajaţi. Contractele noastre au încetat la data de 31.12.2013. Eu mai am un alt contract de muncă cu 2 ore la o altă firmă, dar acest contract expiră luna aceasta. Eu între timp am aflat că sunt însărcinată, am aproape 15 săptămâni, întrebarea mea este dacă am o întrerupere de câteva zile sau aproximativ 2 săptămâni până la încheierea noului contract cu angajatorul care s-a dezasociat, primesc indemnizaţie de creştere copil? Urmează să nasc în luna iulie 2014. Trebuie să prelungesc contractul cu cea de-a doua firmă ca să am continuitate? Sau cum trebuie să procedez? Vă mulţumesc şi aştept urgent răspunsul dvs.

Răspuns :

La data naşterii copilului persoana care solicită indemnizaţie sau stimulent lunar de inserţie, trebuie să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

12.Bună…sunt studentă la medicină în anul 6, şi termenul de a naşte este în luna septembrie…tot în luna septembrie va trebui să susţin şi licenţa..pot primi aceşti bani?? Ce trebuie să fac?? În cazul în care se suprapune data susţinerii licenţei cu data naşterii ce se va întâmpla…mulţumesc.

Răspuns:

La data naşterii copilului trebuie să faceţi dovada că aţi frecventat, fără întrerupere 12 luni, cursurile la zi ale învăţământului universitar, organizate potrivit legii.

13. Bună ziua aş dori să vă adresez şi eu o întrebare. Lucrez de 3 ani şi nu sunt căsătorită legal voi putea lua indemnizaţia de creştere a copilului? Vă mulţumesc.

Răspuns:

Starea civilă a părinţilor nu condiţionează acordarea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului. Trebuie sa îndepliniţi condiţiile de acordare a indemnizaţie conform OUG.111/2010, respectiv să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit.

14. Bună ziua cum se procedează cu legea nouă de imdemnizaţie pentru creştere a copilului ..nimeni nu răspunde la întrebările noastre ..eu nu mai înţeleg nimic ….se pote primi imdemnizaţia dacă am întrerupere ..am citit pe net c în ultimi 2 ani să ai minim 12 luni lucrate se iau în considerare şi dacă am întrerupere sau cum se calculează …vă rog frumos un răspuns …….vă mulţumesc …o zi bună vă doresc ….

Răspuns:

Oug 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, nu a fost modificată în ceea ce priveşte stagiul de cotizare de 12 luni anterior datei naşterii copilului. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

În funcţie de răspunsurile pe care le vom primi, materialul se va actualiza.

 

 

546 Comments

 • Ioana

  Buna ziua, sunt in concediu de crestere a copilului pana la 2 ani, daca tatal nu a avut contract de munca inainte cu un an de nasterea copilului si nu are nici in prezent, deci nu si-a luat luna aia de concediu, eu cand ar trebui sa ma intorc la munca, in 26 noiembrie cand face copilul 2 ani sau cu o luna mai devreme?

 • laurentiu

  Sotia mea are la activ 8 luni de cresterea copilului si firma la care a lucrat pe 13 intra in faliment mai precis se inchide , definitiv. Pote sa ii intrerupa concediul de cresterea copilului?

 • Reka

  Foarte frumos,

  daca asa continuam mamele care au un venit bun nu o sa-si mai asume responsabilitatea de a avea copii. Cum adica daca vreau sa fiu o mama buna pentru copil si sa stau 2 ani acasa in concediul pentru creșterea copilului sa beneficiez de o indemnizatiei pentru cresterea copilului max 1200 ron??? si altfel daca stau numai un an acasa 85% din venit…sau cel putin 600…

  asa vor face copil dupa copil oamenii cu salarii mici, angajati cu salariul minim pe economie ca oricum nu au mult de pierdut. Iar ooamenii cu studii si cu un salaracceptabil nu mai vor copii fiindca au mult de pierdut din punct de vedere material si sunt constienti ca aceea suma nu le ajunge pt a putea oferii copilului de ce are nevoie.

 • Ana

  Pe 20 februarie, copilul meu a implinit 1 an si 11 luni. La serviciu mi s-a spus sa fac cerere pt incetarea suspendarii contractului de munca cu data de 21februarie deoarece si ziua de 20 este cuprinsa in concediu de crestere copil. Din adeverinta obtinuta de la Agentia de plati si insp. Sociala, reiese ca pe luna februarie imi vor plati doar 19 zile de indemnizatie si nu 20. Este ok asa? Trebuie sa mai fac vreo cerrre laprimarie referitoare la faptul ca baietelul a implinit 1 an si 11 luni si nu o sa mai beneficirz de indemnizatie sau se face trecerea automata?

 • elena

  Buna ziua!
  Conform legii modificate privind zilele de concediu, as beneficia de zilele de co si pentru prenatal si postnatal, dar angajatorul nu doreste sa-mi dea aceste zile inainte de a intra in prenatal.Mi se spune k voi putea beneficia de ele fix cum termin postnatalul.Va rog sa-mi spuneti daca se poate beneficia de acele zile de co cum termin postantalul si in cat timp trebuie sa depun dosarul pentru concediu crestere copil.Eu din cate stiam se suspenda contractul automat dupa ce termin postnatalul.
  Va multumesc

 • ioana

  buna ,am si eu o intrebare ,sunt educatoare dar nu sunt titulara pe post ,am ramas in prenatal si intre timp pe post s-a transferat o fata de la invatatori ,pt ca i se restranse postul ,in lege scrie ca 6 luni sunt obligati sa ma angajeze ,ce se va intampla ma pot angaja pe alt post ,daca nu e liber ?

 • Ibus

  Buna! Interbarea mea ar fi, daca influenteaza acordarea indemnizatiei de crestere a copilului daca in ultimele 12 luni (inainte de nastere) am avut si perioada de concediu fara salar (pontat invoit). Multumesc.

 • DIANA

  BUNA ZIUA,
  Sunt obligata de actualul angajator sa ma intorc la munca mai devreme de 1 an de zile dupa ce am nasctut in conditiile in care nu primesc indemnizatie de crestere copil?
  Mentionez ca in momentul nasterii aveam doar 9 luni de cand lucram, nu 12 luni pt a putea beneficia de indemnizatie.
  Am optat sa pt a sta acasa cu copilul 1 an si vreau sa stiu daca ma agliga sa ma intorc la munca mai devreme?

 • Ana

  As avea o intrebare…am nascut pe data de 25 noiembrie, si lucrez de aproximativ 2 – 3 ani, cu o intrerupere de 2 luni din cauza facultatii, care am facut-o la zi…momentan locuiesc in strainatate, si de aceea nu am putut ajunge in tara in acel termen de 60 de zile lucratoare pentru ami depunde dosaru pentru concediu de crestere copil, as vrea sa stiu daca a trecut acel termen de 60 de zile, mai pot sa fac ceva sau nu ?….

 • Dumitru Iosefina

  Buna ziua am si eu o intrebare. pot lua indemnizatia daca am lucrat la o firma 2 ani si 11 luni unde am incheiat prin demisie iar la 10 zile dupa demisie am inceput la o firma noua unde am contractul pe 3 luni . iar la 1 luna de cand m-am angajat am ramas gravida. ce fac pot lua aceasta indemnizatie?

 • Danilet Roxana

  Buna ziua puteti va rog sa mi spuneti daca eu pot beneficia de concediu prenatal si postnatal in situatia in care am contract pe perioada limitata . contractul a inceput in octombrie 2013 pana in iunie 2014, iar In iulie august si septembrie am avut somaj iar din octombrie am contract de munca pana in prezent. Nu am nici o luna pauza doar cele 3 luni de somaj. Va multumesc

 • Pastrama Doru

  Buna ziua ma numesc Doru si am si eu o problema pote ma ajutati cu un raspuns . sunt angajat de 4 ani fara intrerupere sotia mea a nascut ,iar eu pe ultimile 12 luni am fost in fara plata 2 luni ,precizez ca ea este casnica si nu arealizat venituri pot beneficia de indemnizatia de crestere copii

 • Lilla Laura

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea problema. Momentan sunt in concediu de maternitate, insa societatea unde sunt angajata si-a desfintat postul de lucru in orasul meu. Conform Contractului colectiv de munca sunt indreptatita la SALARII compensatorii. Problema este ca prezentul CCM expira in aprilie 2015. Colegilor mei li s-au acordat compensatoriile cu conditia depunerii demisiei la zi. Intrebarea mea este: daca solicit revenirea la locul de munca dupa expirarea celor 42 de zile de concediu postnatal, urmand sa-mi dau demisia, ulterior pot intra in concediu de ingrijire copil? Mentionez ca lucrez la aceasta societate din 2007, deci stagiul de cotizare este complet pentru ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului. Practic vreau sa stiu daca pot depune dosarul pentru indemnizatie crestere copil nefiind angajata la momentul depunerii?
  Va multumesc anticipat.

 • Ana-Maria

  Buna ziua,daca urmez o scoala postliceala pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?Daca da pentru ce perioada si unde se depune dosarul.

  Multumesc.

 • Anamaria

  Am si eu o rugaminte sa imi raspundeti la o intrebare. Sotul meu este in concediu de paternitate, copilul are un an si trei luni si vrea sa se intoarca la munca. Am posibilitatea sa intru eu in concediu de maternitate in locul lui avand in vedere ca am optat pentru ultima luna din perioada de doi ani doar? Va rog mult sa-mi raspundeti!
  Va multumesc anticipat!

 • andra

  Buna am si eu o mica intrebare ,as vrea sa stiu daca beneficiez de indemnizatie daca lucrez la o firma din iulie 2014 contract determinat ,contractul fiind de 4 ore ?

 • Simona

  Buna ziua! Am si eu o problema…Acum 3 zile am aflat ca sunt gravida. Nu stiu exact cate saptamani de sarcina am dar am intre 2 si 4 saptamani.
  Eu m-am angajat pe 20 octombrie 2014, si dupa calculele mele copilul se va naste in octombrie…ceea ce inseamna ca voi avea 11 luni de vechime. Am cum sa fac ceva, sa platesc din urma sau nu stiu ce solotii ar mai fi pentru a beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?

 • Nistor Dumitru

  Concediu dureaza 1 an de zile de la data incetarii concediului pre si post natal sau 1 an de la data nasterii copilului?

 • Maria Ienache

  Buna seara! sunt studenta in anul 3 la zi la o facultate de stat, am lucrat timp de 9 luni la o firma, am avut o pauza de aprox 7 luni in care nu am lucrat , iar acum sunt angajata de 4 luni la o alta firma.intrebarea mea este : in cazul in care sunt studenta si am si lucrat pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului? Am nevoie de rapunsul unui specialist , fiindca aici de unde sunt eu nu ma ajuta nimeni.
  Multumesc!

 • Ionut

  Buna ziua,
  Sotia mea are o firma pentru a beneficia de un proiect APDRP,ma intereseaza daca mai poate dispune si de proiect si de crestere copil?Ea este educatoare.

  Am vazut ca s-a dat o noua lege si ma intereseaza daca poate dispune de crestere copil si sa mearga in continuare cu proiectul.
  Astept un raspuns de la dumneavoastra.
  Multumesc frumos,
  Ionut.

 • nicoholban

  Buna ziua…intrebarea mea este: Daca am inceput sa am venituri impozabile in data de 17.07.2014 pana in prezent, adica astazi 06.02.2015 si termenul meu pentru a naste este 05.07.2015 asta ar inseamna ca nu o sa dispun de indemnizatie deoarece nu ma incadrez in 12 luni impozabile prenatale? nu se poate ca in luna 07.2015 (iulie) sa platesc impozitul pe cartea de munca ca sa reusesc sa fac cele 12 luni de impozitare desi copilul o sa aiba la sfarsitul lunii varsta de 1 luna ? Mentionez ca eu sunt angajata la firma mea, adica sunt si administrator si angajat , si prin urmare nu mi-am luat nici un fel de concediu in tot acest timp impozabil pe cartea de munca

 • CLAUDIA

  Buna ziua am o intrebare sunt cu handicap grav si cu pensie de invaliditate si sotul este cu handicap accentuat si sunt insarcinata in luna 7 ce drepuri banesti am pt cresterea copilului?va multumesc

 • bianca

  Am fost un an de zile profesoara, la 1 septembrie 2014 mi-a expirat contractul cu scoala, dupa care am intrat in somaj din luna decembrie pana in luna a sasea. pot beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului.

 • nastase madalina

  buna seara
  am si eu o intrebare
  am un baietel de 1 an si 3 luni , sunt in concediu crestere copil pt 2 ani , firma la care am lucrat a intrat in faliment iar eu am primit o decizie de incetare a contractului de munca
  de curand am gasit sa lucrez la ING asigurari de viata , aveti idee daca exista vreo posibilitate sa lucrez la ei dar sa nu mi se intrerupa indemnizatia?
  mentionez ca aici se lucreaza pe comision nu ai un salariu fix
  va multumesc

 • Biu

  As avea nevoie de o lamurire daca se poate…sunt studenta insarcinata iar in octombrie urmeaza sa nasc, precizez ca sunt in ultimul an de studiu. iar dupa finalizarea studiilor doresc sa ma angajez este ok acest lucru pt a primi indemnizatia de crestere copil? sau afecteaza cu ceva faptul ca ma angajez…Multumesc!

 • marinela

  buna ziua va rog sa ma ajutati cu o intrebare sunt angajata de 7 luni si sunt insarcinata in 3 luni sunt angajata cu 2 0re pot primi indemninatie sau nu … multumesc

 • Iulia

  Buna. In anul 2014 am finalizat Liceul, cursuri la zi, iar apoi am intrat in Somaj din 15.09.2014 pana in 15.03.2015. Am ramas insarcinata in luna Iunie 2014. Primesc Indemnizatie?

 • Diana

  Buna. Am si eu o intrebare. Am terminat liceul in 30 mai 2014. Din luna iulie am intrat in somaj, in septembrie am nascut si am fost in concediu prenatal(126 de zile ). Intrebarea este: Pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilului daca in luna iunie nu am realizat nici un venit ? Mentionez ca pana la sfarsitul lunii iunie au avut loc probele de bacalaureat. Dosarul l-am depus insa nu stiu daca imi va fi aprobat. Va rog raspundeti-mi urgent!

 • Catalina

  Bună ziua. Dacă optez pt 24 luni concediu de creștere a copilului și mă întorc la serviciu la 1 an și 2 luni exemplu.Pot beneficia de inserția de 500 Ron?

 • Alice

  Buna ziua.Am o fetita care pe data de 30 iulie 2015 va implini varsta de 2 ani.momentan primesc indemnizatia de crestere de 600 lei.De curand am aflat ca sunt din nou insarcinata.Dupa calculele medicilor ar trebui sa nasc cam in luna septembrie 2015.Intrebarea mea este daca voi putea beneficia de indemnizatia de 600 de lei si pentru cel de al doilea copil intrucat va exista acea pauza de 2-3 luni intre incetarea concediului de crestere a copilului si nasterea celui de al doilea.Va multumesc!

 • Raluca

  Buna ziua,
  Am nascut in noiembrie 2014 si urmeaza sa depun dosarul pt indemnizatie. Am 2 locuri de munca (unul cu 8 ore si unul cu 4 ore) si nu stiu ce acte in plus trebuie sa depun la dosarul pt indemnizatie. si daca adeverinta de la casa de pensii cu stagiul de cotizare trebuie sa scot pt ambele locuri de munca sau doar pt cel principal? Ma puteti ajuta cu aceste informatii?
  Multumesc!

 • ghiuler

  momentan sunt in concediu de crestere a copilului.pe 6 iulie 2015 fata mea face 2 ani iar eu am aflat ca sunt insarcinata.pe 6 iulie am sa am deja 6 luni,si mentionez ca am sarcina cu risc,am sa pot beificia de indemnizatia de crestere a copilului?ce trebuie sa fac?

 • Puiu S.

  Sunt insarcinata in 24 de saptamani si lucrez la o fabrica de aproape un an de zile. Sunt in risc maternal pana pe 7 martie. Sotul meu a primit o noua slujba in alt oras de unde lucrez eu (tot in acelasi judet). Daca renunt la concediul de maternitate (prenatal si postnatal) si imi dau demisia, imi afecteaza indemnizatia de maternitate? Pot sa primesc aceasta indemnizatie daca imi schimb domiciliu si nasc in alt oras?

 • camelia

  buna.vreau sa va intreb si eu ceva.nepotica mea a fost in vacanta cu parintii in america,acolo a fost diagnosticata cu astm,iar parintii vor sa prelungeasca concediul de crestere pana la 3 ani.problema e ca ei se intorc in tara chiar cu o zi innainte de a implini fetita 2 doi.pot depune actele pt prelungire chiar si dupa ce a implinit fetita 2 ani?multumesc

 • Pingback: CODUL MUNCII se modifică de duminică: Noutăţi privind salariile şi calcularea zilelor de CONCEDIU | Alba24

 • Carmazan Oana

  mamici care cunosc in general legiile am si eu o intrebare …am lucrat un an apoi am intrerupt cateva luni si m-am inscris la facultate …acum sunt studenta anul I si in martie 2015 o sa nasc …stie cineva daca primesc ceva indemnizatie sau daca as putea plati intreruperea aceea de la angajare pana la inscriere la facuultate ….pentru k am auzit k daca ai 12 luni neintrerupte dde scoaala sau lucru poti primi …lamuriti-ma si pe mine care sunteti in masura :)) ca ma dau peste cap rau legiile astea …

 • Cosmina

  O intrebare .am27 ani,acum 3ani am plecat in strainatate si am muncit fara contract de munk,desi de la 19ani pana la24 am muncit cu carte de munk.sunt insarcinata intr-o luna,as dori sa stiu dak beneficiez de vreun ajutor pt copil din partea statului.acum 3ani am terminat facultatea la stat.

 • preda dorel

  buna ziua,am o sora care lucreaza 2 ore pe zi si este insarcinata urmand sa nasca; indemnizatia de crestere copil o va primi integral sau partial; ce suma ii revine pentru incadrarea la salariu minim pe economie cu 2 ore lucrate zilnic timp de un an

 • SUTEU MARIANA

  Eu am nascut un copil in 1979. Nu am avut indemnizatie de crestere a copilului , in schimb am avut „repartitie guvernamentala” …Dupa terminarea facultatii a trebuit cu copilul in brate sa plec la 400 km distanta de casa…..la locul de munca repartizat! Am intrerupt serviciul pentru cresterea copilului timp de 7 ani. Acea perioada intra macar ca vechime pentru dosarul de pensie ?
  Multumesc

 • Pingback: Modificări la Codul Muncii: Noutăţi despre salarii, zilele de concediu de odihnă, de maternitate şi incapacitatea temporară de muncă | Alba24

 • Kati

  Buna ziua,

  in 27 martie 2014 am fost angajata cu contract de munca nedeterminat. Urmeaza sa nasc in prima saptamana din februarie 2015. Sunt eligibila pentru indemnizatia de crestere a copilului?

  Multumesc

 • Catalina

  Buna ziua!
  Sunt studenta,orfana si sunt sub tutela bunicii paterne sub forma de plasament=95lei.Deaorece mama nu m-a dorit de cand mi-a dat viata, iar pentru a nu fi data la o casa de copii, m-a luat bunica si desigur statul nu o putea obliga pe mama sa ma creasca odata ce nu a dorit asta de la divortul parintilor, si incredintata tatalui.Am inteles ca aceasta suma v-a creste incepand cu 2015 la 600lei.
  Intrebarea mea este : daca ma angajez pentru a putea supravietui in orasul in care urmez facultatea si bineinteles pentru continuarea studiilor, acest plasament se opreste?As dori sa stiu condiitiile,deoarece nu as vrea sa fiu pusa in ipostaza de a restitui banii.
  Multumesc!

 • geanina

  buna ziua.momentan sunt in concediu de crestere al copilului,copilul meu avand varsta de 6 luni.intentionez sa ma intorc in campul muncii,dar nu la aceeasi societate la care am lucrat inainte de a intra in concediul de crestere al copilului.cum se procedeaza in acest caz,trebuie?mai pot beneficia in acest caz de stimulent de insertie?
  va multumesc

 • anamaria

  As dori sa stiu daca indemnizatia pentru cresterea copilului se plateste pentru luna in curs sau pentru luna anterioara, deoarece eu am inceput seviciu la 1 dec 2014 , inainte de a implini fiica mea 11 luni si mi s-a dat indemnizatia in decembrie, iar acum in ianuarie mi s-au dat doar 394 de lei( plus salariu de la serviciu) , inainte primind 1404. am depus in decembrie dosarul pentru cei 500 de lei.

 • Bogdan

  Lucrez de 8 ani la o firma anul trecut din ianuarie pana pe 25 martie am avut fara plata … sotia mea a ramas gravida la sfarsitul lui martie.
  Pot beneficia de postnatal?
  Astept raspuns.

 • ana

  buna; am si eu o intrebare;pe perioada concediului de 1 an pot beneficia de venituri din inchirierea unui apartament?multumesc

 • cristina

  Baietelul meu face 2 ani pe 18 iulie 2015. cand trebuie sa ma intorc la serviciu??multum frum

  • Anamaria

   Daca pana pe 18 iunie tatal nu ia concediul obligatoriu de minim o luna,atunci trebuie sa incepi serviciul pe 19 iunie(adica cu o luna anterior implinirii a 2ani).Daca tatal deja a luat luna obligatorie,atunci incepi serviciul pe 19 iulie,in ziua urmatoare implinirii de 2ani.

  • Mitica_specialist RU

   Va trebui sa va prezentati la serviciu, incepand cu data de 19 iulie 2015.

   Baza legala: Art. 16. din OUG 111/2010, actualizata. ( Dreptul la indemnizatie … inceteaza cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap)

 • marin

  Ce indemnizatie poate sa mi ofere statul daca am sub tutela copil de11 ani a carui mama a decedat iar tatal la abandonat?

 • loredana

  Buna ziua,vreau sa va spun si eu problema mea,m-am angajat pe 3 Martie intr-o fabrica pe perioada nedeterminata,iar pe 20 Iunie mi-am semnat lichidarea si nu am mai mers la lucru. Am stat acasa doua luni si zece zile.apoi pe 1 Septembrie m-am angajat la alta fabrica. In octombrie am ramas insarcinata,pana voi naste se vor acumula 10luni neintrerupt in aceasta fabrica. Am doar o intrebare,pot beneficia de indemnizatia de crestere al copilului?sau nu?pt ca am o intrerupere intre contractele de munca

 • oana

  Am uitat sa precizez ca pe cartea de munca am 4 h/ zi cu salar 495,0.
  Va multumesc!

 • oana

  Buna seara! Am si eu o intrebare…
  Sunt angajata din luna noiembrie 2014. In octombrie 2014 am fost operata si de pe 1 nov.pana pe 14 nov.am avut concediu medical. Daca raman insarcinata beneficiez de aceasta indemnizatie? Astept un raspuns.
  Va multumesc!

 • mirela

  Buna ziua lucrez la o firma de 2 luni si am aflat ca sunt insarcinata deci in momentul nasteri o sa am undeva la 9 luni si jumatate in firma pot sa beneficiez de indemnizatie?am 6 luni de intrerupe de la locul de munca deci undeva in 05.2014 am renuntat la munca si in 10.10.2014 am inceput dinou munca

 • Nita Mariana

  Buna ziua. Copilul meu are 1 an si 7 luni, si pana acum am primit indemnizatie. Am fost angajata pe perioada determinata si odata cu intrarea in CIC mi a incetat contractul de munca, asadar nu ma mai pot intoarce la vechiul loc de munca. Daca mi am gasit un alt loc de munca, cum procedez? Unde depun cerere de incetare CIC? Isi poate lua sotul restul lunilor ramase? Multumesc

 • Loredana Moldoveanu

  Buna ziua!
  Sunt in concediu crestere copil, mai am 5 luni.
  Daca deschid o afacere, un magazin, care, pt inceput nu va inregistra profit (profitul vafi reinvestit), trebuie sa renunt la indemnizatie?
  Multumesc

 • tanase oana

  Pot sa iau indemnizatie daca sunt angajata de 1 an si 3 luni si am pe contractul de munca 450 de lei?

 • alexandru

  Bună ziua. Spuneți-mi vă rog cum se calculează plata pentru alocații? Șoția are cetățenie din 2012, eu am redobîndit-o în 2014. Viza de reședință a mea este la București sec.3. Copilul sa născut la 29.04.2013. Dosarul pentru alocații l-am depus prin luna septembrie 2014. Plata pentru alocații se va face cu recalcularea de cînd sa născut copilul sau nu. Sau de cînd am depus dosarul.

 • mira

  Buna ziua sunt insarcinata in 15 saptamani, de curand am aflat ca nu imi va fi prelungit contractul de munca , dupa 2 ani de contract pe perioada determinata. ma poate lamurii si pe mine cineva ce se va intampla cu mine, in ideea ca nu pot intra in concediu de maternitate si nu stiu daca voi beneficia de indemnizatie de crestere a copilului, de asigurare medicala , sau ce ar trebuii sa fac?
  va multumesc

  • Anamaria

   trimite instiintare angajatorului ca esti insarcinata.daca iti inceteaza ctr poti primi ajutor de somaj si poti cere indemnizatia.afla mai multe detalii de la agentia somaj

 • gina

  am si eu o intrebare. am absolvit liceul in mai 2014 apoi am sustinut examenul de bacalaureat in iulie apoi m-am inscris la facultate la fara frecventa si am nascut pe 1 octombrie 2014. nu beneficiez de indemnizatie de crestere a copilului desi nu trecuse cele 12 luni de cand am absolvit liceul? mentionez ca am urmat cursurile la liceu la zi

 • Claudia

  Buna ziua.Daca am 10 ani lucrati, si am avut 3 luni de concediu medical,dar mai urmeaza inca 2 luni pentru continuarea tratamentului dar cu o pauza intre ele, pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului?????.

 • Laura

  Buna ziua,
  Daca intru in concediu fara plata dupa implinirea celor 11 luni de cic ( am optat ptr 1 an de indemnizatie) imi pierd calitatea de asigurat la cas?
  Va multumesc!

 • Pingback: Proiect de lege: Concediu de maternitate de trei ani şi indemnizaţie de 85% | Alba24

 • Pingback: Doar mamele care au primit indemnizaţii calculate greşit vor fi amnistiate. Proiectul Ministerului Muncii, în dezbatere publică | Alba24

 • Pingback: AMNISTIE FISCALĂ pentru mame şi pensionari care trebuie să returneze la stat BANI primiţi ilegal. Venituri suplimentare pe lângă indemnizaţia de creştere a copilului | Alba24

 • Pingback: AJPIS ALBA: Reglementări pentru acordarea INDEMNIZAŢIEI pentru creşterea copilului. Detalii despre concediul plătit de stat | Alba24

 • diana

  Buna, stie cineva daca activez in alta tara decit Romania, si nu achit impozite, pot beneficia de indemnizatie?

 • mogosanu silviana

  Daca mi-am reluat activitatea când a împlinit copilul 8 luni am dreptul la inserția de creștere copil????

 • marius

  as vrea sa intru in cocediu de crestere copil , muncesc de 14 luni anterioare nasterii copilului dar m am lovit nevoia de a scoate stagiul de cotizare de la casa de pensie , si anume nu mi au fost platite contributiile la stat pe ultimele 12 luni de catre angajator .
  ce este de facut ???? pot intra in concediu sau nu ???
  cu ce sunt eu vinovat ca angajatorul nu le a platit ???

 • ela

  buna seara,as avea si eu o nelamurire,lucrez la o fabrica din data de 22.11.2013 si luna aceasta o sa am in jur de 13 zile de concediu fara plata,o sa am probleme cu primirea indemnizatiei?multumesc

 • Alina

  buna ziua. eu lucrez dupa 1 iulie 2014 cu contract determinat pe 6 luni. Asta inseamna ca pe 31 decembrie 2014 se inchide contractul. Vestea buna este ca o sa semnez contract in continuare cu aceeasi firma(nu stiu deocamdata daca determinat sau indeterminat). am avut in astea 6 luni cate 2-3 zile pe luna fara plata. Daca as ramane gravida cat de curand,as beneficia de indemnizatia crestere copil??? am nevoie de un raspuns urgent
  Sau daca cu astea 6 luni lucrate,avand si fara plata,as mai sta 6 luni in somaj,as deneficia???

 • anamaria

  Buna!Am si eu o intrebare daca stie cineva va rog sa-mi rasp:sunt in conc de maternitate si as vrea sa ma intorc la munca mai repede cu 4 luni si as vrea sa stiu daca pot lua stimulentul de insertie daca ma intorc cand va avea bebe 1 an si 8 luni?Va multumesc!

 • aaa

  Buna ziua, ma mut din Romania cu serviciul intr-o tara membra ue. Cum se face am primit frumoasa veste ca voi fi mamica. Pana aici nimic special,dar eu nu o sa mai fac venturi in frumosa si minunata noastra tara dar voi face venituri in alta tara ue, cum am mai spus.
  Intrebarea 1 Pot beneficia de indemnizatie crestere copil din partea statului pt care lucrez?
  2 Daca tatal care face venituri in Romania poate beneficia in acelasi timp cu mine de indemnizatie? Eu de la statul strain si el de la cel roman? Va multumesc!

 • Ionut

  Buna ziua! sotia mea a primit decizia de intrerupere a indemnizatiei cu data mentionata 17.10.2014 cu toate ca copilul a facut 2 ani pe 17.11.2014,sa mai intamplat asa ceva? mentionez ca sunt doar eu angajat iar ea a beneficiat de indemnizatie pe baza studiilor!
  Multumesc!

  • corina

   Buna sa intamplat asta pentru ca acum daca tatal nu isi ia el o luna de ccc i se retrage mamei luna aceea deci pentru o luna nu primeste banii decat pentru 23 luni nu 24

 • mihaela

  Vreau sa stiu daca dupa varsta de 2 ani, alocatia de 200 de lei nu se mai acorda in mod automat, sau trebuie sa ma duc personal sa declar ca au trecut cei 2 ani.
  Multumesc

 • Oana

  Am terminat facultatea in luna iulie 2013, iar din luna octombrie si pana in luna aprilie 2014 am beneficiat de somaj. Din 7 mai 2014 am contract de munca, iar in luna septembrie am aflat ca sunt gravida. trebuie sa nasc in 24 aprilie 2015 pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?

 • Dan

  Lucrez de mai multi ani fara intrerupere. Sotia a nascut in ianuarie (ea nu lucreaza). Eu am optat pentru a continua serviciul, beneficiind de stimulent. Din pacate, firma merge prost si nu am mai primit salariile de trei luni. Se poate sa-mi iau concediul de crestere copil doar pentru al doilea an??? Daca da, cat este indemnizatia? Va multumesc!

 • Hluciana

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca se acorda prelungirea indemnizatiei crestere copil pana la 3 ani daca bebelusul este diagnosticat cu astm bronsic. Precizez ca beneficiez de concediu 2 ani. Rog un raspuns avizat.
  Va multumesc

 • Laura

  Buna ziua am si eu o intrebare.Sunt in crestere copil si sunt gravida in 6 luni , cand ar trebui sa ma intorc la munca adica pe 22 decembrie o sa am 7 luni inplinite. cum trebuie sa procedez, la firma mi:a spus ca nici ei nu stiu. ca sa beneficiez de concediu medical pana la nastere ce trebuie sa fac. multumesc.

 • cotoara liliana

  buna ziua am pacat acdele petru cresterea copilului in agust la svhrsit cant prinesc bani

 • nela

  daca sunt insarcinata si vreau sa infiintez un srl cu obiectul de activitate principal : servicii taxi, ma afecteaza la indemnizatie?

 • Ela

  Buna ziua! am o mare nelamurire, in 2009 am nascut baietelul, in varsta de 5,7 ani…avand probleme de sanatate ma aflu din 2011 in crestere ingrijire copil cu dezabilitati, pana in luna iulie 2014 cand m-am angajat.Am aflat ca sunt insarcinata la inceputul acestei luni noiembrie 2014……pot beneficia la al doilea copil de indemnizatie?

 • Onuzza

  Buna ziua tuturor, am si eu o intrebare pentru cine ma poate ajuta. Acum sunt in somaj pentru 6 luni si trebuie sa nasc prin februarie, dar am luna mai neacoperita pt ca am fost in concediu fara plata. Se poate face cumva vreo rectificativa la luna mai pentru a-mi face cele 12 luni anterioare nasterii??? Va multumesc

 • mihaela

  Buna ziua,

  Lucrez la o firma de un an si in decembrie voi intra in prenatal.Firma are sediul social in alt judet…iar angajatorul nu mi-a platit contributiile la stat.
  1.Primesc indemnizatie daca nu mi-au fost platite la stat contributiile?
  2.Unde depun dosarul pt indemnizatie si daca adeverinta de venit o pot lua de la agentia fiscala din judetul unde locuiesc?

  Va multumesc!

 • alina

  buna ziua.eu sunt in asteptarea bebelusului si as avea o intrebare.am fost pe data de 1 noiembrie dupa concediu la medicul de familie de unde mia zis asa.eu primul concediu lam luat pe 15 septembrie iar data probabila de nastere este 12 noiembrie iar doctorita a zis ca trebuie neaparat sa nasc pana pe 12.acuma intreb,daca nu nasc pana pe 12 este posibil sa nu primesc banii?

 • ionut

  buna ziua.
  am si eu o intrebare.
  o sa devin tatic in scurt timp si as vrea sa stiu daca pot sa intru in concediu de crestere a copilului cu drept de munca???adica sa vin la munca….am auzit ca se poate…sa beneficiez doar de 1an, dar nu stiu 100%
  multumesc

 • Moldoveanu Livia

  Buna seara, am si eu o intrebare, acest dosar pentru obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului unde se depune mai exact? Daca urmez cursurile Scolii Postliceale Sanitare Fundeni, cursuri la zi, pot obitine aceasta indemnizatie? Multumesc!

 • stroe alina

  eu fac 12 luni lucrate exact cu o sa ptamana inante de nastre primesc indemnizatie si inainte sa ma angajez am fost coasigurata la sotu el fiind bugetar se ia in considerare in vreun fel …astept rasp va multumesc

 • Pop Andrea

  Buna seara! Am si eu o intrebare. In anul 2013 am terminat un postliceal la zi si eram in anul 2 la un alt postliceal tot la zi pe care l-am intrerupt. In 2014 m-am inscris la o facultate la zi pe care o si frecventez. Daca raman insarcinata la anul pot beneficia de indemnizatie chiar daca am o intrerupere intre aceste 2 scoli? Va multumesc!

 • silviu

  stiu ca dupa noua lege trebuie sa stea si tatal cel putin o luna.daca in luna respectiva tatal se duce la munca mai poate beneficia de stimulentu acela de insertie sau trebuie sa stea acasa.si mama sa merga la munca

 • Cosmina

  Buna seara,
  Din 2009 lucrez cu contract de colaborare la o societate de asigurari(mi se retrage atat impozitul, cas, cat si cass).Sunt insarcinata si urmeaza sa nasc in decembrie.Daca as intra in concediu prenatal fara plata incepand cu 01.11.2014 (asta insemnand ca nu o sa mai am niciun venit impozabil si automat nu mai sunt 12 luni lucrate inainte de nastere) o sa mai beneficiez de indemnizatia de crestere copil?
  Astept cu interes raspunsul dumneavoastra..va multumesc.

 • Laura

  Buna seara…am un baiat care a implinit 1 an si 7 luni (nascut pe 28 martie 2013)…eu pe 28 februarie 2015 trebuie sa ma intorc la munca, insa, sunt gravida in 1 luna…in iulie ar trebui sa nasc…daca ma intorc la munca in fenruarie…eu mai pot lua indemnizatia? va rog sa ma ajutati cu un raspuns…multumesc frumos!

  • cristina v

   buna ziua. am lucrat din mai 2013 pana in mai 2014 la o societate( un supermarket) apoi luna iunie, iulie si august nu am lucrat deloc. din septembrie 2014 m am angajat la alta societate iar acum (04.11.2014 ) sunt insarcinata in 4 sapt. voi beneficia de concediu de maternitate sau de indemnizatia aceea pt 2 ani ai copilului? va multumesc!

 • Mihaela Elena

  Buna ziua, sunt insarcinata si am 35 de saptamani, trebuie sa nasc in 08 dec 2014. Am o mica problema, am avut pe parcursul acestor 35 saptamani de sarcina 5 zile de concediu medical, am primit o data 2 zile si apoi inca 3 zile. Din pacate insa am ratacit concediul primit de la medicul ce imi monitorizeaza sarcina si nu l-am dus la serviciu. Ce probleme pot aparea in acest sens?
  Va multumesc frumos si astept raspuns.

 • Maria

  Buna seara … Am si eu o intrebare.. daca ma poate lamuri cineva ! Va multumesc din suflet .
  As vrea sa stiu daca sotul meu poate beneficia de stimulentul de inserţie, in condintiile in care nu intra in concediul de prenatal. Dorinta noastra este ca el sa mearga in continuare la serviciu si sa benificieze lunar de acest stimulent lunar. ca si cum as fi putut lua eu prenatal . Daca da , ce pasi ar trebui sa urmez ?
  este posibil ? Eu nu am servici , nu am lucrat niciodata !
  Astept un raspuns de la Dvs . Va multumesc !

  • corina

   daca tu nu ai lucrat atunci are el dreptul la ccc dar tb sa isi ia un an de ccc apoi sa depui acte pentru stimulent daca nu intra in ccc nu poate depune pentru stimulent deci nu poate lucra decat dupa un an de ccc

 • catalina elena

  AM TERMINAT FACULTATEA IN IULIE 2013, IN AUGUST AM DAT EXAMENE PENTRU A MA ANGAJA CA INVATATOARE IN OCTOMBRIE 2013 SIMTINDU MA IMPLINITA PE PLAN PROFESIONAL M-AM GANDIT SA MA REALIZEZ SI PE PLAN PROFESIONA, M-AM CASATORIT SI DUMNEZEU A FACUT SA RAMAN GRAVIDA, IN IULIE ANUL ACESTA AM NASCUT.PROBLEMA ESTE CA EU NU BENEFICIEZ DE INDEMNIZATIE DE CRESTERE COPIL PENTRU CA NU AM 12 LUNI CONSECUTIVE DE MUNCA DEOARECE IN LUNA AUGUST 3013 IESISEM DIN FACULTATE DAR EU AM DAT EXAMENE DE OCUPARE A UNUI POST.UNDE POT APELA SA IAU MACAR UN AN SA MI POT CRESTE COPILUL SI SA I OFER CONDITIILE NECESARE,.AJUTATI-MA CU UN SFAT AM COTIZAT TIMP DE UN AN, NU AM IESIT NICI DIN LICEU NICI DIN FACULTATE SA MA DUC SA MI BAG SOMAJ,AM INVATAT PENRU A AVEA UN LOC DE MUNCA AS VREA SA IAU MACAR UN AN INDEMNIZATIA APOI VOI PLECA LA MUNCA, CHIAR DACA MI SE RUPE SUFLETUL SA-MI LAS COPILUL IN GRIJA ORICUI
  NU MI SE IA IN CONSIDERARE SI FACULTATEA?EU IN LUNA AUGUST 2013 AM DAT EXAMENE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI LOC DE MUNCA .NU AM DEPASIT CELE 60 DE ZILE NECESARE ANGAJARII.

 • estera

  buna,as vrea sa platesc sa iau indemnizatie ptr al 2 lea copil,dar nu lucrez cu carte de munca,din venituri agricole se poate sa platesc undeva,astept raspuns urgent

 • Mitrea Simona

  Am o intrebare daca am avut un salar de 1246 brut si net 951 e normal sa-mi vina indemnizatia doar 827 pe o luna
  In 13 iul am terminat cu postnatalul si in 10 oct mi-a venit 2134.E ok sau trebuie sa ma duc la ei?
  Asta inseamna ca au trecut 2 luni jumate care i-a platit
  Multumesc

 • amilia

  Buna ziua, am o intrebare, Eu am nascut peste hotare copilul are deacum 10 Luni Eu am dreptul la indemnizatii pentru nastere si cresterea copilului? Multumesc.

 • ramona d

  am intrerupere la contractul de munk in mai 9 zile si din iunie 11 zile de pe data de 18 iunie lucrez continu am aflat de curan k sunt insarcinata am 2luni si o saptamana( in data de 8 octombrie ) pot beneficia de indemnizatia copilului?

 • Ana

  Buna ziua, am si eu o intrebare am naScut primul meu copil in 01.02.2013 am intrat in crestere copil pt doi ani intre timp am ramas insarcinata cu al doilea copil sunt in 6 saptamani de sarcina, munca ar trebui sa incep pe 03.01.2015 pt k trebuie sa ramana sotul o luan in concediul de crestere el nu poate pt k lucreaza in strainatate si vine o data la trei luni acasa daca eu mA intoRc la servici si el nu sta o luna in crestere copil pierd indemnizatia pt al dOilea copil? Va mltumesc pt raspuns. o zi buna.

 • Ioana Chechelus

  Buna ziua. Am si eu o intrebare daca m.ati putea ajuta va rog frumos…se poate lua bani pentru cresterea copilului daca am o intrerupere de 4 zile pe cartea de munca.am lucrat intr.un loc mi.am dat demisia si la 4 zile m.am angajat in alta parte. Ast rasp urgent

 • OLTEANU IONELA

  A-m nascut in data de 01,10,2014,sunt pensionata pe caz de boala.Pot beneficia de indemnizatie de ingrijirea copilului?

 • Amalia

  Ieri mi s-a desfacut contractul de munca de la firma unde am lucrat,dar azi mi-a facut actele pt. a ma reangaja la alta firma ..cu data de maine ,as dori sa stiu daca am intrerupt o zi adica azi sunt neacoperita?imi doresc un copil si sa stiu de cand incep ,sa mai astept 2-3 luni…daca am intrerupt cartea de munca.,am 1 an jumate lucrat la fosta firma

 • cristian

  ce acte sunt necesare pentru luna de indemnizatie (a 24-a) pentru cel de-al doi-lea parinte?

 • natalia

  Buna ziua.Sotul meu are intrerupere intre angajator si angajator de28 de zile doar 2zile lucrate din luna respectiva. Mai poate primi indemnizatie? Neam intersat la indemnizatii generale si ne’au sfatuit sa aiba o zi lucrata din luna descoperita si va primi indemnizatie. Dar aici am descoperit ca nu va primi indemnizatie. Care este adevarul? Mersi frumos

 • raluca

  Buna ziua.Realizez venituri din activitati independente si as vrea sa stiu daca la calculul indemnizatei de crestere a copilului pana la 1 an din venitul net aferent celor 12 luni anterioare nasterii copilului se scade impozitul de 16% dupa care se stabileste suma cuvenita fiecarei luni in parte si apoi se calculeaza cei 85%.Va multumesc.

 • Pingback: Persoanele care adoptă un copil ar putea beneficia de un concediu pentru integrarea în familie, similar celui pentru îngrijirea copilului | Alba24

 • Narcisa

  Buna ziua, Incep prin a va spune ca sunt si eu o graviduta fericita, in 8 saptamani, insa marea mea dilema este daca voi primii maternitate si indemnizatia respectivaa deoarece: am lucrat aproape 3 ani dupa care in iunie.2014 mi-am dat demisia, deoarece sunt si Doctorand in cercetare la universitate si am intrat intr-un proiect de finantare cu o bursa foarte frumoasa, de 1800 lei/ luna. si am considerat c nu mai e necesar sa muncesc ci doar sa ma concentrez asupra cercetarii. Bursa e acordata de catre U.E. M-am interesat in mai multe locuri si nimeni nu a stiut sa-mi dea un raspuns clar.

 • alexa

  Buna ziua am si eu o intrebarea.Am 10 luni lucrate,dupa cele 10 luni m-am lasat de servici si am aflat ca sunt insarcinata.Asi vrea sa imi fac angajarea pe firma sotului meu dar 3 luni am avut pauza ,pot sa platesc din mana statului ca sa am 12 luni neintrerupte?

 • gina

  am o fetita de 1 an si 3 luni si la inceputul lunii noiembrie urmeaza sa nasc al doilea copil. M-am intors la serviciu cand cea mica avea 7 luni, moment in care am intrerupt indemnizatia de crestere copil si am beneficiat de stimulentul de insertie. In momentul in care voi naste si va trebui sa stau o perioada din nou acasa, voi mai beneficia de stimuletul de insertie de la fetita??

 • Andreea

  Am aflat azi ca sunt insarcinata. lucrez cu contract de munca din septembrie 2012. Luna august a acestui an am renuntat la serviciul respectiv, dar in septembrie m-am reangajat in alta parte. As putea lua indemnizatie, chiar daca in luna august nu am lucrat? In plus anul acesta am terminat facultatea, dar inca nu mi-am dat licenta, urmand sa o dau in februarie.

 • elena

  Buna ziua. ma puteti lamuri si pe mn la urmatoare intrebare? Am terminat studiile de master in luna iulie iar din septembrie am intrat in somaj pe o perioada de 6 lun i. Dupa acst somaj daca ma angajez pana la momentu nasteri mai pot primi indemnizatia? multumesc.

  • Cornelia

   Bună Elena .. Sa STI ca poți intra din Șomaj in prenatal mergi la asistenta acolo unde se depună actele de alocația si iti spune ce acte necesare iti treb ca si eu am fost in situația ta si beneficiez de indemnizatie si alocația la copil

 • Corina

  buna seara!
  v-as ruga sa imi spuneti daca situatia in care ma aflu corespunde cu art.2 alin.(5) lit.j): j) se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  am fost angajata la scoala din localitatea mea din data de 16.09.2013 pana in 21.06.2014 (contract determinat) pe postul de invatatoare (necalificata, neavand studiile facute in domeniul pedagogiei…), am ramas insarcinata in luna august 2014, iar acum in septembrie ma reangajeaza pe acelasi post cu acelasi contract.
  mai precizez ca sunt inscrisa la a doua facultate (pedagogie) din iulie anul 2014…
  as avea nevoie mare de sfatul dvs.
  va multumesc!

 • daniela

  cum fac si eu cererea pt obtinerea indemnizatiei?

 • Besa cristina

  Buna,am o intrebare..daca beneficiez aici de alocatie si indemnizatie acum si plec din tara o perioada,mi se suspenda aceste drepturi?mentionez ca nu aplic in tara unde merg pt aceste drepturi!multumesc

  • MArius

   Buna Cristina,

   ai primit vreun raspuns. Si sotia mea este in aceeasi situatie si nu gasim pe nicaieri un raspuns. Daca ai fost lamurita te rog sa ne anunti si pe noi.

   Multumesc
   Marius

   • foca

    Cel mai simplu e sa iti vina indemnizatia prin card atunci bani vor intra automat si nu vei avea probleme daca plecim poate sa ti trimita o persoana in care ai incredere sau sa ii gasesti cand vi inapoi.

  • corina

   daca indemnizatia si alocatia iti vine pe card nu te afecteaza eu am fost in aceeasi situatie am plecat din tara cand eram in ccc si nu mi sa luat nimik daca iti vine prin posta nu o sa iti dea pentru ca postasul iti da talonul personal dar daca faci sa iti intre pe card nu mai ai tb cu postasul si atunci in fiecare luna iti intra banii pe card

 • MIHAELA

  buna ziua am si eu o intrebare lucrez la o firma de 11 luni si am 8 luni de sarcina si de pe data de 21 august am intrat in prenatal si a-si dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia de crestere copil pana la 2 ani va rog sa-mi raspunde-ti si mie la e-mail va multumesc

  • Daniela

   Intrebare: cum ati obtinut prenatalul? Eu am 3 luni lucrate (inca lucrez) si medicul de familie imi spune ca nu poate acorda prenatalul daca nu am 12 luni lucrate… ii scapa medicului meu ceva? multumesc

 • Andreea

  Buna ziua , ma aflu in Austria de doi ani si anul acesta am născut , iau Indemnizatie pentru copil timp de doi ani jumătate …. Dar întrebarea mea este daca in acest concediu de maternitate timp de 2 ani jumate mai si pot lucra ,sau daca lucrez pot sa pierd Indemnizatia pentru copil? Eu am auzit ca pot lucra 5 ore pe zi si pot lua și Indemnizatia timp de 2 ani jumătate , va rog sa imi dați un sfat !!

 • onuzza

  Buna ziua am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva,eu am fost in concediu crestere copil pana in aprilie 2014 pt ca in mai baietelul meu a implinit 2 ani,iar din luna iunie sunt in somaj pana in decembrie 2014,iar eu trebuie sa nasc in februarie.unde ar trebui sa plateesc cotizatia pe decembrie, ianuari si februarie??sau daca ma incadrez sa iau daca sunt descoperita pe luna mai.va multumesc

 • MIHAELA

  BUNA ZIUA, AM SI EU O INTREBARE EU LUCREZ DE 10 LUNI SI AM 7 LUNI DE SARCINA SI AS DORI SA STIU SI EU DACA POT BENEFICIA DE PRENATAL[126 DE ZILE] VA ROG SA IMI RASPUNDE-TI

 • gica

  buna ziua am si eu o intrebare dupa terminarea concediului crestere copil am dreptul la somaj?si daca da c trebuie sa fac? va multumesc

 • ALEXANDRA

  BUNA ZIUA ! AM SI EU O INTREBARE,SUNT CETETIANCA ROMINCA,NASCUTA IN REPUBLICA MOLDOVA CU DOMICILIU IN BUCURESTI AM UN COPIL DE 3 ANI CARE ESTE INVALID,EU NU AM LUCRAT IN ROMINIA NICODATA PENTRUCA TREBUE SA AM GRIJA DE COPIL,SPUNETIMI VAROG DACA PUTEM PRIMI INDEMNIZATIA ?SI PINA LA CE VIRSTA?VA MULTUMIM ANTICIPAT!

 • geanina

  Buna ziua.Am si eu o intrebare.Mam angajat la o socetate in anul 2013 in luna noiembrie in luna august 2014 am intrat in cocediu de odihna ar trebui sa nasc tot in noiembrie pe cartea de munca nu am intrerupere .Beneficiez de indemnizatie de cresterea a copilului.Va multumesc.

 • miha

  Buna ziua, am o intrebare am lucrat in ultimii 3 ani in invatamant ca suplinitor calificat, insa in vara acestui an m-am titularizat pe un post incepand cu 1 sept 2014.
  intrebarea mea este: eu nasc undeva la sfarsitul lunii august, pot sa intru in concediu crestere copil incepand cu sfarsitul lunii august si postul sa ramana rezervat mie? imi ia cineva postul si nu mai raman titulara?
  lamuriti-ma si pe mine va rog.

 • miHaela

  Buna ziua am un copil de 9 luni si am primit indemnizatia de cresterea copilului pentru ca am fost in anul 2 de master.(am optat pentru 2 ani) intrebarea mea este daca raman insarcinata si nasc inainte de a implini primul copil 2 ani mai pot primi si pentru al doilea copil indemnizatie de crestere a copilului? dar daca nasc dupa ce a implinit 2 ani trebuie sa ma trec in somaj?Astept un raspuns multumesc

 • Bianca

  Buna ziua…deruta…ma aflu in concediu de crestere a copilului, am optat pentru 2 ani…cand va avea 1 an si 11 luni trebuie sa ma intorc la servici si sotul sa preia concediul?cum se procedeaza?exista o cerere tip?unde ar trebui depusa?precizez ca amandoi am avut contract de munca mai mult de 12 luni anterioare nasterii…multumesc!

 • Mihaela

  Buna ziua
  Am si eu o intrebare: Nu stiu exact cand imi pot depunde dosarul pentru crestere copil:Am intrat in pre-natal la 1 aprilie: cele 126 de zile sunt calendaristice? si
  Daca optez pentru 1 an, dar eu ma intorc la munca in octombrie, beneficiez de stimulentul de insertie?

 • Anca

  Buna ziua, eu am fost in somaj 6 luni ( de pe 01.11.2013- 30.04.2014) pe 01.05.2014 am inceput munca, deci nu am avut intrerupere in cartea de munca. Intrebarea mea este daca cu un somaj de 375 lei si un salariu realizat de 566 lei (net), mai pot sa beneficiez de 600 lei indemnizatie crestere copil?
  Eu am ramas insarcinata in luna aprilie si urmeaza sa nasc decembrie.

 • dana

  buna ziua. sunt insarcinata in 22 de saptamani, luicrez ca educatoare iar pe 31 august 2014 imi expira contractul de munca. din pacate nu am promovat examenul de titularizare. ce as putea sa fac pentru a nu pierde indemnizatia de creste copil

  • Gabriela

   Buna ziua, te duci pe in ultima sapt din august si depuii dosarul de somaj…….. la calculul indemnizatiei se calculeaza si somajul.

  • mony

   Daca ai pe cineva cu o firma roaga sa iti faca contract de munca incepand cu 01.09.2014(tb sa ai continuitate) cu o ora pe zi, platesti tu darile la stat pentru toata perioada pana cand vei naste si vei beneficia de cei 600 lei indemnizatie crestere copil.

 • Bejan Gabi

  Buna ziua, sunt insarcinata in 3 luni, lucrez in irlanda cu contract si platesc asigurarile aici , dar cand voi avea 7 luni doresc sa ma intorc si sa nasc in Romania , pot beneficia de indemnizatie crestere copil in Romania ..ce acte am nevoie pentru a beneficia de drepturi ?multumesc frumos

 • lia

  buna! daca am 3 copiii mai beneficiez de vreo indemnizatie din partea statului sau numai de cea a copiilor?

 • Izabella

  Buna ziua! Eu acuma am terminat anul 1 de master. Acuma si lucrez dar e perioada determinata pe 3 luni. Eu ar trebui sa nasc in februarie. Si nu o sa am lucrate doar cateva luni. Am sa primesc indemnizatie sau nu?

 • ramona

  Buna ziua!
  Am un baietel cu probleme.Pana in data de 23.06.2014 am fost in concediu crestere copil.Am obtinut certificatul de handicap pe care nu stiu unde sa-l depun.Mentionez ca am avut contract de munca pe termen determinat(contractul a expirat in luna august 2012,cand eram deja in CCI).Cei de la fostul loc de munca au spus ca in aug.2012 s-a terminat contractul si nu stiu ce este de facut iar cei de la primarie nu au stiut ce sa-mi spuna.Copilul a implinit deja 2 ani,unde ar trebui sa depun certificatul de handicap pentru a sta acasa pana la 3 ani ? Va multumesc anticipat !

 • Pingback: Legea privind acordarea unei zile libere pentru îngrijirea copilului, promulgată. Înfiinţarea creşelor săptămânale şi acordarea tichetelor de vacanţă, aprobate | Alba24

 • ioana

  Buna ziua eu o`sa nasc in decursul acestei luni iar sotul meu face 12 luni in Noiembrie. Eu am lucrat cu venituri independente. Poate sotul meu sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului in luna noiembrie cand face 12 luni sau si mai devreme?

 • baranovschi ana maria

  buna seara. am si eu o intrebare. daca sotul meu nu lucreaza cu carte de munca, iau eu lucrez d 3 ani in acelasi loc de munca, primesc indemnizatie, daca el nu are carte de munca. astept raspuns, va rog.

 • Pingback: Ajutoarele sociale acordate nelegal vor fi recuperate fără dobânzi şi penalităţi. Care sunt categoriile de ajutoare financiare şi indemnizaţii scutite | Alba24

 • Duduman Raluca

  Buna ziua, am si eu o intrebare: avand in vedere ca sunt angajata pe perioada nedeterminata de 2 ani si sunt gravida in 5 luni, urmeaza sa nasc pe 28 octombrie 20147, stiu ca beneficiez de indemnizatie , cei 85%, dar mai am un apartament inchiriat, inregistrat la fisc, a carui impozit in platesc de 1 an si ceva, intrebarea mea este : se considera aceasta chirie la venit impozabil?Adica voi lua procentul de 85% si din cei 500-impozitul, cat e chiria?
  Va multumesc frumos!

 • Ruxandra

  Buna ziua,

  Imi mai doresc inca un copil, inainte de a face pasul va rog sa-mi spuneti daca pot beneficia de indemnizatie in conditiile in care:
  -de la fostul loc de munca mi s-a facut incetarea cu data de 02.07.2013 iar la actualul loc de munca mi s-a facut contract cu data de 05.07.2013 (3 zile diferenta).
  – am primit in ianurie 2014, 4 zile concediu fara plata si in februarie 2014 , 3 zile
  In conditiile in care in lunile urmatoare as ramane insarcinata, pot beneficia de indemnizatie pentru crestere copil? Multumesc!

  • Helena

   Da, poti beneficia de indemnizatie, intrucat la calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse

 • luisa

  Buna ziua! Va rog daca ami puteti raspunde si mie la o intrenare… Anul trecut la jumatatea lunii iunie am finalizat cursurile universitate in cadrul facultatii de Chimie Induatriala si Ingineria Mediului din Timisoata, Universitatea „Politehnica” din Timisoara iar imediat m-am angajat la o firma pe data de 11.07.2013 iar in luna noiembrie am ramas insarcinata urmand sa nasc aproximativ pe 26.07.2014 dar daca as naste inainte sa fac anul lucrat in firma ca niciodata nu se stie daca nasti la termen as putea sa beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului se 600 roni??? Va rog frumos daca ami puteti raspunde. Va multesc!

 • chelmu roxana

  buna ziua am si eu o intrebare daca ai lucrat in agricultura poti depune actele sau nu?

 • alina

  Buna ziua,lucrez din 20.02.2014,am aflat ca sunt insarcinata,nu cred ca am mai mult de o luna… si as dorii sa stiu daca voi putea beneficia de indemnizatie…va multumesc

 • andrutza

  daca mi-am bagat acum actele de somaj si i-au timp de 9 luni pot beneficia de indemnizatia de crestere copil? azi am aflat ca sunt gravida.Va rog cine a fost in situatia asta sa-mi rasp si mie

 • MARINA

  Buna ziua , am si eu o intrebare. tocmai am aflat ca sunt insarcinata, sunt angajata din data de 20.03.2014 si ar trebue sa nasc in luna februarie 2015. asta inseamna ca am numai 11 luni lucrate. pe linga munca fac si master la zi dar absolvesc anul asta. OARE PRIMESC INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI.
  va multumesc

 • Anca Luta

  Buna ziua.Va rog frumos sa imi raspundeti la o intrebare.De la 1 noiembrie mi.am dat demisia de locul de munca,apoi incepand cu 26 noiembrie m.am angajat la o alta firma.Am dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului?Deci as avea lucrate 12 luni,dar cu intrerupere in perioada 1-26 noiembrie
  Va rog sa-mi raspundeti.Multumesc anticipat!

  • cristina

   nu trebuie sa ai deloc intrerupere ca sa poti lua, mie asza mi s a zis, eu mi am schimbat locul de munca, fara pauza si nasc in octombrie, dc vrei sa mai vorbim lasa mi comentariu

  • Helena

   În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse dar nu intreruperi mai mari de 15 zile pe luna.

 • Adrian

  La venituri asimilate intra si banii proveniti din activitatea de cnsultant financiar la o companie de asigurari de viata?…din indemnizatia de consilier la o casa de ajutor reciproc?…din venitul provenit din inchirierea de locuinte? Pensia alimentara acordata pentru un copil provenit dintr-o casatorie anterioara se opreste din indemnizatia de crestere a copilului nou nascut dintr-o noua casatorie?Multumesc pentru timpul acordat…

 • Valentin

  Bună ziua,
  Soţia mea a optat la 1 an de zile concediu creştere şi îngrijire copil . Din câte ştiam o luna din cele 12 trebuie luată de tatăl copilului. De la primărie ne-a spus ca nu mai este valabilă această prevedere, iar mama poate reveni la serviciu cu câteva zile de a împlini copilul un an pentru a primi stimulentul de 500 lei, dar nu ne-a spus dispoziţia legală în vigoare modificată în acest sens.
  Există o modificare sau este valabilă luna pe care trebuie s-o ia tatăll. Dacă s-a modificat vă rog să-mi spuneţi şi mie baza legală, întrucât eu nu am găsit-o..
  Mulţumesc anticipat,

 • Arsene Mariana

  Buna ziua.
  Am si eu o intrebare si anume: la depunerea dosarului de indemnizatie la primaria locala din care fac parte mi s-a cerut sa achit toate datoriile (masina ,casa,pamant) catre acestia ptr. a putea sa-mi dea chitanta fiscala care sa ateste ca nu am datorii si ca aceasta chitanta trebuie la dosar caci fara ea nu se acorda indemnizatia. Este adevarat? Rog raspuns de la cei care au depus dosar in 2014 (eu l-am depus pe 15.05.2014)

 • Deni

  buna ziua, va rog sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare:sunt angajata pe durata determinata. Angajatorul este obligat sau nu sa ma primeasca inapoi la servici daca in perioada concediului crestere copil a expirat durata contractului individual de munca ? multumesc

  • cristina

   din cate stiu dc ai perioada determinate nu ti da indemnizatie si cu intreruperea, normal n-are voie, dar fiind pe perioada determinate nu stiu cum e

 • florentina nicolina

  am si eu o intrebare…de pe data de 04.10.2013 am fost in somaj panana pe data de 04.04.2014 si din data de de 05.04.2014 sunt angajata cu carte de munca…normal eu pe data de 04.10.2014 as avea un an consecutiv neintrerupt si as naste la sfarsitul lunii a 10 as putea beneficia de indemnizatia de somaj?va multumesc anticipat

 • Eliza Elena

  buna ziua! eu sunt somera, dar nu am dupa liceu nu m-am inscris pentru ajutorul de somaj. acum sunt insarcinata, iar sotul meu lucreaza de 24luni. am putea beneficia de cei 500ron?

 • gina

  BUNA ZIUA
  Ca toate persoanele care au citit aceste comentarii am si eu o intrebare:
  am o fetita de un an si 10 luni si am aflat ca sunt insarcinata .
  in luna iulie fetita face 2 ani eu mai primesc indemnizatie pentru celalalt copil caci nu o sa pot merge inca un an la serviciu.
  daca poate cineva sa mi dea un raspuns il astept
  multumesc anticipat

  • cristina

   eu stiu ca trebuie interrupt primul si apoi incepi pt al doilea copil cu un an sau doi cat vrei sa stai, dar nu stiu dc poti sta 2 de exemplu, trebuie sa te interesezi, dar indemnizatie eu zic ca vei primi

 • Roxana Huber

  Buna seara am si eu o intrebare cand a trebuit sa intru eu pentru indemnizatie nu sa putut pentru ca nu avem acele 12 luni lucrate si a intrat sotu dupa acest timp pot sa revin eu si saiau indemnizatia ca sa inceapa el munca?

  • cristina

   pai odata ce a luat el nu mai ai cum sa iei tu din cate stiu eu, ori ia el, ori tu, ca asa ar sta toti cate doi ani fiecar… eu nu cred ca merge, poate n am inteles intrebarea:D

 • alina

  buna ziua as avea o intrebare eu nu lucrez iar sotul meu este angajat cu jumatate de norma ce suma ar trebui sa platim ca sa beneficiem de indemnizatie pt copil?sau cum am putea face ca sa beneficiem?va rog mult daca imi puteti raspunde va multumesc

 • Cristina

  Sunt insarcinata in 6 saptamani. Pe langa contractul de munca am si un pfa deschis in martie 2014. La calculul indemnizatiei se vor lua in calcul si veniturile de pe pfa nu? Am auzit ca daca pfa-ul nu este deschis cu 12 luni inainte de nastere nu se iau in calcul veniturile, dar nu gasesc nicaieri scrisa aceasta conditie.
  Multumesc!

 • Ioana

  Buna ziua!
  Am si eu cateva intrebari la care as dori raspuns:
  Pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilui daca sunt angajata dar angajatorul din motive economice inca nu a reusit sa achite datoriile fata de stat in urma angajatilor, actele sunt depuse pentru fiecare luna dar inca nu au fost platite?
  Daca sotul meu doreste sa ramana in CCC atunci poate solicita indemnizatia de crestere a copilului imediat cu ziua urmatoare nasterii copilului?
  Care din urmatoarele concedii sunt obligatorii pentru a putea beneficia de indemnizatia de crestere a copilului: concediul prenatal, concediul de lauzie sau concediul postnatal?
  Va multumesc anticipat!

 • roxana

  dar daca sunt la scoala postliceeala ..dar am varsta de 29 de ani se pune in calcul, daca am ramas insarcinata, beneficiez de banuti pt cresterea copilului?

  • Alexandra

   Buna Roxana si eu am facut postliceala si colega mea de banca in primu an a facut un bebe si in ultimu an inca un bebe :) si a beneficiat de indemnizatie pt cresterea copilului la vladut el fiind primu acum nu stiu daca sa incadrat si cu cel de al 2 lea ca la facut fix la sfarsitul anului cand am avut examen nu am mai intrebato daca a rezolvat ceva, dar stiu sigur ca la vlad a beneficiat

 • Bucur Maria

  Buna ziua! Am fost in concediu de crestere a copilului in perioada 24.11.2010-29.09.2012 si apoi, cu al doilea copil din 30.09.2012-30.03.2014. Cand a implinit cel de-al doilea copil 2 ani, am fost reangajata de pe 31.04.2014 pana la data de 01.05.2014. Firma a dat faliment si de la 01.05.2014 mi s-a spus ca voi intra in somaj. Pentru cererea de somaj, mi s-au cerut actele necesare, printre care si adeverinta de venit pe ultimele 12 luni la care am primit adeverinta pana pe 28.02.2014, inainte cu o luna ca al doilea copil sa faca 2 ani, spunand ca in ultima luna trebuia sa beneficieze tatal de indemnizatie si sa returnez banii pe luna a 12-a. Va rog sa-mi spuneti daca acea luna intrerupta ma afecteaza la somaj si de ce trebuie sa returnez banii pe luna a 12-a. (Cine trebuia sa ma anunte ca tatal trebuia sa beneficieze de acea luna de indemnizatie, deoarece nu am primit nicio instiintare?)

 • viorica cristea

  Nu sunt angajata nicaieri in tara,am lucrat pe perioade scute in strainatate in agricultura.unde as putea cotiza pentru a beneficia de CCC?

 • Toader Cristina

  Va deranjez cu cateva intrebari: in conditiile in care sunt inscrisa la doctorat la cursuri de zi, am un job unde sunt angajata pe perioda determinata si sunt platita in functie de cate ore lucrez si in plus mai am un job unde sunt angajata ca part-time (2h) pe perioada nedeterminata, ce se intampla?
  – se iau in calcul ambele venituri si calitatea de doctorand?;
  -pentru faptul ca ma aflu la studiile de doctorat cat pot sa primesc in plus? Conteaza daca am bursa si cuantumul bursei?;
  – studiile pot fi intrerupte pe perioada concediului de crestere a copilului?;
  – stiam ca angajatorul plateste indemnizatiile; daca am mai multi angajatori imi da fiexare oartea lui?;
  – daca imi dau demisia de la unul din joburi, dar continui sa realizez venituri impozabike din celelalte, mi se va lua in calcul venitul realizat si la jobul de unde am plecat?

  II ROG PE CEI CARE STIU MACAR UN RASPUNS SA IL SCRIE FARA EZITARE. Mulțumesc anticipat!

 • Sabry

  Buna ziua! La sfarsitul lunii februarie 2015, ar trebui sa ma intorc la serviciu deoarece copilul inplineste 1 an si 11 luni. In aceasta perioada, beneficiez de indemnizatie maxima, adica 1200 lei. Daca pana la acea data, nasc al doilea copil, pot sa beneficiez in continuare de concediu de crestrere copil pentru 2 ani si sa ma incadrez tot cu suma maxima? Sau trebuie sa iau concediu pre si postnatal? Daca, da, trebuie sa iau toate cele 126 de zile sau pot sa iau si mai putin?
  Multumesc.

 • Lorena

  Buna ziua,sunt studenta in ultimul an universitar,la frecventa redusa,iar in iulie am licenta.Sunt insarcinata si nu stiu sigur daca voi avea dreptul la indemnizatie,avand in vedere ca data probabila a nasterii este la inceputul lui noiembrie.Mentionez ca nu am mai muncit de 3 ani,unicamea ocupatie fiind studiile. Va rog,ajutati-ma sa inteleg daca ma incadrez si eu sau nu.Multumesc anticipat.

 • ouatu georgiana

  am si eu o intrebare.daca am pamant in arenda nu pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?am 10 ha in arenda.

 • dumitru

  buna ziua am o intrebare, prietena mea a fost angajata colaborator din 15 septembrie, iar de la 1 noiembrie angajata cu contract, pe perioada 15 sep- 31 oct ca si colaborator a platit impozit si cas. se i-a in considerare si aceasta perioada, pentru concediu de cresterea copilului?

 • Alexandra

  Buna ziua,

  Am nascut in septembrie 2013 si am lucrat inainte de asta timp de 13 luni in strainatate, intr-un stat UE. Am beneficiat de concediul de maternitate dupa legea acelui stat, care este de 196 de zile, nu de 126, insa locuiesc in Romania inca de cand am luat concediul de maternitate, adica din iulie 2013. Conditiile de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului a acelui stat sunt ca trebuie sa locuiesti acolo, deci probabil ca nu voi putea lua de acolo indemnizatia. Intrebarea mea este daca veniturile legale realizate in strainatate in baza unui contract de munca cu un angajator strain sunt luate in considerare aici. De asemenea, avand in vedere ca perioada concediului de maternitate acolo este mai lunga, inteleg ca am depasit cele 60 zile in care puteam sa cer indemnizatia de crestere a copilului din Romania. As vrea sa stiu cum se va proceda in cazul meu. Multumesc.

 • elena elena

  Buna ziua.. am si eu o intrebare.. daca in astea 12 luni,, o luna si 10 zile n`am lucrat.. nu pot beneficia de indemnizatie? am mai citit pe diverse site`uri ca se calculeaza ultimele 6 luni dinaintea concecdiului.. sau .. de cand mam angajat pana nasc trb sa am 12 luni?va roog sa `mi dati un raspuns:(

 • ana-maria

  buna ziua.sunt in concediu pentru crestere a copilului care se va incheia pe 7 august.cand se incheie concediul eu o sa am aproape 30saptamani de sarcina, as putea intra in concediu medical.angajatorul ma da afara?mai beneficiez de indemnizatie si cum va fi calculata?
  concediul pentru primul copil este de 2 ani, indemnizatia 1200ron.

 • Gina

  Buna ziua!
  Va rog sa ma ajuti cu un raspuns la o intrebare:
  Am ramas insarcinata,in urma cu aproximativ 1 luna si jumatate,eu am lucrat 2 ani consecutiv intr-o firma, precizez faptul ca la 31.03.2014 am incheiat contractul la firma precedenta si la 01.04.2014 mi-am inceput contractul la firma noua,deci nu ar fi nici o intrerupere,ci doar faptul ca societatea a fost schimbata.Va rog sa-mi spuneti daca o sa beneficiez de indemnizatie pe perioada de crestere a copilului.
  Multumesc!

 • loredana

  buna ziua am si eu o intrebare daca am luat somaj 6 luni ca am treminat scoala. si sunt insarcinata in 33 saptamani si poat beneficia de prenatal,dar somajul lam terminat luna asta

 • Madalina

  buna ziua! am lucrat la o firma 8 ani de zile ( 2004-2012) mi-am incetat activitatea la aceea firma pentru ca imi doream un venit mai atractiv . Dupa aceasta perioada am plecat din tara lucrand la o familie ca babysister 1 an si jumatate fara carte de munca.Am revenit In tara acum 3 luni si nu am putut sa ma angajez pana.n prezent. In prezent sunt casnica si sunt insarcinata in 3 saptamani si as dori sa va intreb daca voi benificia de vreun venit (indemnizatie crestere copil).VA MULTUMESC !

 • rody

  buna,am si eu o intrebare ,daca ambii parinti au pensie (mama,pensie de handicap iar tatal pensie de boala in urma unui accident)mai benificiaza de indemnizatie pt.cresterea copilului?

 • oana

  Buna ziua! As vrea sa va intreb daca pot primi idemnizatie daca in octombrie am inceput anul III (ultimul) la facultate forma de invatamant fiind de zi, dar acest an a fost inceput dupa o intrerupere si o sa termin in iulie dupa care as putea sa fac demersurile pentru somaj, deci as putea face cu acesta 12luni este posibil sa procedez asa? si ce anume trebuie sa cer de la facultate o adeverinta sau altceva? Va multumesc si sper sa ma ajutati!

 • Mirela

  Buna ziua, am si eu o intrebare. Nu am lucrat cu carte de munca pana acum si nici in somaj nu am intrat, incep lucrul sapt viitoare cu carte de munca. Pot primi indemnizatia daca voi lucra cel putin 6 -7 luni? Am aflat azi ca sunt gravida…

 • mirela

  buna ziua! este adevarat ca se da un ajutor de 500 lei sotuli precum este singurul care intretine familia,eu fiind casnica.multumesc

 • Gherasim Corina

  Buna ziua,am si eu o intrebare,sunt persoana cu dizabilitate de gradul 1,la-nceputul lunii iulie voi naste o fetita,vreau sa va intreb ,am dreptul la indemnizatie ptr.cresterea copilului? si cat va fi? si alocatia la fel cat va fi??
  Va multumesc.

 • gheorghe

  in afara indemnizatiei de crestere statul ne ajuta petru angajarea unei bone in cazul tripletilor,multumesc

 • Ildiko

  Buna ziua. Am un loc de munca unde lucrez 8 ore pe zi. In afara de asta mai fac proiecte cu contract de Prestari Servicii(ca inginer in constructii) dupa care patesc impozitul de 16 % si Asigurarea de sanatate 5,5 %. In luna iulie trebuie sa nasc si intrebarea mea ar fii urmatoarea: Se ia in considerare si venitul dupa Proiectele facute de mine (in urma Prestarilor de servicii) la calculul concediului de maternitate(126 zile ) si in calculul indemniztiei pentru copil??

 • Alexandra

  Buna ziua, am o intrebare, mam mutat cu traiul in Irlanda, si as vrea sa primesc de aici alocatie pentru copil, cum as putea sa scriu ca refuz alocatia din Rominia

 • elena

  E legal sa-ti respinga dosarul pt.indemnizatie crestere copil daca nu ai depus si dosarul pt.alocatie?

 • dana

  Buna ziua!Am si eu o nelamurire…sunt in concdiu de crestere a copilului pana la 2 ani,anul acesta in noiembrie trebuie sa ma intorc la munca, si am ramas din nou insarcinata(am o luna si 2 sapt.)…cum mi.se va calcula indemizatia pt cel de al 2.lea copil(venitul meu actual este de 1100 ron din care 200 ron este alocatia copilului)?… Va multumesc!

 • monica

  Bună ziua, aş avea nevoie de o informaţie. Firma la care lucrez din octombrie 2012 se va mută la cluj.eu tocmai am aflat că sunt însărcinată în 3 săptămâni. Pot beneficia de indemnizaţie creştere copil? Angajatorul îmi poate desface contractul de munca? Mulţumesc

 • ioana

  Buna ziua.am si eu o intrebare.sunt angajata de anul trecut din septembrie cu 2 ore.prin aprilie mi sa facut angajare cu o norma intreaga cu un salar net de 1000lei.sunt insarcinata in 2 luni si luna nasterii este in luna octombrie.spunetimi va rog indemnizatia ramane minimul de 600 lei sau ma ia in considerare cu 85%din salar?ca nu inteleg.va rog sami raspundeti

 • Simona

  Buna ziua. Am lucrat 6 ani la o firma si din 11oct.2013 sa inchis firma. La data de 21 oct. 2013 am intrat in somaj pe o perioada de 12 luni. Am ramas insarcinata la sfarsitul lunii ianuarie somajul mi se termina un luna oct. 2014 si as vrea sa mi spuneti daca am dreptul la indemnizatie. Va multunesc.

 • ionela

  Buna ziua.am si eu o intrebare.am fost in somaj sase luni,dupa incetarea acestuia, dupa o luna mam angajat,si acum am noua luni de munca.pot avea dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului daca am facut acea pauza de o luna dupa terminarea somajului si apoi la o luna mam angajat.

 • Anca

  Buna ziua, m-ar interesa sa stiu daca poti sa fii administratorul unui Srl si sa primesti indemnizatia de crestere a copilului. Va multumesc!

 • S. Anca

  va rog sa mi spuneti daca am inteles bine, daca optez pt concediul de ingrijire pama la 2 ani primesc max 1200 lei, chiar daca venitul meu net din ultimele 12 luni este de 2600 lei. multumesc

 • mark

  buna va rog ,ajutor,voi avea un baietel,pot beneficia de indemnizatie crestere copil daca/ sunt pensionar pe caz boala si lucrez cu contract de colaborare prestari servicii.va multumesc.

 • Liliana

  Buna ziua !
  Daca beneficiez de stimulent de insertie mai pot beneficia si de reducerea normei cu 2 ore pana la implinirea varstei de 1 an a copilului?
  Multumesc.

 • florebruneta

  eu am nascut pe 9 octombrie 2013 si am depus dosarul pt indemnizatie pe 7 ianuarie 2014 ma incadrez sa iau indemnizatia si pe noiembrie si decembrie 2013?

 • Roxana Rus

  Buna seara,
  Am nevoie de cateva informatii:
  1.sunt in prenatal din data de 02.12.2013 si am nascut in .03.01.2014. cele 42 de zile de postanal au trecut si nu mi-am depus actele pt concediu crestere copil. Acum sunt obligata sa stau toate cele 126 de zile total de concediu si apoi sa imi depun actele sau pot oricand sa fac acest lucru?
  2. am fost si angajata cu contract de munca si am avut si PFA. in cazul PFA de ce acte am nevoie care sa dovedeasca ca am avut venit si sa mi se ia in calcul la concediu crestere copil?

  Va multumesc anticipat,
  Roxana Rus

 • ade

  buna ziua .as dori sa intreb am lucrat acum trei luni intro fabrica 1 an si 3 luni dar am renuntat sa mai lurez si studiez la scoala postliceala sanitara.as putea primi indemnizatia pt copil?

 • Alexandra

  Buna,as avea si eu o intrebare. In septembrie 2013 am inceput cursurile unei scolii postliceale la zi si am aflat ca sunt insarcinata urmand sa nasc anul acesta in 1 iunie.Pot beneficia de indemnizatie pentru crestere a copilului?

 • Dorosh

  Buna ziua, am urmatoarea nelamurire: angajatorul meu are sediul in Bucuresti. Eu sunt angajata acolo, ma deplasez lunar la sediul angajatorului pentru a preda lucrarea, dar domiciliez in alt judet. In aceste conditii, este necesară o adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bucuresti care să ateste că angajatorul şi-a plătit impozitele către stat?
  Va multumesc anticipat pentru lamuriri!

 • victor

  Buna.Avem si noi 2 copii (15-9) ani cet.rom.cu acte in regula, dar nu stam in tara stam in R. Moldova .Nu am beneficiat de indemnizatii pentru copii niciodata . suntem in drept sa cerem indemnizatii copiilor nostri ?Daca da cum o facem?

 • loredana

  Buna!As dori sa va pun si eu o intrebare…medic rezident anul V cu bursa in BELGIA…pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilului,cand ma intorc in Romania(septembrie 2014)…am peste 12 luni lucrate fara intrerupere…Va multumesc!

 • DIANA

  Buna ziua, am o nelamurire. Sunt studenta ultimul an master. Nu voi reusi sa dau dizertatia pt ca am anumite restante si voi fi amanata pe anul viitor. Sunt insarcinata in 3 sapt si am lucrat pana in ian la o firma. Momentan nu mai lucrez. Intrebarea este daca voi primi indemnizatie. Treb sa fac altceva sau treb sa ma angajez? Nici medicul si nici secretara nu au stiut sa-mi raspunda la aceasta intrebare.

 • ionut

  Buna Ziua sotia mea trebue sa nasca peste doua luni. intrebarea mea este eu pot ramane in concediu postnatal si mai e o problema eu am lucrat la 3 firme si am vecime un an si 9 luni ma pot incadra si daca da ce acte miar trebui

 • LIVIA

  Buna ziua,
  Am si eu o intrebare. Trebuie sa nasc la sfarsitul lunii aprilie 2014. Incepand cu 01 martie 2014 am sa intru in concediul prenatal – postnatal. Dupa cele 126 de zile as vrea sa ma intorc la serviciu. Vreau sa stiu si eu daca beneficiez de stimulentul de insertie de 500 lei daca nu intru in concediu de crestere si ingrijire copil si ma intorc la serviciu direct din concediul de sarcina ?

 • Cristinasym

  Buna ziua
  Am si eu o problema si o nelamurire in acelasi timp. Am nascut un baietel si am optat pentru ccc pana la 1 an.
  Acum baietel are 10 luni si a fost diagnosticat cu asm(bronsi…). La 11 luni mi se termina perioada de concediu de crestere a copilului, precum si indemnizatia de creste.
  Am fost programati la comisie pentru eliberarea certificatului de handicap dupa aceasta data, in consecinta certificatul de handicap imi va fi eliberat dupa o luna si ceva.
  Intrebarea mea este: In acest caz mai pot beneficia de indemnizatia si concediul de crestere copil (cu handicap ) pana la 3 ani?
  Adica – ma duc la serviciu pentru o luna(cea de-a 12 a) si in momentul in care iese certificatul de handicap intru iar in CCC?

  Va multumesc

 • Cristinasym

  Buna ziua
  Am si eu o problema si o nelamurire in acelasi timp. Am un baietel de 10 luni diagnosticat cu asm(bronsi…). La 11 luni mi se termina perioada de concediu de crestere a copilului, precum si indemnizatia de creste. Am fost programati la comisie pentru eliberarea certificatului de handicap dupa aceasta data, in consecinta certificatul de handicap imi va fi eliberat dupa o luna si ceva. Intrebarea mea este: I

 • alina

  6 luni am muncit la o sectie de confectii si 6 luni am fost in somaj,dar am avut 2luni in care nu am muncit zi de zi pt ca nu am avut de lucru.asta imi poata afecta la bani adica sa iau mai putin de 600?va rog ast raspuns urgent.va multumesc

 • Cornelia Gocan

  Buna ziua, am o salariata care doreste sa opteze pentru concediu crestere copil pana la varsta de 1 an. Ca sa beneficieze de stimulent insertie cand trebuie sa isi reia activitatea.
  Mai exact copilul face 1 an pe 18 octombrie 2014. Care este data la care trebuie sa revina la munca?
  Multumesc.

 • alice

  buna seara! Am contract de munca cu perioada determinata de 1 an si imi expira cu 3 luni inainte sa nasc, daca angajatorul nu imi mai prelungeste contractul poate lua sotul concediu de crestere a copilului? el are contract de 4 ani la aceeasi firma.

 • Andreea

  Buna ziua….am si eu o nelamurire,va rog sa ma ajutati….in 2013 (sesiunea august) am terminat Scoala Postliceala Sanitara(cursuri de zi),dupa absolvire (in termen de 60 zile,mai exact la inceputul lunii septembrie) mi-am depus actele la somaj….in data de 31 octombrie am fost in somaj(doar o zi am fost in somaj,ziua urmatoare m-am si angajat),iar din 1 noiembrie sunt angajata cu 8ore,pe perioada nedeterminata…..vreau sa-mi spuneti:beneficiez de indemnizatie daca copilul se naste inainte de 1 noiembrie 2014???se ia in considerare faptul ca am scoala+somaj+angajarea fara pauza? va multumesc

 • cristina

  buna ziua,
  va rog sa ma lamuriti si pe mine cu privire la concediul prenatal. Am inteles ca durata concediului de maternitate este de 126 de zile (63 inainte si 63 dupa nastere) In situatii exceptionale si la recomandarea medicului de spot lua 84 zile inainte si, obligatoriu 42 dupa nastere.
  intrebarea mea este urmatoarea: eu trebuie sa nasc( 40 de saptamini de sarcina) ar fi pe data de 14 iunie. de la ce data calculez cind pot intra in concediu prenatal? de la 14 iunie dau de la 14 mai, cind fac 9 luni? va multumesc

 • margo

  Va rog sa -mi dati un raspuns la urmatoarea intrebare:am lucrat pana la 15 sept.2013,am vechime 14 ani,din 15 sept.2013 sint in concediu fara plata pentru un an,am ramas insarcinata ,pot primi indemnizatie pentru cresterea copilului avand in vedere ca nasc in iulie 2014,dati-mi un raspuns va rog din suflet.multumesc.

 • Alina

  Informare gresita, aveti grija ce transmiteti:
  „2. Concediu până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi o indemnizaţie de 85% , dar care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei.
  Şi în acest caz, dacă părintele începe să realizeze venituri impozabile înainte să împlinească copilul vârsta de 1 an, el va putea primi stimulent. Dacă realizarea veniturilor are loc dupa ce copilul a depăşit această vârstă, ori după ce a împlinit vârsta de 2 ani, părintele nu mai poate solicita stimulent lunar.”

  Corect este:
  „Stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:
  b) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de până la 2 ani, dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani;”

 • LUNA

  Buna seara ! Intrebarea mea este , daca puteti sa ma lamuriti si pe mine .: societatea la care am lucrat 3 ani a intrat in insolventa si am fost data in somaj , din somaj m-am angajat la o firma cu contract pe perioada determinata de 6 luni , am inceput in octombrie activitatea la noul servici , iar in decembrie am intrat in prenatal ,iar in martie expira contractul de colaborare de 6 luni . Luna in care am si nascut, (martie 2012. )

  Intrebare : Ma vor primi cei de la care am intrat in crestere copil inapoi la servici ???
  avand contract pe perioada determinata ,iar acesta a expirat in luna in care am nascut :martie 2012???

  • Maria

   Din pacate contractele de perioada determinata nu ofera nici un drept gravidelor sau mamicilor. Am patit o chestie similara, dar in timpul graviditatii.

 • Dora Adriana

  Buna ziua. Am nascut in iunie 2012 si am optat pentru crestere copil de 2 ani, dar pe vechea lege eu stau 1 an si 11 luni si sotl meu ar trebui sa stea o luna. Va rog sa-mi spuneti daca pot sta eu doi ani fara ca sotul meu sa mai intrerupa serviciul.

 • maria

  buna ziua , am nascut pe data de 15 ianuarie 2014. inca nu am terminat cele 126 de zile ce concediu. cand trebuie sa depun actele pentru indemnizatie? luna asta pe 28 termin cele 42 de zile dupa nastere .

 • adelina

  buna ziua am si eu o intrebare am beneficiat de stimulent insertie timp de 4 luni dupa care am fost concediat ce conditi si ce acte trebuie sa indeplinesc pentru indemnizatie crestere copil si in cat timp de la data concedieri se mai poate depune dosarul ?

 • alex

  Buna, in cazul in care sotia mea nu iai ia concediu pentru cresterea copilului pentru 2 ani, eu ca si tata pot lua pe 2 ani sau fiind concediu de paternitate se poate lua numai 1 an?

 • roxana

  buna as vre sa stiu de ce indemnizatie beneficiez daca am mai putin de 12 luni de munca.

 • Pingback: A început sesiunea parlamentară: Deputatul Călin Potor este puțin la schi în Austria. 10 zile, dintre care 4 din timpul serviciului | Alba24

 • Catalina

  Buna ziua. Sunt educatoare si am si PFA pentru o firma de cosmetice cu vanzare directa. Cum se calculeaza indemnizatia pt cresterea copilului avand in vedere ca , desi voi fi in concediu , ca si PFA voi inregistra in continuare venituri ? Cum trebuie sa procedez? Pot beneficia si de stimulentul de insertie? Multumesc!

 • Rami

  Buna ziua!
  baietelul meu are 1 an si 3 luni si doresc sa ma intorc la serviciu la 1 an si 8 luni. Indemnizatia de mame este pentru 2 ani. Primesc stimulentul de insertie in aceste 4 luni diferenta?
  Multumesc.

 • primavara

  Buna ziua,

  Am si eu o nelamurire,poate ma puteti ajuta. Mi s-a incheiat contractul de munca pe data de 30 octombrie 2013,cu articolul pentru intrarea in somaj. Am reusit sa depun actele la somaj abia pe 20 noiembrie.Deci am doar 10 zile „cotizate” pt luna noiembrie. Celelalte luni sunt acoperite, am fost in concediu crestere copil si preaviz la firma o luna. Fractiunea de luna e jumatate , eu am doar 10 zile. Pot sa mai platesc acum la pensii pentru 4,5 zile?Sau ce pot face, sa pot beneficia de concediu crestere copil?
  Multumesc

 • raluca somogyi

  as avea si eu o intrebare.fetita mea implineste 3 ani in 7 aprilie si are handicap gradul 2 si mi se prelungeste mai departe la 4 ani daca as dori de la 4 ani impliniti sa ma intorc inapoi la lucru angajatorul ma va primi inapoi sau numai pana la 3 ani?

 • mariana m M

  am inceput lucrul la 1 ian 2014 dupa expirarea celor 126 de zile …mentionez ca am nascut in 4 oct 2013 .intrebarea mea este daca dupa o luna la serviciu as putea sa intru in concediu in concediu ptr cresterea copilului….nu mai am cu cine sa las fata acasa si de aceea as intra in concediu …oare mai pot daca am fost o luna la lucru??

 • georgiana

  Buna ziua,

  As dori sa intreb daca mai pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului (85% din media veniturilor nete pe ultimile 12 luni ) daca intre cele doua servicii am o pauza de doua zile lucratoare ???? am fost la Cas si am platit 3 lei pentru cele doua zile …Am aflat ca de 2 saptamani sunt insarcinata .

  Georgiana

 • flory

  buna seara!am si eu o intrebare,sunt angajata cu data de 28 aug 2013 si akm sunt insarcinata ar trebui sa nasc dupa calcule pe la inceputul lunii august 2014,deci fara cateva zile nu am 12 luni,pot beneficia de indemnizatie?va rog ajutati-ma cu un raspuns!!Va multumesc !!!

 • ady

  de unde pot lua actele ptr indemnizatie(cic).multumesc anticipat

 • noemi

  Am o situatie un pic mai delicata. Vreau sa stiu daca am dreptul de a cere solutionarea cu celeritate a cererii pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului. Nu pot astepta 2-3 luni pana la aprobare pt nu am nici un alt venit sau suport material. Din pacate nu mai am nici parinti care sa ma sprijine deci situatia e complicata.

 • Georgiana

  Buna seara! Am si eu o intrebare serioasa si as dori, pe cat posibil sa primesc si un raspuns la fel de serios si pertinent. As vrea sa stiu si eu care este modul de calcul exact al ICC-ului,si anume: se considera media veniturilor din ultimele 12 luni cotizate, si se ia in calcul venitul brut sau cel net, si daca se considera sau nu la aceasta suma si tichetele de masa, sau nu? V-as fi recunoscatoare pentru un raspuns la adresa de mail yamato_damashi2000@yahoo.com. Va multumesc antici[pat!

 • nicoleta

  buna ziua sotul meu are pe cartea de munca 4ani akm un an la dat in somaj .in cazul in care dupa somaj am continuat si am platit cartea de munca oare primesc indemnizatia pentru copil pt akm nu mai e angajat.multumesc

 • Andreea_90

  Buna, am si eu o intrebare va rog sa ma ajutati.. Daca sunt angajata din aprilie 2013 am fost in neplata lunile mai, iulie si septembrie … Din octombrie nu am mai fost in neplata… O sa nasc in iunie.. Fac 12 luni de cotizatie la stat in luna in care nasc. Astea 12 luni sunt acumulate din 15 luni de cand sunt angajata la firma k 3 luni am fost in neplata… Beneficiez de indemnizatie? Multumesc

 • Andreea

  Buna ziua! Lucrez de 1 an si 8 luni continuu, program normal, in Rusia. Am aflat de curand ca sunt insarcinata. In aceste conditii, care sunt sansele mele de a primi Indemnizaţia pentru creşterea copilului din Romania si care ar fi valoarea acesteia (cum se calculeaza)? Sau ar trebui sa solicit aceasta indemnizatie din Rusia? Precizez ca doresc cresterea copilului acasa, astfel ca inainte de nastere ma voi muta in Romania. Va multumesc anticipat pentru orice informatie.

 • corina

  am si eu o intrebare daca iau indemnizatie de crestere timp de doi ani in tot acest timp imi merge vechimea?va multumesc.

 • Pingback: JUNIOR.ALBA24: Indemnizația pentru creșterea copilului în 2014. Întrebări, răspunsuri și amănunte pe care mămicile trebuie să le știe | Alba24

 • mark

  sunt pensionat si muncesc ;intrebare;primesc indemnizatie sau stimulent?va rog sa mi raspundeti pe wwwmarianiacob72@yahoo.com

 • kretulina

  Buna ziua, am si eu cateva intrebari. In primul rand vreau sa va spun ca in anul 2013 am schimbat 2 angajatori, iar din luna iunie 2013 m-am angajat cu contract pe perioada nedeterminata. In dec 2013 am fost anuntati toti salariatii ca societatea (un birou notarial cu notari asociati) se desfiinteaza, urmand a se infiinta birouri individuale de notari. In contractul lor de dezasociere se mentioneaza faptul ca fiecare dintre notari isi preia 2 sau 3 dintre angajati. Contractele noastre au incetat la data de 31.12.2013. Eu mai am un alt contract de munca cu 2 ore la o alta firma, dar acest contract expira luna aceasta. Eu intre timp am aflat ca sunt insarcinata, am aproape 15 saptamani, intrebarea mea este daca am o intrerupere de cateva zile sau aproximativ 2 saptamani pana la incheierea noului contract cu angajatorul care s-a dezasociat, primesc indemnizatie de crestere copil? Urmeaza sa nasc in luna iulie 2014. Trebuie sa prelungesc contractul cu cea de-a doua firma ca sa am continuitate? Sau cum trebuie sa procedez? Va multumesc si astept urgent raspunsul dvs.

  • POPA PARASCHIVA

   Am contract de munca de 2 ore PE DURATA NEDETERMINATA .SALARIUL ESTE DE 200 LEI.Platesc fondurile speciale dar impozit pe venit nu pentru ca baza impozabila e mai mica decat deducerea personala . AM dreptul la indemnizatie pentru copil pana la 2 ani ?

   Va multumesc.

  • Andreea Mezei

   La data naşterii copilului persoana care solicită indemnizaţie sau stimulent lunar de inserţie, trebuie să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

 • Simi

  Buna…sunt studenta la medicina in anul 6, si termenul de a naste este in luna septembrie…tot in luna septembrie va trebui sa sustin si licenta..pot primi acesti bani?? Ce trebuie sa fac?? In cazul in care se suprapune data sustinerii licentei cu data nasterii ce se va intampla…multumesc.

  • Anka

   pai ce bani? ca trebuie sa ai venituri, iar tu nu ai avut nici un venit pana acum :)

  • Andreea Mezei

   La data naşterii copilului trebuie să faceţi dovada că aţi frecventat, fără întrerupere 12 luni, cursurile la zi ale învăţământului universitar, organizate potrivit legii.

   • florin

    buna am si eu o antrebare am lucrat din 2012 luna noiembrue pana an prezent dar cu doua antreruperu foarte scurte sia nascut nevasta pe 11 februarie 2014 si firmele la care am lucrat nu mai sunt si la firma unde lucrez nu am decat 10 luni de unde ami pot procura adeverinta sau ce miar trebui? si as putea iesi eu an prenatal? va multumesc

 • oprea andreea

  buna ziua as dori sa va adresez si eu o intrebare ;lucrez de 3 ani si nu sunt casatorita legal voi putea lua indemnizatia de crestere a copilului? va multumesc

  • Andreea Mezei

   Starea civilă a părinţilor nu condiţionează acordarea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului. Trebuie sa îndepliniţi condiţiile de acordare a indemnizaţie conform OUG.111/2010, respectiv să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit.

 • Joia Anamaria

  Buna, as avea o intrebare, am lucrat 2 ani la o firma si apoi am ramas in somaj, dar problema e ca intre perioada de desfacere a contractului de munca si data intrari in somaj am o perioada de pauza de aproape 2 luni, mi-au trimis actele de le firma mai tarziu, daca raman insarcinata as putea beneficia de maternitate? As putea face ceva sa acoper cele 2 luni lipsa? Multumesc

  • Andreea Mezei

   Întrebarea dvs. nu conţine toate elementele necesare unui răspuns pertinent, vă rugăm să solicitaţi lămuriri la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială , având asupra dvs. actele doveditoare .

 • Simona

  eu trebuie sa nasc la mijlocul lunii februarie si mai am o fetita de 1 an si 5 luni, voiam sa stiu dak mai primesc acel stimulent de 600 lei pentru al doilea copil pana la implinirea a doi ani ai fetitei? alocatia pentru al doilea copil este tot de 200 de lei pana la 2 ani, alocatia complementara se primeste dupa implinirea varstei de 2 ani? va multumesc mult…

 • cristina

  buna ziua cum se procedeaza cu legea noua de imdemnizatie pentru cresterea a copiluluii ..nimeni nu raspunde la intrebariele noastre ..eu nu mai intaleg nimic ….se pote p rimi imdemnizatia daca am intrerupere ..am citit pe net ca in ultimi 2 ani sa ai minim 12 luni lucrate se iau in considerare si daca am intreruere sau cum se calculeaza …va rou frumos un raspuns …….va multumesc …o i buna va doresc ….

 • cristina

  Buna ziua.
  Am si eu mare nevoie de un raspuns.
  Daca am deja 12 luni de vechime (la acelasi angajator, perioada neintrerupta) dar urmeaza sa schimb angajatorul, pot beneficia de insemnizatia de crestere a copilului, cumuland necesarul de 12 luni de vechime, chiar daca sunt la angajatori diferiti?
  Daca nu as reusi sa ma angajez la timp incat sa fie continuitate in vechime (azi inchei la un angajator si a doua zi sa fiu anajata altundeva) mai primesc indemnizatia?
  As putea sa imi platesc eu toate taxele si impozitele la vreo institutie a statului pentru lunile in care am intrerupt contractul de munca?

  Astept raspunsul dvs.!
  Multumesc!

 • paula

  daca imi platesc la cartea de munca eu 12 luni fara sa fiu angajata beneficiez de prenata?

 • iacobmarian

  va rog;sunt pensionat cu dret de munca si am realizat 12 luni munca;intrebare ;beneficiez de indemnizatiie sau stimulent 1sau 2 ani,daca lucrez,in continuare

 • paula

  Buna ziua.am contract de munca din septembrie 2013 dar pe luna octombrie nu sa platit pt mine,este restanta doar pe luna respectiva,ce se poate face in acest caz,daca nasc in luna august cand am exact 12 luni beneficiez de concediu pt cresterea copilului avand in vedere restanta pe luna octombrie?

 • Anamaria

  Buna ziua,
  Am si eu cateva nelamuriri……
  Este obligatoriu ca tatal sa stea acasa o luna din cele 12/ 24?
  Pentru indemnizatia de insertie trebuie facut vre-un dosar?

  Multumesc si o zi frumoasa!

  • monica alina

   buna ziua am si cateva nelamuriri:am un baietel de 4 ani iar acum sunt insarcinata in 5luni si jumatate cu al doilea copil,eu nu am avut cate 1 an lucrat consecutiv pana acum deci pana se naste copilul in mai 2014 sunt in ajutorul social eu as beneficia de indemnizatie sau stimulent?.sotul meu lucreaza la o firma de 1 an si jumatate in schimb primele 6 luni a fost cu contract nedeterminat ca manipulant,dupa aceste 6 luni i-a facut alt contract de munca determinat iar acum in martie face 1 an ca sofer insa eu nasc in mai si intrebarea ar fi daca in aceste 12 luni l-au dat in concediu fara plata 5 zile si dupa s-a intors la munca mai beneficiaza de stimulent sau indemnizatie?el ar vrea sa munceasca in continuare in alta parte dupa ce o sa nasc eu.cum se procedeaza?imi poate spune cineva va rog frumos?

  • Raluca Maria

   Buna ziua , am o intrebare , se poate acorda indemnizatie de crestere copil daca nu am achitat cotizatia pentru pensie ci doar impozitul si sanatatea ? Am PFA .
   Multumesc !

 • cristina

  buna seara asi aea si eu o intrebare daca am intrerupere asi putea sa benefiez de imdemnizatie cu legea asta noua sau cum sa bagat legea ca nu intaleg va multumesc

  • Andreea Mezei

   Oug 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, nu a fost modificată în ceea ce priveşte stagiul de cotizare de 12 luni anterior datei naşterii copilului. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

 • sorin mustata

  buna ziua
  avem trei copii unul dupa altul sotia inca este in concediu crestere pentru cel deal treilea,in luna iulie a venit pe lume inca o fetita dik al patrulea…intrebarea mea este:Mai beneficiem de indemnizatie crestere copil pentru cel de-al patrulea copil

 • Luiza R

  Buna ziua! Voi naste pe la inceputul lui mai. Daca m-am angajat in octombrie pe perioada nedeterminata, dar inainte frecventam cursuri de zi la o postliceala anul II, beneficiez de indemnizatie de crestere a copilului, si daca da, cum se calculeaza aceasta? Va multumesc frumos pentru raspuns!

 • magda

  Am o nelamurie,daca am bifat pt concediu de crestere copil 2ani iar eu vreau sa revin la servici inainte ca micuta sa implineasca 1an beneficiez de cei 500lei,la primarie am intrebat la asistenta sociala si mi-au spus ca daca am bifat pt 2ani trebuie sa astept pana face copilul 1an

  • ionela

   Da, beneficiati de stimulentul de insertie cu conditia sa va intoarceti la serviciu cu 1-2 saptamani sau chiar si 1 zi inainte ca copilul sa implineasca varsta de 1 an.

 • ionica

  Buna ziua. Sunt insarcinata intr-o luna. As naste cam pe 8 sept. As vrea sa va intreb daca pot lua indemnizatia daca acum sunt in somaj,iar ocombrie si noiembrie anul trecut am fost in concediu fara plata apoi am intrat in somaj. Inainte de concediu am lucrat 2 ani neintrerupti. Astept raspuns . multumesc

 • sanda

  eu trebuie sa nasc la sfarsitul lui martie
  daca optez pentru 2 ani de concediu de crestere a copilului si ma intorc la servici la 1 an si 0 luna pot beneficia de stimulentul acordat de stat sau trebuie sa revin la lucru la un an fara o zi?

  • Shenol

   Trebuie sa va intoarceti la servici inainte ca, copilul sa implineasca varsta de 1 an. Daca, copilul implineste un an si o zi nu mai beneficiati de stimulentul acordat de stat.

 • Rodi

  Buna ziua ! Vreau sa adopt un copil ,dar a facut deja 2 ani pe 6 decembrie . Mai am dreptul la indemnizatia de crestere a copilului ? Eu lucrez, dar as vrea sa stau cu el acasa macar un an, sa ne acomodam. Se poate ?

  Va multumesc

 • valentina

  As avea si eu o intrebare:eu tre sa nasc cam pe 23 martie si sunt in somaj,dar mi sa zic ca nu pot beneficia de indemnizatia pentru copil deoarece ar trebui sa nasc in aprilie.cum as putea sa fac ca sa iau si eu indemnizatia?se poate plati luna aceea care e libera?

 • anamaria

  cat timp lucrate trebuie sa am ca sa pot primes cresterea copii de 2 ani.acum sunt insarcinata si trebuie sa nasc in 15septembrie,si in 9 septembrie va fi 12 luni lucrate.am dreptu la cresterea copii?

  • andreea

   da daca spui ca pe 9 septembrie se fac fix 12 luni lucrate beneficiezi de indemnizatie.

  • Andreea Mezei

   La data naşterii copilului persoana care solicită indemnizaţie sau stimulent lunar de inserţie, trebuie să fi realizat 12 luni anterior datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit . În plus, pentru persoana care solicită stimulent de inserţie trebuie să realizeze venituri impozabile.

 • Veronica Badea

  buna ziua,as dori sa ma ajutati cu o informatie,am lucrat in perioada. noiembrie 2011 pana in februarie 2013 cu contract perioada nedeterminata iar in mai 2013 am ramas insarcinata,februarie 2014 urmand sa nasc,exista vreo posibilitate sa benificiez de indemnizatia de 600ron sau stimulentul 500ron?mentionez ca mai am un copil de 5 ani! va multumesc!

  • Shenol

   Nu puteti beneficia de acest stimulent. Trebuie sa aveti contributie la stat in ultimele fix 12 luni de dinaintea nasterii copilului.

 • corina

  buna,daca am 7 luni de munca pot lua prenatal?

 • Gabriela

  Buna ziua!
  Imi puteti spune daca pot sa beneficiez de indemnizatie pentru copil daca sunt angajata cu 2 ore pe contractul de munca?

 • Cigher Sorin

  Buna, am 4 copii, 2 sunt gemeni si ei, gemenii implinesc in 26 decembrie 2013 doi ani, fetita are strabism si baietelului i-a iesit ceva la brat, probabil trebuie operati amandoi, se poate prelungi cu inca un an concediu de ingrijire copil ?
  Astept sa imi scrieti, daca se poate la adresa baptisem@yahoo.com
  Va multumesc!

 • adelina

  Buna,am si eu o intrebare….daca nu sunt cununata cu tatal copilului,stam in concubinaj,urmeaza sa facem la anul nunta,si pe certificatul de nastere suntem trecuti amandoi,de ce acte am nevoie pentru indemnizatie?am inteles ca daca nu sunt casatorita,imi trebuie si ancheta sociala?va multumesc.

 • maria

  buna seara.am si eu o intrebare la care sper sa imi puteti da un raspuns.am lucrat 5ani la o firma dupa care pe data de 5noiembrie am demisionat.acum o saptamana am aflat ca sunt insarcinata in 2luni.m-ar interesa sa stiu daca beneficiez de indemnizatie .o alta intrebare as avea dak ma angajez acum se cumuleaza lunile si beneficiez de indemnizatie?va rog ajutati-ma cu un radpuns.multumesc

 • dienutza

  as vrea sa raman insarcinata si as vrea sa stiu cat timp trebuie sa lucrezi intr-o fabrica ca sa iei maternitate?

 • cami

  Buna,intrebareamea este,am doar 4 luni de cand sunt angajata si am aflat k sunt insarcinata,si am 1 luna si 2saptamani,asi putea sa iau indemnizatie?

 • Cristina Ion

  Buna ziua!
  Intrebarea mea este: daca nu am realizat niciun venit in ultimele 12 luni dinaintea nasterii copilului beneficiez de vreo indemnizatie sau alocatie?

  Multumesc!

  • cristina

   Buna ziua am si eu o intrebare .poate beneficia sotul meu de postnatal daca a lucrat 4 ani la o firma dupa care si.a dat demisia si s.a angajat la alta firma in august dar are intrerupere de 7 zile iar eu nasc in iunie….ajutati.ma va rog cu un raspuns.multumesc

   • Andreea Mezei

    Oricare dintre părinţii copilului poate solicita indemnizaţia pentru creşterea copilului dacă a realizat anterior datei naşterii copilului 12 luni venituri impozabile. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

  • Neacsu Romeo Alexandru

   DA, vei beneficia de acei 200 lei. Nu vei primi acea indemnizatie „stimulent”, de 600 lei, deoarece nu ai lucrat 12 luni.

 • geo

  Am terminat liceul in iunie 2013 cursuri fara frecventa, ma aflu in concediu medical pe baza faptului ca sunt somer. Am nascut pe 1 noiembrie 2013- pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilului?

 • gaby

  cat timp am la dispozitie sa bag actele pentru C.I la primarie dupa ce am primit toate documentele primite de la firma la care am lucrat?Astept un raspuns …multumesc

 • Daiale

  Buna ziua,daca ma poate ajuta cineva,termin perioada de 126 zile,in Ianuarie,pot sa-mi iau concediu de odihna,care imi revine de anul trecut,si abia in februarie sa depun actele pt indemnizatie?in Martie urmând sa ma întorc la serviciu(bebe are 6 luni).
  Va multumesc

 • LITIU FLORINA

  buna ziua. Am auzit ca s-a mai schimbat un pic legea privind intreruperea concediului de crestere. Eu am optat ptr 2 ani neavand un loc de munca stabil, dar in urma unui concurs trebuie sa ma prezint la munca pe 2 decembrie 2013. Intrebarea mea este: primesc cumva si eu stimulentul de 5oo ron pana implineste copilul 2 ani?

 • madalina

  buna seara! am si eu o intrebare, daca e cineva care poate sa ma ajute…sunt in concediu prenatal (cel de 126 de zile) si nu stiu daca am dreptul la indemnizatia de crestere copil. eu m-am angajat la o societate pe 14 noiembrie 2012 si pe 25 februarie 2013 mi-am dat demisia, imediat pe 27 februarie incepand serviciul la alta societate. eu o sa nasc luna aceasta in decembrie. daca am avut intreruperea aia de 2 zile intre cele 2 locuri de munca am dreptul la aceasta indemnizatie de crestere copil? va multumesc anticipat!

  • Andreea Mezei

   Oricare dintre părinţii copilului poate solicita indemnizaţia pentru creşterea copilului dacă a realizat anterior datei naşterii copilului 12 luni venituri impozabile. În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

 • voinea georgiana`

  buna!am o fetita de 9 luni si iau indemnizatia de la stat,sunt iarasi insarcinata ,daca nasc pana implineste fetita 2 ani mai primesc inca 2 ani pentru celalalt copil?multumesc anticipat

 • simina

  Buna. Am auzit cum ca femeile absovente de facultate ar beneficia de indemnitia de crestere a copilului. Mentionez ca am lucrat in 2012 6 luni de zile cu contract de munca, am beneficiat de somaj 4 luni si am terminat facultatea acum in 2013. Poate ma lamureste cineva:) multumedc tare mult

 • madalin

  sunt disperat sotia nu lucreaza si am un baietel de 1an si 10 luni,si patronul vrea sa ma dea in somaj.eu am intrat in post natal si am renuntat la el intorcanduma la munca si primesc stimulentul de 500 de lei.as vrea sa stiu daca ma poate da afara pana cand copilul implineste 2 ani si daca am dreptul la salarii compensatorii.multumesc

 • corina

  buna ziua am lucrat la o clinica din ianuarie 2013 pana pe 7 noiembrie 2013 iar pe 8 noiembrie m-am mutat la un cabinet med nu am intrerupere nici macar o zi in iunie 2014 ar trebui sa nasc credeti ca as avea probleme cu indemnizatia daca mi-am schimbat firma ?
  va multumesc!
  astept raspun cat de curand daca se poate

 • cosmin

  buna ziua,
  am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva, sint angajat de 2ani si 3luni bugetar sotia a nascut pe 30.11.2013 pot primi indemnizatia de crestere a copilului si sa merg si la servici, sotia nu are nici un venit ast un rasp daca ma poate ajuta cineva.

  • Neacsu Romeo Alexandru

   Da, poti opta pentru aceasta varianta, sa lucrezi, dar atunci acea indemnizatie nu mai este de 600 lei, ci doar de 500 lei, dar se poate.

 • Natalia

  buna ziua,
  sunt insarcinata in patru saptamani. Pana acum am avut joburi ocazionale, in prezent nu sunt angajata, nu am beneficiat pana acum de somaj si momentan sunt studenta la zi. Pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului si daca da cum trebuie sa procedez ?

 • francesca

  buna ziua. as vrea sa ma lamureasca cineva in legatura cu primirea indemnizatiei pt crestere copil. am nascut in 22 07 2013 am depus dosarul la primarie in data de 06 10 2013 si acum am primit 523 ron. intrebarea mea este de ce nu am primit retro bani pe lunile august si septembrie? va multumesc.

  • LITIU FLORINA

   probabil ati primit bani de la locul de munca ptr concediul prenatal si abia apoi dupa ce ati depus dosarul la primarie ati primit pe luna octombrie indemnizatia.
   Eu am luat concediul prenatal cu o luna de zile inainte sa nasc si m-am dus cu el pana la sf. lunii august-am fost platita de la servici, apoi am depus dosarul de indemnizatie la primarie incepand cu luna septembrie si dupa doua luni am primit indemnizatiile pe lunile sept. si oct.

   • taby

    Concediul prenatal si postnatal (126 zile in total) este platit de angajator. Abia cand se sfarseste acesta, se intra in concediul de crestere a copilului pana la 1 an (sau respectiv la 2 ani ).

 • dinu andreea

  buna ziua.ce acte trebuie pt indemnizatia de 85 la suta din salar.am fost la primaria unde am bagat actele si mia spus ca nu stie daca trebuie ceva completat pe langa celelalte acte.ajutatima va rog

 • cristina

  Am o nelamurire. In perioada concediului de crestere a copilului am facut si un master. In timpul celor 2 ani de master am luat si bursa de merit. Acesti bani trebuiau declarati la finante? Voi fi nevoita sa restitui o anumita suma statului? Va multumesc anticipat.

 • florina

  buna ziua! la expirarea celor 126 de zile, pot lua doar 7 luni de concediu crestere copil? trebuie neaparat sa fie 1 an sau 2?

  • Kenzo

   In momentul in care depuneti cererea este musai sa mentionati perioada pentru care optati: pana la implinirea varstei de un an sau doi de catre copil. De intors la munca puteti sa va intoarceti oricat de repede dupa cele 42 de zile de lauzie, nu va obliga nimeni sa stati pana face copil un an sau doi, iar daca reveniti la serviciu chiar si cu o zi inainte de implinirea varstei de un an sau doi de catre copil, beneficiari side stimulentul de insertie de 500 lei (pt care trebuie facut dosar din nou, la primarie)

 • Ioana

  Buna ziua,am si eu o intrebare.
  Daca in anul anterior nasterii copilului singurul meu venit a fost subventia de la apia pentru agricultura, ma calific pentru indemnizatie ?

 • Flory

  Buna ziua. Sunt însărcinată in 28 saptamâni,ar trebui sa nasc pe la jumătatea luni Ianuarie iar eu sunt angajata la firma prezenta din începutul luni Martie,dar mai am un contract pe luna Februarie pana in Martie knd am venit la aceasta firma si Înk 4 luni pana in Februarie . Deci ar fi din Octombrie 2012 pana in 01 Februarie 2013 knd a încetat contractul prin demisie,o luna din 01 Februarie 2013 pana la sfârșitul luni si de la sfârșitul luni pana in prezent la firma prezenta. Dk nu ar fi existat contractul de o luna pana a ma angaja la firma prezenta nu as fi putut beneficia de cei 2 ani? Dar asa beneficiez? Va multumesc frumos!!

 • maria

  Buna,as avea si eu o itrebare,sunt insarcinata in luna a doua dar mi-am gasit de lucru doar de o luna.inainte sa fii ramas insarcinata am inceput un curs de formare profesionala la o scoala particulara dupa ce nasc am dreptul de indemnizatie dupa nastere sau nu?

 • cristea ion

  am fata insarcinata in trei luni si angajata de curand . Daca a mai lucrat anul acesta 3 luni si va naste in 2014 va putea beneficia de concediu pentru ingrijirea copilului ?

 • Ana

  Am si eu o nelamurire…sotul meu a lucrat 2 ani pana pe 22 august 2013 in luna august am ramas gravida iar lunile septembrie-octombrie a avut contractul de munca intrerupt fiindca nu si-a gasit un loc de munca acum de la 1 noiembrie se angajeaza din nou….ce putem face in situatia asta ca sa putem lua indemnizatia ??? care ar fi solutia??? eu am lucrat dar fara carte de munca :(( va multumesc…

 • nicoleta

  Buna am si eu o intrebare.Pot cotiza la stat pentru prenatal?Si cu ce suma trebuie sa cotizez ca sa ajung la un an pe cartea de munca?Am lucrat doar 1 luna si mi-am dat demisia,acum vreau sa cotizez la stat deoarece nu am mai gasit un loc de munca.Va rog astept un raspuns,va multumesc.

 • dana

  buna ziua.am si eu o intrebare :copilul meu a implinit 2 anisori pe 1 octombrie 2013.mai primesc alocatia de 200 lei si stimulentul de 500 pe luna octombrie?

 • georgianaalzubaidi

  Sunt mama unei fetite de 8 luni si as dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatie pentru crestere copil chiar si in luna a 12-a, intrucat sotul meu nu a realizat venituri supuse impozitului pe venit cu 12 luni anterior nasterii copilului si, prin urmare, nu va putea sta acasa cu bebele in aceasta ultima luna. Am inteles, din surse neoficiale, ca in cazul meu tatal nu va putea ramane in concediu de crestere al copilului, iar eu voi putea sta in cea de-a 12-a luna acasa, insa nebeneficiind de nicio indemnizatie pe aceasta luna. Astept raspunsul dumneavoastra. Va multumesc.

 • mona

  buna ziua,
  Daca sunt angajata din 3 decembrie 2012 si urmeaza sa nasc in martie 2014, beneficiez de indemnizatie? mentionez ca pe data de 3 decembrie 2012 am fost luata prin transfer de la o alta firma, practic nu am intrerupere pe cartea de munca nici o zi, iar in locul anterior lucrasem 1 an jumate.mentionez ca nu o sa pot sta la servici pana cand se implinesc cele 7 luni, adica ianuarie 2014, deoarece am ceva problem de sanatate si va trebui sa imi iau medical incepand cu luna noiembrie( anul current).credeti ca ma dezavantajeaza cu ceava?nu primesc indemnizatie? mai stiu si faptul ca o sa fiu putin in dezavantaj cand se va calcula suma indemnizatiei deoarece am 2 luni de salariu in care sunt platita cu 75 %( aceste luni de medical , noiembrie si decembrie) va rog sa imi dati un raspuns sauo parere , un sfat ceva…multumesc frumos! o zi buna tuturor !!!

 • bogdan

  Salut…Ma numesc Bogdan si am 27 de ani,,,prietena mea este gravida si nu lucreaza,as vrea sa stiu dak am eu dreptu in locu ei la prenatal..??eu lucrez k barman la un bar de vreo 2 ani de zile..as vreau sa stiu si eu ce este de facut pentru este primu copil si sunt cam in ceata cu totu,nici nu stiu ce este de facut :)…Multumesc .

 • nuti

  buna ziua,mentionez ca lucrez din 2mai2013,pe perioada determinate de 1 an cu posibilitate de prelungire….drept urmare in 2 mai2014 mi se expira practic contractual de munca,sunt insarcinata…trebuie sa nasc in 25 iunie2014,.intrebarea mea este la cine mai duc eu concediile medicale pre si postnatale pana sa intru in indemnizatia de crestere a copilului,daca fiind institutie bancara unde lucrez eu si vor alt angajat……….. si poate mie nu mai imi prelungesc dupa 2 mai2014 si eu nasc abia in iunie 2014.Rog raspuns unde trebuie sa ma adresez sa imi caut drepturile>multumesc.

 • popescu

  buna ziua. am si eu o intrebare la dvs. in ce lege scrie ca ultima luna de indemnizatie trebuie sa o ridice tatal?…mi s-a oprit ultima luna de indemnizatie si totodata prima luna de stimulant pentru faptul ca tatal nu a depus cu 60 de zile inainte sa implineasca copilul un an o cerere prin care sa solicite ca renunta…mentionez totodata ca in momentul in care am depus dosarul de indemnizatie si supliment tatal si-a dat acceptul in scris ca este de accord ca eu sa le primesc pentru faptul ca nu suntem casatoriti…va multumesc frumos!

 • Silvia

  Buna ziua. Am o nelamurire: daca lucrez de o luna si raman insarcinata, primesc indemnzatia de crestere a copilului? Am lucrat si inainte, insa am facut o pauza de doua luni, iar acum o luna am revenit la munca. Multumesc

 • Gina

  Am doi copii in varsta 2 si 10 luni cand sa nascut al doilea copil mi sa dat o suma de bani spun ei mai mare decat trebuia ,dupa 8 lunim-am trezit ca pe card au disparut 500 ron.M-am interesat si mi sa spus ca-mi opreste 2 luni la rand acea suma de 500 ron.A venit a treia luna si la fel oprire fara avertizment
  500 ron sunt disperata am rate ca tot omul si am inceput sa vand din casa sa pot supravietui cu copii mei.Cine-i de vina nu stiu dar cineva trebuie sa raspunda.Sotul meu castiga 13 mil iar numai rata apartamentului este de 140 EU

 • Pop Maria

  Bunaseara.am si o nelamurire…am nascut si eu acuma un anisor si ceva 05.10.2012….eu nefiind angajata nicaieri a intrat sotul in cresterea copilului pt.un an…noi acuma optam sa mai intram un an la indemnizarea cresteri copilului…se mai poate?????va rog sa imi raspundeti??

 • ioana

  buna am si eu o intrebare am aj social si vreau sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia ptr cresterea copilului?

 • mirela

  Buna ziua, va rog lamuritima intr-o problema sunt insarcinata in 6 luni ,sunt angajata la o firma incepand cu data de 02.04.2013 data probabila a nasterii este undeva pe 20 ianuarie 2014.am mai lucrat la o firma anterior dar cu intrerupere de cateva luni intre cele doua firme dar cu 4 ore…timp de 2 luni. Pot beneficia de indemnizatie de crestere copil?Va multmesc

 • cony2013

  Buna ziua, as dori si eu o confirmare din partea unei persoane specializate. Sunt angajata la locul actual de munca cu contract munca perioada nedeterminata de la 1 noiembrie 2012, in prezent ma aflu in concediul de maternitate (prenatal) cel de 126 zile. Data nasterii copilului este 18 oct 2013. Doresc sa stiu daca voi beneficia de indemnizatie de crestere copil pana la 2 ani. avand in vedere ca voi avea stagiu de cotizare de 12 luni in intervalul oct 2013- noiembrie 2012 (neintrerupt) si cat de repede pot depune la primarie dosarul. multumesc,

 • cioltea diana alina

  si am uitat sa va zic eu acum pe 28 septembrie miam schimbat si numele de familie si vreau sa stiu daca ma afecteaza?

 • cioltea diana alina

  buna ziua,as avea o intrebare,azi am aflat k sunt insarcinata ,dar eu am intrerupere vreo 4 luni ,pentru ca miam schimbat locul de munca,dar cineva mia zis ca pot sa duc o adeverinta de la ultimul loc de munca unde am lucrat 6 ani si ca asa pot sa obtin ajutorul pt copil,si daca cumva ma afecteaza

 • Miha25

  Buna ziua,am si eu o nelamurire.am terminat facultatea,masterul iar din luna septembrie negasind nimic de lucru m-am inscris la Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila, cursuri de zi. In conditiile in care raman insarcinata beneficiez de indemnizatia ptr cresterea copilului?va multumec

 • cami

  buna ziua,am o intrebare.am fost 2 ani in crestere copil,dupa acesti ani (1octombrie 2013)am revenit la societatea la care lucram si din motive personale mi-am dat demisia,dupa care am aflat ca sunt insarcinata din nou.ce pot sa fac ca sa primesc indemnizatie dupa ce voi naste?adica peste 7-8 luni?

 • Denisa Tomulescu

  Buna seara,
  Sotul meu beneficiaza de indemizatia de la stat 600lei, fiind student si avem o fetita de1an si4luni.spuneti.mi,va rog,daca eu ma angajez acum cu carte de munca mai beneficiem de indemnizatie.va multumesc!!!!

 • chiritescu daniela

  buna ziua.am si eu o nelamurire.am lucrat la un magazin doi ani si 2luni cu contract de 8 ore.in aprilie 2013 am ramas insarcinata iar in august mi-am dat demisia si momentan nu mai lucrez.mai pot beneficia de indemnizatia pt cresterea copilului?

 • Luciana

  Buna ziua ! Sunt studenta la master anul I (zi / stat ).As dori sa stiu ce indemnizatie pot primi daca raman gravida ???si cum se calculeaza ? (mentionez ca nu sunt angajata ).
  Multumesc.

 • Dragos

  daca lucrez de mai bine de 2 ani si primesc salar lunar 85 lei net (adica contract de 1 ora pe zi), am dreptul la indemnizatie? daca da, ce suma ?

 • Andreea

  Buna.Daca am contract de munca pe o perioada nedeterminata dar 2 ore\zi beneficiez de aceasta indemnizatie pentru cresterea copilului?

 • Suzanaz

  Buna. Incercam de vreo 9 luni sa avem copil , dar pana acuma fara rezultat. Seful meu stia de la inceput, totusi intre timp el a decis ca pleaca in strainatate, si ma lasa la un coleg de al lui (este vorba de medici), care-si va deschide firma (cabinet) si ma va angaja.Dar, problema e ca acest coleg inca nu a reusit sa obtina autorizatiile necesare..si sa ma angajeze in asa fel incat sa nu am intrerupere nici o zi.Contractul meu a fost desfacut din data de 01.10.2013, si inca nu se stie cand voi angaja la cabinetul colegului respectiv. Problema mea este ca eu am aflat abia acuma (01.10. ) ca cantractul meu e desfacut, si as vrea sa stiu daca pot primi indemnizatie de somaj daca depun actele abia acuma, si sa nu am intrerupere in caz ca raman insarcinata, sau sa mai asteptam cu copilul…Multumesc!

 • pop norbert

  buna!
  am si eu o nelamurire.
  Sotia mea a nascut gemeni in data de 27.09.2011 iar eu am iesit in concediu de ingrijire copil pe data de 1.11.2011 . Pana in ce data primesc indemninatia pt ingrijire copil ?(pana ce copilul implineste 2 ani sau pana se fac 2 ai de cand am iesit pe paternitate? ) Se primeste pe luna in curs sau cu o luna in urma?
  multumesc!

 • dana

  buna.am un baietel de 8 luni si sunt insarcinata din nou in 11 saptamani…imi spuneti si mie la a doua nastere mai primesc indemnizatie pt al doilea copil sau nu…si daca nu mai primesc indemnizatie,atunci nici un ajutor nu primesc?multumesc!

 • Cristina

  Buna ziua,
  Se ia in calcul la stabilirea indemnizatiei de crestere copil si stimulentul de insertie? M-am intors la munca pe 01 august 2013 din concediu de crestere copil si la sfarsitul lui aprilie 2014 voi naste al II lea copil.
  Multumesc

 • felicia

  Buna ziua!as dorii sa ma lamureasca cineva…sunt gravida in 5 luni sunt angajata de 6 luni,normal cele 12 luni se implinesc dupa nastere la 1 luna jumatate…nu pot beneficia de indemnizatie….nu se poate face nimica???multumesc…

 • sorin

  Buna ziua.sunt angajat din 29 aprilie 2013 si sotia va naste 25 aprilie 2014.Pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului daca nu am 12 luni lucrate la data nasteri copilului?lipsesc citeva zile.daca beneficiez cand trebuie sa depun dosarul?dupa ce iese sotia din concediu postnatal de 126 de zile?Rog raspuns multumesc anticipat

 • Elena

  Buna ziua. Sunt in concediu de crestere a copilului (care are 5 luni) si sunt din nou insarcinata. La nasterea celului de-al doilea copil voi primi indemnizatia de crestere (600 lei) pentru amandoi copiii (pentru primul diferenta de 10 luni pana va implini 2 ani) ? Multumesc.

 • laurentiu

  Salutare,va rog sa ma lamuriti si pe mine cu cateva aspecte.in martie 2013 m-am angajat din nou in romania dupa o perioada de 7 ani lucrati in spania,sotia a ramas insarcinata in luna mai 2013 si va naste in februarie 2014.Intrebarea mea este daca eu pot face urmatoarea chestie:vreau sa intru in concediu pt cresterea copilului(nu stiu daca pot daca nu am 12 luni cotizate,sau trebui sa astept sa fac 12 luni si apoi sa depun actele stiu ca actele pt concediu de crestere a copilului se pot depune pana la 60 zile de la nastere)vreau sa stau in concediu cat mai putin posibil 2 saptamani sau o luna de zile(daca stiti perioada minima de c.o. pt cresterea copilului) pentru a nu imi pierde locul de munca iar apoi stiu ca daca te intorci mai devreme la vechiul loc de munca statul i-ti plateste o indemnizatie de 500 ron pe luna pe langa salariu lunar.Va multumesc anticipat si contactati-ma pe email daca ma puteti ajuta.La revedere

 • iuli

  Buna ziua. Am o intrebare, am aflat k sunt insarcinata iar eu am o vecime de aprox. 2 ani dar sunt trecuta doar cu 2 ore pe cartea de munca. Beneficiez de indemnizatie? Va multumesc.

 • Negoita Andreea

  Buna ziua!
  Am 2 copii. Unul nascut in iunie 1999 iar al doilea in noiembrie 2003. Concediile pentru cresterea copilului se iau in considerare la vechime? Daca se poate as dori sa stiu si baza legala pentru acest lucru.
  Multumesc!

 • Tinu Sala

  Buna ziua:) Am si eu o intrebare! Am terminat liceul anul trecut in 2012….apoi m-am casatorit si am ramas insarcinata in septembrie! Am nascut anul acesta in mai! Mai pot beneficia de indemnizaţie? ? Multumesc frumos

 • Luiza R

  Buna ziua! Sunt insarcinata in 8 saptamani si nu lucrez. Imi pot platii din urma impozitele pentru a beneficia de indemnizatia copilului? Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.

 • Adriana

  Buna ziua! Am fost angajata pana in luna mai la sfarsit. Pana in august cand m-am angajat la alta firma nu am primit somaj nici alt venit. Acum sunt insarcinata cu al 4-lea copil care are 4 sapt. Cum pot proceda ca sa primesc indemnizatie de copil se poate? Pot plati acele luni state acasa eu acum?

 • Monica

  Am si eu o situatie mai inedita.Copilul meu implineste 2 ani pe 17 decembrie 2013.Am cerut sa ma intorc la lucru din data de 1 octombrie 2013 si mi sa spus ca nu sunt posturi disponibile si ca nu se poate mai repede,numai in decembrie dar ca asta nu mi se poate garanta.Deci legal,ma pot concedia mai repede de 6 luni sau nu?
  Multumesc!

 • claudia

  buna ziua am si eu o intrebare, sunt pfa din 2009 si pana acuma am platit impozitul pe venit si la sanatate dar la pensi nu am platit nimic. Am dreptul la indemnizatie copil? Tin sa precizez ca sunt insarcinata in luna a 5. multumesc mult astept raspuns

 • CATALINA

  Buna ziua. In mai 2014 mi se termina concediul de crestere copil de 2 ani. Daca raman insarcinata acum si apoi dupa mai 2014 imi iau concediu medical de la medicul de familie sau de la medicul ginecolog pot sa mai primesc indemnizatie? Sar ar trebui sa ma intorc o perioada la munca? Si inca ceva ……..ultima luna din concediu tb sa stea celalalt parinte acasa, daca nu, nu mai primesti indemnizatia pe ultima luna. Intrebarea mea este daca celalalt parinte tb sa fi muncit 12 luni inainte de nasterea copilului sau inainte de a fi implinit copilul 2 ani (1 an). multumesc

 • Tatiana

  Buna ziua! Cererea tip pentru dosarul de indemnizatie crestere copil, o pot descarca de pe net sau trebuie neaparat luat formular de la ei? Multumesc!

 • iulica

  sunt persoana cu handicap (nu am o mana),si sunt eleva in ultimul an la seral,sunt insarcinata in ultima luna as vrea sa stiu si eu am dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului?

 • nicoleta

  Buna ziua. Primesc indemnizatie pentru cresterea copilului din luna noiembrie 2012. La depunerea actelor am completat pentru a-mi vira banii pe card, dar din prima luna primesc prin posta. unde sa ma adresez pentru a remedia problema ? De ce nu s-a tinut cont de optiunea mea?

 • diana

  Buna , nu stiu daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un raspuns. Am un baietel de 9 luni , am optat pt indemnizatia de 2 ani, cand eram in CO postnatal mi s-a inchis contractul de munca deoarece eram pe perioada determinata , acum daca raman insarcinata , cand ar trebui sa se nasca al 2-lea copil pt.a putea primi indemnizatia ?

 • Madalina

  Buna , care imi poate raspunde copilul meu a facut 2 ani si am inteles ca indemnizatia se da un urma cu o luna ,el a facut in 30 august ,nu ar mai trebui sa mai fiu platita inca o luna si cu alocatia copilului trebuie sa fac ceva cerere sau vine in continuare ,multumesc frumos

 • Georgiana Petcu

  Sunt in concediu pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de un an (acum copilul are 8 luni) si mi s-a oferit ocazia de a lucra si la un alt loc de munca inafara celui unde eram angajata in momentul inceperii concediului. Daca as lucra la acest al doilea loc de munca in regim de plata cu ora ca si cadru didactic asociat inaintea implinirii varstei de un an mi se suspenda indemnizatia, avand in vedere ca nu este vorba de cadru didactic titular? Multumesc

 • bianca

  Buna,daca sunt angajata cu 4 ore ,700ron/luna

 • simona

  Buna am si eu o antrebare am nascut pe 14 februarie 2012 eram la liceu la zi si primesc indemnizatie pe 24 august am nascut al doilea copil.
  Pot lua indemnizatie si pentru al doilea copil?

 • Maria

  Buna! Venitul meu este compus din salariu fix si comision din vanzari,comisionul este impozitat si trecut in fisa fiscala la un loc cu salariul,insa este calculat pe nr de ore lucrate,prin urmare daca voi intra in concediu medical cu o luna inainte de a naste,eu in acea luna voi primi doar salariul. Indemnizatia este calculata pe ultimele 12luni (sau 6 luni?) inainte de a naste sau inainte de a intra in concediu medical? Va multumesc!

 • Ioana

  Buna,am si eu o intrebare.am depus dosarul la inceputul lunii iunie si nu am primit nici acum bani.am intrebat la primarie si mi sa spus ca doamna care se ocupa cu dosarele la depus,restul nu stie ce sa-mi spuna.unde ma pot informa mai mult ?

 • alina

  Buna ziua am si eu o nelamurire…..Am nascut in martie anul trecut,am optat pt indemnizatie crestere copil pt 2 ani ,dar dupa 1 an m-am intors la servici si beneficiez si de acel stimulent de 500 de lei.Pe mine ma intereseaza daca ma poate da afara din servici pana ce face copilul 2 ani sau imi gaseste el un motiv si ma da afara mai beneficiez de acel stimulent daca contractul de munca este inchis?Va rog sa imi raspundeti multumesc!

 • elisa

  Trebuie sa ai 12 luni lucrate pana in momentul in care nasti sau 12 + 9 luni?

 • lavinia

  Buna ziua
  As avea nevoie si eu de ajutorul dumneavoastra. Eu sunt in CIC pana la 2 ani. Inainte sa fiu in CiC am fost in somaj. In decembrie 2013 se termina CIC si eu nu mi-am gasit un loc de munca. As vrea sa stiu daca dupa incetarea CIC as putea intra din nou in somaj. Va multumesc.

 • flory

  buna ziua am si eu o intrebare sotul meu beneficiaza de indem.ptr ingrijire copil bolnav…acum copilul are 4 ani jumate mergem in fiecare an ptr prelungire ..probabil pana la 7 ani..din cate am auzit..eu as vrea sa deschid un magazin (pf sau srl) ma int dc sotul meu va mai putea beneficia de indemnizatie in acest caz…ast rasp va multumesc!

 • maria

  Buna ziua. Am si eu o întrebare. Snt insarcinata in 24 d saptamani si nu lucrez,sotul lucreaza d 4 luni si este inscris la liceu (seral) pot primi indemnizatie??

 • florinad

  buna ziua! as avea nevoie de articolul legal in care se precizeaza ca s-a eliminat limitare de 3 nasteri pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului. Multumesc!

 • flori

  buna ziua!as vrea sa stiu daca nu am un an la ultimul loc de munca beneficiez de vreo indemnizatie?azisem ca exista ceva de 60 la suta!va multumesc

 • anda

  Buna ziua,
  Am nascut pe 17 noiembrie 2012 si am opatat pentru concediu crestere copil p eperioada de 1 an. Incepand de la 15 oct as vrea sa ma intorc la servicu dar as dori ca sotul meu sa intre in concediu. Cei de la AJPIS Iasi mi-au spus ca acest lucru nu este posibil deoarece pe cererea initiala am optat pentru 1 an.
  Astept raspuns. Va multumesc!

 • laura

  Buna ziua,am fost angajata din luna septembrie 2012 pana la data de 29 mai 2013.acum nu suntem angajati nici eu si nici sotul,s-ar putea ca in curand sa raman insarcinata.intrebarea mea este care este modalitatea sa pot sa -mi iau concediu maternal sa primes si cei 600 lei?mi sa zis sa merg si sa-mi platesc impozitul fara sa fiu angajata important e sa am 12 luni de impozit platit pana la nasterea copilului si atunci mi se va da,dar nu stiu care sunt demersurile si nici daca este adevarat.pot sa platesc inapoi incepand cu luna iunie sau numai de acum?si daca platesc de acum si copilul se naste inainte sa am 12 luni platiti ce pot face?va rog sa ma ajutati.VA MULTUMESC

 • CISYK

  Buna ziua!
  Sunt insarcinata si in luna noiembrie ar trebui sa nasc. Problema este ca mi-am dat demisia de la fostul loc de munca in15 februarie 2012 unde am lucrat 5 ani fara intrerupere. In 15 martie m-am angajat la o firma pana in 20 august intre timp in perioada iunie-octombrie am lucrat si part time, dupa care din noiembrie s-a inchis activitatea fiind cu caracter sezonier. Din aprilie 2013 si pana voi naste voi munci. Pot beneficia de concediu de maternitate?

 • danut

  buna ziua daca femeia naste iar cei doi nu sunt casatoriti el poate intra in prenatal VA MULTUMESC

 • magda

  Am si eu o intrebare. Stimulentul pt cresterea copilului se da pana implineste copilul 2 ani nu se poate prelungi pana la 3 ani sau macar cateva luni cat sunt la service? Am 2 copii unul dupa altul si chiar am nevoie de bona din cauza serviciului se poate face o cerere in care sa se poata prelungi sau e doar fix pana la 2 ani?

 • danna

  servus !am si eu o problema va rog sa ma ajutati.lucrez de 3 ani la o firma de patiserie acum sunt insarcinata am avut concediu fara plata 2 luni(pt ca asa a vrut patronul) mai pot beneficia de concediu pt cresterea copilului? are dreptul sa ma dea afara daca afla ca sunt insarcinata?pentru cele 2 luni de fara plata pot plati din mana banii pt a nu avea probleme? VA ROG UN RASPUNS

 • ana maria

  Buna ziua.Am lucrat 6 ani la un loc de munca,apoi am plecat prin demisie cu acordul ambelor partii pe data de 05.03.2013 la urmatorul loc de munca contractul meu a fost facut din data de 14.03.2013.iar in data de 20.08.2013 m-a obligat sa-mi scriu demisia.
  As vrea sa stiu daca pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului.Eu fiind insarcinata din luna aprilie.Va rog sa ma ajutati cu un raspuns. Multumesc mult.

 • Edit

  Daca beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap pana la 3 ani conform OUG 111/2010, mai am dreptul si la o indemnizatie conform legii 448/2006?
  Pentru acelas copil in acelas timp?

 • claudia

  Buna ziua Sunt in concediu crestere copil care se termina luna viitoare. As vrea sa stiu cat timp nu are voie firma sa ma concedieze/ dea in somaj?

 • coco

  Am un baietel care implineste 2 ani in octombrie.La al doilea copil trebuie sa fii lucrat inainte 12 luni?(eu nefiind gravida acum )MULTUMESC.

 • andreea

  Buna ziua.Tocmai am aflat ca sunt insarcinata si nu stiu ce sa fac.in aprilie 2013 am terminat indemnizatia de 2 ani pt crestere copil si nu am mai lucrat ,nici in somaj nu am intrat .intrebarea mea as mai putea beneficia de inemnizatie?ar fi o solutie daca m-as angaja? sotul are un srl si o i individuala. MULTUMESC

 • Simona

  buna ziua !am si eu o nelamurire si poate cineva ma poate lamuri si pe mine!!!eu lucrez de aproximativ 4 luni iar sotul meu lucreaza de aproximativ 3 ani doar ca in urma cu luna si-a dat demisia cu lichidare la zi dar dupa o saptamana s-a reintors la servici!daca as ramane insarcinata am putea beneficia vreunul din noi de indemnizatie?si nu inteleg daca pt a beneficia de indemnizatie trebuie sa ai 12 luni lucrate inainte de a ramane insarcinata sau cumulul de luni pana la data nasterii copilului sa fie de 12 luni?va multumesc

 • Anka

  Salut am nascut pe 5 martie 2013 nu am reusit sa prind un loc de munca ca decum am terminat universitatea am ramas insarcinata si acuma vreau sa stiu cit trebuie sa primesc pentru copil?? mersi mult
  astept un raspuns.

 • Mihaela

  Buna ziua. Am o mare rugaminte, de a fi ajutata cu o lamurire. Voi naste in jurul datei de 15.10.2013 iar eu am contract de munca din 01.11.2012. Am fost si inscrisa la master cursuri de zi din 01.10.2012. Dupa calculele mele mi ar lipsi 2 saptamani pana sa implinesc un an de cotizatie, pot cumula cu adeverinta de la facultate? Multumesc din suflet!

 • vali

  Bunaziua ,am si eu o nelamurire.am fost in concediu pentru cresterea copilului si sa terminat iar fabrica care am lucrat a dat faliment iar lichidatorul(patronul cel nou) ma dat in somaj numai ca a trcut 5 luni pina am intrat in somaj.in aceste 5 luni am ramas insarcinata .Pot beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului? Astept raspuns. Va multumesc.

 • Gheorghe Adrian

  am depus actele de stimulent si indemnizatia copilului cea de 2 ani in luna Mai-Iunie si mi-ai spus ca va veni banii incepand cu luna August ce vreau sa stiu!!!???? Daca va veni si din urma de cand mi-am depus actele din luna Mai-Iunie.Multumesc.

 • radu

  Buna ziua!

  Daca am avut C.I.M. o perioada, dupa care incepand din septembrie 2012 am fost in somaj, primind indemnizatie iar somajul a incetat pe 18 iunie 2013 dupa care mi-am infiintat un P.F.A., cu inceperea activitatii din 26 iunie 2013 dar la finante si la sanatate am depus declaratiile( pentru impozit, pensie, sanatate, contributie concedii si indemnizatii) si am inceput sa fac primele plati( contributie concedii si indemnizatii) abia pe 1 iulie 2013, voi avea dreptul la plata concediilor pre- si postnatal?

  Dar la plata concediului de crestere copil?

  Daca da, incepand cu ce data as avea dreptul sa intru in prenatal?

  Va multumesc mult!

 • Georgiana

  Buna ziua! Am un baietel de 1 an si 4 luni. De curand am aflat ca sunt insarcinata cu al doilea copil, urmand sa nasc in aprilie.Contractul meu este suspendat pana in luna mai 2014. Intrebarea mea este : mai beneficiez de indemnizatie daca nu ma duc deloc la servici?

 • loredana

  Buna ziua!am nascut aqm 4luni si am depus actele pt indemnizatie,sunt d la tara dak lucrez cu ziua la un mag d se vinde la sosea legume-fructe imi pierd indemnizatia?sau ce pot sa fac sa mai castig un ban fara sa pierd indemnizatia…astept rasp multumesc

 • ramona giurgiteanu

  daca am stat in concediu medical de la 6 saptamani ma afecteaza cumva la indemnizatia pt copil?ms

 • Carolina

  Buna ziua,
  Imi poate spune cineva daca pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului fiind studenta in anul 3 la zi si am 27 de ani.
  Multumesc!

 • Daniela

  buna seara , am si eu o intrebare va rog ,am 16 ani de munca si in data de 03.10.2012 am nascut un baietel , sunt in concediu creste copil ptr 2 ani , avand in salariu mai mare in ultimele 12 luni , i au indemnizatie 1200 si 200 alocatia asa s a calculat la cei 85% din venitul pe ultimele 12 luni , intrebarea este : si in al 2 an tot asa iau sau imi da 600+200? ca ma bagat o tipa in ceata ….va rog sa mi raspunde ti .Multumesc Daniela

 • ela

  buna ziua .Am si eu o intrebare .pe15 august intru in crestere copil si cei de la serviciu mi-au cerut sa aduc de la circa financiara ca nu am nici o datorie eu cat si sotul meu.mentionez ca doar eu intru in crestere copil ,NU sotul meu.intrebarea mea este de ce trebuie sa aduc de la sotul meu acte cu impozitul zero pe numele lui? va rog sa imi raspundeti urgent

 • ache

  Am facut cerere pt indemnizatie pt 2 ani, inainte sa implineasca copilul 1 an, m-am intors la servici, dar nu am mai primit stimulent de insertie, Acum am aflat ca as fi putut primi, dar peste o luna copilul implineste deja 2 ani, mai are rost sa ma agit? as mai putea primi stimulent din urma sau doar pentru o luna sau nici atat?
  Astept raspuns, multumesc

 • adry

  Buna ziua,sunt insarcinata in 26 sapt si ar trebui s nasc in noiembrei,aksa vreau sa raman de la jumatatea lui septembrie in condediu de acela de 126zile,ma intereseaza cum se calculeaza ccc pt 2 ani daca am si bonuri de masa,iau in al doilea an cum iau si in primul ,va rog sa ma ajutati.Multumesc

  • ache

   poti sa-ti iei concediu medical pre -post natal, cele 126 de zile, dar este obligatoriu sa ai minim 40 zile dupa ce nasti( perioada de lauzie, impusa de lege), deci pana nasti iti poti lua 86 de zile de concediu medical, si e indicat sa faci in felul acesta. deoarece in concediul pre natal vei lua aproape toti atatia bani ca si cand ai munci pt ca in aceasta perioada nu ti se mai opreste CAS.
   CCC se calculeaza incepand din ziua urmatoare dupa ce a expirat concediul medical si dureaza pana ce copilul va implini 2 ani. Atentie, nu te chinui sa te duci la servici acum, inainte sa nasti, crezand ca vei sta 2 ani de cand vei incepe ccc, deoarece va trebui sa te intorci la servici cand puiul tau a implinit 2 ani!

  • ache

   Bani vei lua cuantumul de 85% din totalul veniturilor supuse impozitului acumulate cu 12 luni inainte sa nasti, la care poti aduce dovada lor. Bonurile de masa nu intra in aceasta categorie.

   • ache

    daca optezi pentru 1 an, vei lua cuantumul de 85% din totalul veniturilor supuse impozitului acumulate cu 12 luni inainte sa nasti, care nu poate depasi suma de 3500 Ron, Iar daca optezi pentru 2 ani, este la fel dar suma nu poate sa fie mai mica de 600 Ron dar nici nu poate depasi 1200 Ron, iar daca te intorci la servici inainte ( chiar si cu o zi inainte) ca puiul tau sa implineasca 1 an vei primi un stimulent de insertie de 500 Ron pana la implinirea varstei de 2 ani.

 • Lungu Adrian

  Doresc sa aflu daca tatal poate beneficia de concediu pentru cresterea copilului in situatia in care mama beneficiaza de concediu de boala. In perioada postnatala mama a fost diagnosticata cu limfom Hodgkin. Ambii parinti au vechime de peste 24 luni consecutive in campul muncii.

 • Irina.....

  Buna ziua. Sunt ultimul an la master. M-am gandit cam prin luna noiembrie 2013 sa raman insarcinata, si copilu sa se nasca in iulie 2014. tot atunci termin si cu masterul. Sunt curioasa cati bani imi va da statul

 • angelica

  buna ziua….se vehiculeaza ideea cum ca anul acesta (probabil in luna iunie)s-a emis o ordonanta de urgenta pt icc,si anume,ca se poate prelungii si la al 4-lea copil,daca intre acesta si ceilalti 3,nu sa facut nici o intrerupere…va rog sa-mi raspundeti daca aveti la cunostinta date cu privire la aceasta problema.Multumesc

 • ioana

  lucrez din februarie 2011 si am contract neintrerupt pana in 31 august 2013. urmeaza sa nasc in jur de 7 sepembrie 2013. pot beneficia de indemnizatie daca nu am contract de munca in cele 7 zile pana nasc? va rog mult sa ma lamuriti

  • ache

   Fii desteapta si ia-ti concediu medical cele 126 de zile pre-post natal, dupa care SIGUR poti sa-ti concediu pentru crestere copil 2 ani. Legal nu are dreptul sa nu-ti prelungeasca contractul din cauza ca vei naste. E discriminare.

 • mihaela

  am o fetita de doi ani si 3 luni, si un baietel de 6 luni, am ramas din ccc1 in ccc2, daca mai imi doresc un copil pana sa implineasca al doilea 2 ani pot ramane din ccc2 in ccc3?pot fi data afara de la munca?, as dori un raspuns daca puteti sa ma ajutati,va multumesc

 • carmen

  as avea si eu o intrebare,eu lucrez de aproape 12 ani cu carte de munca,iar in momentul de fata la aceasta firma lucrez de 3 ani tot cu carte de munca si as vrea sa plec de aici din motive ca m-am mutat si locuiesc la 40 de km distanta fata de servici si imi este forte greu cu naveta,dar daca eu as pleca de aici si mi-as gasii de munca in alta parte si sa zic ca as avea intrerupere de cateva zile din ziua de cand plec de aici pana ma angajez altundeva as mai beneficia de acea indemnizatie in caz ca as ramane insarcinata dupa 3 sau 4 luni de la angajarea la noul loc de munca ? mulumesc

 • alexandra

  am si eu o inrebare , eu beneficiez de indemnizatie pt cresterea copilului si fata are un an si 3 luni si as vrea sa mai fac un copil dar eu daca sa zicem ramn gravida peste 3 luni mai as avea pana la expirare 6 luni si daca imi platesc la stat taxxele de cand imi expira indemnizatia voi mai beneficea dupa nasterea celui de al doilea copil inca o data indemnizatia la stat???

 • Flory

  Buna ziua! Am si eu o intrebare: eu voi naste pe la sf lui noiembrie 2013, nu am serviciu, dar sotul meu va face 1 an pe 3 decembrie 2013. Va beneficia de indemnizatie? Va multumesc!

 • camy

  Buna, as vrea sa stiu daca pot beneficia de ajutorul de somaj dupa ce copilul implineste 2 ani, firma la care am lucrat a intrat in insolventa si nu se platesc salariile, as prefera sa intru in somaj. Va rog sa ma informati am lucrat inainte aprox. 2 ani si in septembrie copilul implineste 2 ani, nu stiu ce sa fac… please help me

 • veres vnicoleta

  va rog sami spuneti si mie dak eu am lucrat la o firma 6 luni de zile cu 4 ore pe cartea de munca de pe data de 5 mai pana pe 22 noiembrie 2012 dupa ce am plecat de la ei a doua zi mam angajat in alta parte cu program de 8 ore de pe bata de 23/12/2013 benificiez de indemnizatie.eu nasc la sfarsitul lui septembrie

 • dana

  buna,as avea si eu o intrebare….daca as plati ,,din mana,, CAS se considera venit impozabil?adica,in cazul in care as ramane insarcinata,as putea beneficia de indemnizatie?var rog un raspuns daca se poate….

 • adina

  sunt angajata de la data de 1 aprilie 2013 si as dorii sa raman insarcinata as putea sa beneficiez de indemnizatia de crestere copil 2 ani?va rog din suflet sa imi raspundeti…multumesc

 • mary

  imi poate radpunde si mn cineva????va rog

 • mary

  mai am un baiat care in iulie a facut 2 ani,nu am muncit knd lam nascut si am beneficiat doar de cei 200 lei,se ia in considerare????ce pot face.va rog sa ma ajutati si p mn.

 • mary

  am si eu o intrebare,am lucrat la o terasa unde mi-a facut contract de colaborare in iunie 2012,la inceputu lu septembrie am plecat de la ei,ei mi-au incheiat contractu p 17.10.2013,intre timp m-am angajat in alta parte unde mi-a facut contractu din 09.10.2012,in noiemb am ramas gravida tre sa nasc la jumatea lui august,cei de la terasa nu miau platit cotizatia p sept,doar la sanatate atat am platit pana la sf contractului.beneficiez de indemnizatie.va rog sa ma ajutati si p mn.multumesc

 • alina

  Buna ziua!am si eu o intrebare.Daca sunt in concediu de crestere al copilului pe o perioada de 2 ani,primesc indemnizatie,iar in acesti 2 ani.il nasc pe al doilea,pot beneficia de o inca indemnizatie,aferenta celui de-al doilea copil?sau se ramane pe o singura indemnizatie?multumesc

  • alexandra

   daca nasti inainte de 2 ani de indemnizatie trebuie sa renunti la indemnizatia de la primul copil ca sa beneficiezi pt al 2

 • Maria

  Buna ziua!
  Acum daca imi iau concediu pentru cresterea copilului si lucrez la patron dupa doi ani de zile este obligat sa ma primeasca inapoi? Cine imi spune si mie?

 • silvia

  Daca unt in ingrijire copil pina la 1 an, pot beneficia de o suma pentru participarea lunara la sedinta consiliului de administratie – la o societate?

 • silvia

  Daca sunt in ingrijire copil pina la 1 an, pot sa beneficiez de o suma pentru participarea lunara la sedinta Consiliu de Administratie de la o societate?

 • Mastara

  Daca mie imi expira contractul la 30 august, si data nasterii va fi in iulie, luna aceasta, cine imi plateste postnatalul????? Nu a putut nimeni sa ma lamureasca…indemnizatia stiu …prenatalul deocamdata angajatorul, o parte din postnatal tot angajatorul, insa zilele ce imi raman din postnatal dupa expirarea contractului???

  • A

   Atata timp cat esti in concediu medical contractul de munca se „suspenda” chiar daca este pe perioada determinata pana la finalul concediului medical. Deci toata perioada va fi suportata de angajator( care oricum are optiunea sa solicite rambursarea fondurilor de la stat).

 • adina

  buna ziua,va rog sa ma lamuriti in privinta acordarii indemnizatiei de crestere copil,eu sunt salariata din 1 aprilie 2013 si as dorii sa raman insarcinata as putea beneficia de aceasta indemnizatie? sau cand as putea sa raman ca sa beneficiez?…va multumesc

 • maria

  buna ziua…am o intrebare in 29 mai am terminat 12 clase si nu am luat bac-ul,mi-am depus actele pt somaj si sunt insarcinata.Data probabila de nastere e 15 august intrebarea mea este daca pot sa intrerup somajul dupa nastere si sa pot beneficia de indemnizatia pt cresterea copilului avand in vedere ca depasesc 60 zile dupa incheierea liceului o sa pot renunta la somaj pt indemnizatie???astept raspuns …va multumesc anticipat!!!

 • Maria

  Buna ziua! As avea si eu o intrebare pentru dumneavoastra: sunt angajata de 6 luni cu carte de munca si vreau sa raman gravida. Voi mai primi indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani? Fiindca pana in momentul nasterii voi avea 12 luni lucrate.

 • raluca

  Buna, cele 60 de zile sunt calendaristice? Am nascut pe 21 iunie, si mai am concediu medical pana pe 18 august, pe 19 sunt fix 58 de zile calendaristice…… Ma poate ajuta cineva? Multumesc!

  • ache

   draga, de ce 60 de zile? concediul medical pre- post natal este de 126 zile. daca nu ai avut deloc concediu medical inainte sa nasti, toate cele 126 de zile le poti lua dupa ce ai nascut. Daca ai avut concediu medical inainte sa nasti, calculezi exact cate zile de concediu ai avut inainte sa nasti si retul pana la 126 zile le iei dupa nastere…..dupa aceasta perioada, poti sa-ti incepi concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 1 sau 2 ani in functie de optiunea ta.

 • Alexandra

  Buna ziua! sunt studenta la facultate anul 2 si as vrea sa stiu daca o sa primesc indemnizatia pentru cresterea copilului? Va multumesc anticipat

 • dana

  buna ziua. sunt insarcinata in 27 de saptamani inca mai merg la serviciu nu am avut concedii medicale si nici de odihna. as vrea sa va rog frumos cine stie sa imi spuneti si mie daca pot primii indemnizatia pt cresterea copilului,lucrez cu contract de munca din 3 iulie 2012. si as mai avea o intrebare .Este posibil ca fiind angajat chiar si cu contract de munca sa nu mi se vireze banii catre sanatate si celelalte de catre patroni?adica daca ei nu au chef nu imi platesc si gata.eu nu stiu nimic despre cum platesc angajatori si chestii, de aceea as vrea sa imi spuneti si mie.va multumesc astept raspuns.

 • ema

  buna am si eu o intrebare ….in momentul de fata amaflat ca sunt insarcinata si de asemeni in momentul de fata am 8 luni cu contract de munca , pot beneficia de indemnizatie. SAu sa imi puteti spune care este perioada minima de munca pe care trebuie sa o ai cand ramai gravida…
  Va rog mult sa ma ajutati cu un raspuns

  • Ghidu Adina Georgiana

   trebuie sa fi lucrat 12 luni consecutiv inaintea datei de nastere a copilului; deci 8 luni cat ai lucrate pana acum + cca 8 luni pana nasti se fac deja 16 luni si poto lua indemnizatia

 • carmen

  buna ziua.detin o intreprindere individuala din 2011.am platite catre stat toate contributiile catre cass si impozit.nu detin angajare pe numele meu.sotul meu lucreaza dar nu cu contract.sunt insarcinata in 3 luni, doresc sa stiu daca pot lua indemnizatia de crestere a copilului?
  va multumesc

 • cristina

  Buna sunt insarkinata si lucrez in strainatate ku kontrakt d munka si vreau sa nask in romania dak iau aktele d aiki pot benefikia d indemnizatie pt cresterea kopilului?

 • Flory

  Buna ziua!
  In februarie 2013 am terminat de primit indemnizatia primului copil; in august urmeaza sa nasc cel de-al doilea bebe. Eu am terminat anul asta facultatea la zi (ma rog, de fapt nu am terminat-o, mai am ceva restante si va trebui sa ma reinscriu in anul 4… nu stiu daca are vreo relevanta acest aspect in legatura cu intrebarea mea). As dori sa stiu daca ma mai incadrez sa primesc indemnizatia de 600 ron lunar pt cel de-al doilea bebe.
  Multumesc!

 • Molnar irina

  Buna, pot sa i-au indemnizatie de crestere copil daca am 2 job-uri cu cate 4 ore fiecare?

 • Ladescu Lenuta Alina

  Buna ziua,am absolvit masterul la zi pe data de 2 iulie 2013 si sunt insarcinata in 7 luni.Puteti dvs sa.mi spuneti daca beneficiez si eu de indemizatia pt cresterea copilului.

 • Cornelia

  Buna ziua, sunt insarcinata in 29 de saptamani si din cate mi-a spus doctorul voi naste in luna septembrie fie la inceput fie la jumatate. Contractul meu de munca e pe perioada determinata si se incheie la 30 septembrie 2013. Am sunat la directia de asistenta sociala la serv, alocatii si indemnizatii si mi s-a spus ca nu o sa beneficiez de indemnizatie deoarece in lege scrie ca trebuie sa iti efectuezi obligatoriu 42 de concediu post-natal. Eu nu mai am cum sa imi efectuez acest concediu post-natal de 42 de zile ci voi efectua 10 sau depinde cand nasc, iar firma la care lucrez nu doreste sa imi mai prelungeasca contractul pentru 1 luna. Nu stiu ce sa fac, nu mi se pare normal sa lucrez atatia ani si pt ca nu pot sa efectuez tot concediul post natal sa nu beneficiez de indemnizatie, plus ca eu cand o sa nasc am contractul valabil. Va multumesc frumos.

 • ieremciuc doru

  buna seara as vrea sa mi spuneti daca pot benificia prima de nastere conform CCM de la serviciu ptr fiecare din cei trei copii fiind tripleti.Va multumesc!

 • ana

  Buna ziua.
  Am varsta de 32 de ani, sunt in somaj pana in luna octombrie 2013 iar din septembrie 2013 doresc sa ma inscriu la un master de zi, beneficiez de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani, voi naste in luna aprilie 2014.
  Va multumesc

 • ana

  Daca am 32 de ani, sunt in somaj pana in luna octombrie 2013 iar din septembrie 2013 doresc sa ma inscriu la un master de zi, beneficiez de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani.
  Va multumesc

 • stefania

  buna!am terminat indemnizatia de crestere al primului copil de 6 luni iar acum am ramas insarcinata nu stiti mai pot primi ceva dat faptul k mi-am deschis si o firma agricola kand am terminat indemnizatia..raspuns va rog care stiti!!

 • cristina

  Buna!Va rog sa-mi sa ma ajutati cu o informatie.
  Urmeaza sa nasc in luna septembrie si inca nu stiu daca se poate obtine o exceptie pt a beneficia de indemnizatia de crestere copil.Am cotizat la stat pana la 30 septembrie 2012 ,am o intrerupere de o luna si 22 de zile dupa care m-am angajat la o alta companie si am cotizat pentru cele 8 zile ramase din luna noiembrie pana in prezent.
  Din cate am inteles ,indemnizatia de crestere copil se acorda dupa finalizarea concediul de lauzie dar cele 12 luni cu venituri impozabile se vor lua in calcul de cand sa nascut bebele ?
  Credeti ca imi vor acorda concediu de crestere copil?

 • paul ghinet

  daca in ultimul an am o intrerupere de concediu fara plata pe caz de boala mai pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilului>? multumesc de raspuns

 • ione

  buna am si eu o intrebare sunt angajata din 10 sept 2012 si eu voi naste prin1-7 sept 2013 exista vreo sansa sa iau si eu indemnizatia de crestere copil avnd in vedere ca o sa imi lipseasca vreo 5 zile 10 zile va rog sa imi rasp multumesc mult

  • alexandra

   da primesti pt ca si eu in cele 12 luni inaite de nastere am avut in primele 2 luni intrrerupere de cateva zile ,deci intro luna 14 zile ,si inrto 12zile ,tot ce conteaza sa nu ai o luna intrerupere

 • olea

  buna!spunetimi si mie va rog,ce o sa se intample daca,eu nu muncesc nicaieri,si sant in a 11 saptamana de sarcina,in ianuarie o sa nasc,si daca sotul meu acu se angajeaza,o sa primim indemnizatie?o sa lipseasca cateva luni pana va fece un an de munca!si daca nu,atunci vreau sa cotizez luna de luna pana nasc!si daca fac asta,o sa primesc ceva,sau nu ma incadrez????va multumesc anticipat!

 • liliana

  Buna ziua . Ma aflu in concediu de maternitate de 8 luni de zile . Am optat pentru concediu de 2 ani de zile . Mai nou am deschis o intreprindere individuala pentru a face un magazin mixt > Intrebarile mele sunt :
  1. Exista riscul sa mi se suspende plata pentru concediu de ingrijirea copilului?
  2.Ce solutii am sa am activitate pe magazin si sa iau si plata respectiva sau macar sa iau stimulentul de 500 lei care se aloca in cazul intoarcerii la servici

  Mentionez ca am iesit in concediul de maternitate de la alt institut de munca dar nu as vrea sa ma reintorc de aceia am zis sa imi deschid propria afacere . Pot face ceva ?

 • rodica

  buna ziua!am si eu o intrebare!sunt insarcinata in 6 luni,lucrez la o firma de 4 ani jumate,sotul meu de 6 ani la o firma,si am aflat ca s-ar fi modificat legea,si anume ca cei care nasc in 2013 dupa nasterea copilului ar trebui sa intre tatal in concediul pt cresterea copilului 1 luna de zile dupa care mama,si daca nu se procedeaza asa,nu mai are dreptul la cei 2 ani pt indemnizatie!este adevarat?eu as vrea sa intru eu in cei doi ani!va rog frumos spuneti-mi care sunt pasi de urmat pt a depune actele si unde!astept raspuns multumesc

 • ANCUTA

  AM NASCUT IN 09 08 2012 .AM FACUT ACTELE PENTRU INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI PINA LA VIRSTA DE 2 ANI- INCEPIND CU DATA DE 11.11.2012 -09.08.2014 ..IN .01032013 AM REVENIT LA SERVICIU .STIMULENTUL DE CRESTERE A COPILULUI NU MI-A MAI FOST APROBAT MOTIVUL-TREBUIA SA FAC ACTELE PINA LA VIRSTA DE 1 AN NU 2 ANI. DUPA CE COPILUL VA IMPLINI VIRSTA DE1 AN MI-AU PROMIS CA LEGEA IMI DA VOIE SA PRIMESC SI STIMULENTUL, DE CE NU PRIMESC STIMULENTUL DE LA REVENIREA LA SERVICIU

 • NISTOR VALENTINA

  BUNA ZIUA. AM SI EU O NEMALURIRE VA ROG DACA PUTETI SA MA AUTATI. SUNT IN CRESTERE COPIL PANA LA 3 ANI, IAR CUM IN ULTIMUL AN DE CRESRE SUNT DIN NOU INSARCINATA. POT BENEFICIA DIN NOU DE CONCEDIU PT. CREDTERE COPIL LA AL DOILEA BEBE? DACA NASC IN TIMPUL ACESTA DE 3 ANI BENEFICIEZ DE INDEMNIZATIE PT. AMBII COPII/? VA MULTUMESC ANTICIPAT
  SANATATE VA DORESC

 • NISTOR VALENTINA

  BUNA ZIUA. AM SI EU O NEMALURIRE VA ROG DACA PUTETI SA MA AUTATI. SUNT IN CRESTERE COPIL PANA LA 3 ANI, IAR CUM IN ULTIMUL AN DE CRESRE SUNT DIN NOU INSARCINATA. POT BENEFICIA DIN NOU DE CONCEDIU PT. CREDTERE COPIL LA AL DOILEA BEBE? DACA NASC IN TIMPUL ACESTA DE 3 ANI BENEFICIEZ DE INDEMNIZATIE PT. AMBII COPII/? ADICA DACA NASC INAINTE SA TERMIN CONCEDIU DE LA PRIMUL COPIL,BENEFIZIEZ DE INDEMNIZATIE PT, FIECARE COPIL, LA PRIMUL FIIDN PANA LA 3 ANI? VA MULTUMESC ANTICIPAT
  SANATATE VA DORESC

 • MIHAELA

  Am 17 ani de munca, iar in ultimul an, angajatorul datorita situatiei actuale ne obliga sa semnam concediu fara plata, 15 zile sau 20 de zile intr-o luna. Intrebare mea este daca raman insarcinata si nu am lucrate cele 12 luni consecutiv primesc indemnizatie pentru CCC. De exemplu anul acesta am avut in Ianuarie 15 zile conc f plata, in Mai 15 zile iar in luna iunie la fel o sa am 20 de zile . Mentionez in in cei 17 ani nu am avut nici o zi de fara plata.Exceptie a facut anul acesta.

 • onix

  Cat de mult afecteaza faptul ca sunt angajata cu 4 ore si nu cu 8 ore, la locul de munca, pentru a primi indemnizatia de crestere a copilului?
  Multumesc anticipat pt raspuns!

 • Radu Ioana Simina

  Buna ziua,
  Am o nelamurire…Am nascut in februarie, anul curent si beneficiez de la stat de indemnizatie fiind inca inscrisa la facultate la zi, in an suplimentar. Intrebarea este, daca anul acesta termin si nu ma inscriu la master, mai beneficiez de indemnizatie ?
  Va multumesc.

 • jecu mirela

  buna.daca eu o sa nasc pe la jumatatea lui octombrie iar sotul va face un an in luna decembrie la locul de munca beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului.multumesc.

 • Norbi

  Buna ziua,
  sotia mea a nascut in 23 mai 2013 dar nu a scos concediul de prenatal inainte de nastere deoarece si-a continuat lucrul pana in data nasterii. Din data de 01 iunie 2013 are concediul de la medicul de familie iar carte de munca s-a inchis cu data de 03.06.2013. Intrebarea mea este daca este sau nu un motiv pentru care sa nu beneficiem de indemnizatie faptul ca nu s-ia scos concediul prenatal sau fatul ca a nascut in 23.05.2013 iar cartea de munca este inchis cu data de 03.06.2013. si concediul il are din data de 01.06.2013.
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  • IfrimV

   Buna!
   Eu sunt intr-o situatie similara. Am intrat in concediu prenatal pe 16 noiembrie si pe 9 decembrie mi-a expirat contractul de munca. Ce am aflat pana acum este faptul ca somajul nu ma poate prelua din cauza ca nu sunt apta de munca si in continuare trebuie sa merg cu concediile medicale la Casa de Sanatate, iar dupa ce se vor implini 42 de zile de la nastere voi merge cu dosarul la Primarie pentru concediul de crestere copil.
   Imi puteti spune cum ati procedat voi pentru a solutiona aceasta situatie?
   Va multumec pentru raspuns!

 • Nuță Mădălina

  Buna ziua. Din 2010 pana in august 2012 am lucrat,pe 11 august mi’am dat demisia,iar de la 1 septembrie am intrat in somaj. Pe 4 octombrie m’am angajat din nou,la sfarsitul lunii iulie ar trebui sa nasc,pot beneficia de indemnizatie? Multumesc.

 • Catalina

  Buna,

  Sunt la somaj pe care il termin pe 14.12.2013. De o luna sunt insarcinata deci nasc prin februarie.
  Daca din Decembrie ma angajez la o soc. …as vrea sa stiu ce costuri are angajatorul cu mine pe perioada cat voi fi in concediu de crestere copil.
  Astept raspuns.
  Multumesc anticipat

 • mary

  Buna ziua,am o intrebare..daca sunt angajata din 1 iulie 2012 si nasc la sfarsitul lunii iunie 2013,deci fara cateva zile nu am un an lucrat consecutiv…dar in aprilie 2012 am mai fost angajata o luna as putea beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?

  • Anca

   teoretic da, deoarece ai 12 luni in care ai obtinut venituri impozabile

  • ion

   Da poti fiindca iti trebuie 12 luni de cotizatiein ultimele 24 ,daca nu platesti la ITM diferenta de zile nelucrate sau poate ai libere de luat ca sa ti completezi luna ,medical,invoire sa nu ai nemotivate sau lucrezi minim o ora pe zi facind cerere la conducere

   • horgos adriana

    asi avea o intrebare am lucrat 6 ani si am demisionat dar platesc fara intrerupere din mana vechimea somajul etc am dreptul la indemnizatie pt cresterea copilului

 • Luiza

  Puteti raspunde si aici !

  • ion

   da poti lua ajutorul de crester al copilului dar vezi am impresia ca ti trebuie un certificat medical ca sa nu esi din somaj mai repede decit nasti . Exsomajul se termina pe 15 dec iar tu trebuie sa nastii pe 14 dec sa iei

 • Luiza

  buna ziua. cer si eu ajutor cunoscatorilor acestui caz, ca multe alte femei. eu acum am terminat liceul, mai am de dat bac-ul dar nu cred ca o sa-l pot lua la matematica, sunt insarcinata in 15 saptamani, si am 18 ani si 6 luni. Nu am fost angajata. Iubitul meu, cu care ma voi cununa in august 2013, lucreaza, iar in septembrie el va face 1 an de munca. eu voi naste la inceputul lui decembrie. Stiti cumva daca el poate lua acea indemnizatie timp de 2 ani ? Eu voi iesi in somaj si am aflat ca nu pot sa o iau eu. Acum incercam sa vedem daca o poate lua el, ca barbat. Va multumesc! Astept raspunsuri pe id-ul de messenger gabbytza95

 • Andreea

  Sunt in 16 sapt de sarcina si am anuntat angajatorul si eu contract determinat si mia zis camu reduce din program mi la facut 4 ore si din salariu la fel ! Eu kucrez la o ssla de jocuri si mia zis k miar lasa contractul ca acum dar cum ma expun eu cu burtx in fata clientilor…as putea face ceva? Astp un rasp va multumesc

 • Ramona

  daca nu-ti prelungeste contractul poti depune actele pt somaj iar somajul se poate intrerupe cu concediu medical pana la termen si astfel poti beneficia de indemnizatie.

  • Luiza

   Buna. Observ ca te pricepi in asta. Te rog sa ma ajuti si pe mine daca ai vreo idee in legatura cu problema de mai jos. Multumesc !

 • Andra

  am lucrat 1an si 3 luni la o firma apoi am trecut pe contract determinat(3 luni) ,la alta , imi este teama ca angajatorul nu va mai continua contractul dupa aceasta perioada ,deoarece sunt insarcinata, as putea plati din mana aceste luni pana la nastere daca el nu doreste sa continue??

  • alexandra

   nu are voie sa iti intrerupa contractul si daca esti pe o perioada determinata ,este o lege care protejeaza femeile gravide poti sa il dai in tribunal si sa te despagubeasca, pt ca si eu cand am ramas garvida am avut contrac pe perioada deterimnata si am primit indemnizatie ,ei sun obligat sa te tina la lucru nu are voie sa te dea afara ,si mie mia expirat contractul dupa 6 luni dupa ce am nascut dar eu primesc indemnizatie,si sa sti ca is foarte smecheri , ca si pe mine mau sucit ca era sa pierd prenatalu din cauza lor, ca sa nu mai plateasca ei alte taxe vor sa scape de tine

  • ion

   da te duci la directia judeteana a munci si poti sa achiti din mina vechimea ,etc

   • paula

    copilul meu a implini 2 ani in 18 august 2013 de atunci si pana azi 10.09 am fost in concediu medical deoarece copilul a fost diagnosticat cu epilepsie….azi am reusit sa obtinem un certificat de incadrare in grad de handicap….beneficiem de aloc dubla si ajutor de handicap de 33.5 lei…intrebarea mea este daca o sa mai iau si maternitatea sau stau acasa inca un an doar pe aloc si ajutor????va multumesc

 • moni

  am lucrat la o firma 9 ani fara intrerupere
  cu 1.03.2013 firma sa inchis si am intrat in somaj cu data de 26.03.2013 .intrebarea mea este daca raman acum in iunie insarcinata beneficiez de indemnizatie ptr crestere copil?

 • Cojanu Mihaela

  Daca am facut indemnizatia pe 2 ani si merg la serviciu dupa ce copilul inplineste varsta de un an,mai primesc stimulentul de 500 lei?astept raspuns.

 • Nistor Emanuela

  Daca am 35 de ani, am fost in somaj care s-a terminat cu 7 luni inainte de a naste si acum sunt student masterand zi, beneficiez de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani.
  Va multumesc.

 • Botezatu Mioara -Luminita

  Buna ziua ! Sunt mama a trei fetite triplete in varsta de 5 ani si 8 luni , mai exact sunt nascute pe data de 9 octombrie 2007 . intrebarea mea fata de domniia voastra este : am dreptul si eu la indemnizatia de ajutor pt copii tripleti s-au nu ? Daca am dreptul va rog frumos spuneti-mi unde sa depun actele necesare , eu locuesc in localitatea Brosteni judetul Suceava … ! Va multumesc mult

  • ion

   da aveti dreptu va adresati diretiei judetene de protectia copilului sau daca nu direct la secretarul primariei unde locuiti pt a va face actele necesare

 • ramonaborodescu

  am nascut pe 29 ian2013,si nu am un an de zile de munca ,mam angajat la fabrica la care am mai lucrat in naintevreo 11 ani si am avut o intrerupere de 1 an ptr.ca am fost plecata in strinatate.dupa care mam reintors pe 22 iunie 2012 la munca (nu mi se pare corect ca dupa atatia ani de munca sa nu benifeciezi de indemnizatie la copil.pentru ca nu am platit 4 luni la stat.d_voastra vi se pare corect………………………as vrea o parere,,,,,,,,,multumesc

  • ion

   ati avut somaj in cele 4 luni

   • lea

    legea spune ca se cumuleaza veniturile din ultimele 12 luni…..si ca indeminizatia este 85% din venit…si ca nu poate fi mai mica de 600lei..inseamna ca este un prag de venituri pe cumulate pe cele 12 luni….adica 740×12…in ultimul an cumulat.

    • roxana

     buna am si eu o mica intrebare locul de munca trebuie sa fie acelasi sau poti sa lucrezi 4 luni la o firma dupa care sa mergi la alta dupa ce ai ramas insarcinata?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*